Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСуб’єкти міжнародної економічної діяльності на макроекономічному рівні

На макроекономічному рівні основним суб’єктом МЕД є держава в особі її уповноважених органів, які в процесі міжнародної економічної взаємодії намагаються реалізувати державні інтереси. Подвійність природи суб’єктів даного рівня полягає у виконанні ними і підприємницької, і регулятивної функції. Державні органи як суб’єкти МЕД підписують угоди з іншими державами про економічне співробітництво. Виконання ними регулятивних функцій полягає у розробці комплексу заходів зовнішньоекономічної політики, спрямованих на стимулювання зовнішньоекономічної діяльності національних суб’єктів та їх захист від іноземних конкурентів.

Система регулювання зовнішньоекономічної сфери є багаторівневою і поділяється на наступні класифікаційні групи органів:

- загальнодержавні – Верховна рада, Президент, Кабінет Міністрів;

- координаційні – Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерство фінансів, Державний митний комітет, Національний банк України, Державний комітет стандартизації, Державна патентна служба ;

- галузеві – міністерства і відомства окремих галузей економіки;

- територіальні – регіональні, місцеві органи влади;

- спеціалізовані функціональні установи (Торгово-промислова палата, Фонд державного майна);

- недержавні органи управління економікою (товарні, фондові, валютні біржі, торгові палати, асоціації, спілки), які діють на основі статутних документів.

Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні наведена на рис. 2.1.


Рис. 2.1Система регулювання зовнішньоекономічною діяльністю в Україні

Президент України єофіційним головою держави, її представником у міжнародних відносинах, здійснює загальне керівництво міжнародною економічною діяльністю, веде переговори, укладає міжнародні угоди.Верховна Радає вищим органом виконавчої влади України, який визначає основи її зовнішньої та внутрішньої політики. В сферу компетенції Верховної Ради входить:

- прийняття, зміна та скасування законів у сфері зовнішньо­економічної діяльності;

- визначення та затвердження головних напрямів зовнішньоекономічної політики України;

- розгляд, затвердження та зміна структури органів державного ре­гулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- укладання міжнародних договорів України відповідно чинного законодавства та норм міжнародного права;

- встановлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяль­ності на території України;

- визначення товарних груп та окремих товарів, експорт та імпорт яких підлягає лі­цензуванню або забороняється.

Кабінет міністрівє вищим державним виконавчим органом, функції якого полягають у:

- розробці заходів для здійснення зовнішньоекономічної політики України відповідно до чинного законодавства;

- координації діяльності міністерств, державних коміте­тів та відомств України з регулювання зовнішньоекономічної ді­яльності;

- координації роботи торговельних представництв України за кордоном;

- прийнятті нормативних актів управління з питань зовнішньоекономіч­ної діяльності у випадках, передбачених законами України;

- проведенні переговорів і укладанні міжурядових угод відповідного до чинного законодавства та норм міжнародного права, забезпеченні їх виконання всіма державними органами управління, підпорядкованими Кабінету Міністрів України, та залучає на до­говірних засадах до їх виконання інших суб'єктів зовнішньоеконо­мічної діяльності;

- внесенні на розгляд Верховної Ради України пропозиції про сис­тему міністерств, державних комітетів і відомств – органів опера­тивного державного регулювання зовнішньоекономічної діяльнос­ті, повноваження яких не можуть бути вищими за повноваження Кабінету Міністрів України, які він має згідно з законами України;

- складанні платіжного балансу, зведеного валютного плану України;

- здійсненні заходів щодо забезпечення раціонального використання коштів Державного валютного фонду України.

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України є основним функціональним відомством з регулювання міжнародної економічної діяльності України. Основні функції міністерства полягають у:

- визначенні напрямів розвитку міжнародної економічної діяльності України;

- розробці стратегії міжнародної економічної діяльності країни;

- аналізі стану та прогнозуванні тенденцій розвитку національних товарних ринків та їх впливу на кон’юнктуру світових ринків;

- визначенні пріоритетів міжнародного інвестиційного, інноваційного, торговельного, інтеграційного співробітництва країни;

- визначенні пріоритетів співробітництва країни з міжнародними організаціями;

- реєстрації іноземних торговельних представництв на території України;

- визначенні форм та методів державної зовнішньоекономічної політики;

- здійснення ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності;

- забезпечення проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності виходу на зовнішній ринок, координацію їх зовнішньоекономічної діяльнос­ті, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України;

- здійснення контролю за дотриманням всіма суб'єктами зовнішньо­економічної діяльності чинного законодавства та норм міжнародного права та використання спеціальних санкцій до суб’єктів ЗЕД;

- проведення антидемпінгових, антисубсидійних і спеціальних роз­слідувань у порядку визначеному законами України;

- підготовці пропозицій щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон тощо.

Національний банкє координаційним органом країни, який проводить в Україні єдину національ­ну грошово-кредитну політику, здійснює регулювання грошового обігу, вживає заходів із забезпечення стійкості та укріплення купівельної спро­можності грошової одиниці України, організовує роботу з фінансування капітальних вкладень, визначає форми та порядок розрахунків, здійснює захист інтересів вкладників банків, видачу банкам ліцензій на здійснення банківських операцій в інвалюті, реєструє статути та здій­снює контроль за діяльністю цих банків, організує та проводить банків­ські операції, пов'язані з зовнішньоекономічною діяльністю

Основними функціями Національного банку у зовнішньоекономічній сфері є:

- управління резервними активами країни, обсяги яких дозволяють оцінити її міжнародну валютну ліквідність;

- представництво інтересів України у відносинах з центральними бан­ками інших держав, міжнародними банками та іншими фінансо­во-кредитними установами та укладання міжбанківських угод;

- регулювання курсу національної валюти України до грошових одиниць інших держав;

- здійснення обліку й розрахунків по наданих і одержаних державних кредитах і позиках;

- здіснення операцій з централізованими валют­ними ресурсами, які виділяються з Державного валютного фонду України у розпорядження Національного банку України;

- здійснює інші функції відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших законів України.

Валютно-кредитне та фінансове обслуговування суб'єктів ЗЕД у їх взаємовідносинах з зарубіжними партнерами здійснюється українськи­ми комерційними банками, Українським експортно-імпортним банком, яким Національний банк видав ліцензії, що надають їм право здійсню­вати операції з розрахунками в іноземній валюті, відкривати валютні рахунки учасникам зовнішньоекономічної діяльності.

До координаційних органів у сфері регулювання валютно-фінансових і кредитних відносин є такожМіністерство фінансів,функціям якого є :

- розробка та реалізація фінансової політики України;

- складання платіжного балансу країни та його аналіз;

- розробка фінансових умов договорів та угод України з іншими країнами;

- управління валютними резервами країни (разом з Національним банком);

- вста­новлення середніх ставок за кредитами;

- аналіз ефективності міжнародного валютно-фінансового співробітництва та розробка пропозиції з удосконалення валютно-фінансових відносин з іншими країнами тощо.

Контроль за додержанням суб’єктами ЗЕД, які є об’єктами державної власності, державної фінансової дисципліни здійснює контрольно-ревізійне управління Міністерства фінансів.

Державний комітет стандартизації здійснює сертифікацію та стан­дартизацію експортних та імпортних товарів та видає відповідні свідоцтва.

Державна па­тентна служба здійснює контроль експортних та імпортних товарів щодо їх патентної чистоти та видає відповідні документи.

Державний митний комітетздійснює митне регулювання та контроль за перетинанням товарами українського кордону.

До регіональних суб’єктів міжнародної економічної діяльності відносять управління зовнішньоекономічних зв'язківв областях, а також в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, які здійснюють свою діяльність під керівництвом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України у вза­ємодії з його підрозділами, організаціями, що йому підпорядковуються, зовнішньоторговельним організаціями регіонів, торговими представництва­ми за кордоном, а також державними адміністраціями областей.

До повноважень управлінь зовнішньоекономічних зв'язків також належать:

- отримувати від підрозділів Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, інших органів влади, торгових представництв за кордоном інформаційні, нормативні, кон’юнктурні матеріали, економіко-статистичні дані, у тому числі і митну статистику, для виконання покладених на них функцій;

- представляти Міністерство економіки та з питань європейської ін­теграції на нарадах і за його дорученням на переговорах, пов'яза­них з питаннями зовнішньоекономічної діяльності регіону;

- налагоджувати зв'язки у межах своєї компетенції з державними органами, установами, підприємствами, організаціями, посадови­ми та приватними особами зарубіжних країн як в Україні, так і за кордоном;

- за погодженням з органами державної влади та управління на місцях, іншими компетентними органами у випадку необхідності брати участь у комплексних перевірках фінансово-господарської діяльності учасників зовнішньоекономічних зв'язків у регіонах;

- готувати та подавати в компетентні органи пропозиції про при­зупинення учасниками, що порушили чинні правила та норми законодавства, експортно-імпортних операцій зі стратегічно важ­ливими товарами;

- самостійно реєструвати експортно-імпортні контракти без пого­джень на основі рішень, прийнятих виконавчими органами влади на місцях в обсягах регіональних квот, визначених Міністерством економіки.

Основними функціями управлінь зовнішньоекономічних зв’язків є:

- розробка основних напрямів регіонального зовнішньоекономічного розвитку;

- реєстрація зовнішньоторговельних контрактів;

- облік та координація діяльності суб’єктів ЗЕД регіону;

- контроль за виконанням експортних угод;

- участь у розподілі квот експорту товарів та контроль за їх реалізацією;

- участь у розгляді пропозицій щодо створення спільних підприємств, ведення їх реєстрації;

- сприяння веденню митної статистики;

- регулювання регіональної експортно-імпортної, цінової, валютної, фінансово-кредитної політики;

- інформаційна підтримка суб’єктів ЗЕД;

- сприяння підготовці кадрів і підвищенню кваліфікації суб’єктів ЗЕД тощо.

Торгові представництва України за кордономзасновуються на основі міжнародних угод України з країнами перебування. Торгові представ­ництва є складовими частинами посольств України і одночасно під­порядковуються Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, яке визначає їх структуру та комплектує штати, виходячи з необхідності представлення інтересів українських суб’єктів ЗЕД.

До основних завдань торгових представництв за кордоном можна віднести:

- представлення та захист державних інтересів України в країнах перебування у сфері ЗЕД;

- проведення єдиної зовнішньоекономічної політики країни у країнах перебування;

- захист інтересів українських суб’єктів ЗЕД у країнах перебування;

- контроль за дотриманням українськими суб’єктами ЗЕД державних інтересів та координація їх діяльності у відповідній країні;

- спостереження за виконанням міждержавних угод у зовнішньоекономічній сфері;

- сприяння організації робіт з освоєння потужностей споруд, зведених за сприянням України, забезпечення умов для їх ефективної експлуатації та збуту виготовленої на цих об'єктах продукції [20,с. 39].

До функцій торгових представництв відносять:

- здійснення в країнах перебування зовнішньоекономічної політики України, створення найбільш сприятливих умов, забезпечення захисту державних інтересів України у сфері ЗЕД;

- дослідження особливостей міжнародної економічної діяльності країн перебування, її нормативного забезпечення, кон'юнктури ринків товарів та послуг;

- інформування установ і організацій країн перебування про економічні та комерційні умови в Україні, а також про українське законодавство у сфері ЗЕД;

- отримання від українських учасників ЗЕД необхідної інформації щодо їх зовнішньоекономічної діяльності в країнах перебування;

-сприяння українським учасникам ЗЕД у встановленні та розвитку нових форм зовнішньоекономічного співробітництва, проведення переговорів, укладання та виконання зовнішньоторгових угод в країнах перебування;

- видання дозволів на транзит товарів через територію України та реекспорт товарів, а також свідоцтва про походження товарів тощо;

- участь в роботі міжурядових комісій та комітетів з питань торгово-економічного співробітництва праці, міжнародних економічних організацій та їх робочих органів зовнішньоекономічного співробітництва;

- вивчення діючої в країні перебування системи стандартизації, сертифікації товарів;

- сприяння участі вітчизняних суб’єктів ЗЕД у міжнародних виставках та ярмарках;

- контроль за діяльністю вітчизняних суб’єктів ЗЕД у країні перебування.

До спеціалізованих функціональних установ відносяться Торгово-промислова палата, Державний митний комітет,

Торгово-промислова палата є недержавною, некомерційною, громадською організацією, що об'єднує українські підприємства та українських підприємців з метою захисту їх інтересів у відносинах з державою та її органами. Торгово-промислова палата України є членом Міжнародної торго­вої палати, яка об'єднує Торгово-промислові палати та підприємницькі організацій більш ніж 100 країн.

Відповідно до Закону «Про Торгово-промислову палату», вона створюється з метою сприяння розвитку економіки України та інте­грування у світову господарську систему, формування сучасної про­мислової та торгової інфраструктури, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, врегулювання взаємовідносин підприємців з їх соціальними партнерами, розвитку всіх видів підприємництва, торгово-економічних та науково-технічних зв'язків українських підприємців з підприємцями зарубіжних країн [20, с. 41].

Торгово-промислова палата здійснює такі функції:

- видання дозволів на відкриття в Україні представництв іноземних ТПП, федерацій, асоціацій та союзів вітчизняних та іноземних підприємців відповідно інтересам України;

- організація навчання сучасним методам ведення підприємницької діяльності, проведення стажувань спеціалістів як в країні, так і за кордоном;

- встановлення зв'язків з іноземними діловими та громадськими колами;

- сприяння розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції шляхом залучення зарубіжних технологій і ноу-хау, інвестицій, створення акціонерних товариств, спільних підприємств тощо;

- надання консультаційних послуг з метою сприяння пошуку ділових партнерів в Україні;

- інформаційне обслуговування з питань ЗЕД, її правового забезпечення та комерційної діяльності за кордоном;

- виконання доручень суб’єктів ЗЕД на проведення експертизи, контролю якості та комплектності, перевірки кількості експортних та імпортних товарів;

- проведення рекламної та виставкової діяльності;

- визначення порядку ведення недержавного Реєстру надійних підприємств та підприємців;

- надання допомоги, представництво та захист інтересів членів ТПП всередині країни та за кордоном з питань, пов'язаних з господарською діяльністю;

- засвідчення обставин форсмажору відповідно до умов зовнішньоторгових угод та міжнародних договорів України, а також торгові і портові звичаї, прийняті в Україні;

- видання свідоцтв про походження товарів, які вивозяться з України, товаросупровідної документації на них та інших документів, пов'язаних із здійсненням зовнішньоекономічних операцій;

- здійснення посередницьких операцій з патентування винаходів, промислових взірців, реєстрації товарних знаків та знаків обслуговування, фірмових назв, місць походження;

- декларування товарів при проведенні експортно-імпортних операцій суб'єктами ЗЕД;

- переклад економічної та науково-технічної документації, а також на усні переклади з іноземної на українську та навпаки [20, с. 43].

При Торгово-промисловій палаті діють:

- Міжнародний комерційний арбітражний суд,який займаєтьсярозглядом та вирішенням суперечок у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

- Морська арбітражна комісія, яка також займається розглядом та вирішенням суперечок у сфері торгового мо­реплавства, включаючи відносини перевезень, купівлі-продажу, ремонту суден тощо.

Фонд державного майна здійснює операції з приватизації державних підприємств і контроль за виконанням новими власниками своїх приватизаційних обов’язків.

Відповідно Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” в Україні передбачається впровадження наступних правових режимів для іноземних суб’єктів господарювання:

- національний режим означає, що іноземні суб’єкти господарської діяльності мають такі ж права та обов’язки як і національні;

- режим найбільшого сприяння передбачає встановлення до іноземних суб’єктів господарювання певних преференцій (пільг) у податковій, кредитній, митній сфері;

- спеціальний режим, який використовується на територіях спеціальних економічних зон та митних союзів.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.