Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

До кожної теми курсу «Аудит» наводиться перелік програмних питань, що розкривають зміст теми, подаються основні поняття та визначення, що сприятимуть повторенню та засвоєнню теоретичної частини курсу, рекомендовані джерела, як основні, додаткові та електронні ресурси.

Розроблені тести для самопідготовки та самоконтролю знань до кожної теми та контрольні питання для самостійної перевірки засвоєння теоретичного матеріалу. Враховуючи методику проведення аудиту в методичних рекомендаціях увагу приділено практичним завданням, прикладам.

Основну увагу в задачах зосереджено на відтворенні аудиторської практики на прикладах імітації господарської діяльності підприємства.

Самостійна робота з дисципліни «Аудит» передбачає попереднє опрацювання студентами лекційного матеріалу, вивчення нормативної і спеціальної літератури з питань аудиту, методики і техніки його застосування на практиці.

 

ПРОГРАМА КУРСУ

 

Тема 1. “Поняття, цілі та завдання аудиторської діяльності”

Необхідність виникнення аудиту, як незалежної самостійної форми господарського контролю. Сучасна система економічного контролю зарубіжних країн: вищий контрольний орган, що підпорядковується Парламенту чи Президенту; державний контроль; незалежний аудит; податковий контроль.

Історія становлення і розвитку аудиту в зарубіжних країнах. Три стадії еволюції аудиту та аудиторських процедур. Підтверджуючий аудит, його сутність та завдання. Характеристика системно-орієнтованого аудиту. Аудит, що базується на ризику, суть, завдання, основні напрями розвитку.

Значення і завдання аудиту. Забезпечення користувачів фінансової звітності підприємства достовірною інформацією про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів на підприємстві.Аудит, його суть та види. Зовнішній та внутрішній аудит. Обов'язковий та ініціативний аудит. Методи аудиторського дослідження. Завдання з надання впевненості та його ключові елементи.

 

Тема 2. “Нормативно-правове регулювання аудиту, сутність погоджених процедур та інші види аудиторських послуг”.

Аудиторська діяльність як організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Основні елементи організації і регулювання аудиторської діяльності: законодавча база щодо здійснення аудиторської діяльності; нормативно-правові акти про обов’язковість проведення аудиторських перевірок суб’єктів господарювання; державне та професійне регулювання аудиторської діяльності в країні.

Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року.

Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитори та аудиторські фірми. Сертифікація аудиторів. Термін чинності сертифіката на підтвердження професійної придатності аудиторів. Умови призупинення чинності та анулювання сертифіката аудитора.

Аудиторська палата України. Повноваження Аудиторської палати України. Аудиторська палата як методологічний центр аудиторської діяльності. Склад та порядок делегування до Аудиторської палати України. Основні функції та повноваження Аудиторської палати України.

Завдання з погоджених процедур та з підготовки фінансової інформації. Консультаційні послуги, їх сутність та види.

 

Тема 3. «Професійна етика аудиторів, обов’язковий та ініціативний аудит»

Кодекс етики Міжнародної федерації бухгалтерів. Принципи професійної етики аудиторів: чесність, об’єктивність і незалежність, професійна компетентність і належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка, дотримання технічних стандартів. Обов’язки перед клієнтами. Обов'язки щодо колег. Інші обов'язки і права.

Концепція професіоналізму, незалежності і конфіденційності. Фундаментальні принципи аудиторської етики.

Етичні принципи професійних бухгалтерів: незалежність, чесність, об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка, дотримання технічних стандартів. Дотримання міжнародних стандартів аудиту та кодексу професійної етики аудиторів. Застосування принципу професійного скептицизму при плануванні та проведенні аудиторської перевірки.

Ініціативний аудит і порядок його проведення. Обов’язковий аудит та його об’єкти.

Тема 4. «Стандарти аудиторської діяльності. Права, обов’язки та відповідальність сторін у ході аудиту».

Концептуальна основа Міжнародних стандартів аудиту. Система міжнародних стандартів аудиту: вступна частина; загальні принципи та обов’язки; оцінка ризиків та відповідь на оцінені ризики; аудиторські докази; використання роботи інших фахівців; аудиторські висновки та звітність; спеціалізовані сфери; положення з міжнародної практики аудиту. Міжнародні стандарти завдань з огляду. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. Міжнародні стандарти супутніх послуг.

Основні постулати, як базові підходи, послідовні передумови, логічні принципи і необхідні умови. МСА 200 “Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів”. МСА 240 “Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час аудиторської перевірки фінансових звітів”. МСА 250 “Врахування законів та нормативних актів при аудиторській перевірці фінансових звітів”.

Робочі стандарти, як основні правила проведення аудиторської перевірки, що являють собою структуру чи загальну схему цілеспрямованих, систематичних дій, яких повинен дотримуватись аудитор в своїй роботі. МСА 300 “Планування”. МСА 320 “Суттєвість в аудиті”. МСА 400 “Оцінка ризиків та внутрішній контроль”. МСА 500 “Аудиторські докази”. МСА 520 “Аналітичні процедури”. МСА 530 “Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки”.

Стандарти звітності. Аудиторський звіт про проведення аудиту за потребою зацікавленої сторони. Аудиторський висновок за результатами обов’язкової аудиторської перевірки. МСА 570 “Безперервність”, МСА 700 “Аудиторський висновок про фінансову звітність”. МСА 800 “Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення”.

Права та обов'язки аудиторів та аудиторських фірм. Спеціальні вимоги.

Тема 5. «Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання».

Мета фінансової звітності та мета аудиту фінансової звітності. Твердження фінансової звітності та їх види. Модель фінансової звітності, як об’єкта аудиту. Процес аудиту фінансової звітності.

Вимоги до аудиту фінансової звітності економічних суб’єктів. Методика проведення аудиту фінансової звітності та її складові.

Використання методики перевірки оборотів і залишків на рахунках. Використання комп’ютерних технологій в аудиті фінансової звітності.

Тема 6. «Планування аудиту фінансової звітності»

Попереднє планування аудиторської перевірки. Складання плану та програми аудиторської перевірки. Збір загальних відомостей про клієнта МСА 310 “Знання бізнесу”. Прийняття рішення про продовження аудиту та згоду на аудит нового клієнта. Укладання договору про проведення аудиторської перевірки МСА 210 “Умови завдань з аудиторської перевірки”. З’ясування питання щодо необхідності залучення експертів. Оцінка суттєвості економічної інформації.

Ознайомлення з системою внутрішнього контролю

Тестування господарських операцій. Перевірка господарських операцій з метою оцінювання системи внутрішнього контролю. Тестування контрольних моментів для оцінки рівня ризику контролю.

Перевірка господарських операцій по суті: чи були господарські операції належним чином санкціоновані, чи належним чином вони відображені в первинних документах, узагальнені в облікових реєстрах та перенесені в головну книгу та фінансову звітність.

Аналітичні процедури: оцінка можливості підприємства залишатись діючим, порівняння фактичних даних з очікуваними даними аудитора; аналіз динаміки показників; виявлення ймовірності помилок в фінансовій звітності.

Складання плану, програми аудиторської перевірки та плану-графіку виконання робіт. МСА 300 “Планування”.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.