Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПоняття інвестиційних ресурсів та їх класифікація

Всі напрямки і форми інвестиційної діяльності підприємства здійснюються за рахунок формованих ним інвестиційних ресурсів. Від характеру формування цих ресурсів багато в чому залежить рівень ефективності не тільки інвестиційної, але й усієї господарської діяльності підприємства.

Інвестиційні ресурси підприємства являють собою всі форми капіталу, що залучається ним для здійснення вкладень в об'єкти реального і фінансового інвестування.

Інвестиційні ресурси, що формуються підприємством в процесі здійснення інвестиційної діяльності, характеризуються низкою особливостей. Основні з цих особливостей полягають у наступному

1. Формування інвестиційних ресурсів є основним вихідним умовою здійснення інвестиційного процесу. Інвестування капіталу в реальні проекти і фінансові інструменти вимагає попереднього його формування в необхідному обсязі. Без формування інвестиційних ресурсів, що спрямовуються на фінансове інвестування програми або інвестиційного портфеля підприємства, інвестиційний процес не може бути здійснений.

2. Процес формування інвестиційних ресурсів підприємства значною мірою пов'язаний з процесом первісного нагромадження капіталу. Це первісне нагромадження капіталу здійснюється як у рамках самого підприємства (в процесі розподілу його чистого прибутку), так і в масштабах країни в цілому (в процесі розподілу національного доходу). Накопичення капіталу господарськими суб'єктами і населенням служить базою формування підприємством інвестиційних ресурсів за рахунок зовнішніх джерел. Темпи первісного нагромадження капіталу багато в чому визначаються рівнем економічного розвитку країни в цілому.

3. Базою формування інвестиційних ресурсів підприємства певною мірою є і його капітал, призначений до реінвестування. Формами такого реінвестованого капіталу, використовуваного в процесі формування інвестиційних ресурсів, виступають амортизаційні відрахування по основних засобів і амортизируемим матеріальних активів; кошти, отримані від реалізації вибувають капітальних активів; надходження від продажу окремих фінансових інструментів інвестування та інші.

4. Формування інвестиційних ресурсів супроводжує всі стадії життєвого циклу підприємства, пов'язані з його поступальним економічним розвитком. Процес формування інвестиційних ресурсів носить регулярний характер. При цьому кожна стадія життєвого циклу підприємства характеризується відмітними особливостями в темпах і джерелах формування інвестиційних ресурсів.

5. Формування та використання інвестиційних ресурсів пов'язане з усіма стадіями інвестиційного процесу підприємства. На передінвестиційній стадії інвестиційні ресурси формуються для фінансування підготовки реальних проектів, здійснення проектних робіт, їх експертизи і т.п. На інвестиційної стадій інвестиційні ресурси формуються для здійснення необхідних будівельно-монтажних робіт, придбання окремих капітальних активів або цілісних майнових комплексів. На післяінвестиційне стадії інвестиційні ресурси формуються для експлуатаційних цілей, зокрема, для фінансування оборотних активів за введенням в дію інвестиційним об'єктам.

6. Формування інвестиційних ресурсів підприємства є безперервний процес. У той час як реальне або фінансове інвестування може здійснюватися підприємством нерегулярно і відрізнятися істотною нерівномірністю, процес формування інвестиційних його ресурсів є безперервним. Найбільшою мірою ця безперервність характерна для власних внутрішніх джерел формування інвестиційних ресурсів - амортизаційних відрахувань і прибутку, що спрямовується на виробничий розвиток. Безперервність процесу формування інвестиційних ресурсів не означає рівномірності обсягів їх формування в часі. Ці обсяги можуть істотно коливатися в часі в залежності.

7. Процес формування інвестиційних ресурсів носить детермінований і регульований характер. Детермінованість цього процесу характеризується його кількісною визначеністю в часі, за обсягом, структурі та іншим параметрам. Регульованість цього процесу визначається системою конкретних дієвих методів інвестиційного менеджменту, що дозволяють досягати і підтримувати задані параметри формування інвестиційних ресурсів. Детермініруемих і регульованість процесу формування інвестиційних ресурсів підприємства дозволяють здійснювати його на плановій основі.

8. Формування інвестиційних ресурсів нерозривно пов'язане з цілями та напрямками інвестиційної стратегії підприємства. Будучи фінансовою основою реалізації обраної інвестиційної стратегії підприємства, формування інвестиційних ресурсів виділяється, як правило, в самостійний цільової її блок, за яким розробляються стратегічні цільові нормативи. В окремих випадках можливості формування інвестиційних ресурсів підприємством самі визначають темпи його стратегічного розвитку.

9. Темпи формування інвестиційних ресурсів функціонуючого підприємства за рахунок прибутку визначаються тимчасовим перевагою його власників. Процес такого формування (накопичення нового власного капіталу) здійснюється через механізми дивідендної політики (політики розподілу новоствореної прибутку). Рівень капіталізації прибутку, який визначається тимчасовим перевагою її споживання, формується на кожному підприємстві індивідуально з урахуванням специфіки його інвестиційної діяльності та умов зовнішнього інвестиційного середовища.

10. Ефективне формування інвестиційних ресурсів в розрізі окремих їх джерел є найважливішою умовою фінансової стійкості підприємства. Раціональна структура джерел формованих інвестиційних ресурсів дозволяє знизити рівень інвестиційних ризиків у майбутній діяльності підприємства, запобігти загрозі його банкрутства.

11. Можливість формування інвестиційних ресурсів підприємства багато в чому визначається структурою капіталу, досягнутої на попередній стадії його господарського циклу. У першу чергу це відноситься до формування додаткових інвестиційних ресурсів за рахунок позикових джерел. Між питомою вагою фактично використовуваного підприємством позикового капіталу і можливими обсягами додаткового його залучення в інвестиційних цілях існує зворотна залежність. Ця особливість повинна враховуватися при прогнозуванні потенціалу та темпів формування інвестиційних ресурсів.

12. Обсяги та джерела формування інвестиційних ресурсів багато в чому визначаються вартістю їх залучення (вартістю капіталу). При цьому середньозважена вартість формованого інвестиційного капіталу повинна обов'язково зіставлятися з розміром ефекту від його використання в процесі реального або фінансового інвестування.

Формовані підприємством інвестиційні ресурси класифікуються за багатьма ознаками:

1. За титулу власності формуються підприємством інвестиційні ресурси поділяються на два основних види - власні і позикові. У системі джерел формування інвестиційних ресурсів такий поділ носить визначальний характер.

Власні інвестиційні ресурси характеризують загальний обсяг коштів підприємства, що забезпечують його інвестиційну діяльність і належить йому на правах власності. До власних належать також кошти, безоплатно передані підприємству для здійснення цільового інвестування.

Позикові інвестиційні ресурси характеризують приваблюваний підприємством капітал у всіх його формах на поворотній основі. Всі форми позикового капіталу, що використовуються підприємством в інвестиційній діяльності, являють собою його фінансові зобов'язання, що підлягають погашенню в передбачені терміни.

2. За групами джерел залучення по відношенню до підприємства виділяють інвестиційні ресурси, залучені з внутрішніх і зовнішніх джерел.

Інвестиційні ресурси, що залучаються з внутрішніх джерел, характеризують власні і позикові фінансові кошти, що формуються безпосередньо на підприємстві для забезпечення його розвитку. Основу власних фінансових коштів, що формуються із внутрішніх джерел, становить капіталізується частина чистого прибутку підприємства і амортизація.

Інвестиційні ресурси, залучені із зовнішніх джерел, характеризують ту їх частину, яка формується поза межами підприємства. Вона охоплює приваблюваний з боку як власний, так позиковий капітал.

3. За натурально-речовим формам залучення виділяють наступні види інвестиційних ресурсів: інвестиційні ресурси в грошовій формі; інвестиційні ресурси у фінансовій формі; інвестиційні ресурси в матеріальній формі; інвестиційні ресурси в нематеріальній формі. Інвестування капіталу в цих формах дозволено законодавством при створенні нових підприємств, збільшенні обсягу їхніх статутних капіталів.

Інвестиційні ресурси в грошовій формі є найбільш поширеним їх видом, що залучаються підприємством. Універсальність цього виду інвестиційних ресурсів виявляється в тому, що вони легко можуть бути трансформовані в будь-яку форму активів, необхідних підприємству для здійснення інвестиційної діяльності.

Інвестиційні ресурси у фінансовій формі залучаються підприємством у вигляді різноманітних фінансових інструментів, що вносяться до його статутного капіталу. Такими фінансовими інструментами можуть виступати акції, облігації, депозитні рахунки і сертифікати банків та інші їх види.

Інвестиційні ресурси в матеріальній формі залучаються підприємством у вигляді різноманітних капітальних товарів (машин, устаткування, будівель, приміщень), сировини, матеріалів, напівфабрикатів і т.п.

Інвестиційні ресурси в нематеріальній формі залучаються підприємством у вигляді різноманітних нематеріальних активів, які не мають речової форми, але беруть безпосередню участь у його господарській діяльності та формуванні прибутку. До цього виду інвестованого капіталу відносяться права користування окремими природними ресурсами, патентні права на використання винаходів, "ноу-хау", права на промислові зразки і моделі, товарні знаки, комп'ютерні програми та інші нематеріальні види майнових цінностей.

4. За тимчасового періоду залучення виділяють наступні види інвестиційних ресурсів.

Інвестиційні ресурси, залучені на довгостроковій основі. Вони складаються з власного капіталу, а також з позикового капіталу з терміном використання більше одного року. Сукупність власного і довгострокового позикового капіталу, сформованого підприємством в інвестиційних цілях, характеризується терміном "перманентний капітал" (постійний капітал).

Інвестиційні ресурси, залучені на короткостроковій основі. Вони формуються підприємством на період до одного року для задоволення тимчасових інвестиційних потреб.

5. За національної приналежності власників капіталу виділяють інвестиційні ресурси, що формуються за рахунок вітчизняного та іноземного капіталу.

6. За цільовими направленнями використання виділяють: Інвестиційні ресурси, призначені для використання в процесі реального інвестування.

Інвестиційні ресурси, призначені для використання в процесі фінансового інвестування.

7. По забезпечення окремих стадій інвестиційного процесу. За цією ознакою виділяють такі види інвестиційних ресурсів:

Інвестиційні ресурси, що забезпечують передінвестиційну стадію.

Інвестиційні ресурси, що забезпечують інвестиційну стадію.

Інвестиційні ресурси, що забезпечують післяінвестиційне стадію.

Такий поділ інвестиційних ресурсів використовується тільки в процесі забезпечення реалізації окремих реальних інвестиційних проектів.

Рівень ефективності інвестиційної діяльності підприємства багато в чому визначається цілеспрямованим формуванням його інвестиційних ресурсів. Основною метою формування інвестиційних ресурсів підприємства є задоволення потреби у придбанні необхідних інвестиційних активів та оптимізація їх структури з позицій забезпечення ефективних результатів інвестиційної діяльності.

З урахуванням цієї мети процес формування інвестиційних ресурсів підприємства будується на основі наступних принципів.

1. Облік перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємства. Процес формування обсягу і структури інвестиційних ресурсів підпорядкований завданням забезпечення інвестиційної діяльності не тільки на початковій стадії інвестиційного процесу, але і в найближчій перспективі його розвитку. Забезпечення цієї перспективності формування інвестиційних ресурсів підприємства досягається шляхом забезпечення їх планування в розрізі всіх стадій інвестиційного процесу.

2. Забезпечення відповідності обсягу залучених інвестиційних ресурсів обсягом інвестиційних потреб підприємства. Загальна потреба в інвестиційних ресурсах підприємства грунтується на розрахунках обсягів реального і фінансового інвестування в тому чи іншому плановому періоді. Відповідно обсягом цих потреб, диференційованих у часі, повинен формуватися і обсяг інвестиційних ресурсів. Між цими двома показниками повинна забезпечуватися балансова зв'язок по кожному з інтервалів загального планового періоду.

3. Забезпечення оптимальної структури інвестиційних ресурсів з позицій ефективності інвестиційної діяльності. Умови формування високих кінцевих результатів інвестиційної діяльності в значній мірі залежать від структури сформованих інвестиційних ресурсів, що забезпечують як реальне, так і фінансове інвестування. Оптимальна структура інвестиційних ресурсів забезпечує фінансову рівновагу розвитку підприємства в процесі здійснення інвестиційної діяльності, в той час як неоптимальний її варіант генерує ризики порушення фінансової стійкості і неплатоспроможності підприємства.

4. Забезпечення мінімізації витрат по формуванню інвестиційних ресурсів з різних джерел. Така мінімізація витрат здійснюється в процесі управління вартістю капіталу, що залучається в інвестиційних цілях, і спрямована на максимізацію суми чистого інвестиційного прибутку. Між показниками середньозваженої вартості залучення інвестиційних ресурсів і сумою чистого інвестиційного прибутку існує зворотна залежність.

5. Забезпечення високоефективного використання інвестиційних ресурсів у процесі інвестиційної діяльності. Формовані інвестиційні ресурси, що тимчасово не використовуються в інвестиційному процесі, втрачають свою вартість у часі від інфляції та з інших причин. Тому процес формування і використання інвестиційних ресурсів повинен бути максимально синхронізований у часі по окремих інтервалах планового періоду. Така синхронізація забезпечується в процесі оптимізації грошових потоків підприємства з інвестиційної діяльності.

Реалізація цих принципів становить основний зміст процесу управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства.ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.