Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 7. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК ТА СУТТЄВІСТЬ В АУДИТІ

 

Поняття інформаційного ризику, його відмінності від комерційного ризику. Достовірність фінансової інформації як фактор зменшення інформаційного ризику користувачів фінансових звітів.

Допустимий аудиторський ризик як суб’єктивно встановлений рівень ризику, який готовий взяти на себе аудитор.

Властивий ризик, його чинники: особливості бізнесу клієнта та галузі економіки, нові урядові рішення, інфляція і інші чинники економічного характеру. Ризик контролю. Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю клієнта з точки зору її здатності упереджати, виявляти та виправляти навмисні та ненавмисні викривлення фінансової інформації.

Ризик невиявлення. Ризик невиявлення суттєвих помилок в фінансовій звітності за допомогою аудиторських процедур. Залежність між властивим ризиком, ризиком контролю, ризиком невиявлення та обсягом належних до збору аудиторських доказів.

МСА 315 “Розуміння суб’єкта господарювання та його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень”; МСА 400 “Оцінка ризиків та внутрішній контроль”.

Поняття суттєвості економічної інформації. Кількісні та якісні аспекти суттєвості. Кількісне визначення суттєвості економічної інформації. Встановлення межі суттєвості для фінансової звітності у цілому. Вплив рівня суттєвості виявлених викривлень фінансової інформації на вид та зміст аудиторського висновку. МСА 320 “Суттєвість в аудиті”.

Рекомендовані джерела:

Законодавчі та нормативні документи:1,2

Основні:5,6,7

Додаткові: 12,13

Електронні ресурси локального та віддаленого доступу:17

Основні поняття і визначення:

Аудиторський ризик – це ризик того, що аудитор може висловити неадекватну думку у тих випадках, коли в документах бухгалтерської звітності існують суттєві перекручення , інакше кажучи , за невірно підготовленою звітністю буде представлено аудиторський висновок без зауважень.Загальний аудиторський ризик (DAR) це - сукупність властивого ризику (IR), ризику контролю (CR) та ризику невиявлення (DR).

Властивий ризик - це ризик викривлення залишку на рахунку (або певної операції), який може бути суттєвим, окремо або разом із викрив­ленням залишків на інших рахунках (або іншою операцією), якщо при­пустити відсутність відповідних заходів внутрішнього контролю. Тобто це міра очікування аудитором того, що існує суттєва помилка в сегменті ще до перевірки системи внутрішнього контролю.

Ризик контролю представляє собою побоювання того, що недостовірна інформація, яка може виникнути і бути суттєвою окремо або разом з іншою недостовірною інформацією, не буде виявлена або своєчасно попереджена системою внутрішнього контролю, існує ризик, що помилки не вдасться попередити своєчасно і вони все таки будуть допущені, або не будуть виявлені після виникнення.

Ризик невиявлення помилок полягає в тому, що аудиторські процедури не завжди можуть виявити помилки у залишку на певному рахунку або з певної операції. Тобто це ступінь готовності аудитора визнати, що ауди­торські докази не дають достатньої можливості виявити суттєві помилки, які можуть існувати у фінансовій звітності.

Суттсвість в аудиті— це значною мірою ступінь прогно­зу, за допомогою якого аудитор визначає, наскільки достатні, доречні і своєчасні зібрані ним аудиторські докази.

Маніпуляція обліковими записами - зумисне використання неправильних (некоректних) бухгалтерських проводок чи сторнуючих записів із метою перекручення даних обліку та звітності.

Фальсифікація бухгалтерських документів і записів - оформлення наперед неправильних або фальсифікованих документів бухгалтерського обліку і записів у реєстрах бухгалтерського обліку.

Невідповідне відображення записів у реєстрах обліку - ненавмисне або навмисне відображення фінансової інформації в системі рахунків у неповному обсязі, в оцінці, яка відрізняється від прийнятих норм, і т. ін.

Незвичайні операції - угоди й господарчі операції, платежі, котрі, на думку аудитора, зайві, недоречні чи надмірні за певних обставин.

 

Перелік питань для самоконтролю:

1. Класифікація ризиків в аудиті?

2. Що таке ризик не виявлення?

3. Попередня оцінка ризику невідповідності внутрішнього контролю це –

4. Що таке суттєві відхилення?

5. Як класифікують помилки у звітності клієнта?

6. В яких діях проявляється шахрайство?

7. Які умови та події збільшують ризик шахрайства?

8. Які золоті правила аудиторів щодо виявлення шахрайства?

9. Які є методи вивчення системи внутрішнього контролю?

10. Якими стандартами регулюється порядок визначення аудиторського ризику?

Тести:

 

1. Оцінка якості системи внутрішнього контролю впливає на:

а. Думку аудитора;

б. Планування аудиторських процедур;

в. Тип аудиторського висновку;

г. Умови договору між аудиторською фірмою і клієнтом.

2. Аудиторський ризик (АР) – це такий ризик, коли:

а. Аудитор надає невідповідну аудиторську думку, у випадку коли фінансова звітність суттєво викривлена;

б. У клієнта не проводилась аудиторська перевірка в попередні роки;

в. Аудитор може надати тільки “негативну впевненість”;

г. У аудитора є тільки загальні знання про економічну структуру клієнта та сферу його діяльності.

 

3. Є дані про ризики по статтях фінансової звітності, що перевіряється аудитором:

Ризики Доходи Витрати Заробітна плата
AR 0,05 0,05 0,05
HR 1,0 1,0 1,0
RK 0,5 0,35 0,15

Ризик невиявлення по підприємству становить:

а. 0,1;

б. 0,05;

в. 0,19;

г. 0,5.

 

4. Властивий ризик (ВР) – це:

а. Ризик аудитора;

б. Ризик бізнесу клієнта;

в. Ризик системи бухгалтерського обліку;

г. Ризик системи внутрішнього контролю.

 

5. Ризик системи контролю (РК) – це:

а. Ризик аналітичних процедур;

б. Ризик від неефективності внутрішнього контролю;

в. Ризик системи організації обліку;

г. Ризик тестового контролю.

 

6. Ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, коли фінансові чи суттєво викривлені, відомий як „аудиторський ризик". Згідно МСА 200 аудитор зменшує аудиторський ризик шляхом:

а. Збільшення вартості аудиторської перевірки;

б. Дотриманням аудитором етичних принципів;

в. Залучення до роботи експерта;

г. Розробки та виконання аудиторських процедур для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів, на яких грунтуватиметься аудиторська думка.

 

7. Величина внутрішнього ризику становить 60%, ризик контролю – 50%, а величина ризику невиявлення – 10%. Допустимий ризик при аудиті складе:

а. 1%;

б. 5%;

в. 100%;

г. 3%.

 

8. Ризик невиявлення (РН) – це:

a. Ризик недостатнього аналітичного огляду;

б. Ризик недостатнього тестового контролю;

в. Ризик невиявлення помилок при проведенні аудиту;

г. Ризик невиявлення помилок системою внутрішнього контролю.

 

9. Аудиторський ризик (АР) визначається:

а. Внутрішніми стандартами аудиторської фірми;

б. Міжнародними (національними) стандартами аудиту;

в. За формулою AP = BP* PK * PH;

г. Шляхом оцінювання властивого ризику і ризику контролю.

 

10. Тести, які проводяться для отримання аудиторських доказів з метою виявлення суттєвих викривлень у фінансовій звітності звуться:

а. Процедурами по суті;

б. Тестами контролю;

в. Оцінкою притаманного ризику;

г. Стандартами для висловлення аудиторської думки.

 

11. Якщо ризик аудиту – 5%, властивий ризик – 0,9, а ризик контролю – 0,5, то рівень ризику невиявлення становить :

а. 0,02;

б. 0,45;

в. 0,11;

г. 0,5.

 

12. Ризик невиявлення розраховується за формулою:

а. ; б. ; в. ; г. ,

де АР – аудиторський ризик;

ВР – властивий ризик;

РК – ризик контролю.

 

13. Відповідно стандартам щодо аудиторської суттєвості, інформація є суттєвою, якщо:

a. Вартість отримання інформації вище ніж 5% аудиторського гонорару;

б.Припущення або викривлення можуть мати вплив на економічні рішення користувачів, які приймаються на основі фінансових звітів;

в. Існує якнайменш 80% взаємозв’язку між інформацією та її джерелом;

г. Ніщо з наданого вище.

 

14. Термін “помилка” відноситься до:

а. Навмисної дії керівника, пов’язаної з застосуванням омани для отримання незаконної переваги;

б. Оманливого характеру фінансової звітності;

в. Фальсифікування облікових записів;

г. Ненавмисне викривлення у фінансових звітах, включаючи суму або розкриття інформації.

 

15. При виявленні помилки аудитор повинен:

а. Здійснити коригуючи записи в регістри бухгалтерського обліку;

б. Внести зміни до фінансової звітності замовника;

в. Повідомляє замовника в аудиторському висновку або звіті;

г. Не розголошувати інформацію і залишити її в своїх робочих документах.

 

Практичні завдання:

Завдання 1

 

Мета завдання:навчитись оцінювати ризик контролю, ризик не виявлення та власний ризик підприємства

Що необхідно зробити: розглянувши наведені ситуації визначити ризик контролю згідно ситуації 1, ризик не виявлення згідно 2 ситуації та оцінити власний ризик підприємства згідно ситуації 3.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.