Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема: Радянська модернізація України

 

І варіант

I рівень

1. Назвіть 1—2 особистості вивченої теми.

2. У 20-і роки спостерігався розквіт української культури.

□ Так □ Ні

3. Доберіть правильний термін.

Політика підтримки української мови та культури:

□ Русифікація □ Українізація □ Полонізація

II рівень

4. Розставте події в хронологічній послідовності.
_ І п’ятирічка

_ Утворення СРСР

_ Створення першої в СРСР МТС на Одещині

_ Перехід до непу

5. Згрупуйте заходи періоду непу в галузі сільського господарства.
Скасування загальної трудової повинності

Створення Держплану

Скасування кругової поруки і введення відповідальності за виконан­ня податку

Перехід від зрівнялівки до відрядної зарплати Заміна продрозкладки продподатком Організація бірж Оренда землі Створення трестів

6. Виконайте завдання на контурній карті.

Позначте територію СРСР у період його утворення, а також УРСР у ньому.

ІІІ рівень

7. Заповніть порівняльну таблицю «Розвиток промисловості в період «воєнного комунізму» (1) і непу (2)».

 

Питання для порівняння
     

8. З Конституції УСРР (1929 p.): «...3. Українська Соціалістична Радянська Республіка входить до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік як суверенна договірна держава і зберігає за собою право вільного виходу з Союзу...»

Чи відповідало дійсності наведене положення Конституції? Чому? Чому Конституція УСРР давала право виходу України із Союзу PCP?

 

9. Заповніть пропуски в тексті.

У ... році господарське становище України характеризувалося ка­тастрофічною .... Зруйноване ... українське ... не могло протистоя­ти стихійному лихові. Наслідком цього став ... .

 

 

IV рівень10. У 1927 р. було прийнято новий закон про соціалістичне підприємство. За чинним доти законом 1923 р. головною метою підприємства вважалося отримання прибутку. Натомість закон 1927 р. встановив, що головна мета підприємства — виконання державного плану.

Чому було прийнято таке рішення? Якими були його наслідки? Аргументуйте свою відповідь.

 

11. Виберіть правильне(-і) твердження, коротко обґрунтувавши свій
вибір.

Неп:

а) привів до відновлення сільського господарства;

б) розв'язав усі основні проблеми економічного розвитку;

в) означав часткову реставрацію дореволюційного порядкування
у сфері економіки.

 

12. Підготуйте проблемні питання для обговорення теми «Уроки непу
для розвитку сучасної України». Чому ви обговорили б саме ці
питання?

 

 

II варіант

І рівень

1. Назвіть 1—2 дати вивченої теми.

2. В Україні всі її політичні лідери підтримали членство УРСР в СРСР.

□ Так □ Ні

3. Доберіть правильний термін.

Політика, що проводилася більшовиками в роки громадянської війни:

□ Воєнний комунізм

□ Нова економічна політика

□ Новий курс

II рівень

4. Розставте події в хронологічній послідовності.

-- Постанова «Про темпи колективізації

_ Обрання С. Косіора Генеральним секретарем ЦК КП(б)У

_ Введення політики українізації

_ Селянські виступи в Україні в районі Холодного Яру

_ І з'їзд Рад СРСР

 

5. Згрупуйте заходи періоду непу в галузі промисловості:
Створення трестів

Створення Держплану Оренда землі

Скасування загальної трудової повинності Випуск цінних облігацій Введення червінця

Перехід від зрівнялівки до відрядної оплати Організація великих ярмарків

 

6. Зробіть характеристику Павлові Постишеву.

III рівень

7. Заповніть порівняльну таблицю «Розвиток сільського господарства в період «воєнного комунізму» (1) і непу (2)».

 

Питання для порівняння
     

8. З резолюції V конгресу Комінтерну (червень — липень 1929 р.): «Українське питання є одним із найважливіших національних пи­тань Середньої Європи».

Коли і з якою метою було створено Комінтерн? Чому «українське питання» стало «одним із найважливіших національних питань Середньої Європи»?

 

9. Заповніть пропуски в тексті.

На території колишньої Російської ... виникли 13 держав. П'ять
із них:....... ,...,... і... — здобули незалежність. У всіх інших, зокрема в …. встановилася ... державності.

IV рівень

10. «З Росії непівської Росія буде соціалістичною».
«Неп — це надовго і всерйоз».

Як ви поясните ці взаємовиключні висловлювання Володимира Леніна? Аргументуйте свою відповідь.

 

11. Виберіть правильне(-і) твердження, коротко обґрунтувавши свій
вибір.

а) СРСР — приклад справді демократичної федерації;

б) СРСР сформувався як демократична за формою, але унітарна по
суті держава;

в) створення СРСР розв'язало всі національні проблеми колишньої
імперії.

г) СРСР за Сталіна став своєрідною тюрмою народів, хоча й могутньою за економікою зверх державою

д) Утворення УСРР в рамках СРСР – крок вперед в порівнянні з царськими часами.

 

12. Підготуйте план конференції «Утворення СРСР і Україна».
З повідомленням на яку тему виступите ви? Чому?

III варіант

Iрівень

1. Назвіть 1—2 дати вивченої теми.

2. На початку 1921 року економічне й політичне становище України було стабільним.

□ Так □ Ні

3. Доберіть правильний термін.

Союзна держава, що складається з утворень, які мають ознаки дер­жавності:

□ Федерація □ Автономія □ Конфедерація

 

II рівень

4. Розставте події в хронологічній послідовності.

_ Поїздка Й. Сталіна до Сибіру

_ «Шахтинська справа»

_ Утворення у складі РРФСР Кримської АРСР

_ Голод в Україні

_ Друга п’ятирічка

_ Завершення колективізації в Україні

 

5. Згрупуйте заходи періоду непу в галузі фінансів.
Створення Держплану Введення червінця
Створення трестів Випуск цінних облігацій

 

IIІ рівень

6. Виберіть правильне(-і) твердження, коротко обґрунтувавши свій
вибір: а)Українізація була достатньо позитивною політикою радянської влади, вона призвела до розквіту української освіти і культури;

б) Українізація дозволила зміцнити взаєморозуміння й довіру між пролетаріатом
і селянством, які говорили різними мовами;

в) була довготривалою політикою РКП(б).

 

7. Які існували плани створення СРСР? Чому В.Ленін, виступивши за федерацію, перед смертю висловлювався за розпуск СРСР і утворення конфедерації?

 

8. Після голодомору колгоспне життя трохи змінилося. Серед колгоспників ввели ….. праці, на полях запрацювала …., була дещо підвищена …. праці, а колгоспникам – передовикам надавали безкоштовних …. до …. та баз ….. в Криму.

IV рівень

9. Надрукувавши в «Правді» статтю «Запаморочення від успіхів» Сталін піддав критиці «перегини у колгоспному будівництві». Як пояснити зміну позицій лідера країни?

 

10. Назвіть основні підсумки індустріалізації в УРСР. Чи користуємося ми зараз тим, що збудували наші діди, прадіди? Відповідь обґрунтуйте.

 

11. Підготуйте проблемні питання для участі в конференції «Неп: довготривала політика чи маневр більшовицької партії?» Чому ви виступите саме з цими питаннями?

 

IV варіант

I рівень

1. Назвіть 1—2 дати вивченої теми.

2. Нова економічна політика мала особливості в Україні.

□ Так □ Ні

3. Доберіть правильний термін
Уряд УРСР:

□ Рада Міністрів □ Раднарком □ Народний секретаріат

II рівень

4. Розставте події в хронологічній послідовності

_ Утворення СРСР

_Смерть В. Леніна

_ Введення політики коренізації

_ Згортання непу

_ початок русифікації української освіти

_ початок стаханівського руху

_ Процес над «Спілкою визволення України»

 

5. Згрупуйте заходи періоду непу в галузі торгівлі.
Створення трестів

Скасування загальної трудової повинності

Створення Держплану

Організація великих ярмарків

Заміна продрозкладки продподатком

Організація бірж

Державні позики

Вільні купівля-продаж

 

6. Доберіть правильний термін.

Центральний орган галузевого державного керівництва в СРСР

□ Народний секретаріат

□ Народний контроль

□ Народний комісаріат

 

 

IIІ рівень

4. Розставте події в хронологічній послідовності.
_ Прийняття Конституції СРСР

_ Самогубство М. Хвильового, М. Скрипника

_ Процес над «Українським національним центром»

_ найбільший голодомор

_ здійснення І п’ятирічки

_ початок суцільної колективізації і ліквідації куркульства

 

5. Виберіть причини встановлення в СРСР тоталітарного режиму.
Відсутність гарантій дотримання прав людини

Брак зерна

Установлення політичного панування радянської бюрократії Відсутність стійких демократичних традицій у суспільному житті, «царистські ілюзії» Необхідність поширення марксистсько-ленінської ідеології Зрощування партійного й державного апарату Необхідність виховання в людині принципів колективізму, інтерна­ціоналізму Хлібна криза

 

6. Що таке культурна революція? Які задачі перед нею ставилися?

 

IV рівень

7. Заповніть порівняльну таблицю «Стан промисловості У PCP до інду­стріалізації (1) і внаслідок індустріалізації (2)».

 

Питання для порівняння
     

8. З листа школярів до партійного керівництва України (1931 р.): «Ми, учні Печерської школи Браславського району, просимо у вас допомо­ги, тому що пропадаємо з голоду. Нам потрібно вчитися, а ми від голоду не можемо ходити. Індивідуальні селяни й колгоспники — всі пухне­мо з голоду, тому що працювати ми не можемо, а хліб дають лише тим, хто має трудодні... Ми віримо, що радянська влада нам допо­може і врятує нас від голодної смерті».

Яке враження справив на вас цей документ? Чому школярі споді­валися на допомогу радянської влади?

9. Заповніть пропуски в тексті.

Рішенням січневого ... року об'єднаного пленуму ЦК і ЦКК ВКП(б) створювались ... наділені ... повноваженнями на селі.

 

10. Як ви розумієте слова історика Л. Коноплева про те, що в «Україні тридцять сьомий рік почався в тридцять третьому»? Чи згодні ви з цим твердженням?

 

11. Виберіть правильне(-і) твердження, коротко обґрунтувавши свій вибір.

Колективізація:

а) ґрунтувалася на принципах добровільності й законності;

б) була насильством щодо більшої частини селян;

в) розв'язала зернову проблему в СРСР.

 

12. Назвіть основні риси Конституції України 1937 р. У чому її принципові відмінності від Конституції України 1996 р. ?

 

 

V варіант

I рівень

1. Назвіть 1—2 дати вивченої теми.

2. У 30-і роки спостерігався розквіт української культури.

□ Так □ Ні

3. Доберіть правильний термін.

Вид соціалістичного змагання в СРСР:

□ Стахановський рух

□ Рух передовиків

□ Бригади ударної праці

 

II рівень

4. Розставте події в хронологічній послідовності.

Відкриття пам'ятника Т. Шевченкові в Харкові

Пік сталінських репресій

Пуск Харківського тракторного заводу

Голодомор в Україні

Справа УВО

Вихід на екрани фільму Довженка «Земля»

Здійснення вченими першої штучної ядерної реакції

початок колективізації

проголошення СРСР

 

5. Виберіть причини індустріалізації:
Хлібна криза

Необхідність зміцнення оборони

Дрібним власником було важко керувати Технічна підготовка до кооперування села

Створення матеріально-технічної бази для економічної самостійності Установлення політичного панування радянської бюрократії Установлення режиму особистої влади Й. Сталіна Необхідність технічного переозброєння економіки

6. Виконайте завдання на контурній карті.

Позначте найбільші підприємства, збудовані в УРСР у роки перших п'ятирічок

 

III рівень

7. Заповніть порівняльну таблицю «Стан сільського господарства УРСР
до колективізації (1) і внаслідок колективізації (2)».

 

Питання для порівняння
     

8. Із Конституції УРСР (1929 р.): «...13. У галузі культурного будівниц­тва Українська радянська соціалістична республіка ставить своїм завданням забезпечувати всіма способами розвиток пролетарськими шляхами української національної культури та культури національ­них меншин і рішуче боротися з націоналістичними забобонами». Чим було викликане прийняття Конституції УРСР у 1929 р. ? Що малося на увазі під «національною культурою» і «націоналістични­ми забобонами»?

9.

10.Заповніть пропуски в тексті.

Наприкінці ... п'ятирічки в Україні було в основному завершено перехід до ... , а в містах до загального ... навчання.

 

IV рівень

 

10. На початку 30-х років було закрито товарну біржу, ліквідовано оптову торгівлю засобами виробництва, введено їхній фондований розподіл.

Чим ви це можете пояснити? Якими були наслідки такої економіч­ної політики? Аргументуйте свою відповідь.

 

11. Виберіть правильне(-і) твердження, коротко обґрунтувавши свій
вибір.

а) голодомор в Україні було викликано експортом зерна;

б) сталінське керівництво за допомогою голодомору хотіло загнати селян до колгоспів;

в) голодомор мав штучний характер;

г) голод мав лише природний характер;

 

12. Припустіть, яким міг би бути СРСР перед початком Другої Світової війни в разі збереження непу. За яких умов могла реалізуватися непівська альтернатива?

13. Заповніть таблицю «УРСР у роки довоєнних п'ятирічок».

 

Питання для порівняння І п'ятирічка (...-...) II п'ятирічка (...-„.) III п'ятирічка (...-...)
Темпи розвитку      
Особливості розвитку      
Збудовані підприємства      

14. З матеріалів червневого (1933 р.) пленуму ЦК КП(б)У: «Інтереси кожного колгоспника оберігаються і захищаються політикою на шої пролетарської держави. Колгоспне будівництво під керівництвом партії гарантує найкращі умови ведення соціалістичного господарства і найкраще забезпечення інтересів самих колгоспів
і колгоспників, гарантує здійснення гасла тов. Сталіна про перетворення кожного колгоспника в заможного».

Яке враження справив на вас цей документ? Як міг сприйняти ці слова український селянин? Чому?

 

15. Заповніть пропуски в тексті.

У... році... було заарештовано, але через деякий час .... Після цього ... переїхав до ... . У... році за ... обставин він помер.

16. Підготуйте виступ на конференції «Причини й наслідки встановлення режиму особистої влади Й. Сталіна». Які питання й чому ви піднімете у своєму виступі?

 

 

V тематичний блок

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.