Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПсихологічний аналіз навчання як виду діяльності

Навчання - основний різновид діяльності дітей шкільного віку; активна, свідома й цілеспрямована діяльність, яка полягає у засвоєнні знань, вироблених людством, з метою підготовки до майбутньої самостійної трудової діяльності.

Навчання, яке в послідовній зміні основних типів діяльності, що здійснюється протягом життя кожної людини, слідує за грою і передує праці, істотно відрізняється від гри і зближується насилу по загальній установці: у навчанні, як і в праці, потрібно виконувати завдання - готувати уроки, дотримувати дисципліну; учбова робота будується на обов'язках. Загальна установка особи в навчанні вже не ігрова, а трудова.

Основна мета навчання, стосовно якої пристосовується вся його громадська організація, полягає в підготовці до майбутньої самостійної трудової діяльності; основний засіб - освоєння узагальнених результатів того, що створене попередньою працею людства; освоюючи підсумки минулої суспільної праці, людина готується до власної трудової діяльності. Включаючи навчання як сторону в навчання, ми розглядаємо процес навчання як єдиний процес, що включає і вчителя, і учня, об'єднаних певними взаєминами, замість того щоб розривати і протиставляти вчення і навчання. Процес вчення в цілому включає взаємодію учня і вчителя; навчання не пасивне сприйняття, як би приймання переданих вчителем знань, а їх освоєння.

Навчання в цьому специфічному сенсі слова є своєрідним похідним видом діяльності, в якій мета зрушена або зміщена в порівнянні з діяльністю, для якої вона служить підготовкою. Те, що в цій останній є лише передумовою, засобом, способом її здійснення, в ученні виступає як мета. Наприклад, дитина спочатку опановує мовою, користуючись нею в процесі спілкування, а не вивчаючи її в процесі учення. Оволодіння мовою здійснюється у нього в результаті діяльності, направленої зовсім не на оволодіння нею, а на спілкування за допомогою мови. Такий процес навчання, при якому навчання стає результатом діяльності, не будучи її метою, може бути дуже ефективним. Існують, таким чином, два види вчення або, точніше, два способи навчання і два види діяльності, в результаті яких чоловік опановує новими знаннями і уміннями. Один з них спеціально направлений на оволодіння цими знаннями і уміннями як на свою пряму мету. Інший приводить до оволодіння цими знаннями і уміннями, здійснюючи інші цілі. Дія, виконана раз як учбова дія, з метою навчитися, тобто опанувати способом виконання даної дії, і зовні та ж дія, виконана не в учбовому, а в діловому плані, з метою отримати певний результат, це психологічно різні дії. У першому випадку суб'єкт зосереджений головним чином на способах його виконання, на його схемі, в другому - на результаті; у останньому випадку необхідно врахувати додаткові обставини, не істотні або не такі істотні в першому; різна в обох випадках міра відповідальності і у зв'язку з цим загальна установка особи. 

41. Психологічний аналіз ігрової діяльності.

Гра - це вид діяльності, який спрямовує дитину до оволодіння значеннями речей і явищ, які закріплені мовною практикою, а також до оперування цими значеннями.

Особливість гри полягає в тому, що в результаті виконання цієї діяльності не створюється якийсь суспільно значущій продукт, а її метою є сама ігрова діяльність.

Гра –це провідний вид діяльності, який притаманний дошкільному віку. Залишається характерною для людей і в інших вікових пеіодах ( у шкільному, дорослому віці).

В ігровій діяльності дитина, окрім предметів-знарядь, дитина використовує іграшки, тобто речі, за допомогою яких відображають інші, справжні речі.

Гра притаманна також і тваринам, але у тварин вона спрямована на задоволення їх біологічних потреб.

Основні новоутворення, які виникають завдяки включенню дитини в ігрову діяльність:

1. Тренує дитину в оволодінні значеннями речей і явищ, які закріплені за допомогою мови, та в оперуванні цими значеннями;

2. Гра сприяє усвідомленню виконанню дій (як операцій), вчить виконувати такі операції на основі саморегулювання (правил);

3. Розширює самосвідомість дитини - від сприйняття себе як суб»єкта предметних дій до сприйняття себе як носія соціальної ролі, суб»єкта людських стосунків.

Основні види та етапи розвитку гри в людини:

1) в перші 2 роки для дитини характерні функціональні ігри – це ігри які спрямовані на оволодіння рухами і діями з навколишніми предками. ( Пр: дитина включає кнопку, яка показує, що плата працює);

2) конструктивні ігри –ігри, спрямовані на створення чогось, в цих іграх дитина осмислює значення предметів і їх взаємодії між собою;

3) в 3-4 роки у дитини з’являються сюжетно-рольові ігри. (гра в «дочки – матері», « в лікаря – хворого). Ці ігри спрямовані на оволодіння певними ролями та стосунками між людьми.

4) гра за правилами – характерна для школярів та дорослих. (Пр: спортивні ігри, вирішення кросвордів і т.д.) За допомогою цих ігор людина вдосконалює свої розумові і фізичні сили, переключається на інший вид діяльності, отримує емоційне задоволення.

 

Діяльність та розвиток

В процесі розвитку діяльності відбуваються її внутрішні перетворення. По-перше, діяльність збагачується новим наочним змістом. Її об'єктом і засобом задоволення потреб стають нові предмети матер. і дух. культури. По-2, у діяльності з'являються нові засоби реалізації, які прискорюють її течію і удосконалюють результати. По-3, в процесі розвитку діяльності відбувається автоматизація окремих операцій і інших компонентів діяльності, вони перетворюються на уміння і навики. По-4, в результаті розвитку діяльності з неї можуть виділятися, відособлятися і далі самостійно розвиватися новий вигляд діяльності. (механізм опис. А.Н.Леонтьевим - зрушення мотиву на мету) Дія цього механізму: деякий фрагмент діяльності - дія - спочатку може мати усвідомлювану індивідом мету, яка у свою чергу виступає як засіб досягнення іншої мети, службовці задоволенню потреби. Дана дія і відповідна йому мета є привабливими для індивіда постільки, оскільки вони обслуговують процес задоволення потреби, і лише з цієї причини. Надалі мета цієї дії може придбати самостійну цінність, стати потребою або мотивом. В цьому випадку говорять, що в ході розвитку діяльності відбулося зрушення мотиву на мету і народилася нова діяльність.

Провідна діяльність – різновид діяльності, що зумовлює найголовніші зміни у психічних рисах особистості, виникнення різних психічних новоутворень на даній стадії її розвитку.

Виділяють ряд видів провідної діяльності для відповідних вікових періодів онтогенезу, які в своїй генетичній послідовності забезпечують внутрішню єдність усього психічного розвитку:

1. Від народження до 1 року - це емоційне спілкування дитини з батьками та близькими в її оточенні людьми;

2. 1-3 роки (раннє дитинство) – предметно-маніпулятивна діяльність (спроби дитини діяти з предметами відповідно до ї призначення). В процесі цієї діяльності у дитини формується мова і наочно-дійове мислення;

3. 3 -7 років (дошкільний вік) – рольова гра. У процесі рольової гри у дитини розвивається уява, формується уявлення про людські стосунки, зокрема, про моменти підпорядкування і керування;

4. 7-11 років(молодший шкільний вік) - навчальна діяльність. У процесі цієї діяльності формуються навчальні уміння й навички.

5. 11-15 років (підлітковий вік)- інтимно-емоційне спілкування, у процесі якого формується здатність до спілкування із навколишніми, розуміння індивідуально-психологічних особливостей людей.

6. 15-17 років ( ранній юнацький вік) - навчально-професійна діяльність, п процесі якої формуються певні пізнавальні та професійні інтереси, здатність будувати життєві плани та ін.

7. Зрілий вік – професійна діяльність

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.