Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЯке майно підприємств не приймається на страхування

а) грошові кошти (готівка);

б) готова продукція, інвентар, сировина;

в) диски, касети;

г) трубопроводи.

3. Величина страхового тарифу за договорами страхування підприємствами ризику втрати майна залежить від:

а) рішення страхової компанії;

б) виду майна, що страхується;

в) репутації страхувальника;

г) частоти страхових подій.

4. В якій оцінці приймається на страхування готова продукція:

а) за балансовою оцінкою;

б) фактичною собівартістю;

в) у розмірі матеріальних та трудових затрат;

г) на вартість витрачених на час страхового випадку сировини, матеріалів та вкладеної праці.

5. В якій оцінці приймається на страхування продукція в процесі виробництва:

а) за балансовою оцінкою;

б) фактичною собівартістю;

в) у розмірі матеріальних та трудових затрат;

г) на вартість витрачених на час страхового випадку сировини, матеріалів та вкладеної праці.

6. В якій оцінці приймається на страхування основні засоби:

а) за балансовою оцінкою;

б) фактичною собівартістю;

в) у розмірі матеріальних та трудових затрат;

г) на вартість витрачених на час страхового випадку сировини, матеріалів та вкладеної праці?

7. Вкажіть неправильні твердження:

а) страхова сума в страхуванні кредитів визначається як сума кредиту та відсотки за кредит;

б) в страхуванні біржових та валютних ризиків можуть використовуватись механізми, притаманні фондовому ринку – хеджування, опціони, тощо;

в) страховий тариф в страхуванні кредитів не залежить від фінансового стану позичальника.

8. Вкажіть неправильні твердження:

а) Страхова компанія при страхуванні кредитів може вимагати від страхувальника надання даних про його фінансовий стан;

б) Страховим випадком в страхуванні будівельно-монтажних робіт є порушення виробничого процесу (порушення постачань, простій тощо);

в) Для здійснення страхування валютних та біржових ризиків обов язково залучається страхова організація.

Вкажіть правильні твердження

а) В кредитному страхуванні не можуть застосовуватись системи страхування;

б) В інвестиційному страхуванні страховим випадком є зменшення віддачі від інвестиційних вкладень у порівнянні із обумовленим рівнем;

в) Делькредерне страхування не є видом страхування кредитних ризиків.

10. Вкажіть правильні твердження:

а) не підлягає страхуванню посередницька діяльність, тоталізатори;

б) страхувальником в страхуванні кредитних ризиків може бути лише позичальник - фізична особа;

в) ініціатива створення системи депозитного страхування може належати лише комерційним банкам.

11. Делькредерне страхування здійснюється за участю:

а) кредитора, позичальника і страхової компанії;

б) кредитора і страхової компанії;

в) позичальника і страхової компанії;

г) позичальника та кредитора.

Хто в умовах гарантійної форми страхування кредитів є страхувальником

а) позичальник;

б) банк;

в) гарант позичальника?

13. Страхування кредитів, виданих під заставу, передбачає, що в разі настання страхового випадку страхове відшкодування буде сплачено:

а) заставодавцю;

б) заставотримачу;

в) частково заставодавцю та частково заставотримачу.

14. Система депозитного страхування, яка гарантує захист усіх видів депозитів –

а) імперативна;

б) повна;

в) змішана;

г)диспозитивна.

Система депозитного страхування, де визначення порядку страхування базується в кожному випадку на договірних засадах -

а) імперативна;

б) повна;

в) обмежена;

г)диспозитивна.

16. Страхова оцінка фінансового кредиту визначається з урахуванням:

а) тільки вартості кредиту;

б) вартості кредиту з відсотками за користування;

в) тільки відсотків.

Питання для самостійної роботи

1. Формування страхового інтересу суб'єктів підприємництва в умовах ринкової економіки.

2. Досвід зарубіжних країн у страхуванні підприємницьких ризиків.

3. Розвиток страхування майна підприємств в Україні.

4. Місце товариств взаємного страхування в забезпеченні по­треб підприємств у страховому захисті.

5. Страхування майна підприємств від вогню та інших небезпек.

6. Страхування підприємств від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахова­ного майна.

7. Страхування відповідальності товаровиробника за якість продукції.

8. Страхування інших видів відповідальності підпри­ємства (відповідальності роботодавця; відповідаль­ності за забруднення довкілля).

Тема 6. Сільскогосподарське страхування

У результаті вивчення теми студент повинен

Знати:

· особливості надання страхових послуг в сільському господарстві;

Вміти:

· визначати розмір страхового забезпечення;

· аналізувати умови страхування та умови договорів страхування майна сільськогосподарських підприємств.

 

План семінарського заняття

 

1. Економічні завдання страхового захисту в сільському госпо­дарстві. Форми й види страхування май­на сільськогосподарських підприємств.

2. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських куль­тур і багаторічних насаджень.

3. Обов'язкове страхування та добровільне страхування сільськогосподарських тварин.

4. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.

Основні терміни і поняття

Обов’язкове страхування врожаю сільгоспкультур і багаторічних насаджень державними сільскогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності

 

Методичні рекомендації

При опрацюванні першого питання необхідно чітко визначити економічні завдання страхового захисту в сільському госпо­дарстві. Крім того, слід проаналізувати існуючі форми й види страхування май­на сільськогосподарських підприємств, визначити визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування. Крім того, слід звернути увагу на особливості укладення договорів та проведення експертизи об’єктів страхування.

При опрацюванні другого питання, слід визначити сутність обов’язкоого страхування врожаю сільгоспкультур і багаторічних насаджень державними сільскогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності, яке проводиться з метою гарантування економічної та продовольчої безпеки держави, створення сприятливих умов для розвитку аграрного сектору економіки, захисту інтересів сільськогосподарських підприємств.

Крім того, слід визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування.

При опрацюванні третього питання необхідно визначити сутність та завдання обов'язкового та добровільного страхування сільськогосподарських тварин, визначити основні принципи, спільні та відмінні риси. Крім того, слід проаналізувати існуючі законодавчі та нормативні акти, визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування.

При опрацюванні четвертого питання необхідно визначити сутність страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств, визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування. Крім того, слід звернути увагу на особливості укладення договорів.

Контрольні питання

1. Чим зумовлена потреба в страховому захисті майна сільськогосподарських підприємств?

2. Розкрийте основні умови обов’язкового страхування врожаю сільськогосподарських куль­тур і багаторічних насаджень.

3. Які системи страхового забезпечення використовуються в добровільному страхуванні майна сільгосппідприємств?

4. Розкрийте методику розрахунку збитків за обов’язковим страхуванням врожаю.

5. Розкрийте умови добровільного страхування врожаю сільськогосподарських куль­тур і багаторічних насаджень.

6. На випадок яких небезпек укладається договір добровільного страхування майна сільгосппідприємств?

7. Розкрийте особливості умов обов’язкового та добровільного страхування тварин.

Практичні завдання

Задача 1. Протягом останніх п’яти років фермерське господарство страхувало врожай цукрових буряків на площі 200га, середня врожайність – 360 центнерів за гектар. Страхувальник уклав страховий договір на всю площу посіву. Ціна 1ц буряків - 4 грн., страховий тариф 9%. Підприємство має статус беззбиткового впродовж двох років страхування. Визначити страхову вартість буряків, страхову суму, страховий платіж та суму страхового відшкодування (границя відповідальності 70%) за умови, що внаслідок повені в господарстві фактично зібрано 42480 ц буряків.

Задача 2. Сільськогосподарське підприємство застрахувало велику рогату худобу в кількості 5000 голів на випадок падежу від епізоотії. Загальна страхова сума на рівні 150000грн. Внаслідок страхового випадку 400 тварин загинуло. Розрахуйте суму завданого збитку.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Обовязкове страхування сільськогосподарських тварин поширюється лише на:

а) племінних тварин;

б) циркових тварин;

в) на тварин в зоопарках;

г) відповіді а-в).

2. Страхова сума в страхуванні врожаю сільгоспкультур встановлюється на рівні:

а) дійсної вартості;

б) половини дійсної вартості;

в) за погодженням між страховиком та страхувальником;

г) 70% відсотків вартості врожаю.

3. Страхове забезпечення при добровільному страхуванні тварин здійснюється:

а) за системою першого ризику;

б) на основі франшизи;

в) за системою пропорційної відповідальності.

4. Тварини, що перебувають у приватній власності громадян, можуть бути застрахованими:

а) на один рік;

б) на невизначений термін;

в) термін страхування обирає страхувальник, але він не може перевищувати 1 рік.

5. За системою першого ризику збитки відшкодовуються:

а) на пропорційній основі;

б) повністю;

в) повністю, але не більше страхової суми;

г) зменшується на суму франшизи.Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.