Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУкраїна в боротьбі за збереження державності

 

І варіант

I рівень

1. Доберіть правильний термін.

Назва України періоду П. Скоропадського:

□ УНР □ Директорія □ Українська держава

 

II рівень

2. Розставте події в хронологічній послідовності.
_ Проголошення ЗУНР

_ Закінчення Першої світової війни

_ Вступ військ Директорії до Києва

_ Окупація України австро-німецькими військами

 

3. Відзначте факти, що стосуються біографії С. Петлюри:

а) не підтримував співпраці з Українською Галицькою Армією;

б) був прихильником союзу з Антантою;

в) виступав у союзі з Н. Махном проти А. Денікіна;

г) обіймав посаду голови Директорії;

ґ) був прихильником союзу з Німеччиною й Австро-Угорщиною.

4. Виконайте завдання на контурній карті.
Позначте територію ЗУНР, Бессарабії та Закарпаття.

III рівень

5. Заповніть порівняльну таблицю «Політика УНР (1) та ЗУНР (2)».

 

Питання для порівняння
У галузі державної розбудови  
У соціально-економічній галузі    
У галузі зовнішньої політики    
     

6. Із промови в австрійському парламенті лідера націонал-демократії
в Галичині К. Левицького: «Галицькі українці заявляють безумовно, що їхній шлях веде не до Варшави, а до Києва».

Якої політичної орієнтації дотримувався К. Левицький? Чому шлях вів «не до Варшави, а до Києва»?

 

7. Заповніть пропуски в тексті.

У листопаді ... року після розпаду Австрійської ... , було проголошено ... , прези­дентом якої став ....

 

 

ІІ варіант

I рівень

1. Хто став гетьманом Української держави?

 

II рівень

2. Розставте події в хронологічній послідовності.
_ Злука УНР та ЗУНР

_ Створення Директорії

_ Початок наступу австро-німецьких військ на Україну _ Прийняття Конституції УНР 

3. Відзначте факти, що стосуються біографії П. Скоропадського:

а) був почесним отаманом Вільного козацтва;

б) створив боєздатну українську армію;

в) закінчив Пажеський корпус;

г) спирався на підтримку Антанти;

ґ) емігрував до Німеччини, де й помер.

4. Виконайте завдання на контурній карті.

Позначте основні події другої війни Радянської Росії та УНР.

 

III рівень

5. Заповніть порівняльну таблицю «Політика Центральної Ради (1) та
Гетьманату (2)».

 

Питання для порівняння
У галузі державної розбудови    
У соціально-економічній галузі    
У галузі зовнішньої політики    
         

 

IV рівень

 

6. Виберіть правильне(-і) твердження, коротко обґрунтувавши свій
вибір.

Причинами падіння Гетьманату були:

а) революція в Німеччині;

б) відсутність підтримки українського народу;

в) антиукраїнська політика П. Скоропадського.

7. Які питання і чому ви обговорили б на конференції «Злука УНР
і ЗУНР: історія і сучасність»?

 

III варіант

I рівень

1. Назвіть 1—2 дати вивченої теми.

2.,На початку 1919 р. відбулося фактичне злиття УНР та ЗУНР.
□ Так □ Ні

 

3. Доберіть правильний термін.

Самоврядування, право самостійного вирішення внутрішніх питань певною частиною держави:

□ Федерація □ Конфедерація □ Автономія

 

II рівень

4. Розставте події в хронологічній послідовності.
_ Ультиматум Директорії Раднаркому

_ Гетьманський переворот

_ Обрання Є. Петрушевича Президентом Національної ради

_ обрання М. Грушевського Президентом УНР

 

5. Відзначте факти, що стосуються біографії В. Винниченка:

а) обіймав посаду голови Директорії;

б) конфліктував із С. Петлюрою за лідерство в Директорії;

в) визнав радянську владу, обіймав посаду заступника голови РНК
України;

г) у 1919 р. із С. Петлюрою боровся проти більшовицької Росії;
ґ) навесні 1919 р. емігрував за кордон.

 

6. Виконайте завдання на контурній карті.
Позначте основні події війни між ЗУНР та Польщею.

III рівень

7. Заповніть порівняльну таблицю «Політика УНР періоду Центральної
Ради (1) і Директорії (2)».

 

Питання для порівняння
У галузі внутрішньої політики    
У галузі зовнішньої політики    

8. Доберіть правильний термін.

Політика залякування, придушення політичних супротивників насильницькими засобами

□ Расизм □ Геноцид □ Терор

 

IV варіант

I рівень

1. Назвіть 1—2 дати вивченої теми.

2. Назвіть основних керівників Директорії

3. з якою державою відбувся конфлікт ЗУНР?

 

II рівень

4. Розставте події в хронологічній послідовності.

_ Окупація країнами Антанти південних портів України

_ Прийняття Конституції УНР

_ Крах гетьманського режиму

_ Злука УНР та ЗУНР

5. Відзначте факти, що стосуються біографії М. Грушевського:

а) обіймав керівну посаду в Директорії;

б) з 1919 р. був змушений працювати в Москві;

в) у.1919 р. відійшов від політичної діяльності;

г) після приходу до влади Директорії виступав за відновлення влади
Центральної Ради;

ґ) на початку 1919 р. емігрував до Австрії.

 

6. За часів гетьманату була створена академія наук на чолі з ……. Також було створено….(закінчіть речення)

 

III рівень

7. Заповніть порівняльну таблицю «Політика Гетьманату (1) і Дирек­торії (2)».

 

Питання для порівняння
У галузі державної розбудови    
У соціально-економічній галузі    
У галузі зовнішньої політики    

8. З маніфесту Тимчасового робітничо-селянського уряду України (29.11.1918 р.): «Іменем повсталих робітників і селян, іменем революційної армії України оголошується влада гетьмана поваленою. Владу робітників і селян, владу Рад в Україні відновлено. Кожен, хто примушує чи намовляє виконувати розпоряджен­ня гетьмана, або Центральної Ради, або їхніх агентів на місцях, підлягає розстрілові на місці..

Усі права селян і робітників, установлені Радянським урядом, набирають повної сили, усі боргові зобов'язання селян і робітників стосовно капіталістів і поміщиків вважаються недійсними». Яку участь узяли більшовики України в поваленні влади гетьмана П. Скоропадського? Як ви гадаєте, як робітники й селяни постави­лись до цього маніфесту? Хто підтримував більшовиків, а хто ні? Чому?

 

9. Заповніть пропуски в тексті.

Жорстокі вчинки уряду …… , розгул отаманщини, єврейські погроми, призвели до недовіри народу до уряду. Частина людей схилилася до влади ….. Після еміграції В.Винниченка, ….. уряд очолив ….., який встановив…….. владу.

IV рівень

10. Історик І. Горпиненко пише: «Нині багато говорять і пишуть про начебто народний характер Центральної Ради, що вона діяла в інтересах Соборної України. Однак жорстокий військовий режим,фактично встановлений Центральною Радою, був спрямований на згортання діяльності Рад робітничих і селянських депутатів,
які могли стати основою демократичної народної влади».

Чи згодні ви з цим твердженням? Аргументуйте свою відповідь.

11. Виберіть правильне(-і) твердження, коротко обґрунтувавши свій
вибір.

ЗУНР зазнала поразки, тому що:

а) не мала власної армії;

б) не отримала суттєвої допомоги від УНР;

в) не сформувала місцевого адміністративного апарату.

 

12. Підготуйте план проведення конференції «Українська держава Павла Скоропадського». З якою доповіддю виступили б ви і чому?

 

ІІІ тематичний блок

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.