Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 8. РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА І АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

 

Поняття і класифікація робочих документів аудитора. Робочі документи як записи, в яких аудитор фіксує здійснені процедури, тести, одержану інформацію та відповідні висновки, зроблені в ході аудиту. Робочі документи щодо планування аудиту, оцінювання системи внутрішнього контролю, безпосереднього проведення аудиту, узагальнення результатів аудиту, а також документальна інформація, одержана в ході аудиту від третіх осіб. МСА 230 “Документація”.

Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського дос'є. Постійні файли: інформація про статут, основні договори, акції та інші цінні папери; довготермінова кредиторська та дебіторська заборгованість; організаційні схеми управління, блок-схеми документообігу, анкети та інша інформація щодо системи внутрішнього контролю; результати аналітичних досліджень, здійснених при виконанні аудиту за попередні роки. Поточні файли: програма аудиту, план-графік аудиту, робочий пробний баланс, результати здійснених аудиторських процедур, пропозиції корегування обліку та звітності, аудиторські звіти та аудиторські висновки.

Рекомендовані джерела:

Законодавчі та нормативні документи:1,2

Основні:5,6

Додаткові: 13

Електронні ресурси локального та віддаленого доступу:17

Основні поняття і визначення:

Аудиторський звіт про результати аудиторської перевірки - це документальне відображення аудитором виявлених порушень, помилок та відхилень від чинного законодавства та встановлених стандартів здійснення господарської діяльності, ведення обліку та складання звітності, а також проведена аудитором оцінка стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності на певну дату.Сукупність робочих документів, складених аудитором до початку й під час перевірки фінансової звітності підприємства – клієнта, являє собою аудиторське досьє (папку), що має свій номер, дату початку і закінчення аудиторської перевірки. Допомагає йому при плануванні і виконанні аудиту, контролі й огляді аудиторської роботи, а також є доказом аудиторської роботи. Робочі папери аудитора зберігаються в папках, так званих досьє на клієнта.

Аудиторський висновок - це офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками проведеного аудиту і містить у собі висновки стосовно повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

Безумовно-позитивний висновок з пояснювальним параграфом складається аудитором у випадку наявності нефундаментальної невпевненості.

Модифіковані висновки -це такі висновки, що мають не безумовно-позитивне висловлення думки аудитора, тобто відмінні від безумовно-позитивних.

Умовно-позитивний висновок складається коли існує фундаментальна невпевненість. В цьому випадку аудитор формулює відмову від надання висновку з конкретного питання, а про решту питань висловлює своє судження, як і при безумовно-позитивному висновку.

Основною метою підготовки робочих документів є підтвердження того, що аудит був проведений відповідно до прийнятих принципів аудиту.

Постійне досьє - це сукупність відомостей про клієнта та копії важливих документів, які визначають його діяльність. Воно використовується у всіх майбутніх перевірках, поки підприємство залишається клієнтом аудитора.

Поточне досьє – містить усі документи і матеріали, зібрані в ході поточної аудиторської перевірки, питання і проблеми які перенесені з попереднього аудиту, а також ті, на основі яких формуються аудиторські висновки.


Перелік питань для самоконтролю:

1. Яке призначення робочих документів аудитора?

2. Якими стандартами регулюється порядок формування робочої документації?

3. Що таке аудиторське досьє?

4. Яка структура робочих документів аудитора?

5. Які існують типи аудиторського досьє?

6. Наведіть документи, як формують досьє аудитора?

7. Які виділяють типи висновків аудитора?

8. Коли аудитор дає безумовно-позитивний висновок?

9. У яких випадках аудитор надає умовно-позитивний висновок з пояснюючим параграфом?

10. У яких випадках аудитор може відмовитися від надання висновку?

 

Тести:

1. Підставою для складання аудиторського висновку є:

а. Акт приймання-передачі виконаних аудиторських робіт;

б. Договір про надання аудиторських послуг;

в. Робочі документи аудитора;

г. Виписка банку з інформацією про одержання оплати від замовника.

 

2. Якщо в процесі аудиторської перевірки виявлені операції здійснені з порушенням встановленого порядку, і вони не перекручують загальний фінансовий стан підприємства, то аудитором надається такий висновок:

а. Відмова від дачі висновку;

б. Негативний;

в. Позитивний;

г. Умовно-позитивний.

3. Позитивний висновок надається аудитором при:

а. Наявності достатнього розміру гонорару;

б. Отриманні достатньої інформації з усіх суттєвих питань, необхідних для цілей аудиту;

в. Домовленості з суб’єктом перевірки;

г. Відповідного рішення податкової інспекції.

 

4. Якщо керівництво підприємства відмовляється представити інформацію, необхідну для аудиторської перевірки, то можливістьаудитора надати висновок вважається:

а. Обмеженою і на підставі цього аудитор може відмовитись його складати;

б. Обмеженою і він може скласти будь-який аудиторський висновок;

в. Обмеженою і він може скласти аудиторський висновок, який відрізняється від позитивного;

г. Обмеженою і він вивчає тільки надані документи.

 

5. Якщо аудитор доходить висновку, що фінансовий звіт представлений достовірно в усіх суттєвих аспектах у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту (чи національними стандартами аудиту), думка буде:

а. Негативною;

б. Умовно-позитивною;

в. Безумовно-позитовною;

г. Відмовою.

 

6. Безумовно-позитивний висновок аудитора про прогнозну фінансову інформацію:

а. Стверджує, що фактичні результати, за очікуванням, не відрізнятимуться від прогнозів;

б. Надає негативну впевненість стосовно того, чи надають припущення обґрунтовану основу для прогнозної фінансової інформації;

в. Не наводить на Міжнародні стандарти аудиту або національні стандарти;

г. Жодне з наведеного вище.

 

7. В якій з наведених нижче ситуацій аудиторові неможливо надати безумовно-позитивну думку:

а. Керівництво розкриває інформацію про суттєві операції зі зв’язаною стороною у примітках до фінансових звітів;

б. Аудиторська перевірка фінансових звітів за попередні роки здійснювалася іншою аудиторською фірмою;

в. Аудитор бажає зробити наголос на незвичайно важливій подальшій події;

г. Керівництво відмовляється дозволити своєму юристові відповісти на лист аудитора про запит про аудиторську перевірку.

8. В звіті про огляд фінансової звітності надається:

а. Впевненість не надається;

б. Аудиторська думка;

в. Позитивна впевненість;

г. Негативна впевненість.

9. З метою підготовки висновку щодо фінансової звітності акціонерного товариства для подання річного звіту до Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України аудитором перевіряється його діяльність за:

а. Останній квартал року;

б. Фінансовий рік;

в. Календарний рік;

г. Бюджетний рік.

10. Аудитор несе відповідальність за:

а. Підтверджену фінансову звітність;

б. Невиявлені помилки, шахрайство;

в. Аудиторський висновок;

г. Все вище перераховане.

11. При яких із наведених нижче обставин аудитор, як правило, здійснює вибір між висловленням умовного висновку і відмовою у висловленні думки:

а. Відхилення від міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

б. Неможливість отримання достатніх аудиторських доказів через обмеження обсягу робіт ;

в. Недостатнє обґрунтування змін принципів бухгалтерського обліку;

г. Невідповідність розкриття облікової політики.

12. Дата аудиторського висновку повинна співпадати з:

а. Проставляється довільно на розсуд аудитора;

б. Датою передачі аудиторського висновку клієнтові;

в. Датою завершення аудиторської перевірки;

г. Встановлюється за погодженням з клієнтом.

13. Робочі документи аудитора – це:

а. Документи, складені для аудитора;

б. Документи, складені аудиторами;

в. Документи, одержані аудитором;

г. Все вище перераховане.

14. Що складає аудитор на підставі своїх робочих документів з перевірки:

а. Фінансову звітність замовника;

б. Звіт про фінансові результати;

в. Податкову звітність замовника;

г. Аудиторський висновок.

15. Мета ведення робочих документів:

а. Для допомоги при плануванні та проведенні аудиту;

б. Для здійснення контролю роботи аудитора;

в. Для збору та документального оформлення аудиторських доказів;

г. Все вище перераховане.

 

Практичні завдання:

Завдання 1

Мета завдання: навчитись визначати висновок аудитора

Що необхідно зробити: установити основні причини, які є підставою для формулювання такого висновку.

Матеріал для виконання завдання 1:

Фірма Колос - будівельна фірма, яка працює на основі довгострокових угод. Керівництво фірми прийняло рішення не включати відомостей про рух грошових коштів до бухгалтерської звітності, оскільки вважає надану там інформацію неважливою.

 

Завдання 2

Мета завдання: навчитись визначати висновок аудитора

Що необхідно зробити: визначити, який вид висновку мусить скласти аудитор

Матеріал для виконання завдання 2:

Фірма Кіппі реалізує будівельні матеріали, частина з яких продається за готівку: із загальної суми виторгу в 750 000 грн - 125 000 грн за готівковий розрахунок населенню. За цією реалізацією не ведеться належного контролю, котрому міг би довіряти аудитор, і в процесі перевірки не було проведено аудиторських процедур, котрі дали б незалежне підтвердження правильності обліку реалізації за готівковий розрахунок.

 

Завдання 3

Мета завдання: навчитись визначати висновок аудитора

Що необхідно зробити: визначити, який вид висновку мусить скласти аудитор

Матеріал для виконання завдання 3:

1 грудня 2015 р. Рада директорів фірми К вирішила надати безвідсоткову позику директорові М. для придбання путівки для поїздки у відпустку. 19 січня 2001 р. позика була повернена. Звітний період фірми закінчується 1 січня. Рада директорів прийняла рішення, що цю короткострокову позику, яка вже повернена, не слід відображати у бухгалтерській звітності.

 

Приклади розв’язування задач:

Задача 1

 

Мета: визначити який висновок дасть аудитор в ситуації.

Матеріал для виконання завдання:вказати зміст аудиторського висновок по наведеній ситуації.

При проведенні аудиту на ТзОВ «ПРОМІНЬ» не було виявлено суттєвих порушень і перекручень, які б викривлювали дані фінансової звітності. На підприємстві належним чином налагоджена система внутрішнього аудиту, що дозволяє запобігати помилкам і шахрайству.

РОЗВ’ЯЗОК:

Аудитор у такому випадку дає умовно-позитивний висновок. Його основний зміст.

"... У результаті проведення аудиту встановлено, що надана інформація дає дійсне й повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб'єкта, що перевіряється. Система бухгалтерського обліку, що використовувалася на підприємстві, відповідає законодавчим та нормативним вимогам.

Фінансову звітність підготовлено на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку" Вона достовірно та повно подає фінансову інформацію про Підприємство станом на 31 грудня 2015 року згідно з нормативними вимогами щодо бухгалтерського обліку та звітності в Україні".

 

Задача 1

 

Мета: Визначити який висновок дасть аудитор в ситуації.

Матеріал для виконання завдання:Вказати зміст аудиторського висновок по наведеній ситуації.

При проведені аудиту на ВАТ «ЗАЗ» аудитор зафіксував численні порушення, які суттєво впливають на показники фінансової звітності. Система внутрішнього контролю на підприємстві відсутня, часто відбувається зміна головного бухгалтера.

РОЗВ’ЯЗОК:

Аудитор у такому випадку дає негативний аудиторський висновок.

"... У результаті проведення аудиту встановлено, що за звітний період підприємством були допущені суттєві порушення і перекручення (дається перелік порушень або зазначається, що вони викладені в додатку № 1 до цього висновку). Допущені порушення суттєво впливають на фінансову звітність підприємства та перекручують реальний стан справ. Фінансова звітність має суттєві перекручення і недостовірно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31 грудня 2015 року. Не виконані такі вимоги щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні (у стислій формі дається перелік питань, стосовно яких не виконані вимоги з організації обліку, або пишеться: "з питань, які наводяться в додатку 1.

Таким чином, дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності не дають достовірного уявлення про дійсний стан справ, що склався на 31 грудня 2015 року".

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.