Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсобливості аграрного маркетингу

Застосування аграрного маркетингу пов’язане з деякими особливостями, а саме:

1) виробництво носить сезонний характер;

2) існує розбіжність в часі між виробництвом продукції та її споживанням: значна увага має бути приділена дослідженню споживчого попиту, тенденцій його задоволення та кон’юнктури ринку;

3) наявний тісний зв'язок із природними умовами;

4) виробляються продукти першої необхідності, що, в свою чергу, проявляється в наступному:

- необхідність своєчасного виробництва у необхідній кількості та асортименті з урахуванням віку, статі, національних традицій, стану здоров'я, споживачів;

- здатність товару до швидкого псування, необхідність оперативності постачання, відповідної упаковки, транспортування, сервісного обслуговування тощо;

- попит є нееластичним за ціною, є необхідність гнучкої державної політики підтримки сільгоспвиробників;

5) основним засобом виробництва є земля: залежність ефективності та результативності виробництва від якості та розміщення земельних ділянок;

6) різноманітність форм власності в системі АПК на землю, засоби виробництва, реалізований товар;

7) багатоаспектність конкуренції, яка управляється тільки попитом споживачів та його задоволенням;

8) різноманітність стратегій і тактик, прагнення до вдосконалення форм і методів аграрного маркетингу, пристосування їх до потреб та інтересів споживачів;

9) незначний, в порівнянні з іншими сферами, розвиток маркетингу в аграрній сфері.

 

Складові системи агропромислового маркетингу

Систему агропромислового маркетингу можна поділити на три складові:

1) об’єктивно-функціональну підсистему, яка включає в себе:

- управління маркетингом;

- дослідження ринків;

- дослідження споживачів та споживчого попиту;

- аналіз зовнішнього середовища;

- підтримання ЖЦТ;

- товарорух та збут продукції;

- комерційну діяльність;

- обліково-фінансову діяльність;

- міжнародний маркетинг;

2) функціональну підсистему:

- дослідження проблеми та визначення стратегії дій;

- визначення цілей;

- встановлення критеріїв оцінки альтернатив;

- генерування та аналіз альтернатив;

- вибір методів оцінки альтернатив та визначення домінанти;

- прийняття та формування рішення;

- організація виконання рішення;

- контроль за виконанням рішення;

- оцінка рішень;

3) забезпечуючи підсистему:

- організаційну;

- інформаційну;

- технічну;

- програмну (математичну).

 

Запитання для самоперевірки

82. Сутність та основні завдання маркетингу в аграрній сфері.

83. Функції агромаркетингу.

84. Складові галузевої структури агропромислового бізнесу.

85. Сегментація світового ринку аграрної продукції.

86. Специфіка маркетинг-міксу агропідприємств, що працюють із сегментом виробників біопалива.

87. Специфіка маркетинг-міксу агропідприємств, що працюють із сегментом тваринництва.

88. Специфіка маркетинг-міксу агропідприємств, що працюють із сегментом споживачів традиційної продовольчої сільськогосподарської продукції.

89. Специфіка маркетинг-міксу агропідприємств, що працюють із сегментом споживачів органічної сільськогосподарської продукції.

90. Характерні особливості застосування маркетингу в аграрній сфері.

91. Система маркетингу в аграрній сфері.

 

Базова література: [2, 3]

 

Допоміжна література: [5, 7, 17]

 

 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

 

Підсумком вивчення дисципліни є засвоєння принципів і методів здійснення ефективної маркетингової діяльності підприємств різних сфер.

Перспективами розвитку даної галузі знань може бути вивчення поточних змін в законодавстві України, нормативних документах уряду, які стосуються питань, що зазначені в конспекті.

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

 

Маловідомих скорочень конспект лекцій не містить. По кожній темі основної частини умовні позначення, символи, одиниці мають пояснення одразу після їх застосування.

 

 

ГЛОСАРІЙ

АГРАРНИЙ МАРКЕТИНГ – самостійний напрям сучасного маркетингу, що передбачає вивчення, прогнозування та здійснення підприємницької діяльності господарюючими суб’єктами ринку щодо виробництва, переробки, зберігання, транспортування і реалізації сільськогосподарської продукції з метою отримання високих результатів ринкової діяльності, максимізації прибутків, задоволення потреб споживачів та підвищення продовольчої безпеки країни.

"АКУЛЬНИЙ" ТУРИЗМ – передбачає дайвінг у спеціальних захисних клітках з метою спостереження за акулами.

АКТИВНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ – операції з розміщення коштів, в результаті яких банки отримують дебетові відсотки, які мають бути вищими за кредитові відсотки, що виплачуються банком по пасивних операціях (тобто має бути позитивна маржа).

АТОМНИЙ ТУРИЗМ – вид туризму, присвячений знайомству з ядерними технологіями цивільного та військового значення. Включає в себе відвідування музеїв ядерної сфери (наприклад, Національний музей ядерних випробувань у Лас-Вегасі), а також місць випробувань ядерної зброї (Хіросіма, Нагасакі тощо).

БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ МАГАЗИН – магазин, що характеризуються продажем в одному приміщенні великої кількості різноманітних товарів продовольчої і промислової групи. Через збільшення ширини і глибини асортименту часто набувають схожості із універсамами.

БАНКІВСЬКА ОПЕРАЦІЯ – це сукупність процедур, пов’язаних із реалізацією банківських послуг.

БАНКІВСЬКА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ – послідовний комплекс рішень щодо організації консультаційно-інформаційної роботи з клієнтами та їх подальшого обслуговування, продажу банківських продуктів.

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ – термін, під яким слід розуміти організаційно-управлінську стратегію пошуку засобів задоволення потреб клієнтури банку та власне банку за допомогою створення системи ефективного управління грошима, кредитами, відсотками, валютами, розрахунками з урахуванням особливостей маркетингового оточення та існуючої кон’юнктури ринку позичкового капіталу.

БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ – це комплекс послуг банку за активними і пасивними операціями, який здійснюється для вирішення конкретних потреб клієнта.

БАНКІВСЬКИЙ ФОРФЕЙТИНГ – фінансування міжнародної торгівлі шляхом обліку перевідних векселів без права регресу, тобто покупець векселя бере на себе весь ризик неплатежу і не може пред'явити претензії попередньому власнику.

БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ – послуги, що визначаються набором певних операцій, які здійснюють банківські службовці. З маркетингової точки зору банківські послуги поділяються на дві групи: послуги, які приносять банку прибуток (видача кредитів, довірчі операції, консультаційно-посередницькі послуги тощо) – тут банк виступає як продавець, діє стандартний маркетинг послуг; послуги, пов’язані із залученням тимчасово вільних коштів населення, підприємств і організацій (депозитні послуги, ведення рахунків і т.ін.) – тут банк виступає більшою мірою як покупець, діє маркетинг покупця.

БЕНТАМИ – магазини самообслуговування із торговельною площею 90 – 300 м2 та обмеженим вибором брендів. Продаються переважно продукти харчування, товари CTN (Confectionary (солодощі), Tobacco (тютюнові вироби), Newspaper (газети)), засоби гігієни, ліки (що відпускаються без рецепту), спиртні напої та канцелярські товари. Графік роботи – багатогодинний. Є можливість паркування. Можуть бути наявні додаткові послуги (автозаправка, фотодрук тощо).

БУТІКИ – спеціалізовані магазини, які реалізують модні товари відомих марок (одяг, косметику) або товари рідкого попиту (вишукані марки вин) за високими цінами. Підвидом бутіка є монобутік, тобто бутік, який торгує товарами однієї торгової марки.

"БЬОРДВОТЧІНГ" – туристичні подорожі з метою спостереження за птахами та вивчення птахів в природних умовах.

ВИННИЙ ТУРИЗМ – спеціалізований вид туризму, що має на меті дегустацію, споживання, купівлю вина безпосередньо у виробника. Включає в себе відвідування плантацій виноградників, дегустаційних залів та підвалів, ресторанів, що пропонують послуги дегустації вина, винних фестивалів, інших спеціалізованих заходів. Популярними є тури до Франції, Іспанії тощо.

ВИСТАВКА-ПРОДАЖ – це організована товарна торгівля за виставленими експонатами в рамках програми заходів по просуванню продукту із наперед обумовленою кількістю учасників, часом та місцем проведення, з метою розвитку певних сфер економічної діяльності.

ВІЙСЬКОВИЙ ТУРИЗМ – досить екстремальний та небезпечний вид туризму, що передбачає відвідання "гарячих точок", зон бойових дій. Менш небезпечним маршрутом військового туризму є туризм до неактивних бойових територій.

ВІП-ПОДАРУНКИ – найменший сегмент ринку сувенірної продукції. До таких подарунків відносять ексклюзивні, як правило дорогі, речі, що виконуються на замовлення, зазвичай в одному примірнику, адже призначаються для конкретної людини (дорогий годинник, картини, канцелярське приладдя, прикрашене дорогоцінними металами тощо).

ВНУТРІШНІЙ (ІНТЕРНАЛЬНИЙ) МАРКЕТИНГ – маркетинг, що спрямований на контактний персонал фірми і передбачає таку політику керівництва фірми, в тому числі запровадження дієвих мотиваційних механізмів, яка б призводила до підвищення функціональної якості обслуговування.

ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ – тимчасовий виїзд громадян конкретної країни з постійного місця проживання в межах національних кордонів тієї самої країни для відпочинку, задоволення пізнавальних інтересів, занять спортом і з іншими туристичними цілями.

ВОБЛЕРИ (wobbler) – спеціальні пристосування, які прикріплюють до полиць. Мають властивість вібрувати завдяки гнучкій пластмасовій ніжці, тим самим привертаючи увагу споживачів до товарної полиці. Недолік воблерів полягає в тому, що вони часто відклеюються від полиць, а також своєю вібрацією можуть дратувати працівників магазину.

ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА АГРОПРОМИСЛОВОГО БІЗНЕСУ – сукупність галузей, що забезпечують ефективне функціонування агропромислового комплексу, починаючи від постачання сільгоспвиробництва, закінчуючи доведення готових товарів до кінцевих споживачів.

ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ – різновид туризму, що передбачає ознайомлення з національними кулінарними традиціями певних країн та дегустацію національних страв. Особливою популярністю тут користуються тури до Німеччини, сирні тури до Франції, паста-тури до Італії, а також специфічні тури до країн Африки та Азії.

ГЕТТО-ТУРИЗМ – тури по місцях, де зародився музичний жанр хіп-хоп культури та відповідний спосіб життя. Наймасштабніші осередки: певні райони Детройта, Нью-Йорку, Чикаго та Лос-Анджелесу.

ГІПЕРМАРКЕТ – магазин самообслуговування загальноміського значення, торговельною площею понад 3000 м2 з широким асортиментом (понад 15000 асортиментних позицій) продовольчих і непродовольчих товарів. Розміщуються, як правило, за межами міста.

ДЖАЙЛОО-ТУРИЗМ – один із екстремальних видів туризму, що передбачає подорожі до важкодоступних місць, де немає електрики та мобільного зв’язку, яких практично не торкнулась цивілізація, які населені корінними народами. Тобто це практично проживання у первісних умовах. Джайлоо-туризм поширений у внутрішніх районах Африки, джунглях Амазонки, горах і степах Азії, лісах і тундра Сибіру тощо.

ДЖУМБО – об'ємні коробки (пляшки, банки тощо), які імітують продукт у збільшеному вигляді. Можуть підвішуватись під стелю, розміщуватись на вітрині або на полиці. Ефективним є використання надувних джумбо, які можуть мати великі розміри та розташовуватись на полу торговельної зали (це, як правило, значно приваблює увагу покупців і запам’ятовується ними).

ДИСКАУНТЕР – магазин, у якому товари повсякденного попиту реалізуються за досить низькими цінами або з наданням постійних торгових знижок. Номенклатура торговельних послуг – обмежена.

ДІЛОВА СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ – корпоративні та адресні бізнес-подарунки (business gifts). Включає вироби середньої цінової групи. Даний ринок характеризується зростанням попиту. Сюди відносять блокноти, щоденники, фотоальбоми, настільні набори, флешки, візитниці тощо; серед новинок – вироби з шоколаду (шоколадні фотографії, картини з гравюрами, шоколадні вироби із нанесенням на коробку логотипу компанії тощо).

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ – відвідування природних територій, яких майже не торкнулась антропогенна дія, знайомство з живою природою, місцевими звичаями, культурою. Серед країн, що пропонують такі подорожі, модна віднести Лаос, Непал (Азія), ПАР, Кенію, Танзанію (Африка), Еквадор (Південна Америка), Коста-Ріку (Північна Америка), Австралію, Нову Зеландію.

ЕЗОТЕРИЧНИЙ ТУРИЗМ – передбачає відвідування різного роду святинь та місць Сили, часто включає в себе різноманітні духовні практики (медитація, здійснення Кори тощо). Основними країнами, що пропонують такі тури, є Індія та деякі країни Південної Америки, Непал (Південна Азія) тощо.

ЕКСПЕРИМЕНТАТОРИ (Experiencers) – сегмент ринку індустрії гостинності за системою VALS, мотивовані самовираженням, молоді, захоплені, імпульсивні споживачі. Швидко захоплюються новими можливостями, але й швидко "охолоджуються" щодо них і переключаються на інші. Споживають нове, оригінальне, ризиковане. Їхня енергія знаходить вихід у спорті, активному відпочинку, соціальних діях. Витрачають значну частину доході на моду, розваги й перебування у товаристві. Покупки виразні, мають добрий вигляд, виготовлені з якісних матеріалів. Відвідують ресторани швидкого приготування їжі, кінотеатри тощо.

ІМІДЖЕВІ PL – власні торгові марки ритейлерів, що застосовується для підвищення іміджу ритейлера, при цьому робиться акцент на інноваційних (нових) товарах. Орієнтовані на покупців-новаторів.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ЯКІСТЬ ПОСЛУГИ – категорія, яка відображає те, що споживач отримує в результаті споживання послуги.

ІНТЕРАКТИВНЕ МЕНЮ інновація у сфері харчування, передбачає, що відвідувачі користуються екраном, вбудованим в стіл, з його допомогою обирають страви та викликають офіціанта.

ІНТЕРАКТИВНИЙ МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ – додаткова функція маркетингу, яку запропонував у своїй моделі Дж. Ратмел, тобто яка направлена на процес взаємодії між виробником та споживачем послуги.

КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ ТУРИЗМ – тури по тих місцях, де знімалися популярні фільми або по місцях, іншим чином пов’язаних з кіноіндустрією. Прикладами таких країн можуть слугувати Мальта (тут знімалися фільми "Троя", "Гладіатор", "Код да Вінчі"), Шотландія ("Хоробре серце") тощо. Одним із найпопулярніших місць, пов’язаних з темою кіно, можна вважати Голівуд.

КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ – система взаємодії банку із потенційними споживачами, представниками громадськості, іншими контактними аудиторіями, що спрямована на формування позитивного іміджу банку та на стимулювання до придбання банківських послуг. комунікаційна політика у взаємодії з іншими елементами маркетингового міксу покликана створити відповідний образ банку у відповідності до його стратегічних цілей.

ЛІЗИНГ – вид підприємницької діяльності, спрямований на інвестування вільних або залучених коштів у майно та надання цього майна в тимчасове використання лізингоодержувачу за плату.

ЛОЯЛЬНИЙ СПОЖИВАЧ – це такий споживач, який підпадає під наступні характеристики: купує широкий спектр продукції конкретного підприємства, регулярно здійснює повторні покупки, не реагує на пропозиції конкурентів, залучає інших споживачів.

ЛОЯЛЬНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ (від англ. customer loyalіty) – можна визначити як їх позитивне ставлення до послуг, товарів, торгових марок, контактного персоналу та конкретного підприємства в цілому.

МАГАЗИН-СКЛАД – підприємство роздрібної торгівлі, що реалізує продовольчі та (або) непродовольчі товари універсального асортименту методом самообслуговування переважно з транспортної тари (ящиків, контейнерів та ін.) населенню, а також підприємствам (індивідуальним підприємцям) для подальшого перепродажу, використання у дрібному виробництві або надання послуг населенню. Ціни – знижені. Мета – продаж більших обсягів товарів за низькими цінами.

МАРКЕТИНГ ВИРОБНИКІВ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ – передбачає наявність системи комплексного дослідження потреб споживачів і попиту задля організації процесу надання таких послуг, які б максимально задовольнили потреби клієнтів.

МАРКЕТИНГ НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ ТА ПРОМИСЛІВ – це складна система, яку необхідно розглядати з двох сторін: дослідження ринку народних промислів, вивчення попиту на ці вироби, смаків, переваг та звичок покупці, їхніх вимог до даного товару та орієнтація виробництва на ці вимоги; вплив на ринок народних промислів, формування потреб і переваг споживачів.

МАРКЕТИНГ ГРОМАДСЬКИХ ТУРИСТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ – діяльність, спрямована на формування, підтримання або трансформацію сприятливої суспільної думки.

МАРКЕТИНГ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ (туроператорів і турагентів) – являє собою процес координування можливостей підприємств і вимог споживачів з метою максимального задоволення потреб туристів та максимізації прибутків підприємств.

МАРКЕТИНГ ТУРИСТИЧНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА РЕГІОНІВ – діяльність, що спрямована на формування, підтримку або зміну поведінки споживачів турпродукту щодо конкретних міст, місцевостей та країн в цілому.

МАРКИ ЕКОНОМ-КЛАСУ – власні торгові марки ритейлерів, що застосовуються до товарів, які позиціонуються за низькою ціною, робиться акцент на перевазі оптимального співвідношення "ціна – якість". Орієнтовані на споживачів із невисоким рівнем доходів. Найчастіше мають місце у мережевих магазинах формату дискаунтер.

МИСЛИТЕЛІ (Thinkers) – сегмент ринку індустрії гостинності за системою VALS, керуються ідеалами, виявляють зрілість, спокій, розсудливість. Цінують порядок, знання, відповідальність і ясність мислення. Вони освічені, прагнуть знань, при виборі товару чи послуги прагнуть отримати якомога більше інформації про них.

МЕРЧАНДАЙЗИНГ – це комплекс заходів, метою яких є підвищення попиту на продукцію; мистецтво представити товар у торговому залі. Ці заходи дозволяють сформувати у споживачів позитивний імпульс, спрямований не тільки на купівлю, а також на створення іміджевого образу торгової марки у свідомості покупця.

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ – систематизована і цілеспрямована діяльність підприємства сфери туризму, пов'язана з наданням туристичних послуг і туристичного продукту іноземним туристам на території своєї країни (в'їзний туризм) і наданням туристичних послуг і туристичного продукту за кордоном (виїзний туризм).

МОБІЛІ – великі картонні конструкції, що підвішують до стелі над тим місцем, де продається товар. Полегшує пошук споживачем потрібних товарів, привертає увагу.

НАРОДНИЙ ХУДОЖНІЙ ПРОМИСЕЛ – це творча та виробнича діяльність, метою якої є створення художніх виробів декоративно-вжиткового призначення, що здійснюється на основі колективного освоєння і спадкоємного розвитку традицій народного мистецтва у певній місцевості у процесі творчої ручної та (або) механізованої праці майстрів народних художніх промислів.

НОВАТОРИ (Innovators) – сегмент ринку індустрії гостинності за системою VALS, успішні передові особистості з високим рівнем самооцінки, відкриті новим ідеям і технологіям, є активними споживачами з витонченим смаком; часто обирають нішеві товари та послуги вищого класу. Імідж є важливим для них не як свідчення статусу чи влади, а як вираження їхнього смаку, незалежності та індивідуальності.

ПАБЛІСІТІ – елемент піар, являє собою комплекс інформації про людину, товар, послугу чи установу тощо, який з'являєтья у ЗМІ. Даний елемент покликаний просувати банк у комерційному та некомерційному середовищі, формувати позитивну громадську думку. як елемент піар, пабліситі вважається безкоштовним, оскільки ЗМІ не виставляють рахунок за його створення.

ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН (panel corbel) – конструкція, що прикріплюється до торця будівлі. Панелі-кронштейни можуть бути не тільки статичними, а й світловими і динамічними (зазвичай конструкція обертається навколо своєї осі: в рух її приводить вітер або моторчик).

ПАСИВНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ – операції з мобілізації коштів, а саме залучення кредитів, вкладів (депозитних та ощадних), отримання кредитів від інших банків, емісія власних цінних паперів.

ПОЛЯРНИЙ ТУРИЗМ – це переважно подорожі до Антарктиди. Оскільки потрібен спеціальний транспорт, вартість подібних турів надзвичайно висока. Крім того, є небезпека, що через ламання криги порушується місцева екосистема. Як менш дорогий та безпечніший варіант пропонуються подорожі до Гренландії.

ПОСЛІДОВНИКИ (Believers) – сегмент ринку індустрії гостинності за системою VALS, мотивовані ідеалами, звичайні консервативні люди, що керуються традиційними нормами і шаблонами (сім'я, релігія, нація, суспільство тощо). Споживча поведінка передбачувана, обирають звичні продукти відомих брендів, є лояльними до місцевих виробників, до вже відомих товарів та послуг; не прагнуть до інновацій і нових пропозицій.

ПОСЛУГА – це будь-яка діяльність, яку одна сторона може запропонувати іншій; невловима дія, що не приводить до володіння чим-небудь. Її надання може бути пов'язане з матеріальним продуктом.

ПРОДАКТ КАРДС (product cards) – плакати (як правило пластикові чи картонні) із рельєфним зображенням товарів та зазначенням їх цін.

ПРОМО-АКЦІЯ (від англ. Promo – рекламний та лат. Actio) – дія, здійснена для досягнення певної цілі) – це вид BTL-акцій, сукупність дій, спрямованих на просування товарів та послуг, які впливають на цільову аудиторію не через зареєстровані засоби інформації (телевізор, радіо, пресу тощо), а особисто, за допомогою безпосередньої участі споживача.

ПРОМО-СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ – найбільший та найбільш динамічний сегмент ринку сувенірної продукції. Включає вироби нижньої цінової групи (магніти, календарі, ручки, брелоки, запальнички тощо).

РИНОК ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ – спосіб організації та функціонування економічних зв’язків суб’єктів, що господарюють у невиробничій сфері, який базується на принципах вільної купівлі-продажу та взаємодії виробництва і споживання.

СЕНСОРНІ ДИСПЛЕЇ (у сфері харчування) – інновація у сфері харчування, встановлюються в холі готелю; є особливо актуальними для великих готелів з декількома ресторанами. За допомогою цих дисплеїв гості можуть побачити меню всіх ресторанів та інших закладів харчування, що є на території готелю, обрати для себе кращий та приблизно прорахувати свій майбутній чек.

СИСТЕМА "ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ" – один із видів дистанційного банківського обслуговування, засобами якого доступ до рахунків та операцій за рахунками забезпечується в будь-який час та з будь-якого комп'ютера через Інтернет.

СИСТЕМА "КЛІЄНТ-БАНК" – програмно-технічний комплекс, який дозволяє підприємству керувати своїм рахунком з комп'ютера, встановленого в офісі підприємства.

СПОНСОРСТВО – це система взаємовигідних відносин між спонсором і субсидованою стороною, що встановлюються, як правило, договором, за яким спонсор надає визначені ресурси (фінансові, матеріальні і інші), а субсидована сторона сприяє досягненню маркетингових цілей спонсорства.

СТАРАННІ (Strivers) – сегмент ринку індустрії гостинності за системою VALS, активні споживачі, мотивовані на досягнення та занепокоєні тим, що думають про них оточуючі. Є послідовниками трендів та моди. Роботу не розглядають з точки зору кар’єрного зростання В фінансовому плані є дещо обмежені, гроші вважають еталоном успіху. Купують стильні товари і послуги з метою наслідування людям із високим достатком; вважають шопінг демонстрацією своєї купівельної спроможності та соціальної активності.

СТАТУСНІ PL – високоякісні дорогі марки, що використовуються ритейлерами; орієнтовані на людей з високим доходом, доходом вище середнього та іноді з середнім доходом. Здебільшого мають місце у форматах торгівлі супер- та гіпермаркет.

СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ це короткочасні спонукальні заходи за­охочення до купівлі або продажу послуги шляхом пропонування додаткових пільг у вигляді економії і т. ін.

СТОКОВІ МАГАЗИНИ – магазини, у яких розпродаються товари попередніх сезонів з уцінкою. Це дорогі товари відомих марок, які з причини завершення сезону і непродажу їх за високими цінами у бутіках надходять у стоковий магазин і реалізуються за нижчими цінами.

СУВЕНІР – термін, що походить із французької мови (souvenir – "подарунок на пам'ять"). Під сувеніром розуміють пам’ятний предмет, пов'язаний з перебуванням в тому чи іншому місці або з певною пам’ятною подією, визначною датою. Сувеніри, як правило, є виробами НРП, творами декоративного прикладного мистецтва, художньої промисловості.

СУВЕНІРИ ДЛЯ ТУРИСТІВ – найбільш специфічна група подарункових виробів, що завжди існує в містах, де є хоча б мінімальний потік туристів. здебільшого забезпечується за рахунок місцевих художньо-ремісничих виробництв і промислі. Найбільш популярними сувенірами для туристів є тарілки, кухлі і магніти, ціна яких забезпечує масову доступність.

СУПЕРМАРКЕТ (УНІВЕРСАМ) – магазин самообслуговування житлової зони торговельною площею понад 400 м2, з широким асортиментом (понад 5000 асортиментних позицій) продовольчих і непродовольчих товарів. Супермаркети поділяються на три види: класичний, економічний (доступний), супермаркет делікатесів.

ТВОРЦІ (Makers) – сегмент ринку індустрії гостинності за системою VALS, орієнтовані на самовираження, втім, на відміну від експериментаторів, воно носить більш "фізичний", матеріальний відтінок (побудувати будинок, виростити дітей, купити автомобіль тощо). Мають значну майстерність, енергійність і знання. Є практичними, наділені творчими здібностями, цінять самодостатність. Коло їхніх інтересів сконцентроване навколо родини, фізичного відпочинку та практичної праці. До нових ідей ставляться підозріло. Шанобливо ставляться до влади, втім їх дратує втручання в їх особисте життя і порушення особистих прав. У товарах цінують практичність і функціональність, купують основні товари.

ТЕМНИЙ ТУРИЗМ – тури по місцях, що пов’язані із катастрофами, трагедіями, смертю тощо. Головною дискусійною проблемою тут є протиріччя між інтересами туристичних фірм та етичними аспектами (особливо щодо подій близьких до сучасності або сучасних). Прикладами темного туризму можуть слугувати відвідування пам’ятного меморіалу на місці всесвітнього торгового центру у Нью Йорку, Чорнобильської АЕС, а також таких більш віддалених в історичному плані місць, як замок Поенарі в Румунії, де мешкав граф Дракула, або Помпеї.

ТОЛКІН-ТУРИЗМ – специфічний вид туризму, призначений для шанувальників книги Дж. Р. Р. Толкіна "Володар кілець", передбачає подорож по місцях, пов’язаних із подіями книги, а також зйомками фільму (Нова Зеландія) (хоча останнє можна віднести й до кінематографічного туризму).

ТОРГОВЕЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ – сукупність заходів на ринку торговельних послуг, застосування системи маркетингових технологій з метою максимального задоволення потреб споживачів та забезпечення їх купівельної лояльності.

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЯРМАРОК – короткочасний захід, що організовується періодично, переважно в одному й тому ж місці, та в рамках якого велика кількість експонентів за допомогою спеціальних зразків (експонатів) представляють об’єктивний масштаб товарів або послуг однієї або декількох галузей для того, щоб відвідувач мав чітке уявлення щодо їх підприємницьких перспектив, а сам експонент отримує можливість розповсюдити необхідну інформацію та укласти прямі торговельні угоди.

ТРОТУАРНА ГРАФІКА (footway drawing) – графічно виконана пропозиція зайти в магазин, картинка з захищеною поверхнею, наклеюється безпосередньо на асфальт.

ТУРАГЕНТИ – юридичні або фізичні особи, які здійснюють посередницьку діяльність, реалізуючи продукти туроператорів за комісійну винагороду.

ТУРИ ДО КОРАБЛІВ, ЩО ЗАТОНУЛИ – дайвінг тури, які не лише дозволяють побачити залишки кораблів, але й спостерігати за підводним світом. Такі тури мають місце, зокрема, в Бразилії (Сан-Сальвадор, озеро Ілопанго), на берегах Північного Кіпру тощо.

ТУРИСТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ – це комплексна система управління та організації діяльності, пов’язана з розробленням та вдосконаленням туристичного продукту, його виробництва та збуту, з урахуванням процесів, що відбуваються на туристичному ринку.

ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ – сукупність послуг і товарів, які у своїй сукупності утворюють туристичну подорож або мають безпосереднє відношення до неї.

ТУРОПЕРАТОРИ – юридичні особи, що займаються створенням, комплектуванням і реалізацією туристичних продуктів та гарантують обслуговування туристів.

"УБИВЦЯ КАТЕГОРІЙ" – спеціалізований магазин роздрібної торгівлі з дуже великими торговельними площами, розташований, зазвичай, за містом, у торговому центрі на околиці міста або на ярмарку. Асортимент товарних категорій – обмежений, втім має місце дуже широкий вибір брендів в рамках цих категорій.

УНІВЕРМАГ – магазин загальноміського значення торговельною площею понад 1500 м2, з широким асортиментом (понад 5000 асортиментних позицій) непродовольчих товарів.

УСПІШНІ (Achievers) – сегмент ринку індустрії гостинності за системою VALS, мотивовані бажанням досягнення цілей люди; ключовими цілями при цьому є родина, соціальний і професійний статус. Ведуть активний і насичений спосіб життя. Мають безліч бажань і потреб, цінують узгодженість, передбачуваність і стабільність у ризиках, відносинах і саморозвитку. Вони є активними споживачами, для яких дуже важливим є імідж; віддають перевагу визнаним, престижним товарам і послугам, що демонструють їх успіх.

УЦІЛІЛІ (Survivors) – сегмент ринку індустрії гостинності за системою VALS, обережні споживачі, обмежені в ресурсах, ведуть вузький одноманітний спосіб життя. Вважають, що світ змінюється занадто швидко. Відчувають себе комфортно лише в знайомій обстановці, цінують безпеку і благополуччя. Орієнтовані на задоволення потреб, а не на здійснення бажань.

ФАКТОРИНГОВА ОПЕРАЦІЯ – (від англ. "factor" – агент, посередник) являє собою комісійно-посередницьку операцію з передачі клієнтом банку права на стягнення боргів (без права зворотної вимоги до клієнта). При цьому банком, як правило, купуються дебіторські рахунки, що пов’язані з поставкою товарів чи наданням послуг.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ЯКІСТЬ ПОСЛУГИ – категорія, яка відображає те, як проходить процес надання послуги.

ХАЛЯЛЬ-ТУРИЗМ – вид туризму, спрямований на мусульман, дає можливість відпочивати згідно з нормами Ісламу. Передбачає лише безалкогольні напої, їжу, що відповідає стандартам Халяль, відокремлені для жінок і чоловіків басейни, пляжі тощо; екскурсії по місцях, що пов’язані з історією Ісламу тощо. Основна країна-осередок такого туризму – Туреччина, також окремі пропозиції є в Малайзії, Еміратах, Єгипті.

ШЕЛФТОЛКЕРИ (від англ. shelf – полиця, tо talk – говорити) – пластикові полоси, що закріплюються по краях стелажних полиць, демонструють найменування товару, його ціни та, інколи, додаткову інформацію про товар. Часто використовуються з метою виділення товарного ряду однієї фірми від іншої. Є відносно недорогим рекламним матеріалом.

ШТЕНДЕРИ (інші назви: стритлайн, будиночок, розкладушка) – від нім. ständer — стійка, штатив – мобільна (переносна) рекламна конструкція, яка встановлюється на вулиці у безпосередній близькості до компанії-рекламодавця.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова

1. Буднікевич, І.М. Маркетинг у галузях і сферах діяльності: Навч. посіб. / За ред. Буднікевич І.М. - К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 536 с.

2. Нагапетьянц, Н.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учеб. пособие / За ред. Н.А. Нагапетьянца. - М.: Вузовский учебник, 2007. - 272 с.

3. Скрынникова, И.А. Маркетинг в сфере услуг: учеб. пособие для студ. вузов // И.А. Скрынникова. - Москва: Изд-во Моск. Ун-та, 2012. - 203 с.

Допоміжна

4. Александрова, А.Ю. Международный туризм: учебник / А.Ю. Александрова. - 2-е изд. - М.: Кнорус, 2010. - 464 с.

5. Армстронг, Г. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання: пер. з англ.: Навч. посіб. / Г. Армстронг, Ф. Котлер. - М.: Видавничий дім «Вільямс», 2007. – 608 с.

6. Владиславлев, Д.Н. Энциклопедия банковского маркетинга / Д.Н. Владиславлен. - М.: Ось-89, 2005. - 3256 с.

7. Воронецька, І.С. Особливості функціонування маркетингу в агропромисловому виробництві / І.С. Воронецька // Збірник наукових праць ВНАУ. - 2011. - № 2 (53), том 3. - С. 93 – 98.

8. Гаркавенко, С.С. Маркетинг. Підручник. - 5-те вид. доп. / С.С. Гаркавенко. - К.: Лібра, 2007. - 720 с.

9. Гранин, А.Н. Маркетинг инвестиций / А.Н. Гранин // Держава та регіони. - 2013. - №1 (70). - С. 185 – 189.

10. Джанджугазова, Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.А. Джанджугазова. - М.: Академия, 2005. - 224 с.

11. Джанджугазова, Е.А. Маркетинг туристских территорий. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.А. Джанджугазова. - М.: Академия, 2008. - 224 с.

12. Забарна, Є.М. Маркетинг. Підручник. / Є.М. Забарна, Т.О. Окландер. – Одеса: ОНПУ, 2012. - 149с.

13. Карягін, Ю.О. Маркетинг тур продукту: підручник / Ю.О. Карягін, З.І. Тимошенко, Т.О. Демура та ін. - К.: Кондор, 2009. - 394 с.

14. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. - Санкт-Петербург: Питер: Мир книг, 2012. - 479 с.

15. Котлер, Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филип Котлер: пер. с англ. / Ф. Котлер. - М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2006. - 224 с.

16. Лютий, І.О. Банківський маркетинг. Підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / І.О. Лютий, О.О. Солодка. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 776 с.

17. Мязіна, Н.Б. Глобальний маркетинг агропромислової продукції. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Н.Б. Мязіна. - Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет. - 2011. - 18 с.

18. Парасюк, О.О. Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг послуг» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - Менеджмент / О.О. Парасюк. - Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2012.- 86 с.

19. Песоцкая, Е.В. Маркетинг услуг. Краткий курс / Е.В. Песоцкая. - СПб.: Издательство "Питер", 2005. - 160 с.

20. Скобкин, С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе: Учебно-практич. Пособие / С.С. Скобкин. - М.: Юрист, 2001. - 224 с.

21. Тєлєтов, О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник / О.С. Тєлєтов. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 248 с.

22. Ткаченко, Л.В. Маркетинг послуг: Підручник / Л. В. Ткаченко. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 192 с.

23. Шульгіна, Л.М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу: Монографія. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 597 с.

 


 

Зміст

((__lxGc__=window.__lxGc__||{'s':{},'b':0})['s']['_228467']=__lxGc__['s']['_228467']||{'b':{}})['b']['_699615']={'i':__lxGc__.b++};

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

  Стор.
ВСТУП  
ОСНОВНА ЧАСТИНА  
Тема 1. Особливості маркетингу у сферах матеріального та нематеріального виробництва  
Тема 2. Становлення маркетингу сфери послуг  
Тема 3. Моделі поведінки споживачів сфери послуг. Формування лояльних стосунків із клієнтами  
Тема 4. Сутність та специфіка торговельного маркетингу  
Тема 5. Маркетинг індустрії гостинності  
Тема 6. Маркетинг у туризмі  
Тема 7. Маркетинг народних ремесел та промислів  
Тема 8. Банківський маркетинг  
Тема 9. Маркетинг в аграрн

©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.