Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУ якій ситуації спостерігається ініціативне проведення аудиту?

а. Аудитор проводив аудит у підприємства з іноземними інвестиціями;

б. Аудитор провів аудит за домовленістю із власником підприємства?

в. Аудитор провів аудит у банківській установі?

Г. Аудитор проводив аудит в учасника фондового ринку?

В якому документі визначені принципи професійної етики аудиторів?

а. Конституції України;

б. Цивільно правовому Кодексі;

в. Бюджетному кодексі;

г. Кодексі етики аудиторів.

В якій ситуації аудитор порушив принцип «конфіденційність»?

а. Аудитор представив рекомендації керівництву по виправленні помилок в обліку;

б. Аудитор надав слідчим органам документи отримані на підприємстві;

в. Аудитор в наказовій формі охарактеризував стан системи внутрішнього контролю на підприємстві;

г. Аудитор залучив до аудиту третіх осіб.

Який із перелічених принципів не є принципом аудиторської етики?

а. Незалежність;

б. Скептицизм;

в. Конфіденційність;

г. Професіоналізм.

Що із зазначених пунктів не належить до прав аудиторів?

а. Отримувати необхідні докази;

б. Залучати до перевірки третіх осіб;

в. Проводити аудит на фірмах де є співвласниками?

г. Визначати обсяг аудиторських процедур.

На які підприємства заборонено іти проводити аудит аудиторам?

а. Підприємства де аудитор є членом керівництва;

б. Підприємства з іноземними інвестиціями;

в. Підприємства емітенти цінних паперів;

г. Підприємства учасники фондового ринку.

 

Практичні завдання:

Завдання 1

 

Мета завдання: набуття навичок визначення принципів професійної етики.

Що необхідно зробити: розглянувши наведені ситуації вказати, чи порушується принцип професійної етики, якщо так, то який саме.Матеріал для виконання завдання 1

Таблиця 3.1

№ п/п Ситуації Не порушено принципи Порушений принцип
Аудитор вимагав надання йому інформації, що складає комерційну таємницю підприємства, посилаючись на те, що інакше не зможе скласти об’єктивний висновок    
Аудиторська фірма придбала канцтовари на правах дилера    
Аудиторська фірма призначила проводити аудит основних засобів на підприємстві «Норд» аудитора, який до цього часу самостійно не здійснював аудит і не був стажистом у інших аудиторів    
Аудитор робив зауваження бухгалтерам фірми-клієнта за неправильне ведення бухгалтерського обліку    
Аудитор вимагав від бухгалтерів фірми-клієнта надавати необхідні йому документи в дуже короткі строки    
Аудитор склав висновок не враховуючи багатьох аспектів роботи клієнта    
Аудитор погодився за додаткову оплату допомогти виправити помилки бухгалтера до того, як складе загальний висновок    
Аудитор розірвав трудовий договір із своєю фірмою, не завершивши розпочатий аудит клієнта    
Після виявлення карних порушень аудитор рекомендував клієнтові подати відповідну заяву до судово-слідчих органів.    
Після завершення перевірки аудитор залишив у себе всі свої робочі документи, пов’язані з аудиторської перевіркою клієнта    

Продовження табл.3.1

Аудитор працює за сумісництвом прибиральником    
Свої поради щодо поліпшення роботи аудитор доніс до клієнта в наказовій формі    
Аудитор склав фінансову звітність, а потім провів перевірку достовірності фінансової звітності    
Клієнт вимагає від аудиторської фірми надати відповідний аудиторський висновок, інакше він зерниться зі скаргою до АПУ?      

Завдання 2

 

Мета завдання: набуття навичок визначення підприємств та організацій на яких є обов’язковим та ініціативним проведення аудиту.

Що необхідно зробити: розглянувши наведені ситуації визначити підприємства на яких проведення аудиту є обов’язковим, а на яких ініціативним

Матеріал для виконання завдання 2

Таблиця 3.2

№ п/п Ситуації Обов’язковий аудит Ініціативний аудит
Підприємство «Промінь» є активним учасником ринку цінних паперів, здійснює господарські операції по купівлі продажу акцій і облігацій    
Підприємство «Watcon» є торгівельним підприємством. Займається торгівлею не продовольчих товарів. Підприємство має іноземні інвестиції.    
Комерційний банк «АРКАДА». Здійснює кредитні та депозитні операції в національній та іноземній валюті.    
Підприємство «METRO» є супермаркетом, який здійснює торгівлю продовольчими та непродовольчим товарами німецького виробництва. Підприємство є спільним німецько-українським.    
Підприємство «КОШИК» є торгівельним підприємство, яке реалізує товари українського та закордонного виробника.    

Приклади розв’язування задач:

Задача 1

Мета: Визначити чи не порушені принципи аудиторської етики.

Матеріал для виконання завдання:визначити на підставі наведених ситуацій чи не порушено Кодекс професійної етики бухгалтерів і аудиторів.

Матеріал для виконання задачі 1

Таблиця 3.3

РОЗВ’ЯЗОК:

№ п/п Ситуації Не порушено принципи Порушений принцип
Аудитор після ознайомлення із бізнесом клієнта вимагав за додаткову плату залучити до аудиту третю особу (фахівця-інженера). Не порушено принципів етики, це право аудитора -
Під час проведення аудиту, аудитор дав згоду на відновлення системи обліку основних засобів, який не вівся на підприємстві 2 роки - Порушено принцип незалежність, оскільки аудитор не має права спочатку корегувати дані обліку, а потім їх підтверджувати.
         

Задача 2

Мета:Визначити на підставі ситуацій на яких підприємствах обов’язкове та ініціативне проведення аудиту.

Матеріал для виконання завдання:визначити на підставі наведених ситуацій у якому випадку аудит є обов’язковим, а у яких ініціативним.

Матеріал для виконання задачі 2

Таблиця 3.4

РОЗВ’ЯЗОК:

№ п/п Ситуації Обов’язковий аудит Ініціативний аудит
Комерційний банк «ПРИВАТ-БАНК» здійснює кредитування господарюючих суб’єктів в національній та іноземній валюті Обов’язково проводиться аудит  
Підприємство «Німфа» надає консультаційні послуги з питань ведення обліку і складання звітності   Ініціативний аудит

 

ТЕМА 4. СТАНДАРТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВА, ОБОВЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН У ХОДІ АУДИТУ

 

Концептуальна основа Міжнародних стандартів аудиту. Система міжнародних стандартів аудиту: вступна частина; загальні принципи та обов’язки; оцінка ризиків та відповідь на оцінені ризики; аудиторські докази; використання роботи інших фахівців; аудиторські висновки та звітність; спеціалізовані сфери; положення з міжнародної практики аудиту. Міжнародні стандарти завдань з огляду. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. Міжнародні стандарти супутніх послуг.

Основні постулати, як базові підходи, послідовні передумови, логічні принципи і необхідні умови. МСА 200 “Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів”. МСА 240 “Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час аудиторської перевірки фінансових звітів”. МСА 250 “Врахування законів та нормативних актів при аудиторській перевірці фінансових звітів”.

Робочі стандарти, як основні правила проведення аудиторської перевірки, що являють собою структуру чи загальну схему цілеспрямованих, систематичних дій, яких повинен дотримуватись аудитор в своїй роботі. МСА 300 “Планування”. МСА 320 “Суттєвість в аудиті”. МСА 400 “Оцінка ризиків та внутрішній контроль”. МСА 500 “Аудиторські докази”. МСА 520 “Аналітичні процедури”. МСА 530 “Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки”.

Стандарти звітності. Аудиторський звіт про проведення аудиту за потребою зацікавленої сторони. Аудиторський висновок за результатами обов’язкової аудиторської перевірки. МСА 570 “Безперервність”, МСА 700 “Аудиторський висновок про фінансову звітність”. МСА 800 “Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення”.

Права та обов'язки аудиторів та аудиторських фірм. Спеціальні вимоги.

Рекомендовані джерела:

Законодавчі та нормативні документи:1,2

Основні:6,7

Додаткові: 10,13

Електронні ресурси локального та віддаленого доступу:15,17

 

Основні поняття і визначення:

Стандарт аудиту -це загальні керівні матеріали, що допомагають аудиторам у виконанні їх обов'язків з аудиту фінансової звітності.

Мета стандартів аудиту -є встановлення загальних правил щодо організації і методики проведення аудиторської діяльності.

Стандарти визначаються рекомендаціями Комітету міжнародної аудиторської практики та Міжнародної Федерації бухгалтерів.

Міжнародні стандарти аудиту (МСА) є загальновизнаним механізмом регулювання існуючих у світовій практиці підходів до аудиту.

 

Призначення стандартів:

1) забезпечують високу якість аудиторської перевірки;

2) сприяють впровадженню в аудиторську практику нових наукових досягнень;

3) допомагають користувачам зрозуміти процес аудиту;

4) підвищують суспільний імідж професії аудитора;

5) усувають зайвий контроль із боку держави;

6) допомагають аудиторам вести переговори з клієнтом;

7) забезпечують зв'язок окремих елементів аудиторського процесу.

Вірогідність - користувачі інформації відчувають потребу в її достовірності.

Професіоналізм- клієнтами, роботодавцями та іншими зацікавленими сторонами до аудиторів висуваються вимоги, що визначають рівень фахової підготовки аудиторів.

Якість послуг - виконання аудиторських послуг має здійснюватися у суворій відповідності із чинними нормативно-правовими активами.

Довіра - впевненість користувачів аудиторської інформації у дотриманні аудитором професійної етики протягом усієї його аудиторської практики.

Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 220 «Контроль якості роботи в аудиті» визначає, що в процесі здійснення аудиту з метою здійснення контролю якості роботи аудитора своєчасній перевірці належать: загальний план аудиту; оцінка ризику засобів контролю з урахуванням результатів тестів контролю; документальне відображення аудиторських доказів; фінансова звітність, аудиторські довідки і аудиторський звіт.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послугвведені в дію в Україні з15 грудня 2009 року, згідно яких передбачено, що аудиторська фірма повинна встановити та підтримувати систему контролю якості, яка б включала політики і процедури стосовно кожного з його елементів.

Договір на аудиторські послуги може укладатися з ініціативи клієнта або в результаті пропозиції своїх послуг аудиторською фірмою (аудитором). Клієнтами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, що функціонують на території України і потребують аудиторських послуг.

 

Перелік питань для самоконтролю:

1. Що таке стандарти аудиту?

2. Скільки прийнято і діє міжнародних стандартів аудиту?

3. Хто розробляє міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг?

4. Яка основна мета міжнародних стандартів аудиту?

5. Яким стандартом регулюються питання врахування законів та нормативних актів при аудиторській перевірці фінансових звітів?

6. Яким стандартом визначена основна мета аудиту?

7. Яким стандартом регулюється контроль якості надання аудиторських послуг?

8. Що належить до основних прав аудиторських фірм?

9. Які основні обов’язки аудиторів визначені законодавством?

10. Які основні пункти визначаються в договорі на проведення аудиту?

Тести:

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.