Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСільськогосподарське підприємство подало заяву про страхування врожаю на випадок пошкодження його

а) морозом;

б) хворобами рослин;

в) градом;

г)карантинними комахами;

д) повінню.

Які з указаних ризиків є страховими?

8. Тварини, що перебувають у приватній власності, можуть бути застрахованими:

а) на один рік;

б) на невизначений період;

в) термін страхування обирає страхувальник.

 

Питання для самостійної роботи

1. Страхування майна сільськогосподарських підприємств як економічний важіль в забезпеченні стабільності сільськогоспо­дарського виробництва.

2. Роль страхування в розвитку агропромислового комплексу.

3. Страхування урожаю сільськогосподарських культур та бага­торічних насаджень.

4. Страхування тварин сільськогосподарських підприємств.

5. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподар­ських підприємств.

6. Особливості і розвиток кооперативного страхування в Україні.

7. Добровільне страхування майна сільськогосподарських під­приємств.

 

Тема 7. Страхування технічних ризиків

У результаті вивчення теми студент повинен

Знати:

· особливості надання страхових послуг зі страхування технічних ризиків.

Вміти:

· аналізувати умови страхування та умови договорів страхування технічних ризиків.

План семінарського заняття

1. Сутність, види та об’єкти страхування технічних ризиків:

· страхування будівельно-монтажних робіт;

· страхування машин від поломок;

· страхування електронної техніки;

· страхування впровадження нової техніки та технологій.

 

Основні терміни і поняття

Страхування технічних ризиків, страхування будівельно-монтажних робіт, страхування машин від поломок, страхування електронної техніки, страхування впровадження нової техніки та технологій.

Методичні рекомендації

При опрацюванні першого питання слід визначити особливості та економічну доцільність страхування технічних ризиків. Необхідно визначити функції страхування та охарактеризувати ризики.

Страхування технічних ризиків – комплекс видів страхування, що включає страховий захист на випадок будівельно-монтажних ризиків, страхування машин від поломки, страхування електронного та пересувного обладнання, страхування інженерних споруд.

Крім того, слід визначити сутність видів страхування технічних ризиків (страхування будівельно-монтажних робіт, страхування машин від поломок, страхування електронної техніки, страхування впровадження нової техніки та технологій), визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування. Крім того, слід звернути увагу на особливості укладення договорів та проведення експертизи об’єктів страхування.

Також необхідно проаналізувати умови страхування технічних ризиків, які пропонують страховики України.

Контрольні питання

1. У чому полягає сутність страхування технічних ризиків?

2. Які об’єкти охоплює страховий захист під час укладання договору страхування технічних ризиків?

3. У чому полягає сутність страхування будівельно-монтажних робіт. Які умови страхування?

4. У чому полягають сутність та умови страхування машин від поломок?

5. У чому полягають сутність та умови страхування електронної техніки?

6. У чому полягають сутність та умови страхування ризику впровадження нової техніки та технологій?

Тестові завдання для самоконтролю

Коли при страхуванні ризиків будівництва починається страховий захист

а) з моменту затвердження плану будівництва;

б) з моменту початку будівельних робіт або після вивантаження застрахованих предметів на будівельному майданчику;

в) після затвердження кошторису будівництва?

2. Розмір страхового платежу при страхуванні ризиків будівництва залежить від:

а) страхової суми;

б) страхового тарифу;

в) страхової суми, страхового тарифу і поправного коефіцієнта;

г) лише від поправного коефіцієнта.

3. Коли закінчується відповідальність за обладнання будівельного майданчика та будівельні машини при страхуванні будівельного підприємця від усіх ризиків:

а) після їх вивезення з будівельного майданчика;

б) після прийняття об’єкта відповідною комісією;

в) після пуску споруди в експлуатацію.

Чи включається ризик зберігання матеріалу на монтажному майданчику під час монтажу при страхуванні монтажних ризиків

а) ні;

б) так;

в) так (у разі, якщо термін монтажних робіт перевищує термін, затверджений планом).

5. Страхова сума при страхуванні монтажних ризиків являє собою:

а) вартість установок включаючи витрати з перевезення, митний збір та інші збори та витрати з монтажу;

б) вартість установок чи матеріалів, необхідних для монтажу;

в) вартість установок, включаючи витрати з перевезення, митний збір та інші збори.

6. Чиї інтереси здебільшого захищає страхування машин від поломки?

а) Страхувальників - великих підприємств;

б) страхувальників – середніх та дрібних підприємств;

в) усіх підприємств незалежно від розміру та форми власності.

7. Чи зберігається страховий захист від майнових збитків власника електронних пристроїв як експлуатанта цих пристроїв?

а) Ні;

б) так;

в) так (дише в тому разі, якщо виробник не несе відповідальності за своїми гарантійними зобов’язаннями)

8. Страхування електронного обладнання здійснюється на випадок його знищення чи пошкодження внаслідок:

а) аварії комунікаційних мереж;

б) спрацювання в процесі експлуатації, а також через корозію;

в) впливу диму, сажі;

г) військових дій та громадських заворушень.

9. При страхуванні машин від поломки не страхуються:

а) усі види змінного інвентаря;

б) автоматизовані виробничі установки;

в) вироби з скла, кераміки тощо.

10. Страхування будівельно-монтажних ризиків за змістом об’єктів страхування відноситься до:

а) майнового страхування;

б) страхування відповідальності;

в) особистого страхування.

Питання для самостійної роботи

1. Стан і розвиток страхування технічних ризиків в Україні.

2. Необхідність та значення страхування будівельно-монтаж­них ризиків.

3. Страхування нової техніки та технологій.

Тема 8. Автотранспортне страхування

У результаті вивчення теми студент повинен

Знати:

· особливості надання страхових послуг з автотранспортного страхування.

Вміти:

· визначати розмір страхового забезпечення з автотранспортного страхування;

· аналізувати умови автотранспортного страхування.

План семінарського заняття

 

1. Необхідність і значення страхування автотранспортних ризи­ків.

2. Страхування цивільної відповідальності власників автотранс­портних засобів. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції. Міжнародна система «Зелена картка», її розвиток.

3. Страховий захист громадян від нещасних випадків на автомо­більному транспорті.

Основні терміни і поняття

Страхування автотранспортних ризи­ків, страхування каско, страхування карго, Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ), «Зелена картка», аварійні комісари.

Методичні рекомендації

При опрацюванні першого питання слід визначити сутність та функції страхування автотранспортних ризи­ків, необхідно визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування. Слід охарактеризувати основні види страхування автотранспортних ризиків - с трахування каско (страхування вартості засобів транспорту без урахування вантажів) та с трахування карго (страхування вартості вантажів).

Крім того, слід звернути увагу на особливості укладення договорів та проведення експертизи об’єктів страхування. Необхідно зазначити, що в автотранспортному страхуванні питаннями експертизи займаються аварійні комісари, слід проаналізувати вимоги до цих фахівців та їх завдання.

При опрацюванні другого питання необхідно визначити сутність страхування цивільної відповідальності власників автотранс­портних засобів, визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування. Крім того, слід звернути увагу на особливості укладення договорів та проведення експертизи об’єктів страхування.

Слід також проналізувати особливості діяльності та функції Моторного (транспортного) страхового бюро України, його функції. Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) – професійне об'єднання страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільної відповідаль­ності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам; участь у ньому страховиків, що здійснюють страхування даного виду, є обов'язковою.

Крім того, необхідно проаналізувати сутність міжнародної системи «Зелена картка», її умови та вартість. Зелена картка – це страховий поліс цивільної відповідальності власників транспортних засобів, що визнається усіма державами міжнародної системи «Зелена картка». Слід звернути увагу на систему реалізації «Зеленої картки» в Україні.

При опрацюванні третього питання наобхідно необхідно визначити сутність та функції страхового захисту громадян від нещасних випадків на автомо­більному транспорті, проаналізувати основні умови та порядок здійснення такого страхування..

Контрольні питання

1. Сутність страхування каско. Об’єкти та ризики страхування каско. Які обмеження застосовуються в страхуванні каско? Чому?

2. Яку систему страхового забезпечення використовують у договорах страхування автотранспортних засобів?

3. Які повноваження має Моторне транспортне страхове бюро України?

4. Мета функціонування міжнародної системи страхування «Зелена картка».

5. Як визначається шкода, заподіяна життю, здоров’ю та працездатності третьої особи?

6. Які види і типи договорів укладаються в межах обов’язкового страхування цивільно - правової відповідальності власників наземного транспорту?

Практичні завдання

Задача 1. В результатів ДТП повністю знищено автомобіль. Роздрібна ціна автомобіля становила 30 тис. грн., знос на день укладення договору страхування 20%. Автомобіль було застраховано на 100% дійсної вартості. Після аварії залишились придатні деталі на суму 1500грн, ступінь знецінення деталей становить 50%, витрати на приведення деталей до придатного стану – 120 грн. Визначити суму збитку та страхового відшкодування.

Задача 2. Автомобіль застраховано за системою першого ризику на суму 15000грн при страховій оцінці 25000 грн. Збиток страхувальника у зв'язку з пошкодженням автомобіля склав 18000 грн. Визначте розмір страхового відшкодування. Додатково розрахуйте суму відшкодування у випадку страхування автотранспорту за системою пропорційної відповідальності та на основі дійсної вартості.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Страхування карго:

а) страхування транспортного засобу;

б) страхування вантажів;

в) страхування транспортного устаткування;

г) страхування пасажирів;

2. Страхування каско:

а) страхування транспортного засобу;

б) страхування вантажів;

в) страхування транспортного устаткування;

г) страхування пасажирів.

3. Страхування авто каско поширюється на:

а) транспортні засоби;

б) обладнання до транспортного засобу;

в)причепи до транспортного засобу.

4. Непрямими збитками в договорах страхування авто каско вважаються:

а) збитки, заподіяні кузову автомобіля;

б) втрачена орендна плата;

в) збитки, заподіяні додатковому обладнанню.

5. Яка основна мета запровадження обовязкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів:

а) відшкодування збитків власнику транспортного засобу, винного в дорожно - транспортній пригоді;

б) відшкодування збитків, завданого дорожно - транспортною пригодою третім особам;

в) відшкодування збитків, завданого дорожно - транспортною пригодою довкіллю.

6. Страхова сума за внутрішнім договором обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів визначається:

а) страховиком;

б) страхувальником;

в) моторним страховим бюро;

г) Верховною Радою України.

7. Визначте випадки, за якими страхова компанія виплатить страхове відшкодування в разі пошкодження або знищення автотранспортного засобу:

а) участь в гонках;

б) використання об’єкта страхування в несправному стані;

в) страйки та громадські заворушення;

г) напад тварин.

8. Поліс «Зелена картка – це форма:

а) міжнародного договору;

б) внутрішнього договору страхування.

Питання для самостійної роботи

1. Необхідність і значення страхування автотранспортних ризи­ків.

2. Страхування цивільної відповідальності власників автотранс­портних засобів. Страхування вантажів.

3. Поняття автотранспортного страхування, його сутність. Об'єкти страхування.

4. Страхування автомобілів. Характеристика об'єктів страхуван­ня. Варіанти страхування.

5. Страхування цивільної відповідальності власників автотранс­портних засобів. Форми страхування.

6. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції. Права і обов'язки членів МТСБУ.

7. Міжнародна система «Зелена картка», її розвиток.

8. Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транс­портом.

9. Страховий захист громадян від нещасних випадків на автомо­більному транспорті.

10. Страхування залізничного транспорту.Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.