Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМОДУЛЬ 1. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА

Тема 1-2: Особливості окремих видів договору купівлі-продажу. РІЗНОВИДИ ДОГОВОРІВ.

6 годин

1. Загальні положення про договори купівлі – продажу.

2. Роздрібна купівля-продаж.

3. Купівля-продаж нерухомості.

4. Поставка, у тому числі для державних потреб.

5. Контрактація сільськогосподарської продукції.

6. Купівля-продаж в порядку приватизації.

7. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

8. Міна.

Нормативно-правові акти:

1. Конвенція ООН Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року. Международные договора и обычаи. Львов. 1993.

2. Міжнародні правила по тлумаченню термінів “Інкотермс” від 1 вересня 1990 року. Международные договора и обычаи. Львов. 1993.

3. Керівні принципи ООН для захисту інтересів споживачів (9 квітня 1985 року) // В кн. Законодавство України про захист прав споживачів. К. Юрінком Інтер.1999.

4. Конституція України.

5. Цивільний кодекс України. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

6. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144

7. Цивільний процесуальний кодекс України.

8. Закон України від 2 грудня 1997 року “Про торгово-промислові палати в Україні” // ВВР. 1998. №13. Ст. 52.

9. Закон України від 12 травня 1991 року “Про захист прав споживачів” //ВВР. 1991. №30. Ст.379

10. Закон України від 2 жовтня 1992 року “Про заставу” // ВВР. 1992. №47. Ст.642. (з наступними змінами і доповненнями).

11. Закон України від 3 грудня 1990 року “Про ціни і ціноутворення” //ВВР. 1990. №52. Ст.650.

12. Закон України "Про іпотеку” від 05.06.2003р. // ВВР.2003. № 38. ст.313.

13. Закон України "Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001р. // ВВР. 2001. № 12. ст.64.

14. Закон України від 7 червня 1996 року “Про захист від недобросовісної конкуренції” // ВВР. 1996. №36. Ст.164.15. Закон України від 23 грудня 1997 року “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” //ВВР. 1998. №19. Ст.98. (з наступними змінами і доповненнями).

16. Закон України „Про рекламу” в редакції від 11.07.2003р. // ВВР. 2004. № 8. ст. 62.

17. Закон України від 2 жовтня 1992 року “Про інформацію” //ВВР. 1992. №48. ст.650.

18. Закон України від 6 липня 1995 року “Про застосування контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” // ВВР. 1995. №28. Ст.205.

19. Закон України від 23 березня 1996 року “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” // ВВР. 1996. №20. Ст.82. (з наступними змінами і доповненнями).

20. Закон України від 23 грудня 1998 року “Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у зовнішньоекономічній діяльності” // ВВР. 1999. №5‑6. Ст. 44.

21. Закон України від 22 грудня 1995 року “Про поставки продукції для державних потреб” // Урядовий кур’єр. 1996. №20-21.

22. Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року.

23. Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами // Затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 24.07.2002р.

24. Правила торгівлі у розстрочку // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 року. (з наступними змінами і доповненнями).

25. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами //Затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції № 185 від 11.07.2003р.

26. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами // Затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції № 98 від 11.03.2004р.

27. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами // Затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків від 13 березня 1995 року.

28. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації застав­леного майна // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 року.

29. Указ Президента України від 4 жовтня 1994 року “Про застосування Міжна­род­них правил інтерпретації комерційних термінів” // Урядовий кур’єр. 1994, 6 жовтня.

30. Про затвердження типових договорів купівлі-продажу // Наказ Фонду державного майна України № 1398 від 18.11.1996 року.

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 року “Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок” // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. К. Юрінком. 1995.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 року “Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів” //Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). К. Юрінком Інтер.1998.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 вересня 1975 року “Про практику застосування судами України статті 105 Цивільного кодексу України” // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. К. Юрінком. 1995.

4. Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду від 30 березня 1995 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договором поставки” // Право України. 1995. № 9-10.

5. Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду від 12 жовтня 1993 року “Про деякі питання практики вирішення господарських спорів, пов’язаних з прийомкою продукції і товарів за кількістю та якістю” // Право України. 1995. №2. Ст.56.

6. Інформаційний лист Вищого Арбітражного Суду України від 12 березня 1996 року “Про Закон України “Про поставки продукції для державних потреб” // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. 1996. №18.

Література:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В.Білоусов, С.В.Лозінська, С.Д.Русу та ін. — К.: Наукова думка: Прецедент, 2004. — 448 с.

3. Цивільне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова. — К.: Істина, 2003.— 776 с.

4. Цивільне право України: Академічний курс: У 2 т. / За ред. Я.М.Шевченко. — К.: Видавничий дім. — 2004.

5. Цивільне право України: Підручник: У 2 томах // За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.– Т. 2.

6. Цивільний кодекс України: Коментар. Видання друге із змінами за станом на 15 січня 2004 р.: За ред. Харитонова Є.О., Калітенко О.М. — X.: ТОВ «Одіссей», 2004. — 856 с.

7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] / За заг. ред. В.В. Богатиря — К.: «центр учбової літератури», 2012. — 1024 с.

8. Назаренко В. Істотні умови аграрно-правового договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 2. - С. 101-104.

9. Право інтелектуальної власності Навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха, О. М. Стець та ін.; за заг. ред.. Кравця В. Р., Олюхи В. Г. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 270 с.

10. Харитонов Є. О. Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

11. Цивільне та сімейне право : навч. посіб. для підготовки до державного екзамену / І. Е. Берестова [та ін.] ; ред.: Л. А. Литовченко, Д. С. Лещенко : рец.: О. М. Обушенко, В. І. Щербина : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. - Дніпропетровськ : ДДУВС, 2010. - 236 с.

12. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко : Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. - 256 с.

13. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.) Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін..; за ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеєвої, В.Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т.2. – 816.

14. Цивільне право України. Особлива частина : підручник, за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданника. – 3 – тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

 

Завдання 1.

Проаналізуйте ст. 55 Віденської конвенції, ст. 424 Цивільного кодексу Російської Федерації, ст.691 Цивільного кодексу України, ст.180 Господарського договору про ціну як умову договору купівлі-продажу.

Як трактується ціна як умова договору в названих джерелах?

Завдання 2.

Визначте предмет договору купівлі-продажу в таких ситуаціях:

між громадянами К. і П. була досягнута домовленість про купівлю-продаж фундаменту під житловий будинок за погодженою ціною.

ВАТ “Жиркомбінат” продав право вимоги до ПП “Октава” на суму 35 тис.грн. ТзОВ “Рекрут” за 30 тис.грн.

Завдання 3.

Проаналізуйте ст.37 Закону України “Про власність”, ст.75, 136 Господарського кодексу України, ст.379 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 20, 21 Закону України “Про заставу”, ст. 583 Цивільного кодексу України.

Кому належить право продажу товарів?

Завдання 4.

Проаналізуйте правову природу та види строків в договорах купівлі-продажу (гарантійні строки, строки придатності, строки служби, претензійні строки, строки оперативного захисту, позовна давність). Прореферуйте: Луць В.В. Строки в цивільному праві. Львів.1992.

Завдання 5.

Дайте визначення поняття “публічна оферта”. Яким умовам повинна відповідати пропозиція, яка визнається “публічною офертою”? Проведіть розмежування між “публічною офертою”, “офертою” та оголошенням про намір укласти договір7

Завдання 6.

Визначте об’єкт договору міни за Цивільним кодексом України (гл.21) та за Законом України “Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у зовнішньоекономічній діяльності”.

Завдання 7.

Дайте порівняльну характеристику підстав, умов та обсягу відповідальності за договором купівлі-продажу та договором поставки.

Завдання 8.

Визначте поняття “виконання договору” “невиконання договору”, “неналежне виконання договору” Змоделюйте ситуацію на розкриття змісту кожного поняття.

Завдання 9.

Львівське приватне торговельне підприємство “Смерічка” замовило обладнання для торговельного залу у ВАТ “Меблевий комбінат” на загальну суму 10 000 грн. Поставка мала відбутися протягом 1-го кварталу поточного року засобами ВАТ. За досягнутою домовленістю грошові кошти мали бути перераховані після фактичної доставки обладнання у приміщення приватного підприємства.

За запропонованими даними складіть проект договору поставки, уточнивши в ньому умови про маркування, тару, строки та відповідальність сторін. Використайте в проекті договору терміни Інкотермс. (Правила інтерпретації термінів у зовнішньоекономічних відносинах. Урядовий кур’єр.1994, 6 жовтня). Опрацюйте: Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К.: Юрінком Інтер. 1999. Гл. ХІ. Розділ І.

Завдання 10.

З’ясуйте зміст таких понять „міна”, „бартер”, „товарообмінна операція”. Наведіть приклади застосування цих понять у законодавстві.

Завдання 11.

Ознайомтеся та проаналізуйте положення Закону України "Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у зовнішньоекономічній діяльності”.

Які особливості договірних відносин визначені цим законом?

Завдання 12.

Порівняйте договори міни, купівлі-продажу та поставки. Визначте спільні та відмінні риси цих договорів.

 

Задача 1.

Згідно із оголошенням в газеті “Реклама для всіх” громадянин М. з’явився до громадянина Р., щоб купити у нього набір кухонних меблів. Оглянувши комплект і погодивши ціну, сторони домовилися, що М. приїде через два дні за меблями власним транспортом і проведе остаточний розрахунок. Як завдаток М. залишив 1000 грн. З’явившись через дав дні за меблями, М. виявив, що Р. продав їх іншій особі за більш вигідною ціною.

М. зажадав відшкодування збитків (витрати на автотранспорт), повернення 100 грн. завдатку і компенсацію моральної шкоди.

Вирішіть спір. З якого моменту договір купівлі-продажу вважається укладеним?

Задача 2.

Громадянин І. прочитав у вітрині “Міськдовідки” оголошення М. про продаж ним роялю за 600 грн. Прийшовши за вказаною адресою, І. оглянув рояль і погодився купити за пропоновану ціну. Проте М. заявив, що продавати рояль не буде, поки не вирішиться питання про переведення його на роботу в інше місце. Крім того, він хотів би одержати за рояль 800 грн., так як по цій ціні, як він довідався, продається в комісійному магазині такий же рояль. І наполягав на продажі роялю без будь-яких застережень про перевід М. на іншу роботу і ціні 600 грн.

Ідучи від М., І. сказав, що він повернеться через 5 днів, принесе гроші і забере рояль. М. на наступний день після відвідин І. одержав нове місце роботи і в той же день відіслав телеграму про свою згоду продати рояль за 600 грн., вказавши, що чекає відповіді 2 дні. І. відразу відповів телеграфом про свою згоду. Але телеграма була вручена поштовим відділенням М. тільки на 3 день, тобто після вказаного в телеграмі строку. В цей день, до отримання телеграми М. продав рояль К. При цьому було узгоджено, що К. вивезе рояль у вільний час через 2-3 дні. На наступний день за роялем з’явилися разом І. і К., кожний з яких, рахуючи договір укладений саме з ним, вимагав передачі роялю.

Чи був укладений між М. та І. договір?

Чи виникло відповідно зобов’язання з купівлі-продажу?

Чи правомірні вимоги К.?

Задача 3.

Громадяни К. і Б. уклали договір купівлі-продажу жилого будинку і посвідчили його у нотаріуса. Після розрахунку з Б. К. поселився в будинку разом із сім’єю. Через деякий час дружина Б. заявила вимогу до суду про визнання договору недійсним. В судовому засіданні було встановлено, що при укладенні договору була порушена вимога ст.65 Сімейного кодексу України про необхідність згоди іншого подружжя на відчуження нерухомого майна.

Проаналізуйте ситуацію і вирішіть справу.

Задача 4.

Громадянка Т. звернулася з позовом до громадянки О. про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири. Позивачка посилалася на те, що при укладенні оспорюваного договору купівлі-продажу 12 січня 2004 року громадянин К., що діяв на підставі її довіреності продав квартиру О. без згоди К. за заниженою ціною.

За таких обставин позивачка просила визнати договір купівлі-продажу недійсним.

В зустрічному позові О. просила виселити Т. та К. з належної їй на праві власності вищезгаданої квартири.

В судовому засіданні було встановлено, що “між представником позивачки - К. та покупцем О. укладена зловмисна угода, що виразилася в продажі квартири за відсутності згоди на те її власника та за явно заниженою (у 10 разів) ціною”.

Вирішіть справу.

Задача 5.

Між приватним підприємством “Зоря” і цегельним заводом 25 жовтня 2004 було укладено договір купівлі-продажу 20 тис. цеглин. Згідно із умовами договору ПП 26 жовтня 2004 року провело передоплату, а 30 жовтня 2004 року представник ПП з’явився за цеглою на власному транспорті. Проте ні 30 жовтня, ні в наступні 3 дні представник ПП не зміг одержати цеглу. Представник заводу пояснив, що цегла не може бути відвантажена через аварію в системі електропостачання.

ПП купило потрібну йому цеглу у іншого виробника і 5 листопада 2004 року повідомило цегельний завод про відмову від договору. Одночасно ПП зажадало повернення суми передоплати, відшкодування збитків за експлуатацію і простій автотранспорту, сплати неустойки. Чи вправі покупець відмовитися від договору купівлі-продажу в односторонньому порядку?

Чи правомірні вимоги покупця щодо повернення заплачених сум?

Дайте правовий аналіз ситуації та вирішіть її.

Задача 6.

О. 20 травня 2004 року придбав автомобіль “Таврія” у дилера фірми “АвтоЗазДеу” з розстрочкою платежу на 2 роки. 20 вересня 2004 року автомобіль був викрадений з подвір’я будинку, в якому проживав О. За фактом крадіжки було порушено кримінальну справу.

На період розшуку автомобіля О. припинив сплату періодичних платежів, а згодом, оскільки автомобіль так і не було знайдено, відмовився їх сплачувати взагалі і зажадав повернення вже сплаченої суми.

Дайте правовий аналіз ситуації.

Хто несе ризик випадкової загибелі майна за договорами купівлі-продажу в розстрочку?

Задача 7.

Громадянин А. купив у меблевому магазині меблі. Залишивши їх на зберігання, А. домовився, що приїде за ними вантажним автомобілем через 6 годин. За цей час через замикання електропроводки в залі магазину сталася пожежа, внаслідок якої деякі меблі були пошкоджені (в тому числі, відібрані А.).

Повернувшись за меблями і оцінивши ситуацію, А. зажадав передачі йому іншого комплекту таких же меблів. Представник магазину відмовився задовольнити його вимоги, оскільки вини магазину в пошкодженні меблів немає.

Вирішіть спір.

З якого моменту виникає право власності на майно, придбане за договором купівлі-продажу?

Чи правомірна відмова магазину в задоволенні вимоги покупця – А.

Задача 8.

На промтоварному ринку у продавця Н. (суб’єкта підприємницької діяльності) – громадянка К. купила дитячі чоботи. При примірці взуття вдома виявилося, що чоботи невдало підібрані за розміром.

Того ж дня К. звернулася до продавця з проханням обміняти чоботи на іншу пару більшого розміру. Продавець Н. відмовилася , оскільки чоботи належної якості і при покупці їх приміряли.

Вирішіть спір.

Чи має право на обмін товару покупець, якщо товар придбано на ринку? Чи зміниться вирішення ситуації, якщо товар придбано в комісійному магазині? За яких умов може бути реалізовано право на обмін товару?

Задача 9.

16 листопада громадянин М. купив в універмазі костюм і черевики, попередньо примірявши їх і уважно обдивившись. Прийшовши додому, М. знову став приміряти костюм, але фасон і колір костюма йому не сподобався. Порадившись з батьком, М. вирішив поміняти костюм. Костюм М. більше не одягав. 20 листопада, повернувшись з роботи, М. спіткнувся на сходах, а потім виявив, що у одного із нових черевиків відривається підошва. 21 листопада М. прийшов в універмаг і вимагав обміняти костюм, а за черевики повернути гроші.

Адміністрація магазину обміняти костюм відмовилася, посилаючись на те, що костюм є доброякісним, відповідного розміру і ніяких важливих причин для обміну немає. Що стосується черевиків, то адміністрація згодилась взяти їх назад, але тільки в обмін на іншу пару. Вирішіть спір.

Чи має право М. обміняти доброякісний костюм, фасон і колір якого йому не сподобався? Які права має покупець у випадку виявлення в купленому взутті дефектів виробничого характеру?

Задача 10.

15 серпня 2003 року громадянин Б. купив в універмазі телевізор. Після встановлення телевізора покупець відразу ж заявив претензію з приводу нечіткого зображення на екрані. Працівники телеательє неодноразово приходили на квартиру Б. і пробували знайти причини несправності. В червні 1997 року телеательє запропонувало здати телевізор в ательє для ремонту і заміни кінескопа. До цього, при спробі замінити кінескоп в домашніх умовах, працівники зламали передню стінку телевізора. Тільки 4 серпня 2004 року був замінений кінескоп і вмонтована передня стінка. Але і після цього телевізор нормально не працював. Б. звернувся до суду з позовом до універмагу і телеательє про відшкодування вартості телевізора.

Чи підлягає задоволенню позов Б.? Які права покупця у випадку придбання товарів, для яких встановлені гарантійні строки, строки служби та строки придатності?

Задача 11.

В магазині самообслуговування у секції продовольчих товарів громадянин Н. відібрав у візок літрову банку соку “Чумак”, банку маринованих маслин, фасовані м’ясні та макаронні вироби, печиво на суму 28 грн. 30 коп. Прямуючи до каси, Н. візком зачепив стелаж. Візок перекинувся, скляний посуд (з-під соку і маслин) розбився. Всі інші підібрані продукти виявилися непридатними до споживання. Продавець магазину заявила вимогу про сплату вартості відібраного Н. товару в сумі 28 грн. 30 коп.

Проаналізуйте ситуацію. З якого моменту виникає право власності на придбані товари в сфері роздрібної торгівлі? Чи правомірні вимоги представника магазину?

Задача 12.

На період літньої відпустки сім’я О. передала сусідам Ш. у користування власний телевізор. Одного вихідного при перегляді телепередачі телевізор вибухнув. Від вибуху загорілися штори та килимове покриття. Пожежу вдалося вчасно погасити, але нею було пошкоджені ще й м’які меблі.

Після повернення з відпустки Ш. зажадав відшкодування завданих збитків та компенсацію моральної шкоди від сім’ї О.

Чи правомірні вимоги Ш.? До кого слід заявити вимоги про відшкодування збитків та компенсацію моральної шкоди, завданої побутовою технікою? Дайте правовий аналіз ситуації?

 

Тема 3: Дарування

2 години

 

ПЛАН

1. Поняття та загальна характеристика договору дарування.

2. Сторони у договорі дарування.

3. Порядок укладення, форма та істотні умови договору дарування.

4. Зміст договору дарування.

5. Відмова від договору та розірвання договору дарування. Правові наслідки.

6. Правове регулювання благодійної діяльності.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. // ВВР. 2002. № 21-22. ст.135.

4. Закон України від 16 вересня 1997 року “Про благодійництво та благодійні організації” // Голос України. 1997, 15 жовтня.

5. Порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт” // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року // Офіційний вісник. 1998. №46.

Література:

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

5. Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.

6. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

7. Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.

8. Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.

9. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

 

Завдання 1.

Проаналізуйте можливість укладення договору дарування з умовою (відкладальною та скасувальною).

Завдання 2.

Проаналізуйте проблему “невдячного обдарованого” і можливі шляхи її вирішення.

Завдання 3.

Проаналізуйте проблему відмови від договору дарування. Які можливі підстави відмови від договору?

Завдання 4.

Дайте визначення і порівняйте поняття “благодійництво”, ”меценатство”, “спонсорство”, “пожертва”, “дарування”.

Проаналізуйте Закон України “Про благодійництво та благодійні організації”.

Завдання 5.

Підготуйте проекти договорів дарування (виконати письмово):

а) договір дарування незавершеного будівництва між громадянкою О. та її сином - Н.;

б) договір дарування приватизованої квартири громадянкою П. своєму п’ятирічному внуку Ю.;

в) договір дарування автомобіля ВАЗ-2121 “Нива” громадянином К. своєму сину - Р.;

г) договір дарування 1/2 будинку батьками (громадянами Н. та З.) своїй дочці - Ю.;

д) договір дарування приватизованої земельної ділянки наданої під забудову громадянину Ч. (жителю села Підлісне Н-ного р-ну) громадянинові А (жителю м. Львова).

 

Задача 1.

Громадянка похилого віку К. пред’явила позов до С. та Г. про визнання недійсним договору дарування жилого будинку. Позивачка зазначала, що на вимогу відповідачів, які є її доньками, вона 17 березня 2000 року оформила договір дарування їм будинку. (При укладенні угоди К. було 87 років.). С та Г. обіцяли не порушувати її права володіння і користування будинком, допомагати по веденню домашнього господарства

Відповідачі не виконали своїх зобов’язань, створювали умови, за яких вона не могла проживати в будинку, залишали її без догляду в зимовий період. Посилаючись на те ,що угода укладена внаслідок помилки, позивачка просила визнати договір недійсним.

Вирішіть справу.

 

Задача 2.

Громадянин Ж. пред’явив позов до виконкому Кіровоградської міської Ради на­родних депутатів про визнання недійсним договору дарування жилого будинку. По­зивач зазначав, що після смерті дружини він за станом здоров’я не міг здійснювати догляд за будинком, належним йому на праві власності, а тому 21 лютого 2003 року подарував його відповідачу. Виконавчий комітет, як сторона за договором, виділив Ж., згідно рішення від 21 січня 2003 року, однокімнатну квартиру.

Посилаючись на те, що угода укладена внаслідок збігу тяжких обставин, позивач просив задовольнити позов.

У судовому засіданні представник відповідача просив суд відмовити у позові Ж. і зазначив, що позивач особисто звертався до міськвиконкому за дозволом про укладення договору дарування будинку взамін одержаної квартири. Потім у зв’язку зі збільшенням сім’ї ставив питання про надання йому двохкімнатної квартири взамін однокімнатної. Коли йому було відмовлено в наданні такої квартири, позивач більш як через п’ять років після укладення договору дарування порушив в суді справу про визнання договору недійсним.

Вирішіть справу.

Задача 3.

Громадянин Н. 25 лютого 2004 року подарувала своєму знайомому О. електронну записну книжку. Через рік записну книжку опізнала громадянка К. Цю книжку разом із сумочкою у неї було викрадено в трамваї. К. зажадала від О. повернення електронної книжки.

Чи правомірна вимога К.?

Чи можна в даній ситуації застосувати аналогію закону і при відсудженні речі у обдарованого притягнути до відповідальності дарувальника (за аналогією із ст.660 ЦК України).

Задача 4

Благодійний фонд „Надія” закупив для реабілітаційного центру по оздоровленню дітей, хворих на ДЦП, комплект діагностичної апаратури на суму 250 тисяч гривень. Ця апаратура була передана у день 10-річчя існування центру, а її передача оформлена актом здачі-приймання. Через деякий час благодійний фонд виявив, що апаратура передана дитячій поліклініці (комунальному закладу охорони здоров’я). Фонд заявив про повернення обладнання реабілітаційному центру, оскільки обладнання передавалося саме йому. Представник дитячої поліклініки заявив, що реабілітаційний центр добровільно і безоплатно передав частину апаратури, як таке, що ним не використовується і більш потрібне для поліклініки.

Дайте правову оцінку ситуації.

Що таке пожертва, благодійництво?

Чи правомірні вимоги фонду?

 

Задача 5

Громадянин М. подарував племіннику картину, намальовану його близьким другом. На картині була зображена батьківська оселя і довколишні краєвиди місцевості, де народився громадянин М. Через деякий час громадянин М. дізнався, що обміняв картину на мобільний телефон. Громадянин М. Зажадав повернення картини від К., з яким обмінявся племінник.

К. заперечував вимогу громадянина М.

Дайте правову оцінку ситуації.

Які підстави розірвання договору дарування?

За яких умов можливе розірвання договору дарування?

Які відмінності між розірванням договору та відмовою від договору? Які їх правові наслідки?

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.