Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗовнішньоторговельний оборот України, млн дол. США

Зовнішньоторговельний оборот      
Усього Експорт Імпорт Сальдо   32 350 15 576 16 774 – 1198   33 376 18 059 15 317 +2742  

 

Головними партнерами України по зовнішній торгівлі залишаються Російська Федерація, інші країни СНД та Балтії. Водночас зростають обся-ги торгівлі з країнами Заходу. Якщо у 1992 p. частка останніх у структурі українського експорту становила 34,7, то у 2000 p. — 63,2 відсотка. Це надзвичайно позитивна тенденція у зовнішній торгівлі нашої країни.

Серед основних статей українського експорту на першому місці знаходиться продаж продукції металургійної промисловості (майже 40 відсотків усього експорту). Частка експорту хімічної та нафтохімічної промисловості дорівнює 8,8 відсотка, машинобудування — 9,2, АПК — близько 5 відсотків.

У структурі імпорту основне місце займає ввезення в Україну енергоносіїв — нафти та газу. Останнім часом у зв'язку з реконструкцією промислових підприємств зростає імпорт продукції машинобудування. Це позитивна тенденція.

Для зовнішньої торгівлі України характерним є зростання обсягів послуг (транспортних, трубопровідних тощо), що надаються іноземним партнерам. У 2000 p. їхня частка у зовнішньоторговельному обороті дорівнювала майже 12 відсотків, що у вартісному вираженні становить 4,9 млрд дол. США.

Вигідне географічне положення України створює передумови для того, що її функція як транзитної держави посилюватиметься.

 

ВИВІЗ КАПІТАЛУ

Важливу роль у посиленні інтернаціоналізації господарського життя відіграє вивіз капіталу з однієї країни в іншу. Він може здійснюватися окремими фірмами, державами або міжнародними фінансовими організаціями. Головна мета експорту капіталу полягає у прагненні його власника отримати більш високий доход. Якщо в країні А доход на вкладений в економіку капітал становить 7, а в країні Б — 13 відсотків, то вигідніше інвестувати фінансові ресурси в країну Б.

 

Рис. 1. Вивіз капіталу

 

Водночас вивіз капіталу вигідний не лише його експортеру, а й країні, куди він спрямовується. Іноземні інвестиції сприяють, з одного боку, розширенню виробництва та збільшенню кількості робочих місць, з іншого — зростанню продуктивності та технологічному оновленню підприємств. Особливо це стосується країн з перехідною економікою (в тому числі України), які не мають достатніх власних фінансових ресурсів і тому докладають всіляких зусиль для залучення іноземних інвестицій.

Слід ураховувати і стимулюючу роль вивозу капіталу на розвиток міжнародної торгівлі.

Вивіз капіталу здійснюється у трьох основних формах (рис. 1). Експорт підприємницького капіталу означає його вкладення (інвесту-вання) в промислові, сільськогосподарські, транспортні, фінансові та інші підприємства й організації за кордоном шляхом нового будівництва або купівлі існуючих підприємств, придбання їхніх акцій. В окремих випадках на основі експорту капіталу утворюються спільні підприємства, які поєднують внутрішні та зовнішні інвестиції.

Підприємницькі вкладення поділяються на прямі інвестиції, коли експортер є повним власником підприємства або володіє його контрольним пакетом акцій, та портфельні інвестиції, коли придбані експортером акції іноземного підприємства не забезпечують повного контролю над ним.

Позиковий капітал експортується у вигляді коротко- (строком до одного року) і довгострокових (на період до 20 років) кредитів уряду або підприємцям інших країн, вкладення грошей на банківські та інші рахунки фінансових організацій за кордон.

Міжнародна науково-технічна допомога надається у вигляді грантів, субсидій тощо для отримання безоплатних консультацій та інженерної допомоги, поставки обладнання, розробки економічних, фінансових і технічних програм, стажування і навчання за кордоном тощо. Ця допомога спрямовується значною мірою до країн з перехідною економікою і має на меті прискорення їхньої ринкової трансформації.

Станом на 1 січня 2001 p. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну становив 3865,5 млн дол. США. У промисловість вкладено майже половину всіх іноземних інвестицій — 1983,2 млн дол., сільське господарство — 78,8, транспорт і зв'язок — 231,3, торгівлю і громадське харчування — 774, будівництво — 125 млн дол.

Україна є не тільки об'єктом вкладення іноземних інвестицій, а й у невеликих обсягах їхнім експортером. Обсяг інвестицій з України на 1 січня 2001 p. дорівнював 98,5 млн дол. США.

 

ІІЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Загальний стан зовнішньоекономічних зв'язків країни характеризується її платіжним балансом.

Платіжний баланс це співвідношення всієї сукупності надходжень з-за кордону та платежів за кордон за певний відрізок часу (рік, квартал, місяць)

Якщо надходження платежів перевищує видатки, платіжний баланс вважають активним (таким, що має позитивне сальдо); у протилежному випадку — пасивним (таким, що має від'ємне сальдо).

Платіжний баланс містить дві групи показників:

• надходження від нерезидентів (суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з інших країн);

• зовнішні видатки (платежі) резидентів (суб'єктів зовнішньо­економічної діяльності цієї країни).

Відповідно до рекомендацій Міжнародного валютного фонду (МВФ) кожна зазначена група передбачає такі статті:

А. Поточні операції

Товари

Послуги

Доходи від інвестицій

Інші послуги і доходи

Приватні одноразові перекази

Державні одноразові перекази


Разом А: баланс поточних операційЖивите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.