Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВ. Прямі інвестиції та інший довгостроковий капітал

Прямі інвестиції

Портфельні інвестиції

Інший довгостроковий капітал

С. Інший короткостроковий капітал

Д. Помилки і припущення

Р а з о м: А + В + С+Д

Е. Компенсуючі статті

Надзвичайні джерела покриття сальдо

Зобов'язання, що становлять валютні резерви іноземних
офіційних органів

Разом: А+В+С+Д+Е

Н. Підсумкові зміни резервів

Золото

Іноземна валюта

Кредити МВФ

Резервна позиціяв МВФ

Інші статті

Зміст кожної зазначеної в платіжному балансі позиції потребує спе-ціального розгляду. Розрахунок їх надзвичайно складний, адже йдеться про платежі не тільки державних, а й приватних фізичних і юридичних осіб.

Підсумки торгового балансу розраховують за даними митної статистики, а платіжного — за результатами експортних та імпортних надходжень. Труднощі виникають також зі здійсненням розрахунків у різних валютах за різними курсовими співвідношеннями.

У складі колишнього СРСР Україна не мала власної статистики зовнішньоекономічної діяльності. Цим пояснюється те, що перші розрахунки балансу було здійснено тільки у 1993 p. Вони показали негативне платіжне сальдо, що свідчило про одне з найбільших ускладнень структури національної економіки.

З урахуванням цього одним з найважливіших стратегічних завдань економічного розвитку України в період з 1994 по 2000 p. було здійснення широкого комплексу заходів, спрямованих на подолання негативного платіжного сальдо. Саме на вирішенні цього першочергового завдання концентрувалась економічна політика нашої держави. Це дало позитивні результати. У 1999-2000 p. вперше за роки незалежності Україна мала позитивне платіжне сальдо. Це сприяло притоку в державу іноземної валюти і зміцненню її економічного становища, в тому числі стабілізації валютного курсу національної грошової одиниці.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Що є базовою основою інтернаціоналізації економічних відносин між країнами:

а) розвиток продуктивних сил; б) зовнішня торгівля; в) поглиблення міжнародного поділу праці; г) вивіз капіталу; д) міжнародна міграція робочої сили; е) міжнародний кредит.

2. Які з наведених положень належать до міжнародного поділу праці:

а) виступає як економічний фундамент, на якому заснована вся будівля світогосподарських зв'язків; б) форма поділу суспільної праці, що переросла межі національних економік і призводить до спеціалізації окре-мих країн; в) складна багаторівнева система світогосподарських зв'язків; г) ефективне використання природних ресурсів; д) високий рівень розвитку продуктивних сил країни; е) спрямованість на забезпечення зростання суспільної продуктивності праці та економії робочої сили; є) відбиває рівень інтернаціоналізації продуктивних сил суспільства; ж) наявність міждержавної торгівлі.

3. Визначіть чинники міжнародного поділу праці, які зумовили новий етап інтернаціоналізації виробництва:

а) відмінності в природно-кліматичних умовах; б) нерівномірний розподіл мінеральних ресурсів на території планети; в) неоднаковий за якістю земельний фонд; г) посилення необхідності в здійсненні експорту та імпорту ряду товарів; д) прогрес спеціалізації країн на основі перевороту в галузевому поділі праці, розвитку наукоємкої продукції, прогресивної технології, нових видів виробничих матеріалів; е) всебічний розвиток процесу спеціалізації у сфері науково-технічних знань та інформації; є) інтернаціоналізація сфери послуг; ж) глобалізація економічної конкуренції у світовій економіці.

4. Які завдання зовнішньоекономічної політики властиві для суверенної України в умовах сучасного поділу праці:

а) формування повноцінної ринкової системи господарства; б) використання можливостей світового ринку для структурної перебудови національного господарства; в) перетворення зовнішньоекономічної сфери на активний чинник динамічного та високоефективного економічного зростання; г) посилення митного регулювання міжнародних економічних зв'язків; д) проведення активної політики щодо забезпечення інтеграції господарського комплексу в світову економічну систему; е) зовнішньоекономічні процеси зосереджуються лише у сфері безпосередньо державного впливу.

5. Які ознаки відкритої економіки:

а) участь у міжнародній торгівлі; б) надання відповідної інформації про структуру виробництва в країні; в) наявність широкої ресурсної бази та місткого внутрішнього ринку.

6. У яких з наведених положень порушується принцип порівняльних переваг країни у міжнародній торгівлі:

а) країна експортує продукцію, яка виробляється з витратами, що відпо­відають міжнародним цінам; б) країна виробляє експортну продук-цію з відносно низькими витратами; в) країна експортує продукцію з висо-кими витратами; г) країна імпортує ті товари, що потребують відносно високих витрат на їх виготовлення; д) країна імпортує товари, що виго-товляються з меншими витратами порівняно з вітчизняними товарами.

7. Які з наведених чинників гальмують розвиток міжнародної торгівлі:

а) торговельні мита, б) приховування інформації про рух товарів; в) послаблення тарифів; г) вільний перелив робочої сили; д) імпортні квоти; е) стандарти якості, які зосереджуються на імпортних товарах; є) обмеження імпорту; ж) принципи системи ГАТТ; з) надання імпортним товарам національного режиму; й) конкурентоспроможність товарів.

8. До яких позитивних і негативних наслідків веде пропозиція встановити ви­сокі митні тарифи:

а) захист внутрішнього ринку від іноземних конкурентів; б) стримуван­ня імпорту деяких товарів; в) підвищення цін на імпортні товари на внутрішньому ринку; г) захист відносно неефективного місцевого виробника; д) формування нових галузей виробництва національної економіки.

9. Із наведених положень виділіть те, що характеризує прямі інвестиції:

а) вивіз підприємницького капіталу; б) вивіз позикового капіталу;

в) експортер капіталу є повним власником підприємства або володіє контрольним пакетом акцій підприємства; г) придбані експортером акції іноземного підприємства не забезпечують повного контролю над ним.

10. Які положення характеризують портфельні інвестиції:

а) корткострокові кредити; б) придбані експортером акції іноземного підприємства не забезпечують контролю над ним; в) експортер капіталу володіє контрольним пакетом; г) позиковий капітал.

 

МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Як виникла міжнародна валютна система

Для чого створено Міжнародний валютний фонд

Що таке сучасний валютний ринок

Як визначають валютний курс

Яка валюта є конвертованою

 

СИСТЕМА ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН

Важливою складовою ланкою світового господарства є міжнародні валютні відносини. Функціонування і розвиток їх пов'язані з обслуговуван-ням усього комплексу економічних зв'язків, що складаються між окремими країнами, юридичними суб'єктами ринку і приватними особами. Йдеться про обслуговування зовнішньої торгівлі, вивіз капіталу, надання займів і кредитів, науково-технічний обмін, розвиток туризму, інші державні та приватні відносини.

Розвиток валютних відносин зумовлюється об'єктивними передумовами — вдосконаленням міжнародного поділу праці та спеціалізації виробництва, інтернаціоналізацією всього комплексу виробничого відтворення та суспільно-політичного життя народів.

Загальний смисл цього процесу полягає в тому, що в системі, яка формується, національні гроші як економічно відокремлений елемент економічних відносин поступово втрачають свою самостійність. На їх основі неможливо повною мірою оцінити вартість товару, що інтернаціоналізується. У цьому виявляється структурна неповноцінність будь-яких національних грошей, яка долається лише у разі, коли вони інтегруються в єдину інтернаціональну систему грошових відносин. Саме таку вимогу до системи грошових відносин, без реалізації якої неможливе утворення повноцінних ринкових механізмів, висуває сучасна структура світогосподарських зв'язків.

Викладене ніяк не зменшує значення національних грошей. Вони продовжують виконувати весь комплекс функцій, пов'язаних з обслу-говуванням обороту товарів та послуг на внутрішньому ринку. Однак без інтеграції в єдину інтернаціональну систему грошових відносин націо-нальні гроші втрачають якість, що в умовах глобалізації економічного відтворення і функціонування цілісної системи світового господарства є визначальною. Йдеться про здатність їх бути тією економічною структурою, на основі якої зіставляється національна та інтернаціональна вартості. Таку здатність національні гроші отримують лише за наявності механізмів їхньої взаємодії з грошовими одиницями інших держав.

Функціональні структури валютних відносин втілюються в істо­рично конкретних валютних системах. Останні є формами правової та інституціональної організації валютних відносин. Розрізняють національні та світову валютні системи.

Національна валютна система є органічною складовою системи грошових відносин окремих держав. Її функціонування регулюється національним законодавством кожної країни. Воно встановлює ме­ханізм взаємодії грошових одиниць різних країн, спосіб їхньої взаєм­ної конвертованості, встановлення та регулювання валютних курсів, формування і використання золотовалютного запасу, міжнародних кредитних ресурсів тощо. До складу національних валютних систем входять відповідні інфраструктурні ланки — банківські та кредит­но-фінансові установи, валютні біржі, спеціальні органи валютного контролю, інші державні та приватно-комерційні інститути.

Світова валютна система є функціональною формою організації валютних відносин на рівні міждержавних зв'язків. Її розвиток регулю­ється відповідними міждержавними валютними угодами, втілення яких забезпечується утвореними на колективній основі міждержавними валютно-фінансовими і банківськими установами та організаціями.Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.