Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема №10 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Оцінка фінансової звітності як основа прийняття фінансових рішень

Аналіз балансу підприємства

Аналіз звіту про фінансові результати підприємства

Аналіз звіту про рух грошових коштів

Аналіз звіту про власний капітал

У сучасних умовах переходу економіки України до ринкових відносин особливо важливим і практично значущим для забезпе­чення беззбиткової діяльності суб'єктів господарювання та запо­бігання їх банкрутству є систематичний і якісний аналіз фінансо­вої діяльності, зокрема аналіз фінансових звітів.

Фінансова звітність —- це сукупність форм звітності, які складені на підставі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан у вигляді, який зручний і зрозумілий для при­йняття цими користувачами певних ділових рішень.

У світовій і національній практиці побудова фінансової звіт­ності базується на принципах:

а) відкритості інформації;

б) зрозумілості фінансової звітності особам, які приймають
ділові рішення на її підставі;

в) корисності чи значущості та вірогідності;

г) припущень і обмежень, які дають змогу адекватної інтерпретації фінансової звітності.

Головна мета аналізу фінансових звітів— своєчасно вияв­ляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності та знаходити ре­зерви поліпшення фінансового стану підприємства і його плато­спроможності.

При цьому необхідно вирішити такі завдання:

1. На підставі вивчення взаємозв'язку між різними показни­ками виробничої, комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконання плану з надходження фінансових ресурсів та їх вико­ристання з позиції поліпшення фінансового стану підприємства.2. Прогнозування можливих фінансових результатів, тобто прибутку та рентабельності, виходячи з реальних умов господар­ської діяльності й наявності власних і позикових ресурсів, розроб­лення моделей фінансового стану за різних варіантів використан­ня ресурсів.

3. Розроблення конкретних заходів, які спрямовані на ефекти­вніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства є звітний бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які деталізують окремі статті звітів.

Аналіз фінансових звітів має допомогти фінансовим аналіти­кам обґрунтувати свої фінансові плани, виявити слабкі місця у фінансових операціях фірми, вжити відповідних заходів, які до­поможуть виправити становище, прийняти рішення про ефектив­ніше вкладання коштів і ресурсів, скоригувати напрями майбут­ньої діяльності фірми.

Аналіз фінансових звітів допомагає також вивчити ліквід­ність, платоспроможність, фінансову стійкість, кредитоспромож­ність підприємства.

Під час аналізу фінансових звітів найважливішим завданням є з'ясування фінансового стану фірми за звітний період. Такий аналіз дає змогу визначити вірогідність успіху чи банкрутства фірми. При цьому з'ясовують:

—фінансову структуру — активи, які належать компанії, і зо­бов'язання, котрі вона на себе взяла;

—оперативний цикл — стадії, через які проходить компанія для того, щоб її продукція та послуги з'явилися на ринку;

—тенденції та порівняльну ефективність — напрям розвитку компанії у тому вигляді, в якому він проявляється, виходячи із зі­ставлення фінансових результатів за ряд періодів діяльності цієї компанії.

Головне в аналізі фінансових звітів — це зрозуміти та прави­льно інтерпретувати результати опрацювання даних.

Масштаб і напрям роботи при аналізі фінансових звітів зале­жать від конкретної мети аналізу.

Аналіз фінансових звітів починається з попереднього ознайо­млення з компанією, далі здійснюється поглиблений розгляд її діяльності та структури її фінансів, відображених у фінансових звітах фактичного чи прогнозованого характеру.

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби корис­тувачів щодо:

—участі співвласників у капіталі підприємства;

—придбання, продажу та володіння цінними паперами;

—оцінки якості управління;

—оцінки спроможності підприємства своєчасно виконувати свої фінансові зобов'язання;

—забезпеченості підприємства джерелами формування фінан­сових ресурсів;

—визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

—своєчасного коригування фінансової діяльності підпри­ємства.

Аналіз фінансових звітів повинен дати відповіді на два важли­ві запитання:

1. Чи має фірма прибуток за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за рік?

2. Чи спроможна фірма виконати свої фінансові зобов'язання і чи не призведе таке виконання зобов'язань до ліквідації фірми у зв'язку з нестачею фінансових ресурсів.

За допомогою аналізу фінансових звітів проводять:

—попереднє (загальне) оцінювання фінансового стану під­приємства та змін його фінансових показників за звітний пе­ріод;

—аналіз оборотності оборотних активів;

—аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підпри­ємства;

—аналіз кредитоспроможності підприємства та ліквідності його балансу;

—аналіз фінансових результатів підприємства;

—оцінювання потенційного банкрутства;

—аналіз дохідності (рентабельності);

—аналіз використання капіталу;

—аналіз рівня самофінансування;

—аналіз валютної самоокупності.

Аналіз звітів підприємства дає змогу зробити висновки про те, якими фінансовими ресурсами володіє підприємство, наскільки ефективно воно використовує своє майно і власний капітал, якою є його кредитна та інвестиційна політика, чи є у підприємства ре­альні джерела формування фінансових ресурсів.

 

Аналіз балансу підприємства

 

Баланс звіт про фінансовий стан підприємства, який відо­бражає на певну дату його активи, зобов 'язання і власний капі­тал.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан під­приємства на звітну дату.

Для вивчення фінансового стану підприємства необхідна ін­формація про економічні ресурси, що ним контролюються, його фінансову структуру, ліквідність та платоспроможність, а також здатність адаптуватись до змін середовища, в якому воно функ­ціонує.

Елементами балансу, безпосередньо пов'язаними з визначен­ням фінансового стану підприємства та змін у ньому, є:

- активи; - зобов'язання; - власний капітал.

Активи і зобов'язання при їх аналізі не підлягають згортанню, за винятком випадків, передбачених окремими стандартами. Під­сумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

Методичну послідовність проведення фінансового аналізу ба­лансу підприємства розглянемо за даними умовного, але реаль­ного підприємства.

Під час аналізу балансу підприємства рекомендується викори­стовувати горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звіт­ності.

Горизонтальний аналіз полягає у зіставленні фінансових да­них підприємства за два періоди у відносному та абсолютному вимірюваннях (табл. 1).

Наведені дані дають змогу зробити такі висновки:

1. Загальна сума активів зменшилася на 253,4 тис. грн, або бі­льше ніж на 7 %. Це зменшення відбулося переважно за рахунок значного зменшення оборотних активів. Абсолютна величина зниження в оборотних активах становила 666,2 тис. грн, або бі­льше, ніж 20 % їх річної величини. Водночас майже вдвічі збільшилася сума основних засобів підприємства (в абсолютному ви­разі — на 672,7 тис. грн). Це відбулось унаслідок купівлі облад­нання для переоснащення виробництва. Незначно збільшилися і витрати на торговельну марку та гудвіл.

Таблиця 1

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття балансу На поча­ток року На кінець року Абсолютне відхилення, тис. грн Відносне відхилення, %
Активи
Необоротні активи
Основні засоби, первинна вартість 624,4 1297,1 672,7 107,74
Основні засоби, кінцева ва­ртість 514,2 1074,0 559,8 108,87
Нематеріальні активи, пер­винна вартість 2,2 4,2 90,9
Нематеріальні активи, кін­цева вартість 1,4 0,9 -0,5 ' -35,71
Незавершене будівництво 1,8 4,1 2,3 127,78
Необоротні активи, усього 666,2 1079,0 412,8 61,96
Активи
Виробничі запаси 551,0 377,8 - 173,2 -31,43
Незавершене виробництво 52,9 29,1 -23,8 - 44,99
Готова продукція 121,1 115,6 -5,5 -4,5
Грошові кошти, у націона­льній валюті 80,9 66,5 -14,4 - 17,79
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 893,2 1219,7 325,9 36,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками 271,7 269,0 -2,7 -0,97
Інша поточна дебіторська заборгованість 902,8 29,9 - 872,9 - 96,69
Інші оборотні активи 117,2 105,3 -11,9 -10,15
Оборотні активи, усього 2879,1 2212,9 - 666,2 -23,14
Активи, усього 3545,3 3291,9 - 253,4 -7,15

Закінчення табл. 1

Стаття балансу На поча­ток року На кінець року Абсолютне відхилення, тис. гри Відносне відхилення, %
Пасиви
Власний капітал
Статутний капітал 177,2 177,2
Інший додатковий капітал 459,4 459,4
Нерозподілений прибуток 433,3 402,4 -30,9 -7,14
Власний капітал, усього 1069,6 1039,0 -30,6 -7,14
Довгострокова заборгованість
Облігації до оплати    
Довгостроковий банківсь­кий кредит    
Довгострокова заборгова­ність, усього    
Короткострокова заборгованість
Кредиторська заборгова­ність 1288,3 504,0 - 784,3 -60,87
Поточні зобов'язання за розрахунками 236,9 757,8 520,9 219,88
Інші зобов'язання 0,5 46,1 . 45,6
Банківська позика 950,0 945,0 -5 -0,53
Заборгованість за податками
Короткострокова заборго­ваність, усього 2475,7 2252,9 - 222,8 -9,07
Пасиви,усього 3545,3 3291,9 - 253,4 -7,15

 

2. Що стосується структури оборотних коштів, то можна за­значити, що вона значно погіршилася. Виробничі запаси змен­шилися за рік на 173,2 тис. грн, або на 31,43 %. Зменшилася та­кож величина готової продукції (на 5,5 тис. грн) і грошові кошти (на 14,4 тис. грн). Усе це свідчить про скорочення оборотних ко­штів підприємства і негативні тенденції у його роботі. Водночас збільшилася сума і частка дебіторської заборгованості за товари та послуги — в абсолютному виразі на 325,9 тис. грн (або на 36,4 %). Це означає, що підприємство фактично кредитувало своїх партнерів по бізнесу, які вчасно не розраховувалися за то­вари та послуги, що надавалися підприємством. Але, з іншого боку, якщо підприємство має надійних партнерів, то слід очіку­вати надходження коштів у наступних періодах, що має поліп­шити ситуацію з показниками ліквідності.

 

 

3. Аналіз пасивів підприємства показує, що зобов'язання підпри­ємства скоротилися, у тому числі короткострокові зобов'язання зме­ншилися на 222,8 тис. грн. (9 %). Це відбулося внаслідок значного скорочення кредиторської заборгованості (на 784,3 тис. грн). Таким чином, підприємство вчасно розрахувалося з постачальниками та підрядчиками за виконані роботи та отримані послуги. Проте значно (більше, ніж утричі) збільшилися поточні зобов'язання за розрахунками, у тому числі з оплати праці й за авансами, що одержані від ін­ших підприємств у рахунок майбутніх поставок продукції.

При цьому слід зазначити, що динаміка показників ліквідності є позитивною. Зменшення короткострокової заборгованості під­приємства збільшує ліквідність підприємства і його фінансову стійкість.

4. Аванси, отримані підприємством, на кінець року майже удвічі менші дебіторської заборгованості за товари та послуги, що надані підприємством.

Аналіз балансу підприємства свідчить, що підприємству слід поліпшити показники фінансової стійкості та ліквідності, а саме:

• покращити взаємовідносини із постачальниками і спожива­чами продукції, поліпшити ситуацію із дебіторською заборгова­ністю підприємству і використати інші резерви поповнення обо­ротних коштів;

• поліпшити структуру оборотних активів, підвищити швид­кість їх обертання, збільшити обсяг продукції, що виготовляється та реалізується;

• зменшити поточну заборгованість підприємства, ширше ви­користовувати довгострокові кредити банків.

Вертикальний аналізбалансу дає змогу зробити висновок про структуру балансу у звітному періоді, а також проаналізува­ти динаміку цієї структури. Технологія вертикального аналізу полягає у тому, що загальну суму балансу приймають за 100 % і кожну статтю фінансової звітності подають у вигляді процентної частки від прийнятого базового значення.

Проведемо вертикальний аналіз на підставі попередніх даних балансу реального умовного підприємства (табл. 2).

Здійснюючи вертикальний аналіз балансу підприємства, мож­на зробити такі висновки.

1. Частка обігових активів у балансі підприємства є значною: на початок року вона становила понад 80 %. Проте протягом аналізованого року відбулося скорочення цієї частки. Зрозуміло, що скорочення частки оборотних коштів позначається негативно на показниках фінансової стійкості та ліквідності, адже це свідчить про зменшення запасів, розмірів виробництва, готівки для при­дбання матеріально-речових факторів виробництва.

Таблиця 2

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.