Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКон'юнктурно-статистичний напрям в інституціоналізмі. В. Мітчелл(1874-1948 р.р.)

Кон'юнктурно-статистичний інституціоналізм. Уеслі Клер Мітчелл (1874—194 8)2 Мітчелл — учень Веблена став творцем но­вого емпіричного напряму в інституціоналізмі. Він закінчив Чиказь­кий університет. У центр наступних досліджень Мітчелл ставить проблему руху виробництва, грошей, ціни. Політична економія в нього — це наука про інститути, які забезпечують зразки й норми поведінки, укорінені у звичках, інстинктах. Інстинкти — устремління до певних резуль­татів. Одним із них є тяжіння до прибутків. До цього, писав він, зво­диться логіка сучасного життя. Виробництво товарів підпорядкова­не не виготовленню споживних вартостей, а одержанню Без прибутку підприємець не може виготовляти товари. Саме цим Мітчелл пояснює необхід­ність вивчення грошового господарства.

Грошова економіка, безумовно, має недоліки, їй притаманні су­перечності, але вона, за словами Мітчелла, — найліпша форма орга­нізації суспільства, оскільки забезпечує потреби бізнесу, здійснює облік і є знаряддям установлення взаємодії і співробітництва в су­спільстві.

Як інституціоналіст Мітчелл підкреслює й інший бік пробле­ми — соціальний, котрий розглядає як звичку одержувати й витра­чати гроші. Цю звичку він називає рушієм економіки, яка визначає характер сучасних інститутів. Завдання економічної теорії полягає в тім, щоб вивчити взаємозв'язок між інститутами грошового госпо­дарства й поведінкою людей.

Мітчелл критикує класиків за те, що вони зводять усе до механі­чних законів попиту і пропозиції і не торкаються правил поведінки людей у грошовому господарстві. У нього гроші не просто засіб об­міну, а рушійна сила економічного життя, визначальною рисою якої стає проблема придбання й витрачання грошей. Саму суть категорії «витрати грошей» він не зводить до марно­тратства, а розглядає її з позицій залежності від факторів, що не контролюються індивідуумом. Витрачання грошей часто зовсім не зумовлене потребами, а диктується намаганням підтримати імідж, перевершити суперника.Інституціоналізм Мітчелла був емпіричним дослідженням сучас­ності. Широко використовуючи фактичний матеріал, статистику, він хотів не лише дати картину сучасного йому економічного розвитку, а й сподівався вирішити суперечності капіталізму. Особливу увагу він приділив аналізу циклічних коливаній. Проблемою циклів займа­лась гарвардська школа кон'юнктурознавства і, зокрема, очолюване Мітчеллом Національне бюро економічних досліджень.

Економічні цикли Мітчелл характеризує як послідовну зміну піднесень і спадів виробництва, котрі періодично повторюються. Це не кризи, а своєрідні хвилеподібні коливання кон'юнктури — ділові цикли. Циклічний характер капіталістичного відтворення за Мітчел­лом спричиняється дією багатьох факторів «системи грошового гос­подарства». У своїх працях Мітчелл дає детальний аналіз економіч­ної активності, докладно описує явища, що відбуваються під час циклічного піднесення і спадів, досліджує статистичні дані щодо цін заробітної плати, процентних ставок, грошового обігу, банківських операцій тощо. Основну увагу він звертає на категорію прибутку. Піднесення і спади ділової активності випливають із пранення одержати прибуток.

Циклічність не є неодмінною властивістю процесу товарного виробництва. Вона випливає із «грошового господарства», на якому тримається вся капіталістична економіка. Цикли, писав Мітчелл, — специфічне явище, притаманне лише сфері інститутів підприємництва.

Відтак можна сказати, що Мітчелл застосовує технологічний підхід до аналізу закономірностей суспільного розвитку. У цілому погляди Мітчелла були позитивно оцінені економістами й соціологами. Проте його критикували за описовий характер досліджень і брак теоретичного аналізу.

Погляди економістів, що були розглянуті, належать до раннього, або як його називають «чистого інституціоналізму», розквіт якого припадає на 20—30-ті роки XX ст.

49.Дж. Коммонс (1862-1945 р.р.) - засновник соціально-правового напрямку в інституціоналізмі. Теорія колективних дій.

Методология исследования Дж. Коммонсахарактеризуется утверждением о примате права над экономикой. Юридические процедуры он считал единственно эффективными для налаживания социального мира и погашения конфликтов в обществе. В труде "Правовые основы капитализма" Дж. Коммонс отметил, что, по его мнению, общество является системой юридических норм и правовых институтов. Он отрицал существование классов и признавал наличие лишь "профессиональных групп", которые могут сотрудничать путем осуществления государством реформ в отрасли законодательства и создания правительства, представленного лидерами "коллективных институций".

Дж. Коммонс считал, что именно через юридическую процедуру, через суды регулируются экономические отношения в обществе. Такой подход ярко оказывается в его теории соглашения, которое было в центре его взглядов как теория совместно: деятельности людей и их оценок во всех соглашениях, с помощью которых участника побуждают друг друга к достижению единства мыслей и действий. Дж. коммое: рассматривал соглашение как исходную экономическую категорию. Она означает принятие обеими сторонами конкретного обязательства.

Соглашения он разделял:

• на рыночных (акты покупки-продажи и контроль за этим со стороны суда);

административные (отношения между руководителями и их подчиненными);

распределительные (решение корпорации о ценах, регуляция цен со стороны правительства, госбюджета, налоговой системы).

Каждое соглашение содержит три элемента:

1) конфликт, то есть столкновение интересов участников соглашения;

2) взаимозависимость и взаимосвязь интересов участников конфликта;

3) процедуру, то есть порядок разрешения конфликта и заключения соглашения.

Дж. Коммонс считал, что с помощью соглашения практически возможно разрешение любого конфликта мирным путем.

Дж. Коммонс считал, что именно соглашением определяется ценность благ, что именно судебные решения устанавливают "умную стоимость", а политическая экономия это наука, которая изучает процессы, которые ведут к установлению "умной стоимости". "Стоимость является оценкой будущего дохода, которая предоставлена в настоящий момент", — определял Дж. Коммонс, учитывая, что с развитием кредита изменяется природа стоимости в соответствии с соглашением в будущем выполнить предыдущие обязательства. К тому же, в случае конфликта при установлении стоимости товара придется обращаться в суд. Отсюда Дж. Коммонс делает вывод, что установление "умной стоимости" связано не с экономическими, а из юридическими отношениями.

Идея социального мира, который пронизывает всю научную деятельность Дж. Коммон-са, доминирует в предложенной им периодизации капитализма. Дж. Коммонс выделяет четыре стадии развитию капитализма:

первобытная стадия капитализма — торговый капитализм, которая изменяется

предпринимательской стадией, за которой наступает

финансовый (банковский) капитализм и, наконец

административный капитализм.

50 „Нове індустріальне суспільство” ДЖ.К.Гелбрейта.Теорія конвергенції.Дж. Гэлбрейт отмечает следующие основные нововведения и изменения, произошедшие в экономической жизни в XX веке: 1. Применение все более сложной и совершенной техники в сфере материального производства, связанное с укрупнением производства. Вс¸ это требуют крупных вложений капитала, а также высококвалифицированных специалистов. Из этих перемен вытекает необходимость и возможность создания крупных хозяйственных организаций. Только такие организации в состоянии привлечь необходимый для современного производства капитал; только они могут мобилизовать рабочую силу требуемой квалификации. 2. Расширение сферы деятельности корпораций. Если в начале XX века деятельность корпораций ограничивалась такими отраслями, в которых производство должно вестись в крупном масштабе (железнодорожный и водный транспорт, производство стали, добыча и переработка нефти, некоторые отрасли горнодобывающей промышленности), то в 70-е годы корпорации стали охватывать также бакалейную торговлю, мукомольное дело, издание газет и увеселительные предприятия – словом, все виды деятельности, которые некогда были уделом индивидуального собственника или небольшой фирмы. При этом множестве принадлежащих корпорациям предприятий, производящих сотни видов продукции, крупнейшие фирмы используют оборудование стоимостью в миллиарды долларов и сотни тысяч работников. Так, на долю пятисот крупнейших корпораций приходится почти половина всех товаров и услуг, производимых в Соединенных Штатах. 3. Произошло разделение предпринимателя-собственника, организатора производства и получателя дохода. Гэлбрейт отмечает, что в начале XX века корпорация была инструментом ее владельцев и отражением их индивидуальности. Имена этих магнатов – Карнеги, Рокфеллер, Гарриман, Меллон, Гугенгейм, Форд – были известны всей стране . Те, кто возглавляет теперь крупные корпорации, безвестны . Люди, которые управляют крупными корпорациями, не являются собственниками сколько-нибудь существенной доли данного предприятия. Их выбирают не акционеры, а, как правило, совет директоров, который в порядке взаимности избирают они же сами. 4.Изменились взаимоотношения между государством и экономикой. Несколько видоизменились и экономические функции государства. Так, теперь государство берет на себя задачу регулирования совокупного дохода, расходуемого на приобретение товаров и услуг, в масштабе всей экономики. Оно стремится обеспечить достаточно высокий уровень покупательной способности, позволяющий реализовать всю продукцию, которую может произвести существующая в данный момент рабочая сила. Если эта деятельность приводит к достижению высокого уровня занятости, правительство стремится не допустить повышения цен в результате роста заработной платы, равно как повышения заработной платы под давлением роста цен, упорно движущихся вверх по спирали, – хотя в данном вопросе деятельность правительства носит более осторожный характер и встречает меньшую поддержку со стороны общественности. Объективные условия конвергенции капитализма и социализма раскрыл известный американский экономист и социолог Джону Гэлбрейту: "Конвергенция связана прежде всего с крупными масштабами современного производства, с большими вложениями капитала, совершенной техникой и со сложной организацией как важнейшим следствием названных факторов. Все это требует контроля над ценами и, насколько возможно, контроля над тем, что покупается по этим ценам. Другими словами, рынок должен быть заменен планированием. В экономических системах советского типа контроль над ценами является функцией государства. В США это управление потребительским спросом осуществляется менее формальным образом корпорациями, их рекламными отделами, агентами по сбыту, оптовыми и розничными торговцами. Но разница, очевидно, заключается скорее в применяемых методах, чем в преследуемых целях... Индустриальной системе внутренне не присуща способность... обеспечить покупательную силу, достаточную для поглощения всего, что она производит. Поэтому она полагается в этой области на государство... В экономических системах советского типа также ведутся тщательные подсчеты соотношения между объемом получаемых доходов и стоимостью товарной массы, предоставляемой покупателям... И, наконец индустриальной системе приходится полагаться на государство в деле обеспечения обученными и образованными кадрами, которые стали в наше время решающим фактором производства. То же имеет место и в социалистических индустриальных странах". Говоря об условиях возникновения теории конвергенции, ее сторонники указывали на наличие по обе стороны "железного занавеса" и ряда других общих черт, свойственных современной эпохе. К ним относили единое направление научно-технического прогресса, сходство в формах организации труда и производства (например, автоматизацию), общие для развитых стран демографические процессы, многочисленные параллели по линии урбанизации, бюрократизации, "массовой культуры" и пр. Отмечались и прямые взаимовлияния, например, усвоение западными правительствами и крупными фирмами определенных элементов советского опыта планирования

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.