Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІНТЕГРОВАНІ УРОКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 2 КЛАСІ

Назва проекту

ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 2 КЛАСІ

Виконавці:

слухачі курсів підвищення

кваліфікації вчителів

початкових класів

1 група

 

Науковий консультант: Коврігіна Лілія Михайлівна

Керівник проекту: Трохименко Тамара Олександрівна

Житомир - 2016

Реєстраційна карта проекту

1.Назва проекту: Інтегровані уроки в процесі навчання молодших школярів у 2 класі.

2. Характеристика проекту:

· За домінуючою діяльністю: практико – орієнтований

· За змістом: міжпредметний

· За кількістю учасників: колективний, груповий

· За тривалістю: середньої тривалості

· За характером контактів: внутрішній

3.Термін реалізації проекту: (13.06.2016 –08.07.2016)

4.Мета проекту: поглибити, узагальнити та систематизувати теоретичні знання з питання інтегровані уроки в процесі навчання молодших школярів. Розробити систему інтегрованих уроків у 2 класі.

5. Продукт проекту: розробки інтегрованих уроків в 2 класі.

6. Форма представлення проекту:

ü паперовий варіант;

ü електронний варіант (в кишеньці диск).

Жек Наталія Валентинівна

АНОТАЦІЯ

«Інтегровані уроки в процесі навчання молодших школярів в 2 класі» – ЖОІППО – 2016 – 216с.

У роботі представлено систему інтегрованих уроків в 2 класі.

З’ясовано психолого-педагогічні підходи до інтеграції навчання.

Розкрито сутність та особливості інтегрованого навчання в початковій школі.

На основі аналізу теоретичної бази щодо інтеграції навчання молодших школярів ґрунтовно розроблено практичний аспект їх реалізації в навчальному процесі з метою використання результатів досліджень в педагогічній практиці.

Ключові слова:Ø Інтегрований урок

Ø Інтеграція:

- Повна;

- Тематична;

- Інтеграці видів навчальної діяльності учнів.

 

Автори проекту

№ п/п Зміст самостійної роботи Прізвище, ім’я, по батькові Номер сторінки в проекті
1. Керівник проекту Жек Наталія Валентинівна    
2. Вступ Євдоченко Людмила Анатоліївна 8 - 14
І. Теоретична частина
3. 1.1 Кучеренко Віра Миколаївна 15 - 29
4. 1.2 Зейрук Тетяна Вікторівна 30 - 37
5. 1.3 Ковальчук Тетяна Валентинівна 38 - 46
6. 1.3 Бовсунівська Лариса Костянтинівна 47 - 59
ІІ. Проектна частина
7.     Інтегрований день 1 Шеремет Юлія Миколаївна Зідрашко Тетяна Петрівна 60-77
8. Інтегрований день 2 Майструк Людмила Василівна Рижа Галина Михайлівна 78-93
9.   Інтегрований день 3 Кузьмич Мирослава Василівна Захарчук Наталія Валентинівна 94-109
10. Інтегрований день 4 Рахвальська Людмила Володимирівна Атаманчук Тетяна Миколаївна 110-127
11. Інтегрований день 5 Кузьмич Катерина Грирорівна Янчук Таміла Іванівна 128-150
12. Інтегрований день 6 Похилюк Валентина Миколаївна Юхова Оксана Миколаївна 151-169
13. Інтегрований день 7 Петренко Галина Альбертівна Герасимчук Ірина Василівна 170-184
14. Інтегрований день 8 Дьяченко Наталія Миколаївна Атимонюк Наталія Вікторівна 185-197
15. Інтегрований день 9 Євдоченко Галина Миколаївна Бочківська Марія Миколаївна Гасин Василь Іванович 198-206

 

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………8-14

І. Теоретична частина

Науково-теоретичні основи інтеграції навчання молодших школярів.

1.1. Психолого-педагогічні підходи інтеграції навчання. …………………………………………………………..………………………15-29

1.2. Сутність та особливості інтегрованого навчання в початковій школі …………..….... ………………………………………………………...............30-37

1.3. Технології організації та проведення інтегрованих уроків у початковій школі………………………………………………………………..38-46

1.4. Підготовка вчителя початкових класів до проведення інтегрованих уроків ………………………………………………………………………….47-59

ІІ. Проектна частина

2.1. Розробки інтегрованих уроків в 2 класі ……………. ……….60-206

Висновки……………………………………………………………207-209

Список використаних джерел …………………………………210-216

 

 

Євдоченко Людмила Анатоліївна

Вступ

· За останні десятки літ світ неймовірно змінився, і далі міняється надзвичайно швидким темпом. А як з нашими школами? Чи встигаємо ми пристосуватися до тих змін?

· Зміни в світі мають безпосередній вплив на вчителів, а в тому числі і на учнів.

· Основна засада, на якій грунтується загальна орієнтація навчальної роботи – скерованість на розвиток особистості. Це означає, що центром педагогічних проблематик є не школа як навчальний заклад, не навчальні програми і навіть не вчитель, а учень. Система навчальної та виховної роботи спрямовується на те, щоб виявити буттєвий потенціал особистості учня, створити сприятливі умови для його розгортання в школі та подальшому самостійному житті.

· Скерованість нинішньої освітньої системи на розвиток особистості має передбачати повагу до індивідуальної самобутності кожної дитини. Адже життя кожної з них неповторне й самоцінне. Не відмінне від мого, - каже мудрий учитель, - а інакше. Ознака інакшості, натомість примірки до себе та поділу на «хороших» і «поганих» дітей, стає засадою для створення і використання вчителем особистісно орієнтованих освітніх технологій. Постає проблема організації педагогічного впливу на особистість.

· Мабуть , ні в кого не викличе заперечень теза про те, що для формування людини нового суспільства необхідні принципові зміни в навчанні і вихованні молодого покоління «олюднення» змісту освіти, наближення її до потреб сьогодення. Чи достатньо для цього самого лише вдосконалення існуючих предметів за рахунок доповнення програм елементами нових знань? Можлива, є необхідність у створенні нових курсів, здатних задовольнити потребу дитини в адекватному освоєнні навколишньої дійсності, яка безперервно змінюється й оновлюється.

· Другий шлях видається перспективнішим, оскільки вже давно став очевидним розрив між потребами педагогічної практики і можливості чинних навчальних планів, програм, підручників їх задовольнити, тобто забезпечити різнобічний розвиток дитини, її орієнтацію в природі і суспільстві, реалізацію її нахилів, здібностей, інтересів. Така не відповідність особлива гостро відчувається в початковій ланці освіти. І не тільки тому, що це період первинного – і тому визначального для подальших етапів організованого і цілеспрямованого суспільного впливу. Для молодшого школяра характерна сила актуальних потреб, загострена сприйнятливість навколишнього, прагнення пізнати реальний мінливий світ у його зв’язках і взаємозалежностях. Водночас пізнавальні можливості в цьому віці обмежені. Адже дитина слабо володіє такими важливими мислительними операціями, як осмислення побаченого диференціювання суттєвого й несуттєвого, класифікація, доведення істини, судження тощо.

· У такій ситуації надзвичайно цінними й продуктивними видаються спільні пошуки педагогічної науки й практики щодо розробки інтегрованих курсів і уроків.

· Демократизація і гласність, гуманізація і гуманітаризація, яка утверджується в педагогічних колективах, дають можливість учителям творчо підходити до справи навчання і виховання підростаючого покоління. Як творчість часто не відповідає тим стандартам, яка виробила на сьогоднішній день педагогіка і методика викладання предметів.

· Урок в сучасних умовах повинен носити творчий характер. Потрібно запозичувати все найкраще в досвіді вчителів, самому шукати можливі, більш ефективні підходи пояснення нового матеріалу і повторення вивченого матеріалу.

· Засвоєння знань, формування умінь і навичок на уроці – це нелегкий процес. Виникають різні задачі, шляхи, способи і форми вивчення навчального матеріалу, щоб призводить до багатогранності видів уроку, до різних його варіантів.

· Кожен тип уроку має внутрішній зміст – методику вирішення окремих дидактичних задач на кожному етапі уроку. Методика – це найбільш мобільна частина кожного уроку, тому що методи, прийоми і засоби навчання використовуються на уроці в різних співвідношеннях, послідовності і взаємозв’язку.

· Традиційної методики проведення інтегрованих уроків ще немає. Але вчитель завжди усвідомлює головне дидактичне завдання уроку: чи то повторення навчального матеріалу, його закріплення, чи то набуття умінь і навичок, засвоєння нових понять, закономірностей, або ж прагне до реалізації декількох дидактичних завдань, що має місце в комбінованому уроці. Інтегровані уроки більш різноманітні, пов’язані з чисельними асоціаціями, наповнені різними емоціями, що надзвичайно важливо в роботі зі школярами.

Отже, інтегровані уроки в початковій школі дають можливість підводити учнів до усвідомленої і емоційно пережитої потреби міркувати і висловлювати свої думки на запропоновану тему. Діти мають можливість застосовувати при цьому арсенал своїх знань, життєвий досвід, зробити власні, нехай незначні, але дуже необхідні кожній дитині, умовиводи і пошукові відкриття. Напевно досвід проведення інтегрованих уроків є у кожного вчителя. І хоч це вимагає великої підготовки, ефективність таких уроків задоволена висока. Взаємозв'язок двох навчальних дисциплін в рамках 45 хвилин повинна виглядати гармонійно і бути зрозумілою учневі. У чому ж переваги інтегрованого уроку і як він виглядає сьогодні?

Що ж таке інтеграція предметів?

Під словом «інтеграція» ми розуміємо об'єднання різних частин в одне ціле, їх взаємовплив і взаємопроникнення, а також злиття навчального матеріалу двох дисциплін. Інтегрований урок дає можливість учневі більш повно побачити картину явища. Точка перетину двох предметів (їх може бути і більше) є піком уроку, його самоціллю. При цьому інтегруються як суміжні предмети, так і представляють різні цикли. З однаковим успіхом можна об'єднати як фізику з хімією, так і історію з хореографією, а російська мова з інформатикою.

У чому переваги інтегрованих уроків?

Інтегровані уроки є потужними стимуляторами розумової діяльності дитини. Діти починають аналізувати, зіставляти, порівнювати, шукати зв'язки між предметами і явищами.

Інтеграція - це надзвичайно приваблива форма уроку для дитини. Діти більш схильні стомлюваності, яку викликає одноманітність. Інший, незвичний хід уроку спонукає його інтерес і стимулює активність.

Інтегровані уроки часто супроводжуються відкриттями і знахідками. Це, в якомусь сенсі, наукова діяльність. Особлива цінність цього явища в тому, що роль дослідників виконують учні.

Крім перерахованого вище, уроки такого типу як можна краще розкривають творчий потенціал педагога. Це не тільки новий етап у професійній діяльності вчителя, а й чудова можливість для нього вийти на новий рівень відносин з класом.

Інтегровані уроки переслідують мету розвитку образного мислення учня.

Особливості проведення інтегрованого уроку

Нестандартність уроку вимагає великої підготовчої роботи. Почати краще з визначення провідної мети, яка буде лейтмотивом заняття. Відповідно до мети визначається зміст уроку. Весь навчальний матеріал не повинен бути перевантажений зайвою інформацією.

Усі види діяльності на уроці повинні відповідати ліміту навчального навантаження. Діти отже отримують великий обсяг інформації, вони постійно активні і захоплені новизною уроку, тому вчитель не повинен допустити перевантаження.

Один з предметів буде домінувати, а значить, бути ведучим.

Найчастіше інтегровані уроки проводяться парою вчителів, за винятком початкової школи. Хоч і в початкових класах можуть співпрацювати вчителі-предметники.

Варіації інтегрованих уроків

Інтегровані уроки зазвичай плануються заздалегідь. Адже необхідно і збіг тим в навчальних програмах, і готовність класу до певного типу уроку. Дуже часто інтегровані уроки проводяться за темами узагальнення і закріплення знань.

Сучасна спрямованість середньої освіти тісно пов'язана з комп'ютеризацією та інформатизацією. Тому багато уроки потребують інтеграції з інформатикою. Зокрема, такий комплекс часто використовується в початковій школі. Математика і мови найчастіше інтегруються з інформатикою. Діти закріплюють нові знання за допомогою персонального комп'ютера. Сучасним дітям приносить велике задоволення робота з комп'ютером і навчання для них стає більш захоплюючою. Діти можуть виконувати на комп'ютері як звичайні завдання стандартного уроку, так і нові, незвичні для них вправи. Основна мета такого уроку - вивчення нового матеріалу (або закріплення теми) поряд з освоєнням прийомів роботи на комп'ютері.

Сучасна освіта передбачає такі уроки зробити обов'язковими і відрегулювати їх регулярність (наприклад, раз на чверть). Це не означає, що комп'ютеризація поступово позбавляє людину почерку, але освіта переслідує мети соціалізації. Школа виконує громадський запит і готує дітей до вимог виробництва.

Напевно, найпоширеніший варіант інтегрованих уроків - предмети естетичного циклу. Синтез музики і хореографії, образотворчого мистецтва найбільш повно підносить хлопцям навчальний матеріал. Знання стають більш осмисленими, учні глибше вникають у досліджуваний питання. Такі уроки продуктивні: вони не тільки дають знання хлопцям, але й надихають їх на власну творчість.

Ефективні уроки лінгвістичної спрямованості. Зазвичай вони мають порівняльний характер, наприклад, аналізується небудь аспект граматики російської та англійської мов.

Як підготувати інтегрований урок

Розпочинається підготовка з складання докладного плану уроку. Кожен етап уроку розписується і вказується час, витрачений на цей етап. Вчителі заздалегідь продумують хід уроку і прогнозують всі можливі паузи, пов'язані з наочністю та роздатковим матеріалом. Зазвичай на інтегрованих уроках чимало навчального обладнання: від карток до мультимедійного полотна. Вчителі працюють в парі, і навіть якщо в певний момент провідну роль відіграє один педагог, другий не повинен сидіти в тіні. Він або готується до наступного етапу, або спостерігає за роботою дітей, допомагає їм.

В кінці уроку всі учні повинні самостійно позначити ті міжпредметні зв'язки, заради яких і планувалося заняття. Тобто мета повинна бути досягнута. На етапі закріплення вчителі повинні це побачити, тому вправи цього моменту уроку повинні бути найбільш яскравими, конкретними, придатними для індивідуальної роботи.

Вже згадувалася перевантаження, якої, на жаль, не вдається уникнути деяким вчителям. Нагромадження матеріалу, наочностей, активних видів роботи стомлюють дитину, і він перестає сприймати навчальний матеріал. Наша мета - вивчення теми в межпредметном контексті, а не гонитва за обсягами знань.

Можна залучати і учнів до підготовки інтегрованого уроку, заздалегідь пропонуючи їм підготувати якусь частину нового матеріалу. Таким чином, ви вже робите урок рольовим.

Об’єктомдослідження є підготовка до організації та проведення інтегрованих уроків із учнями молодшого шкільного віку.

В даному проекті представлена методика проведення інтегрованих уроків, різноманітні розробки інтегрованих уроків. Проектна робота складається зі вступу, анотації, теоретичної частини, проектної частини, висновків та літератури.

Предметомдослідження виступають зміст, форми та методи організації роботи при проведенні інтегрованих уроків в початкових класів.

Метою нашого дослідження є поглиблення, узагальнення та систематизація теоретичних знань з питання «Проведення інтегрованих уроків в початковій школі». Розробити систему інтегрованих уроків у 3 класі.

Завданнями дослідження є:

1. З’ясувати психолого-педагогічні підходи до інтегрованого навчання в початковій школі.

2. Розкрити сутність та особливості інтегрованого навчання в початковій школі.

3. Розробити технології організації та проведення інтегрованих уроків в початковій школі.

4. Розробити алгоритм підготовки вчителя початкової школи до проведення урокі в початковій школі.

5. Розробити систему інтегрованих уроків в 3 класі.

Теоретична цінність і практична значущість даного проекту полягає в тому, що змістовні та цілеспрямовані інтегровані уроки вносять у звичайну структуру шкільної освіти новизну; дозволяють систематизувати знання; створюють сприятливі умови для реалізації особистісно-орієнтованого, розвивального навчання молодших школярів. Проектна робота складається із вступу, теоретичної частини, проектної частини, розробок інтегрованих уроків, висновків та списку використаних джерел.

 

І. Теоретична частина

Науково-теоретичні основи інтеграції навчання молодших школярів.

 

Кучеренко Віра Миколаївна

ВИСНОВОК

Прогрес людського розвитку, ускладнення суспільних відносин, підвищення вимоги до виховання підростаючого покоління призводить до необхідності зміни, доповнення творчого підходу навчання молодших школярів. Зміни в навчальному процесі повинні бути спрямовані на більш ефективне всебічно і гармонійний розвиток особистості дітей. "Педагогіка, - за словами К. Д. Ушинського, - це мистецтво, і в теорії цього мистецтва є дуже багато такого, що абсолютно необхідно довідатися людям, які беруться за практику виховання та навчання". Інтегровані уроки можна назвати творчим доповненням в процесі навчання, спосіб здійснення міжпредметних зв'язків[79,69].

Освіта переживає зараз знаменний період, пов'язаний з прагненням і необхідністю всю навчально-виховну роботу підняти на якісно новий рівень, що визначається Державними стандартами початкової освіти Республіки Казахстан. Реалізація стандартів навчання пов'язана з проблемами, успішне вирішення яких буде залежати від свідомого застосування психологів, дидактів, методистами, вчителями теорій, що зачіпає проблематику співвідношення навчання і виховання з психологічним розвитком дітей.
Завданням школи відповідає лише така теорія, яка враховує розвиваючу роль навчання і виховання у становленні особистості дитини та орієнтована на пошук тих психолого-педагогічних засобів, за допомогою яких можна зробити істотний вплив як на загальний психічний розвиток дітей. Так і на розвиток їх спеціальних здібностей. Удосконалення навчально-виховного процесу має бути спрямоване на трудове, моральне, фізичне, тобто на більш ефективний розвиток особистості дітей. Важливо зрозуміти головне: виходячи з мети інтеграції, об'єднувати окремі сторони у вивченні понять в єдине ціле, забезпечуючи оволодіння аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльністю щодо поглиблення розуміння навчального матеріалу.

Рішення проблеми інтеграції в шкільному навчанні відбувалося в залежності від конкретно-історичних умов його розвитку. Створення нових інтегрованих курсів вимагатиме перегляду навчального плану. Тому потрібна грунтовна експериментальна і досвідчена перевірка різних варіантів вирішення проблеми. Чим молодший учень, чим він менше знає і вміє, тим обмеженішими для нього можливості інтеграції навчальних предметів. На мою думку, нормою для початкових класів є елементи інтегрування в навчальних предметах, окремі інтегровані уроки, але не інтегровані курси. Інтегрований урок одна з форм організації навчання, що сприяє підвищенню інтересу до знань, вченню самостійності пізнання, можливості співробітництва вчителя та учнів на уроці, спосіб усунення формалізму в підході до нового навчального матеріалу, тобто сприяння підвищенню результативності навчання. Від кожного вчителя потрібно особиста відповідальність за свою діяльність, відмова від шаблонних форм і методів роботи, вміння вільно і творчо будувати навчально-виховний процес. Проблема інтеграції є актуальною для сучасної школи.

Проаналізувавши існуючу літературу і досвід роботи вчителів з проблеми дослідження, я прийшла до наступних висновків:

1. Сучасний рівень розвитку науки і суспільства обумовлює необхідність використання системного підходу до теорії та практиці навчання, спрямованого на інтеграцію знань і формування системного мислення.

2. Інтеграція - це природна взаємозв'язок наук, навчальних дисциплін, розділів, тем різних навчальних предметів на основі провідної ідеї та провідних положень з глибоким послідовним і багатогранним розкриттям досліджуваних процесів і явищ.

3. При розробці системи інтегрованих уроків вчителю необхідно визначити їх мета, переглянути зміст досліджуваного матеріалу, вибрати методи, засоби і форми організації навчання, адекватні поставленої мети, спрогнозувати результат.

4. Система інтегрованих уроків повинна займати більшу частину річної програми навчальної дисципліни.

5. Багатогранна розкриття явищ і процесів, засноване на взаємодії природничих, гуманітарних та художньо-естетичних знань, сприяє формуванню особистості дитини, яка вміє мислити, відчувати, співпереживати, діяти в навколишньому середовищі.

6. Сприяти підвищенню знань, умінь і навичок.
Інтеграція - велика можливість розширення засобів розвитку виховує та розвиваючої боку навчання. Інтегровані уроки треба проводити не лише в класі, але і в парку, в сквері. Для хлопців цікаві зустрічі з людьми різних професій, екскурсії.

Науково-педагогічне дослідження і його результати дозволяють запропонує наступні рекомендації:

1. При організації та проведенні інтегрованих уроків вчителю необхідно знати теоретичні основи.

2. Враховувати вікові особливості молодшого школяра.

3. Для проведення інтегрованих уроків необхідно проаналізувати:
Державний стандарт освіти Республіки Казахстан, методику проведення інтегрованих уроків і календарне планування з предметів початкової школи.

4. Виявити однакові теми, об'єднати їх з позиції провідної ідеї, провідних положень.

5. Брати за основу розробки інтегрованих уроків, інтегративно-тематичний підхід, обгрунтований Г. Ф. Федорцов, де в процесі навчання береться не урок, а навчальна тема (розділ) навчальної дисципліни.

6. Визначати чітко мети і завдання уроку, продумувати форму і методи, використані на уроці, творчо підходити до проведення інтегрованого уроку.

7.Використовувати додатковий науково-інформаційний матеріал з літератури, музики, образотворчого мистецтва, астрономії, зоології, ботаніки.

8. Створювати умови для взаємодіяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє ситуації успіху.

 

 

Зейрук Тетяна Вікторівна

Висновки

Роблячи висновки до даного дослідження, зрозуміло, що готуючись до уроку, вчителі повинні старанно продумували зміст навчальних завдань і використання різних прийомів подачі їх, щоб забезпечити кожному учневі радість першого відкривача, яка є могутнім стимулом для активізації не лише мислення, а й усієї особистості школяра.[94,c.8-11] Інтегровані уроки читання мають великі можливості для розвитку творчої особистості. Потрібно проводити різні інтегровані уроки читання, а саме урок читання і художньої праці, інтегрування читання з рідною мовою, природознавством. Такі уроки забезпечують розвиток у дітей творчого мислення, формують науковий світогляд, розвивають пізнавальний інтерес, бажання до самостійного здобуття знань. Учні на уроках оживають, активно включаються у діяльність, стають співробітниками вчителя, беруть участь у розв’язанні нових для них пізнавальних і практичних задач. Таким чином, у них формується співдружність, почуття колективу, співпереживання, взаємодопомоги.

Така робота переконливо доводить, що інтеграція навчальних предметів дає змогу кожному учневі розвивати свої здібності, опановувати програму в доступному йому темпі.

 

Бовсунівська Лариса Костянтинівна.

Структура уроку

Перший етап проведення інтегрованого уроку –організаційний.

Другий - ознайомлення з темою та метою.

На третьому етапі під час актуалізації опорних знань учнів важливою є вступна бесіда, характерна особливість якої - актуалізація знань з усіх інтегро­ваних предметів. Час її проведення має бути не більше ніж 8-10 хвилин. Підготовка цього етапу уроку потребує від класовода особливої уваги: бесіда повинна бути змістовною, лаконічною, чіткою. Якщо уроки з різних предметів за однією темою проводяться окремо, вступна бесіда триває двічі (втричі) довше. Саме тому, об'єднання змісту навчальних дисциплін значно скорочує час на Їх опанування і забезпечує різнобічне сприймання предметів чи явищ, що є безперечною перевагою інтеграції. Наступні етапи інтегрованого уроку можуть проводитися по-різному, залежно від теми й мети конкретного уроку. [103,С48-51]

Основні завдання інтегрованих уроків :

· створення передумов для всебічного розгляду учнями певного об’єкта, поняття, явища;

· формування системного мислення;

· збудження уяви;

· позитивного емоційного ставлення до пізнання;

Урок повинен підпорядковуватися одній головній меті, а не бути безладною мозаїкою окремих картин. Тому заздалегідь потрібно визначати інтегровані урок зіставляючи матеріал різних предметів, визначаючи теми, близькі за змістом або метою використання. Адже до інтегрованих уроків слід готуватися не лише вчителеві, а й учням.

Мета інтегрованих уроків :

· формування в учнів цілісного світогляду про навколишній світ, активізація їхньої пізнавальної діяльності;

· формування навичок самостійної роботи школярів з додатковою довідковою літературою, таблицями між предметних зв’язків, опорними схемами;

· підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу;

· виявлення здібностей учнів та їх особливостей;

· створення творчої атмосфери в колективі учнів;

· підвищення інтересу учнів до матеріалу, що вивчається;

· ефективна реалізація розвивальної функції навчання;

Відмінність інтегрованого уроку від звичайного :

· предметом вивчення на такому уроці є багатопланові об’єкти, інформація про сукупність яких міститься в різних навчальних дисциплінах;

· широка палітра використання між предметних зв’язків при різнобічному розглядуванні однопланових об'єктів;

· своєрідна структура, методи, прийоми і засоби, що сприяють його організації та реалізації поставлених цілей;

Відомо, що будь – яка діяльність починається з підготовчого етапу. Урок спочатку « народжується » в думці й тільки потім реалізується на практиці, аналізується, вдосконалюється. Саме в цьому розвиток творчої особистості пов'язаний з технологією проектування.

У цілому підготовка до інтегрованого уроку – проектування – відбувається в кілька етапів :

Моделювання уроку –створення умовної моделі, версії, концепції інтегрованого уроку.

Конструювання уроку – так званий « конструктор » може мати вигляд плану уроку, конспекту сценарію.

Створення проекту уроку – проект уроку – записана на папері структура педагогічного процесу відповідно з визначеною метою. Інтегрований урок як педагогічна система визначають його завдання, головні з яких пов’язані з розвитком творчої особистості.

Вимоги при підготовці до інтегрованого уроку :

1. правильно розуміти інтеграцію та її роль в навчальному процесі;

2. психологічно підготуватися до проведення уроку на інтегрованій основі;

3. чітко визначити, з якими досліджуваними явищами інтегруються явища, розглянуті даним навчальним предметом;

4. з'ясувати чи готові діти дидактично і психологічно до проведення таких уроків;

5. визначити мотивацію інтегрованого уроку;

6. уточнити, чи доцільно з даними предметами чи темами інтегрувати даний урок;

7. розрахувати відсоток матеріалу, який буде інтегруватися;

8. продумати, як активізувати опорні зв’язки, що будуть синтезувати знання про явище в нових умовах;

9. спланувати участь учнів у всебічному відкритті зв'язків досліджуваного явища;

10. урок повинен бути практично спрямований, сприяти розширенню ерудиції і світогляду учнів.

Підготовка інтегрованого уроку є важливою функцією, яка займає значну й часову, й змістовну частину педагогічної діяльності, є продуманою, спланованою, а головне – систематичною роботою. Педагогічне проектування інтегрованого уроку сприяє постійному самоаналізу діяльності, творчому й професійному зростанню.

Практика показує, що методично правильна побудова і проведення інтегрованих уроків впливають на результативність процесу навчання :

· знання набувають якості системності;

· посилюється світоглядна спрямованість пізнавальних інтересів учнів;

· досягається творчий розвиток особистості;

· уміння стають узагальненими, комплексним;

· ефективніше формують їхні переконання;

Переваги інтегрованого уроку :

· дозволяє учням здійснити засвоєння знань з предмета в сукупності з іншими науками;

· сприяє формуванню пізнавального інтересу;

Уроки інтегрованого змісту вчителі проводять здебільшого як вступні до теми або узагальнюючі. До них заздалегідь готують учнів: насичування їх сприймання відповідними враженнями, активізуючи словник, інтерес до певної теми. Такі уроки емоційно збагачують навчально-виховний процес, допомагають учителю різнобічно і системно сформувати необхідні уявлення та поняття. Різні види діяльності (художньо-трудова, малювання, читання, слухання тощо), які притаманні урокам інтегрованого змісту, роблять їх цікавими, запобігають стомлюванню дітей, посилюють інтерес до навчання та школи в цілому. Головне місце на інтегрованих уроках передові вчителі відводять елементам творчого пошуку. У процесі проведення інтегрованих уроків педагоги вміло й ефективно керують принципами засвоєння і застосування знань, формують мислення школярів, їхню емоційну та вольову сферу, моральні, естетичні та світоглядні аспекти особистості, навчальні і трудові уміння. Також функцію синтезування і поглиблення знань у передовій педагогічній практиці виконують системно-узагальнюючі заняття, інтегративні дні, інтегровані курси, заняття в гуртках, екскурсії в природу тощо.

Інтегровані уроки в початковій школі дають можливість підводити учнів до усвідомленої і емоційно пережитої потреби міркувати і висловлювати свої думки на запропоновану тему. Діти мають можливість застосовувати при цьому арсенал своїх знань, життєвий досвід, зробити власні, нехай незначні, але дуже необхідні кожній дитині, умовиводи і пошукові відкриття [108,С 202]. Введення в педагогічну практику інтегрованих уроків здійснює перебудову процесу навчання. У такий спосіб частково вирішується існуюча у предметній системі суперечність між розрізненими предметними знаннями учнів і необхідністю їх комплексного застосування на практиці, у трудовій діяльності та в житті людини.

Відмінність інтегрованого уроку від традиційного полягає саме в тому, що предметом вивчення (аналізу) на такому уроці виступають багатопланові об'єкти, інформація про сутність яких міститься в різних навчальних дисциплінах; широка палітра використанні міжпредметних зв'язків при різнобічному розгляд однопланових об'єктів, своєрідна структура, методи і прийоми, які сприяють його організації і реалізації поставлених цілей. Методично правильна побудова і проведення інтегрованих уроків впливають на результативність процесу навчання: знання набувають якості системності, уміння стають узагальненими, комплексними, посилюється світоглядна спрямованість пізнавальних інтересів учнів, ефективніше формуються їхні переконання і досягається всебічний розвиток особистості. Традиційної методики проведення інтегрованих уроків ще немає. Але „вчитель завжди усвідомлює головне дидактичне завдання уроку: чи то повторення навчального матеріалу, його закріплення, чи то набуття умінь і навичок, засвоєння нових понять і закономірностей, або ж прагне до реалізації декількох дидактичних завдань, що має місце в комбінованому уроці” . Інтегровані уроки більш різноманітні, пов’язані з чисельними асоціаціями, наповнені різними емоціями, що надзвичайно важливо в роботі зі школярами. Інтегрований урок „об'єднує блоки знань із різних навчальних предметів, тем навколо однієї проблеми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів учня, що дає змогу пізнавати певне явище різнобічно, досягати цілісності знань” . Такий урок потрібно спрямовувати на розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах. Він забезпечує формування в учнів цілісної системи уявлень про діалектико-матеріалістичні закони пізнання навколишнього світу у їх взаємозв'язку та взаємозумовленості і сприяє поглибленню та розширенню знань учнів, діапазону їх практичного застосування.

Мета інтегрованих уроків – „формування в учнів цілісного світогляду про навколишній світ, активізація їх пізнавальної діяльності; підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу; створення творчої атмосфери п колективі учнів; виявлення здібностей учнів та їх особливостей; формування навичок самостійної роботи школярів з додатковою довідковою літературою, таблицями міжпредметних зв'язків, опорними схемами; підвищення інтересу учнів до матеріалу, що вивчається; ефективна реалізація розвивально-виховної функції навчання” [104,С 55-57].

Елементами змісту інтегрованих уроків є знання уміння і навички – лінійні та пересічні; досвід творчої діяльності; досвід емоційно-ціннісного ставлення до дійсності – світу, суспільства, людини. Інтегративна цілісність уроку потребує наявності однакового рівня спільності взаємодіючих елементів спільної мети для всіх процесів взаємодії, спрямованої на досягнення кінцевого результату.

Висновки

 

Вивчаючи технологію (структуру) кожного типу уроку, вчитель повинен враховувати тему і зміст, предметів, які інтегруються на одному уроці, найдоцільніші методичні засоби і прийоми, конкретні умови, в яких проводитиметься урок, рівень підготовки учнів. При цьому майже в усіх типах інтегрованих уроків наявні такі структурні елементи: вступна частина, перевірка домашнього завдання, вивчення нового матеріалу закріплення нового матеріалу, повідомлення домашнього завдання, закріплення уроку.
Вступні інтегровані уроки передбачають повідомлення учням теми, мети і завдань уроку, мотивацію навчання школярів, сприймання й усвідомлення учнями практичного матеріалу . [105,С 24-28]

Інтегровані уроки первинного ознайомлення з матеріалом включають, головним чином, сприймання й усвідомлення учнями практичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами виучуваного .
Інтегровані уроки формування понять передбачають вивчення нового матеріалу, виведення законів і правил, тобто осмислення всього вивченого на основі формування понять .

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.