Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 7. «Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті».

 

Поняття інформаційного ризику, його відмінності від комерційного ризику. Достовірність фінансової інформації як фактор зменшення інформаційного ризику користувачів фінансових звітів.

Допустимий аудиторський ризик як суб’єктивно встановлений рівень ризику, який готовий взяти на себе аудитор.

Властивий ризик, його чинники: особливості бізнесу клієнта та галузі економіки, нові урядові рішення, інфляція і інші чинники економічного характеру. Ризик контролю. Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю клієнта з точки зору її здатності упереджати, виявляти та виправляти навмисні та ненавмисні викривлення фінансової інформації.

Ризик невиявлення. Ризик невиявлення суттєвих помилок в фінансовій звітності за допомогою аудиторських процедур. Залежність між властивим ризиком, ризиком контролю, ризиком невиявлення та обсягом належних до збору аудиторських доказів.

МСА 315 “Розуміння суб’єкта господарювання та його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень”; МСА 400 “Оцінка ризиків та внутрішній контроль”.

Поняття суттєвості економічної інформації. Кількісні та якісні аспекти суттєвості. Кількісне визначення суттєвості економічної інформації. Встановлення межі суттєвості для фінансової звітності у цілому. Вплив рівня суттєвості виявлених викривлень фінансової інформації на вид та зміст аудиторського висновку. МСА 320 “Суттєвість в аудиті”.

 

Тема 8. «Робочі документи аудиту».

 

Поняття і класифікація робочих документів аудитора. Робочі документи як записи, в яких аудитор фіксує здійснені процедури, тести, одержану інформацію та відповідні висновки, зроблені в ході аудиту. Робочі документи щодо планування аудиту, оцінювання системи внутрішнього контролю, безпосереднього проведення аудиту, узагальнення результатів аудиту, а також документальна інформація, одержана в ході аудиту від третіх осіб. МСА 230 “Документація”.Класифікація робочих документів аудиту: за часом ведення і використання; за способом і джерелами одержання; за характером інформації; за призначенням; за рівнем деталізації; за рівнем стандартизації; за формою представлення; за тенденцією складання.

Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського дос'є. Постійні файли: інформація про статут, основні договори, акції та інші цінні папери; довготермінова кредиторська та дебіторська заборгованість; організаційні схеми управління, блок-схеми документообігу, анкети та інша інформація щодо системи внутрішнього контролю; результати аналітичних досліджень, здійснених при виконанні аудиту за попередні роки. Поточні файли: програма аудиту, план-графік аудиту, робочий пробний баланс, результати здійснених аудиторських процедур, пропозиції корегування обліку та звітності, аудиторські звіти та аудиторські висновки.

 

 

Тема 9. «Аудиторські докази та аудиторські процедури».

 

Поняття про аудиторські докази та їх види. МСА 500 “Аудиторські докази”. Прямі докази при проведенні незалежної перевірки стану об'єкта контролю. Непрямі докази, одержані з даних внутрішнього контролю, інформації адміністрації та третіх осіб.

Вимоги до аудиторських доказів: необхідність, обґрунтованість, повнота, достовірність, достатність, своєчасність.

Джерела аудиторських доказів. Дані первинного, синтетичного і аналітичного обліку, плани, кошториси, калькуляції, матеріали перевірок і ревізій, матеріали внутрішнього контролю, дані документального і фактичного контролю об'єктів аудиту.

Методика одержання аудиторських доказів. Опитування персоналу клієнта. Спостереження. МСА 510 “Перше завдання: залишки на початок періоду”. Підтвердження, МСА 505 “Зовнішні підтвердження”. Документальна перевірка. Методи фактичного контролю: інвентаризація, контрольний запуск сировини і основних матеріалів у виробництво, контрольні заміри обсягів та якості виготовленої продукції, проведених робіт, наданих послуг та незавершеного виробництва. МСА 501 “Аудиторські докази: додаткові міркування щодо окремих статей”. Аналітичні процедури. МСА 520 “Аналітичні процедури”.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«Аудит»

для студентів ІV курсу напряму підготовки 07 «Облік і оподаткування»

Назва теми Кількість годин Форми контро- лю *  
Усього годин-кредитів з них  
лекції практичні самостійна робота студентів  
Тема 1. Поняття, цілі та завдання аудиторської діяльності   О, ІЗ, Т
Тема 2. Нормативно-правове регулювання аудиту, сутність погоджених процедур та інші види аудиторських послуг»   О, ІЗ, Т
Тема 3. Професійна етика аудиторів, обов’язковий та ініціативний аудит   О, ІЗ, НП
Тема 4. Стандарти аудиторської діяльності. Права, обов’язки та відповідальність сторін у ході аудиту О, ІЗ,З, НП
Тема 5. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання   О, ІЗ, З, НП
Тема 6. Планування аудиту фінансової звітності   О, ІЗ, НП, З
Тема 7. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті   О, ІЗ,З, НП
Тема 8. Робочі документи аудитора і аудиторський висновок   О, ІЗ, З, НП
Тема 9. Аудиторські докази та аудиторські процедури   О, ІЗ, НП, З
Підсумковий модульний контроль х х Т
Разом 140/4,7  
Підсумковий контроль – екзамен

* Форми контролю:

О – опитування;

ІЗ – перевірка індивідуальних завдань;

Т – тестування;

З – вирішення та перевірка ситуаційних завдань;

НП –наукове повідомлення;

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Необхідність виникнення аудиту, як незалежної самостійної форми господарського контролю. Сучасна система економічного контролю зарубіжних країн: вищий контрольний орган, що підпорядковується Парламенту чи Президенту; державний контроль; незалежний аудит; податковий контроль.

Історія становлення і розвитку аудиту в зарубіжних країнах. Три стадії еволюції аудиту та аудиторських процедур. Підтверджуючий аудит, його сутність та завдання. Характеристика системно-орієнтованого аудиту. Аудит, що базується на ризику, суть, завдання, основні напрями розвитку.

Значення і завдання аудиту. Забезпечення користувачів фінансової звітності підприємства достовірною інформацією про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів на підприємстві.

Аудит, його суть та види. Зовнішній та внутрішній аудит. Обов'язковий та ініціативний аудит. Методи аудиторського дослідження. Завдання з надання впевненості та його ключові елементи.

 

Рекомендовані джерела:

Законодавчі та нормативні документи:1, 2

Основні:4,6

Додаткові: 8,12

Електронні ресурси локального та віддаленого доступу:14,17

Основні поняття і визначення:

Аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників
фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення
незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих
аспектах та відповідність вимогам законів України, положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх
положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами
користувачів.

Мета аудиту фінансових звітів полягає в наданні аудиторові можливості висловити думку про те, чи складені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності.

Завдання з надання впевненості це:1. аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності; 2. огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності. 3. завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації.

Аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Аудиторська палата України функціонує як незалежний орган, є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність та є неприбутковою організацією. Відповідає за організацію аудиторської діяльності в Україні.

Об’єктами аудиту є:здійснювані господарські процеси, які в сукупності складають господарську діяльність суб’єкта, що перевіряється.

Предметом аудиту є:підтвердження фінансової звітності.

Принципи аудиту -це основні засади , на яких здійснюється аудиторська діяльність.

Внутрішній аудит здійснює кваліфікований працівник підприємства, може розглядатися як невід’ємна частина процесу управління.

Зовнішній аудит проводиться аудиторськими фірмами (приватними аудиторами), регламентується юридично і дозволяє зовнішнім групам спостерігати і потенційно контролювати діяльність організації та її керівництва.

Обов’язкове проведення аудиту це -підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету.

Ініціативний аудит –це добровільний аудит, коли ініціатива проведення аудиту та аудиторських послуг належить клієнту.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Що є предметом аудиторської діяльності?

2. Розкрийте поняття об’єкта аудиту?

3. Охарактеризуйте внутрішній та зовнішній аудит?

4. Види аудиторської діяльності?

5. Обов’язків аудит проводиться для……

6. Ініціативний аудит проводиться для …..

7. Аудиторські послуги це ….

8. Користувачі аудиту ?

9. Що являється предметом, об’єктом, суб’єктом аудиту?

10. Перечисліть методичні прийоми організації аудиту?

11. Що відносять до етичних принципів аудиту?

Тести:

1. Незалежний аудит проводиться для:

а. Оцінки фінансового стану підприємства;

б. Підтвердження достовірності фінансової звітності;

в. Перевірки збереження активів підприємства;

г. Перевірки правильності нарахування податків.

 

2. Аудиторські послуги надаються у формі:

а. Проведення тематичних семінарів;

б. Проведення курсів бухгалтерського обліку;

в. Аудиторських перевірок, експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку;

г. Видання періодичних видань.

 

3. Аудит в залежності від суб’єкта здійснення поділяється на:

а. Зовнішній;

б. Зовнішній і внутрішній;

в. Внутрішній;

г. Державний.

 

4. Висловлювання аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах положенням, які регламентують порядок її підготовки це:

а. Мета аудиту;

б. Принцип об’єктивності і незалежності;

в. Професіоналізм;

г. Компетентність.

 

5. Яке господарське товариство, як емітент акцій, має проходити обов’язковий аудит перед подачею відомостей до Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку:

а. Командитне товариство;

б. Відкрите акціонерне товариство;

в. Товариство з обмеженою відповідальністю;

г. Товариство з додатковою відповідальністю.

 

6. Чи звільняє підприємство проведення обов’язкового аудиту незалежною аудиторською фірмою від перевірки державною податковою адміністрацією:

а. Так, звільняє;

б. Звільняє тільки державні підприємства;

в. Ні, не звільняє

г. Звільняє тільки ті суб’єкти підприємництва, які оприлюднили свою звітність.

 

7. Обставини, які підтверджують необхідність аудиту – це:

а. Відокремленість користувачів інформації від облікових документів;

б. Складність і чисельність інформації про діяльність підприємства;

в. Наслідки рішень користувачів залежить від достовірності інформації;

г. Все вище перераховане.

 

8. Аудитор несе відповідальність за:

а. Збереження активів підприємства;

б. Рішення клієнта, прийнятих по висновку аудитора;

в. Підтверджену фінансову звітність;

г. За податкову звітність.

 

9. Аудиторську діяльність не мають право здійснювати:

а. Органи державної влади, працівники контрольно-ревізійної служби, особи, яким заборонена підприємницька діяльність;

б. Приватні підприємці;

в. Аудитори віком старше 70 років;

г. Аудитори-жінки.

 

10. Користувачі аудиту – це:

а. Власники, інвестори, керівництво підприємства;

б. Банки, кредитори, замовники і працівники підприємства;

в. ДПУ, Органи державного управління;

г. Вірні 1 і 2 пункти відповіді.

 

11. Згідно чинного законодавства аудит – це перевірка:

а. Документального забезпечення облікових записів;

б. Даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності;

в. Законності господарських операцій;

г. Ефективності господарювання.

 

12. Аудит за характером діяльності це:

а. Сфера обслуговування;

б.Контрольно-ревізійна діяльність;

в. Підприємницька діяльність;

г. Інформаційне обслуговування.

 

13. Аудитор несе відповідальність за:

а. Ухилення клієнтом від сплати податків;

б. Ні за що не відповідає;

в. Не належну організацію обліку на підприємстві;

г. Виконання своїх обов’язків щодо чинного законодавства.

 

14. Аудит, як вид підприємництва кваліфікується як:

а. Посередництво;

б. Інформаційні послуги;

в. Представництво;

г. Комерційна діяльність.

 

15. Аудиторська діяльність – це:

а. Підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку;

б. Державна служба;

в. Благодійна діяльність, спрямована на розвиток бухгалтерської професії;

г. Освітня діяльність.

 

 

Практичні завдання:

Завдання 1

Мета завдання: визначення відмінностей аудиту від інших систем контролю.

Що необхідно зробити: необхідно визначити відмінності аудиту від бухгалтерського обліку та оформити їх в табл. 1.1.

Матеріал для виконання завдання 1:

Таблиця 4.1.

Ознаки Аудит Бухгалтерський облік
За метою    
За замовленням    
За характером відносин    
За правовим регулюванням    
За об’єктами    
За витратами на проведення    
За завданнями    
За результатами    

Завдання 2

Мета завдання: визначення видів аудиторської роботи.

Що необхідно зробити: необхідно визначити до якого виду аудиторської діяльності слід віднести зазначені нижче роботи, і поясніть чому:

Матеріал для виконання завдання 2:

Укажіть, до якого виду аудиторської діяльності слід віднести зазначені нижче роботи, і поясніть чому:

1) консультації щодо створення нових підприємств;

2) перевірка та підтвердження бухгалтерської (фінансової) звітності;

3) аналіз діяльності підприємств;

4) консультації з питань ведення бухгалтерського обліку та його автоматизації.

Завдання 3

Мета завдання : визначити основні етапи розвитку аудиту в Україні.

Що необхідно зробити: скласти таблицю, що буде вміщувати основні етапи розвитку аудиту в Україні.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.