Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозповсюдження і тиражування без офіційного дозволу

АУДИТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної роботи студентів

Освітній ступінь «бакалавр»

галузь знань0305 «Економіка та підприємництво»

 

напрям підготовки030509 «Облік і аудит»

Чернівці 2016

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу

ЧТЕІ КНТЕУ заборонено

 

Автор: І.В. Мустеца, к.е.н., ст. викл.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту __ _____ 2016р., протокол №___, навчально-методичної ради факультету підприємництва та інформаційних технологій ___ ______ 2016р., протокол №___, затверджено методичною радою ЧТЕІ КНТЕУ ___ _______ 2016 р., протокол № ___.

 

 

Рецензенти Труфен А.О., к.е.н., доцент

Багрій К.Л.., к.е.н., доцент

 

АУДИТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної роботи студентів

освітній ступінь «бакалавр»
галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
напрям підготовки 030508 «Фінанси і кредит» 030509 «Облік і аудит»

 

Автор: Ірина Василівна Мустеца

 

Подано до друку __ _______ 2016р.

Обл.-вид. арк. __2,4_

Тираж 1 екз.

  © І.В. Мустеца, 2016
  © Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2016

ВСТУП

Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Аудит» призначені для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» та складені відповідно до програми курсу.

Метою методичних рекомендацій є надання здобувачам ступеня вищої освіти додаткової інформації для формування теоретичних знань та практичних навичок щодо методики і техніки аудиту згідно із чинним законодавством.

Предметом вивчення дисципліни «Аудит» є теоретичні засади та чинна практика проведення аудиту.Метою вивчення дисципліни є набуття здобувачами ступеня вищої освіти необхідних теоретичних знань і практичних навичок з поглиблення професійних знань студентів з аудиту, формування та розвиток умінь використовувати здобуті теоретичні знання та набути практичних навичок під час проведення аудиту фінансової звітності та наданні супутніх аудиторських послуг.

Головними завданнями, що мають бути вирішені у процесі
вивчення дисципліни «Аудит» є:

- вивчення нормативно-правового забезпечення аудиту;

- вивчення методологічних засад аудиту фінансової звітності;

- перевірка дотримання порядку ведення обліку на підприємствах;

- перевірка достовірності фінансової звітності;

- ознайомлення з порядком надання консультаційних посліг щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Результатами вивчення дисципліни є оволодіння здобувачами освітнього ступеня спеціальними знаннями для їх майбутньої професійної діяльності, зокрема щодо: змісту та специфічних ознак проведення аудиту на підприємствах; історичних та економічних умов виникнення аудиту в Україні; суті, завдань і методів аудиту; основних елементів організації і регулювання аудиторської діяльності; особливості професійного та державного регулювання аудиторської діяльності; організації аудиторської діяльності в Україні; міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики; попереднього планування аудиторської перевірки та складання плану та програми аудиторської перевірки; порядку узагальнення результатів перевірки і складання аудиторського висновку; порядку планування аудиторської перевірки; поняття аудиторського ризику і суттєвості в аудиті; поняття і класифікації робочих документів аудитора; порядку збору аудиторських доказів та вимоги до них; ознайомлення із системою внутрішнього аудиту на підприємстві.

Викладання дисципліни «Аудит» передбачає проведення лекцій та практичних занять, проте для студентів заочної форми навчання більша частина матеріалу опановується самостійно шляхом вивчення матеріалу підручників і навчальних посібників, опорних конспектів, ознайомлення із законодавчими, нормативними документами, вирішення тестових завдань, а також із використанням ресурсів дистанційного навчання.

Для цього передбачені методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни. Методичні рекомендації містять такі розділи:

1. Загальні методичні рекомендації для самостійної роботи.

2. Програма курсу.

3. Тематичний план дисципліни.

4. Методичні рекомендації до вивчення усіх тем.

5. Основні поняття і терміни.

6. Перелік питань для самоконтролю (самоперевірки).

7. Тести.

5. Практичні завдання.

6. Приклади розв’язування.

7. Список рекомендованих джерел.

Самостійна робота студента є основою оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від навчальних занять. Зміст самостійної роботи студента з дисципліни «Аудит» визначається програмою та робочою програмою цієї дисципліни, методичними розробками, завданнями та вказівками викладача. Підсумковим контролем самостійної роботи студентів і взагалі діагностики знань з курсу «Аудит» виступає іспит.

Вивчення дисципліни передує оволодіння здобувачами ступеня вищої освіти знань з «Бухгалтерського обліку», «Бухгалтерський облік в галузях національної економіки», «Облік в торгівлі і ресторанному господарстві», «Аналіз господарської діяльності», «Управлінський облік».

Вивчення дисципліни передбачає проведення лекційних та практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти і виступає фундаментом для вивчення інших економічних дисциплін, а саме: «Фінансового аналізу», «Фінансового менеджменту», «Звітності підприємства», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті».

 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

До кожної теми курсу «Аудит» наводиться перелік програмних питань, що розкривають зміст теми, подаються основні поняття та визначення, що сприятимуть повторенню та засвоєнню теоретичної частини курсу, рекомендовані джерела, як основні, додаткові та електронні ресурси.

Розроблені тести для самопідготовки та самоконтролю знань до кожної теми та контрольні питання для самостійної перевірки засвоєння теоретичного матеріалу. Враховуючи методику проведення аудиту в методичних рекомендаціях увагу приділено практичним завданням, прикладам.

Основну увагу в задачах зосереджено на відтворенні аудиторської практики на прикладах імітації господарської діяльності підприємства.

Самостійна робота з дисципліни «Аудит» передбачає попереднє опрацювання студентами лекційного матеріалу, вивчення нормативної і спеціальної літератури з питань аудиту, методики і техніки його застосування на практиці.

 

ПРОГРАМА КУРСУ

 

Тема 1. “Поняття, цілі та завдання аудиторської діяльності”

Необхідність виникнення аудиту, як незалежної самостійної форми господарського контролю. Сучасна система економічного контролю зарубіжних країн: вищий контрольний орган, що підпорядковується Парламенту чи Президенту; державний контроль; незалежний аудит; податковий контроль.

Історія становлення і розвитку аудиту в зарубіжних країнах. Три стадії еволюції аудиту та аудиторських процедур. Підтверджуючий аудит, його сутність та завдання. Характеристика системно-орієнтованого аудиту. Аудит, що базується на ризику, суть, завдання, основні напрями розвитку.

Значення і завдання аудиту. Забезпечення користувачів фінансової звітності підприємства достовірною інформацією про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів на підприємстві.

Аудит, його суть та види. Зовнішній та внутрішній аудит. Обов'язковий та ініціативний аудит. Методи аудиторського дослідження. Завдання з надання впевненості та його ключові елементи.

 

Тема 6. «Планування аудиту фінансової звітності»

Попереднє планування аудиторської перевірки. Складання плану та програми аудиторської перевірки. Збір загальних відомостей про клієнта МСА 310 “Знання бізнесу”. Прийняття рішення про продовження аудиту та згоду на аудит нового клієнта. Укладання договору про проведення аудиторської перевірки МСА 210 “Умови завдань з аудиторської перевірки”. З’ясування питання щодо необхідності залучення експертів. Оцінка суттєвості економічної інформації.

Ознайомлення з системою внутрішнього контролю

Тестування господарських операцій. Перевірка господарських операцій з метою оцінювання системи внутрішнього контролю. Тестування контрольних моментів для оцінки рівня ризику контролю.

Перевірка господарських операцій по суті: чи були господарські операції належним чином санкціоновані, чи належним чином вони відображені в первинних документах, узагальнені в облікових реєстрах та перенесені в головну книгу та фінансову звітність.

Аналітичні процедури: оцінка можливості підприємства залишатись діючим, порівняння фактичних даних з очікуваними даними аудитора; аналіз динаміки показників; виявлення ймовірності помилок в фінансовій звітності.

Складання плану, програми аудиторської перевірки та плану-графіку виконання робіт. МСА 300 “Планування”.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«Аудит»

для студентів ІV курсу напряму підготовки 07 «Облік і оподаткування»

Назва теми Кількість годин Форми контро- лю *  
Усього годин-кредитів з них  
лекції практичні самостійна робота студентів  
Тема 1. Поняття, цілі та завдання аудиторської діяльності   О, ІЗ, Т
Тема 2. Нормативно-правове регулювання аудиту, сутність погоджених процедур та інші види аудиторських послуг»   О, ІЗ, Т
Тема 3. Професійна етика аудиторів, обов’язковий та ініціативний аудит   О, ІЗ, НП
Тема 4. Стандарти аудиторської діяльності. Права, обов’язки та відповідальність сторін у ході аудиту О, ІЗ,З, НП
Тема 5. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання   О, ІЗ, З, НП
Тема 6. Планування аудиту фінансової звітності   О, ІЗ, НП, З
Тема 7. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті   О, ІЗ,З, НП
Тема 8. Робочі документи аудитора і аудиторський висновок   О, ІЗ, З, НП
Тема 9. Аудиторські докази та аудиторські процедури   О, ІЗ, НП, З
Підсумковий модульний контроль х х Т
Разом 140/4,7  
Підсумковий контроль – екзамен

* Форми контролю:

О – опитування;

ІЗ – перевірка індивідуальних завдань;

Т – тестування;

З – вирішення та перевірка ситуаційних завдань;

НП –наукове повідомлення;

 

АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Необхідність виникнення аудиту, як незалежної самостійної форми господарського контролю. Сучасна система економічного контролю зарубіжних країн: вищий контрольний орган, що підпорядковується Парламенту чи Президенту; державний контроль; незалежний аудит; податковий контроль.

Історія становлення і розвитку аудиту в зарубіжних країнах. Три стадії еволюції аудиту та аудиторських процедур. Підтверджуючий аудит, його сутність та завдання. Характеристика системно-орієнтованого аудиту. Аудит, що базується на ризику, суть, завдання, основні напрями розвитку.

Значення і завдання аудиту. Забезпечення користувачів фінансової звітності підприємства достовірною інформацією про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів на підприємстві.

Аудит, його суть та види. Зовнішній та внутрішній аудит. Обов'язковий та ініціативний аудит. Методи аудиторського дослідження. Завдання з надання впевненості та його ключові елементи.

 

Рекомендовані джерела:

Законодавчі та нормативні документи:1, 2

Основні:4,6

Додаткові: 8,12

Електронні ресурси локального та віддаленого доступу:14,17

Основні поняття і визначення:

Аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників
фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення
незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих
аспектах та відповідність вимогам законів України, положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх
положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами
користувачів.

Мета аудиту фінансових звітів полягає в наданні аудиторові можливості висловити думку про те, чи складені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності.

Завдання з надання впевненості це:1. аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності; 2. огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності. 3. завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації.

Аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Аудиторська палата України функціонує як незалежний орган, є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність та є неприбутковою організацією. Відповідає за організацію аудиторської діяльності в Україні.

Об’єктами аудиту є:здійснювані господарські процеси, які в сукупності складають господарську діяльність суб’єкта, що перевіряється.

Предметом аудиту є:підтвердження фінансової звітності.

Принципи аудиту -це основні засади , на яких здійснюється аудиторська діяльність.

Внутрішній аудит здійснює кваліфікований працівник підприємства, може розглядатися як невід’ємна частина процесу управління.

Зовнішній аудит проводиться аудиторськими фірмами (приватними аудиторами), регламентується юридично і дозволяє зовнішнім групам спостерігати і потенційно контролювати діяльність організації та її керівництва.

Обов’язкове проведення аудиту це -підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету.

Ініціативний аудит –це добровільний аудит, коли ініціатива проведення аудиту та аудиторських послуг належить клієнту.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Що є предметом аудиторської діяльності?

2. Розкрийте поняття об’єкта аудиту?

3. Охарактеризуйте внутрішній та зовнішній аудит?

4. Види аудиторської діяльності?

5. Обов’язків аудит проводиться для……

6. Ініціативний аудит проводиться для …..

7. Аудиторські послуги це ….

8. Користувачі аудиту ?

9. Що являється предметом, об’єктом, суб’єктом аудиту?

10. Перечисліть методичні прийоми організації аудиту?

11. Що відносять до етичних принципів аудиту?

Тести:

1. Незалежний аудит проводиться для:

а. Оцінки фінансового стану підприємства;

б. Підтвердження достовірності фінансової звітності;

в. Перевірки збереження активів підприємства;

г. Перевірки правильності нарахування податків.

 

2. Аудиторські послуги надаються у формі:

а. Проведення тематичних семінарів;

б. Проведення курсів бухгалтерського обліку;

в. Аудиторських перевірок, експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку;

г. Видання періодичних видань.

 

3. Аудит в залежності від суб’єкта здійснення поділяється на:

а. Зовнішній;

б. Зовнішній і внутрішній;

в. Внутрішній;

г. Державний.

 

4. Висловлювання аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах положенням, які регламентують порядок її підготовки це:

а. Мета аудиту;

б. Принцип об’єктивності і незалежності;

в. Професіоналізм;

г. Компетентність.

 

5. Яке господарське товариство, як емітент акцій, має проходити обов’язковий аудит перед подачею відомостей до Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку:

а. Командитне товариство;

б. Відкрите акціонерне товариство;

в. Товариство з обмеженою відповідальністю;

г. Товариство з додатковою відповідальністю.

 

6. Чи звільняє підприємство проведення обов’язкового аудиту незалежною аудиторською фірмою від перевірки державною податковою адміністрацією:

а. Так, звільняє;

б. Звільняє тільки державні підприємства;

в. Ні, не звільняє

г. Звільняє тільки ті суб’єкти підприємництва, які оприлюднили свою звітність.

 

7. Обставини, які підтверджують необхідність аудиту – це:

а. Відокремленість користувачів інформації від облікових документів;

б. Складність і чисельність інформації про діяльність підприємства;

в. Наслідки рішень користувачів залежить від достовірності інформації;

г. Все вище перераховане.

 

8. Аудитор несе відповідальність за:

а. Збереження активів підприємства;

б. Рішення клієнта, прийнятих по висновку аудитора;

в. Підтверджену фінансову звітність;

г. За податкову звітність.

 

9. Аудиторську діяльність не мають право здійснювати:

а. Органи державної влади, працівники контрольно-ревізійної служби, особи, яким заборонена підприємницька діяльність;

б. Приватні підприємці;

в. Аудитори віком старше 70 років;

г. Аудитори-жінки.

 

10. Користувачі аудиту – це:

а. Власники, інвестори, керівництво підприємства;

б. Банки, кредитори, замовники і працівники підприємства;

в. ДПУ, Органи державного управління;

г. Вірні 1 і 2 пункти відповіді.

 

11. Згідно чинного законодавства аудит – це перевірка:

а. Документального забезпечення облікових записів;

б. Даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності;

в. Законності господарських операцій;

г. Ефективності господарювання.

 

12. Аудит за характером діяльності це:

а. Сфера обслуговування;

б.Контрольно-ревізійна діяльність;

в. Підприємницька діяльність;

г. Інформаційне обслуговування.

 

13. Аудитор несе відповідальність за:

а. Ухилення клієнтом від сплати податків;

б. Ні за що не відповідає;

в. Не належну організацію обліку на підприємстві;

г. Виконання своїх обов’язків щодо чинного законодавства.

 

14. Аудит, як вид підприємництва кваліфікується як:

а. Посередництво;

б. Інформаційні послуги;

в. Представництво;

г. Комерційна діяльність.

 

15. Аудиторська діяльність – це:

а. Підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку;

б. Державна служба;

в. Благодійна діяльність, спрямована на розвиток бухгалтерської професії;

г. Освітня діяльність.

 

 

Практичні завдання:

Завдання 1

Мета завдання: визначення відмінностей аудиту від інших систем контролю.

Що необхідно зробити: необхідно визначити відмінності аудиту від бухгалтерського обліку та оформити їх в табл. 1.1.

Матеріал для виконання завдання 1:

Таблиця 4.1.

Ознаки Аудит Бухгалтерський облік
За метою    
За замовленням    
За характером відносин    
За правовим регулюванням    
За об’єктами    
За витратами на проведення    
За завданнями    
За результатами    

Завдання 2

Мета завдання: визначення видів аудиторської роботи.

Що необхідно зробити: необхідно визначити до якого виду аудиторської діяльності слід віднести зазначені нижче роботи, і поясніть чому:

Матеріал для виконання завдання 2:

Укажіть, до якого виду аудиторської діяльності слід віднести зазначені нижче роботи, і поясніть чому:

1) консультації щодо створення нових підприємств;

2) перевірка та підтвердження бухгалтерської (фінансової) звітності;

3) аналіз діяльності підприємств;

4) консультації з питань ведення бухгалтерського обліку та його автоматизації.

Завдання 3

Мета завдання : визначити основні етапи розвитку аудиту в Україні.

Що необхідно зробити: скласти таблицю, що буде вміщувати основні етапи розвитку аудиту в Україні.

Завдання 4

Мета завдання : визначити порівняльну характеристику внутрішнього і зовнішнього аудиту.

Що необхідно зробити: скласти таблицю, що буде вміщувати основні відмінності між зовнішнім і внутрішнім аудитом.

Задача 1

Мета: Визначити основні характеристики аудиту фінансової звітності, погодженого аудиту і операційного аудиту.

Матеріал для виконання завдання:Вказати основну мету, користувачів та об’єктів аудиту.

РОЗВ’ЯЗОК:Використовуючи дані таблиці, охарактеризовано мету, користувачів, об’єкт аудиту фінансової звітності, погоджений аудит та оперативний аудит.

Задача 2

Мета: Визначити основні терміни.

Матеріал для виконання завдання:Вказати до кожного терміну правильне визначення.

Завдання 1

Мета завдання: набуття навичок, щодо порядку отримання сертифікату аудитора.

Що необхідно зробити: визначити чи може отримати сертифікат аудитора України особа з характеристиками наведеним в табл..2.1.

Завдання 2

Мета завдання: набуття навичок визначення правил організації аудиторської діяльності в Україні

Що необхідно зробити: визначити на підставі наведених ситуацій в табл.2.3. чи порушено принципи організації аудиторської діяльності.

Таблиця 2.2

№ п/п Ситуації Не порушено законодавства Порушено (вказати факт порушення)
Витяг із Статуту та Установчого договору аудиторської фірми «Баланс»: «Цілі та завдання функціонування фірми: діяльність аудиторської фірми передбачає: 1) аудит; 2) аудиторські послуги (супутні аудиту роботи)»    
Витяг із Статуту та Установчого договору аудиторської фірми «Крок»: «Цілі та завдання функціонування фірми: діяльність аудиторської фірми передбачає: 1) аудит; 2) аудиторські послуги; 3) забезпечення інструктивними матеріалами своєї фірми» .    

Таблиця 2.2

Витяг із Статуту та Установчого договору аудиторської фірми «Імпульс»: «Цілі та завдання функціонування фірми: діяльність аудиторської фірми передбачає: 1) аудит; 2) аудиторські послуги; 3) консультації щодо створення комерційних підприємств».      
Витяг із Статуту та Установчого договору аудиторської фірми «Вега»: «Цілі та завдання функціонування фірми: діяльність аудиторської фірми передбачає: 1) складання аналітичних таблиць; 2) ведення бухгалтерського обліку; 3) консультації щодо оподаткування».    
Витяг із Статуту та Установчого договору аудиторської фірми «Аудит»: «Цілі та завдання функціонування фірми: діяльність аудиторської фірми передбачає: 1) аудит; 2) розробку програмного забезпечення; 3) супутні аудиту послуги; 4) дослідницькі роботи».    
Витяг із Статуту та Установчого договору аудиторської фірми «Київ-аудит»: «Цілі та завдання функціонування фірми: діяльність аудиторської фірми передбачає: 1) аудит; 2) аудиторські послуги; 3) проведення семінарів з питань підвищення кваліфікації».    
Витяг із Статуту та Установчого договору аудиторської фірми «Консалтинг»: «Цілі та завдання функціонування фірми: діяльність аудиторської фірми «Консалтинг» передбачає: 1) аудит; 2) супутні аудиту послуги; 3) рекламну діяльність; 4) видання інструктивних матеріалів».    
У Статуті та Установчому договорі аудиторської фірми «Аудит і компані» записано, що її засновниками є представники іноземної держави, яким належить 30 % внесеного капіталу, і троє громадян України, які мають сертифікати аудитора і яким належить 70 % внесеного капіталу.    
Статутом аудиторської фірми «Віта» передбачено, що вкладений капітал при її створенні розподілено таким чином: представники Німеччини — 20 %, представники Великої Британії — 20 %, представники України (фізичні особи, що мають сертифікати аудитора) — 60 %.    

Приклади розв’язування задач:

Задача 1

Мета: Визначити чи не порушені правила організації аудиторської діяльності на території України.

Матеріал для виконання завдання:визначити на підставі наведених ситуацій чи не порушено законодавство щодо організації аудиторської діяльності в Україні.

Таблиця 2.3

РОЗВ’ЯЗОК:

№ п/п Ситуації Не порушено законодавства Порушено (вказати факт порушення)
Створення аудиторської фірми «Альянс» зареєстровано 1 лютого 2016 р. Ліцензію на аудит фірма отримала 5 травня 2016 р. Фірма займалася проведенням аудиту і супутніх аудиту робіт, починаючи з лютого 2016 р., а у листопаді цього року вона подала до Секретаріату АПУ документи щодо внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності.   - Аудиторська фірма не мала право здійснювати зовнішній аудит і підтверджувати звітність оскільки з лютого місяця, а тільки з моменту отримання ліцензії з 5 травня 2016 р.
До складу засновників аудиторської фірми «Омега» входить аудиторська фірма «КРМG» (30 % капіталу) і четверо громадян України, яким належить 70 % капіталу, однак жоден із них не має сертифіката аудитора.   - Аудиторська фірма, яка зареєстрована в Україні обов’язково має мати в складі засновників аудитора з сертифікатом виданим АПУ
Засновниками аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю є: приватне підприємство «Сігма», довірче товариство «Надія», дві фізичні особи, одна з яких має сертифікат аудитора. Частки засновників у статутному капіталі фірми становлять відповідно: 12, 21, 30, 37. У статуті передбачено здійснення таких видів діяльності: видавнича; навчальна; аудит; інші, що не заборонені законодавством. Законодавство не порушено, оскільки на фірмі є аудитор із сертифікатом. Тому у статуті можна передбачити пункт надання аудиторських послуг  

Завдання 1

 

Мета завдання: набуття навичок визначення принципів професійної етики.

Що необхідно зробити: розглянувши наведені ситуації вказати, чи порушується принцип професійної етики, якщо так, то який саме.

Таблиця 3.1

№ п/п Ситуації Не порушено принципи Порушений принцип
Аудитор вимагав надання йому інформації, що складає комерційну таємницю підприємства, посилаючись на те, що інакше не зможе скласти об’єктивний висновок    
Аудиторська фірма придбала канцтовари на правах дилера    
Аудиторська фірма призначила проводити аудит основних засобів на підприємстві «Норд» аудитора, який до цього часу самостійно не здійснював аудит і не був стажистом у інших аудиторів    
Аудитор робив зауваження бухгалтерам фірми-клієнта за неправильне ведення бухгалтерського обліку    
Аудитор вимагав від бухгалтерів фірми-клієнта надавати необхідні йому документи в дуже короткі строки    
Аудитор склав висновок не враховуючи багатьох аспектів роботи клієнта    
Аудитор погодився за додаткову оплату допомогти виправити помилки бухгалтера до того, як складе загальний висновок    
Аудитор розірвав трудовий договір із своєю фірмою, не завершивши розпочатий аудит клієнта    
Після виявлення карних порушень аудитор рекомендував клієнтові подати відповідну заяву до судово-слідчих органів.    
Після завершення перевірки аудитор залишив у себе всі свої робочі документи, пов’язані з аудиторської перевіркою клієнта    

Продовження табл.3.1

Аудитор працює за сумісництвом прибиральником    
Свої поради щодо поліпшення роботи аудитор доніс до клієнта в наказовій формі    
Аудитор склав фінансову звітність, а потім провів перевірку достовірності фінансової звітності    
Клієнт вимагає від аудиторської фірми надати відповідний аудиторський висновок, інакше він зерниться зі скаргою до АПУ?      

Завдання 2

 

Мета завдання: набуття навичок визначення підприємств та організацій на яких є обов’язковим та ініціативним проведення аудиту.

Що необхідно зробити: розглянувши наведені ситуації визначити підприємства на яких проведення аудиту є обов’язковим, а на яких ініціативним

Таблиця 3.2

№ п/п Ситуації Обов’язковий аудит Ініціативний аудит
Підприємство «Промінь» є активним учасником ринку цінних паперів, здійснює господарські операції по купівлі продажу акцій і облігацій    
Підприємство «Watcon» є торгівельним підприємством. Займається торгівлею не продовольчих товарів. Підприємство має іноземні інвестиції.    
Комерційний банк «АРКАДА». Здійснює кредитні та депозитні операції в національній та іноземній валюті.    
Підприємство «METRO» є супермаркетом, який здійснює торгівлю продовольчими та непродовольчим товарами німецького виробництва. Підприємство є спільним німецько-українським.    
Підприємство «КОШИК» є торгівельним підприємство, яке реалізує товари українського та закордонного виробника.    

Приклади розв’язування задач:

Задача 1

Мета: Визначити чи не порушені принципи аудиторської етики.

Матеріал для виконання завдання:визначити на підставі наведених ситуацій чи не порушено Кодекс професійної етики бухгалтерів і аудиторів.

Таблиця 3.3

РОЗВ’ЯЗОК:

№ п/п Ситуації Не порушено принципи Порушений принцип
Аудитор після ознайомлення із бізнесом клієнта вимагав за додаткову плату залучити до аудиту третю особу (фахівця-інженера). Не порушено принципів етики, це право аудитора -
Під час проведення аудиту, аудитор дав згоду на відновлення системи обліку основних засобів, який не вівся на підприємстві 2 роки - Порушено принцип незалежність, оскільки аудитор не має права спочатку корегувати дані обліку, а потім їх підтверджувати.
         

Задача 2

Мета:Визначити на підставі ситуацій на яких підприємствах обов’язкове та ініціативне проведення аудиту.

Матеріал для виконання завдання:визначити на підставі наведених ситуацій у якому випадку аудит є обов’язковим, а у яких ініціативним.

Таблиця 3.4

РОЗВ’ЯЗОК:

№ п/п Ситуації Обов’язковий аудит Ініціативний аудит
Комерційний банк «ПРИВАТ-БАНК» здійснює кредитування господарюючих суб’єктів в національній та іноземній валюті Обов’язково проводиться аудит  
Підприємство «Німфа» надає консультаційні послуги з питань ведення обліку і складання звітності   Ініціативний аудит

 

ТЕМА 4. СТАНДАРТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВА, ОБОВЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН У ХОДІ АУДИТУ

 

Концептуальна основа Міжнародних стандартів аудиту. Система міжнародних стандартів аудиту: вступна частина; загальні принципи та обов’язки; оцінка ризиків та відповідь на оцінені ризики; аудиторські докази; використання роботи інших фахівців; аудиторські висновки та звітність; спеціалізовані сфери; положення з міжнародної практики аудиту. Міжнародні стандарти завдань з огляду. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. Міжнародні стандарти супутніх послуг.

Основні постулати, як базові підходи, послідовні передумови, логічні принципи і необхідні умови. МСА 200 “Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів”. МСА 240 “Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час аудиторської перевірки фінансових звітів”. МСА 250 “Врахування законів та нормативних актів при аудиторській перевірці фінансових звітів”.

Робочі стандарти, як основні правила проведення аудиторської перевірки, що являють собою структуру чи загальну схему цілеспрямованих, систематичних дій, яких повинен дотримуватись аудитор в своїй роботі. МСА 300 “Планування”. МСА 320 “Суттєвість в аудиті”. МСА 400 “Оцінка ризиків та внутрішній контроль”. МСА 500 “Аудиторські докази”. МСА 520 “Аналітичні процедури”. МСА 530 “Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки”.

Стандарти звітності. Аудиторський звіт про проведення аудиту за потребою зацікавленої сторони. Аудиторський висновок за результатами обов’язкової аудиторської перевірки. МСА 570 “Безперервність”, МСА 700 “Аудиторський висновок про фінансову звітність”. МСА 800 “Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спец

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.