Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЩо є метою аудиту фінансової звітності?

а. прогнозування результатів діяльності господарюючого суб’єкта;

б. надавати користувачам інформацію з метою розрахунку планових показників;

в. встановлення достовірності та точності інформації, яка відображена в фінансовій звітності, її відповідність даним облікових регістрів;

г. складання основних форм податкової звітності.

 

 

2. Обмеження, які властиві будь-якій системі бухгалтерського обліку і які не дозволяють при аудиті фінансової звітності надати абсолютну впевненість, це:

а. Великий об’єм облікових даних;

б. Невизначеність стосовно отримання майбутніх економічних вигод;

в. Конфіденційність фінансової інформації;

г. Усе перелічене.

 

3. До тверджень фінансової звітності не відносяться:

а. Реальність (факт) операції або події;

б. Легальність операції;

в. Повнота відображення в обліку;

г. Оцінка активів, зобов’язань та капіталу.

 

4. Елементами, які безпосередньо пов’язані з оцінкою фінансових результатів діяльності підприємства є:

а. Активи та зобов’язання;

б. Власний капітал;

в. Доходи та витрати;

г. Усе перелічене.

 

5. Які процедури може використовувати аудитор для визначення подій, що відбулися після дати балансу:

а. Надсилання запитів до управлінського персоналу;

б. Ознайомлення з останніми наявними проміжними фінансовими звітами;

в. Ознайомлення з протоколами зборів акціонерів, засідань ради директорів, ревізійної комісії і виконавчих органів;

г. Все перелічене.

 

6. Метою фінансових звітів є надання інформації про:

а. Результати діяльності підприємства;

б. Фінансовий стан підприємства;

в. Зміни у фінансовому стані підприємства;

г. Усе перелічене.

 

7. Характер та суттєвість фінансової інформації в першу чергу впливає на таку якісну характеристику фінансових звітів як:а. Зрозумілість;

б. Доречність;

в. Достовірність;

г. Зіставність.

 

8. Забороняється використовувати для формування зареєстрованого капіталу:

а. Права на інтелектуальну власність;

б. Валютні цінності;

в. Підакцизні товари;

г. Бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит.

 

9. Які процедури може використовувати аудитор для визначення подій, що відбулися після дати балансу:

а. Надсилання запитів до управлінського персоналу;

б. Ознайомлення з останніми наявними проміжними фінансовими звітами;

в. Ознайомлення з протоколами зборів акціонерів, засідань ради директорів, ревізійної комісії і виконавчих органів;

г. Все перелічене.

 

10. Метою фінансових звітів є надання інформації про:

а. Результати діяльності підприємства;

б. Фінансовий стан підприємства;

в. Зміни у фінансовому стані підприємства;

г. Усе перелічене.

 

11. У Звіті про рух грошових коштів стаття “Витрати на оплату відсотків” повинна відповідати даним статті:

а. “Витрати від участі в капіталі” Звіту про фінансові результати;

б. “Інші вирахування з доходу” звіту про фінансові результати;

в. “Фінансові витрати” Звіту про фінансові результати;

г. “Інші операційні витрати” Звіту про фінансові результати.

 

12. У Звіті про рух грошових коштів по статті “Дивіденди отримані” відображають:

а. Суму грошових надходжень від довгострокових інвестицій;

б. Суми грошових надходжень як наслідок придбаних акцій або від часток в капіталі інших підприємств;

в. Суму грошових надходжень від опціонів;

г. Суму грошових надходжень від ф’ючерсних контрактів.

 

13. Керівництву підприємства необхідно розробити та застосовувати облікову політику для забезпечення подання у фінансових звітах інформації, яка є:

а. Важливою на думку керівництва підприємства;

б. Доречною для потреб користувачів при прийнятті рішень;

в. Несуттєвою;

г. Усе перелічене.

14.Згідно яких принципів бухгалтерського обліку проводиться аудиторська перевірка доходів і витрат:

а. Автономністю;

б. Нарахуванням;

в. Відповідності доходів і витрат;

г. Нарахування та відповідності доходів та витрат.

15.Твердження управлінського персоналу, які містяться у фінансових звітах, класифікуються за однією з ознак:

а. Достовірності;

б. Подання і розкриття інформації;

в. Безперервності діяльності підприємства;

г. Усе перелічене.

 

Практичні завдання:

Завдання 1

Мета завдання:навчитись визначати основні способи і мету перевірки фінансової звітності.

Що необхідно зробити: на підставі наведеної інформації визначити мету перевірки до кожного з прийомів табл.5.1.

Матеріал для виконання завдання 1:

Таблиця 5.1

Назва прийому Мета роботи  
Перевірка за формою А. Встановлення достовірності показників звітності  
Аналітична перевірка показників звітності Б. Виявлення суттєвих відхилень, вивчення яких за допомогою глибинних та наскрізних тестів дозволяє встановити факти помилок та порушень, що призводять до перекручення звітності
Перевірка по суті Г. Полягає у візуальній перевірці правильності записів всіх реквізитів звітності та виявлення наявності самостійних змін у встановлених формах звітності, необумовлених виправлень, підчисток, наявність підписів  

Завдання 2

 

Мета завдання:навчитись визначати основні етапи та напрямки перевірки фінансової звітності.

Що необхідно зробити: визначити основні напрямки перевірки для кожного з етапів. Результат оформити в табл.5.2.

 

Таблиця 5.2.

Матеріал для виконання завдання 2:

Назва етапу Характеристика
І Етап. Перевірка фінансової звітності за формою  
ІІ Етап. Перевірка правильності складання кожній з форм звітності  
ІІІ Етап. Перевірка узгодженості показників форм фінансової звітності.    

 

Завдання 3

 

Мета завдання:навчитись визначати методи проведення аудиту Звіту про фінансові результати.

Що необхідно зробити:визначити правильну послідовність робіт при аудиті Звіту про фінансові результати.

Матеріал для виконання завдання 3:

При проведенні аудиту Звіту про фінансові результати аудитор використовує таку методику:

- визначення правильності обліку результату від операційної, звичайно діяльності,;

- визначення правильності обліку результату надзвичайних подій;

- перевірка правильності розподілу прибутку підприємства;

- перевірка тотожності показників бухгалтерської звітності і регістрів бухгалтерського обліку фінансових результатів;

- виявлення відхилень фактичного використання прибутку від планових значень, їх причин та наслідків;

- перевірка правильності визначення належних до сплати до бюджету платежів та податків;

- перевірка правильності визнання доходів і витрат за видами діяльності та віднесення їх на відповідні рахунки бухгалтерського обліку.

 

Приклади розв’язування задач:

Задача 1

Мета: визначити зміст робіт при застосуванні прийомі аудиту фінансової звітності.

Матеріал для виконання завдання: на підставі кожного прийому аудиту визначаємо зміст аудиторських робіт.

Матеріал для виконання задачі 1

Таблиця 5.3

РОЗВ’ЯЗОК:

Назва прийому Зміст роботи
Перевірка за формою Під час загального огляду звітних форм увага звертається на заповнення їх адресної частини. Вид діяльності підприємства повинен відповідати видам діяльності, передбачених статутом. При необхідності ліцензування даного виду діяльності обов'язковою є перевірка наявності у підприємства ліцензії та строку її дії. Визначення виду діяльності підприємства є важливим критерієм для правильного розмежування доходів і витрат підприємства по основній та іншій діяльності
Аналітична перевірка показників звітності В першу чергу слід перевірити відповідність вказаної в балансі величини статутного капіталу даним засновницьких документів, а також чи не мають місце прострочення погашення заборгованості по внесках до статутного капіталу у засновників. Визначаються ті ділянки звіту, де аудиторський ризик є найбільшим, де існує можливість шахрайства чи наявність помилок в обліку і звітності для даного підприємства є найймовірнішою. Залежно від цього виділяються ті операції та активи, які необхідно перевірити більш ретельно
Перевірка по суті Проводиться арифметична перевірка, тобто перевіряється узгодженість показників, відображених в різних формах бухгалтерської звітності, показників, відображених у формах бухгалтерської звітності та зведених регістрах обліку, регістрах обліку та зведених документах

 

Задача2

 

Мета: навчитись визначати основні напрямки аудиту Наказу на облікову політику.

Матеріал для виконання завдання: на підставі опрацьованих джерел обов’язкового списку літератури, визначаємо основні пункти перевірки ведення обліку відповідно до Наказу на облікову політику.

РОЗВ’ЯЗОК:

При перевірці дотримання методики ведення обліку, затвердженої Наказом про облікову політику аудиторові слід:

1) досліджувати відповідність рахунків, які відображають господарські операції затвердженому плану рахунків в Наказі про облікову політику;

2) перевірити правильність дооцінки (зниження ціни) необоротних активів;

3) перевірити правильність нарахування амортизації необоротних

активів і відповідність вибраного методу нарахування методу, вказаному в Наказі про облікову політику;

4) перевірити своєчасність виплати заробітної плати працівникам підприємства;

5) перевірити оптимальність і відповідність вимогам законодавства вживаного методу списання запасів на підприємстві;6) визначити порядок створення фондів забезпечення майбутніх виплат;

7) встановити відповідність методів нарахування резерву сумнівних боргів;

8) встановити періодичність проведення інвентаризації і т.п.;

9) встановити відповідність проведеної оцінки вимогам П(С)БО, даним інвентаризації і Наказу про облікову політику.

 

 

ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Попереднє планування аудиторської перевірки. Складання плану та програми аудиторської перевірки. Збір загальних відомостей про клієнта МСА 310 “Знання бізнесу”. Прийняття рішення про продовження аудиту та згоду на аудит нового клієнта. Укладання договору про проведення аудиторської перевірки МСА 210 “Умови завдань з аудиторської перевірки”. З’ясування питання щодо необхідності залучення експертів. Оцінка суттєвості економічної інформації.

Ознайомлення з системою внутрішнього контролю

Тестування господарських операцій. Перевірка господарських операцій з метою оцінювання системи внутрішнього контролю. Тестування контрольних моментів для оцінки рівня ризику контролю.

Перевірка господарських операцій по суті: чи були господарські операції належним чином санкціоновані, чи належним чином вони відображені в первинних документах, узагальнені в облікових реєстрах та перенесені в головну книгу та фінансову звітність.

Аналітичні процедури: оцінка можливості підприємства залишатись діючим, порівняння фактичних даних з очікуваними даними аудитора; аналіз динаміки показників; виявлення ймовірності помилок в фінансовій звітності.

Складання плану, програми аудиторської перевірки та плану-графіку виконання робіт. МСА 300 “Планування”.

 

Рекомендовані джерела:

Законодавчі та нормативні документи:1,2

Основні:5,6

Додаткові: 12,13

Електронні ресурси локального та віддаленого доступу:17

Основні поняття і визначення:

Планування — це вироблення головної стратегії і конкретних підходів до характеру, періоду, а також часу проведення аудиту. У ході планування аудитор розробляє план та програму аудиту.

Планування є обов’язковим методологічним принципом і одним з найважливіших етапів аудиту, який здійснюється згідно з міжнародним нормативом 400 «Планування».

Метою планування є: звернення уваги аудитора на найважливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найретельніше.

Основними показниками планування аудиторської перевірки є: обсяг робіт (послуг), чисельність аудиторського персоналу, задія­ного до перевірки; потреба в кількості залучених спеціалістів і експертів зі сторони; кількість днів, відведених на перевірку; ви­трати на аудит; очікуваний дохід тощо.

Загальний план аудиторської перевірки складається із завдань, переліку робіт на основних етапах аудиторської перевірки, очікува­ні терміни виконання, витрат часу, виконавців.

МСА 310 "Знання бізнесу" регламентує перелік питань, які повинен розглянути аудитор при проведенні конкретної перевірки.

Планування аудиту- це процес, що дозволяє раціонально і ефективно виконувати аудиторську перевірку із найменшим ризиком не виявлення найістотніших моментів діяльності клієнта.

Обсяг планування залежить від організаційної форми, розміру і виду діяльності суб’єкта господарювання, складності аудиту, правильного уявлення аудитора про стан справ на підприємстві.

План аудиту - це документ, який за своїм змістом є більш деталізованим, ніж загальна стратегія аудиту. Зокрема, він розглядає характер, час та обсяг аудиторських процедур, які повинні виконуватися працівниками аудиторської фірми для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів з метою зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Якими нормативними документами регулюється порядок планування аудиту?

2. Який порядок укладання договору на проведення аудиту?

3. Які основні етапи планування?

4. Яким чином проводиться тестування господарських операцій?

5. Що таке аналітична перевірка?

6. Що таке аналітичні процедури?

7. З яких частин складається загальний план аудиту?

8. Що таке програма аудиту?

9. Від чого залежить обсяг перевірки?

10. З яких складових складається план аудиту?

 

Тести:

 

1. Яка з наступних процедур не може бути включена до "Програми аудиту акціонерного товариства”:

а. Ознайомитись з протоколами зборів акціонерів, де були оголошені дивіденди;

б. Ознайомитись із статутом корпорації, щоб знайти описання різних класів акцій;

в. Бути присутнім на зборах акціонерів;

г. Перевірити фізичну наявність власних акцій, викуплених підприємством (treasury stock) шляхом фізичного підрахунку.

2. Згідно МСА 210 документ, що містить погоджені умови на проведення аудиторської перевірки, це:

а. Лист-пропозиція;

б. Лист-зобов'язання;

в. Лист-пояснення;

г. Лист-домовленість.

3. Процес аудиту можна здійснювати безпосередньо з Етапу І до Етапу ІV за таким сценарієм:

а. Аудиторський ризик вважається низьким;

б. Застосовується статистична вибірка;

в. Аудитор планує надати умовно-позитивну думку;

г. Немає довіри до системи контролю.

 

4. Програма аудиту – це:

а. Деталізація питань плану аудиторської перевірки;

б. Детальний перелік змісту аудиторських процедур;

в. Перелік об’єктів аудиту по його напрямках;

г. Види, зміст та час проведення запланованих аудиторських процедур.

 

5. Основні стадії аудиту:

а. Дослідницька, основна, завершальна;

б. Дослідницька, підготовча, основна, завершальна;

в. Підготовча, основна, завершальна;

г. Дослідницька, підготовча, основна.

 

6. Яку інформацію про діяльність клієнта досліджує аудитор на етапі планування:

а. Всю інформацію про діяльність клієнта;

б. Інформацію про бізнес, систему обліку, систему внутрішнього контролю клієнта;

в. Інформацію про систему обліку і систему внутрішнього контролю клієнта;

г. Нема вірної відповіді.

 

7.Планування аудиту – це:

а. Перелік дій у процесі виконання роботи;

б. Система заходів, направлених на своєчасне і ефективне проведення аудиту;

в. Перелік основних етапів аудиту і строків їх виконання;

г. Встановлення строку видачі аудиторського висновку.

 

8.Яким документом засвідчується факт виконання аудиторських послуг:

а.Акт аудиторської перевірки;

б. Акт приймання – передачі виконаних робіт (послуг);

в. Аудиторський висновок;

г. Договір на проведення аудиту.

 

9. Який з наступних аспектів, як правило, не включений до договору про проведення аудиту:

а. Ціль аудиту фінансової звітності;

б. Відповідальність керівництва за фінансові звіти;

в. Обсяг аудиту;

г. Типи думки, яку аудитор планує висловити.

 

10. Що з наступного, як правило, не включається до "параграфу про обсяг роботи” (стандартній думці аудитора про фінансову звітність):

a. Твердження, що керівництво несе відповідальність за фінансові звіти;

б. Твердження, що аудит проводився відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (або національних стандартів);

в. Твердження, що аудит планували та виконували для отримання достатньої впевненості у тому, що інформація, яка підлягає аудиту, не містить суттєвих викривлень;

г. Опис аудиту, включаючи перевірку, на основі тестування, свідчень, що підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах.

 

12. Що не можу бути джерелом отримання відомостей про бізнес економічного суб’єкту:

а. попередній досвід роботи як з цим економічним суб'єктом, так і з його галуззю;

б. бесіди із співробітниками суб'єкта;

в. бесіди з внутрішніми аудиторами і огляд їх звітів;

г. бесіди з кредиторами, що надають послуги іншому економічному суб'єктові;

 

13. Проводячи підготовку планування процесу аудиту, аудитор повинен:

а. сформувати розуміння про бізнес клієнта, загальні напрямки та специфіку діяльності;

б. отримати уявлення про системи обліку і внутрішнього контролю і ступінь їх надійності;

в. оцінити загальний аудиторський ризик і визначити межу суттєвості помилок, які можуть бути виявлені в процесі аудиту;

г. усі відповіді вірні.

 

14. Основними показниками планування аудиторської перевірки є:

а. обсяг робіт (послуг), чисельність аудиторського персоналу;

б. потреба в кількості залучених спеціалістів і експертів зі сторони;

в. кількість днів, відведених на перевірку;

г. усі відповіді вірні.

 

15. Під час розробки загального плану аудитор здійснює аналіз наступних питань:

а. Розуміння аудитором бізнесу клієнта та визначення ризиків і суттєвості

б. Розуміння обліку і системи внутрішнього контролю та види, час і повнота процедур;

в. Координація, керівництво, супроводження і нагляд;

г. Записи і висновки аудитора по кожному розділу аудиторської програми.

Практичні завдання:

Завдання 1

 

Мета завдання: навчитись складати план аудиту на досліджуваному підприємстві.

Що необхідно зробити: на підставі даних обраного вами підприємства розробити план аудиту, який оформити у вигляді табл.6.1.

Матеріал для виконання завдання 1:

Таблиця 6.1

ПЛАН АУДИТУ

Організація, що перевіряється______________________________________
Період аудиту ___________________________________________________
Кількість людино-годин на перевірку _______________________________
Керівник аудиторської перевірки ___________________________________
Запланований аудиторський ризик__________________________________
Запланована суттєвість__________________________________

  № з/п Заплановані види робіт Період проведення Контрольні процедури Виконавець Примітка
           
Отримання загальної інформації про підприємство        
Попередня оцінка систем обліку та внутрішнього контролю        
Визначення аудиторського ризику та суттєвості помилок        
Розроблення плану і програми аудиту        
Спостереження за проведенням інвентаризації        
Аудит засновницьких документів        
Аудит стану внутрішнього контролю        

Продовження табл..6.1

Аудит окремих статей активу балансу        
Аудит окремих статей пасиву балансу        
Аудит звіту про фінансові результати        
Аудит звіту про рух грошових коштів        
Аудит звіту про капітал          
Аналіз фінансового стану підприємства        
Складання аудиторського висновку та звіту        

 

Завдання 2

 

Мета завдання: навчитись складати програму аудиту на досліджуваному підприємстві.

Що необхідно зробити: на підставі даних обраного вами підприємства розробити програму аудиту, який оформити у вигляді табл.6.2.

Матеріал для виконання завдання 2:

Таблиця 6.2

ПРОГРАМА АУДИТУ

Організація, що перевіряється______________________________________
Період аудиту ___________________________________________________
Кількість людино-годин___________________________________________
Керівник аудиторської фірми ______________________________________
Склад аудиторської групи _________________________________________
Запланований аудиторський ризик__________________________________
Запланована суттєвість____________________________________________

 

 

№ з/п Перелік аудиторських процедур за розділами аудиту Період проведення процедур перевірки Виконавець Назва робочих документів аудитора Примітка
           
Отримання загальної інформації про підприємство        
1.1 Вивчення засновницьких документів        
1.2 Основні економічні показники підприємства        

Продовження табл.6.2

1.3 Структура підприємства й організація управління        
1.4 Асортимент продукції        
1.5 Наявність філій та дочірніх підприємств        
1.6 Кадрова політика тощо        

 

Керівник аудиторської фірми ______________________________________
(підпис)
Керівник аудиторської перевірки ___________________________________
(підпис)

 

Завдання 3

 

Мета завдання: дати оцінку ситуації з метою прийняття рішення аудитором.

Що необхідно зробити: на підставі наведеної ситуації визначити, які дії повинен вчинити аудитор.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.