Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХто розробляє Міжнародні стандарти аудиту?

а. Комітет при аудиторській палаті України;

б. Верховна рада України;

в. Міжнародна федерація бухгалтерів;

г. Європейська комісія з реструктуризації та розвитку.

 

Скільки є прийнятих і діючих Міжнародних стандартів аудиту?

а. 15;

б. 43;

в. 25;

г. 49.

 

3.Згідно МСА 210 документ, що містить погоджені умови на проведення аудиторської перевірки, це:

а. Лист-пропозиція;

б. Лист-зобов'язання;

в. Лист-пояснення;

г. Лист-домовленість.

 

Яких аудиторських стандартів не існує?

а. Міжнародних;

б. Національних;

в. Внутрішніх;

г. Зовнішніх.

 

Який із пунктів не входить до призначення стандартів?

а. забезпечують високу якість аудиторської перевірки;

б. сприяють впровадженню в аудиторську практику нових наукових досягнень;

в. допомагають користувачам зрозуміти процес аудиту;

г. сприяють удосконаленню системи внутрішнього контролю.

 

6. З метою забезпечення якості надання аудиторських послуг аудиторові слід дотримуватися таких основних вимог, як:

а. вірогідність;

б. професіоналізм;

в. якість документообігу;

г. довіра.

 

7. Які чинники не визнаються відповідно до МСА 220 політика контролю якості аудиторських робіт:

а. професійні вимоги;

б. компетентність;

в. отримання консультацій;

г. закриття рахунків бухгалтерського обліку.

 

8.Яким документом засвідчується факт виконання аудиторських послуг:

а. Акт аудиторської перевірки;

б. Акт приймання – передачі виконаних робіт (послуг);

в. Аудиторський висновок;

г. Договір на проведення аудиту.

 

9. Який з наступних аспектів, як правило, не включений до договору про проведення аудиту:

а. Ціль аудиту фінансової звітності;

б. Відповідальність керівництва за фінансові звіти;в. Обсяг аудиту;

г. Типи думки, яку аудитор планує висловити.

 

10. Що з наступного, як правило, не включається до "параграфу про обсяг роботи” (стандартній думці аудитора про фінансову звітність):

а. Твердження, що керівництво несе відповідальність за фінансові звіти;

б. Твердження, що аудит проводився відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (або національних стандартів);

в. Твердження, що аудит планували та виконували для отримання достатньої впевненості у тому, що інформація, яка підлягає аудиту, не містить суттєвих викривлень;

г. Опис аудиту, включаючи перевірку, на основі тестування, свідчень, що підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах.

 

Які дії не мають права вчиняти аудитори та аудиторські фірми?

а. Самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм та стандартів, умов договору із замовником, професійних знань та досвіду;

б. Отримувати необхідні документи, які стосуються предмета перевірки та перебувають як у замовника, так і в третіх осіб. Треті особи, котрі мають у своєму розпорядженні документи, що стосуються предмета перевірки, повинні надати їх на вимогу аудитора (аудиторської фірми). Зазначена вимога має бути офіційно підтверджена замовником;

в. Отримувати необхідні пояснення у письмовій або усній формі від керівництва та співробітників;

г. Розголошувати отриману інформацію своїм колегам з інших фірм про обєкт аудиту.

 

Що не належить до обов'язків аудиторів (аудиторських фірм)?

а. В аудиторській діяльності дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України;

б. Належно проводити аудит та надавати інші аудиторські послуги;
в. Повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

г. Згідно законодавства виправити всі помилки в облікових записах з метою правильності складання аудиторського висновку.

 

13. Які заходи не може застосувати АПУ за порушення професійних обов’язків аудитора:

а. попередження;

б. зупинення дії сертифіката на строк до одного року;

в. анулювання сертифікату;

г. притягнення до кримінальної відповідальності.

 

Які пункти не передбачають відповідальність аудитора перед клієнтом?

а. відповідальність за некваліфіковане виконання перевірки, недотримання аудиторських стандартів;

б. відповідальність за неправильний аудиторський висновок або за його навмисну фальсифікацію;

в. відповідальність за порушення умов договору (недотримання строків перевірки, неповний обсяг робіт, ненадання результатів контролю);

г. відповідальність за зміст складеного відповідного висновку, в якому не враховані побажання клієнта.

 

Яким МСА визначаються умови домовленості про аудиторську перевірку ?

а. МСА 200;

б. МСА 210;

в. МСА 260;

г. МСА 300.

 

Практичні завдання:

Завдання 1

 

Мета завдання:проаналізувати структуру та зміст Міжнародних стандартів аудиту

Що необхідно зробити:необхідно визначити зміст Міжнародних стандартів аудиту, результати оформити у вигляді табл.4.1.

Матеріал для виконання завдання 1:

Таблиця 4.1

МСА, їхній зміст та призначення

№ МСА Найтування Основний зміст
   
   
   
   
   

Продовження табл.4.1

   
   
   
   
   

 

Завдання 2

 

Мета завдання:проаналізувати основні права і обов’язки аудиторів у ході проведення аудиту.

Що необхідно зробити:визначити перелік основних прав і обов’язків аудиторів. Результат оформити у вигляді табл.4.2.

Матеріал для виконання завдання 2

Таблиця 4.2

Права і обов’язки аудиторів

Показник Характеристика Нормативний документ, який регулює права і обов’язки авдиторів
Права аудиторів    
Обов’язки аудиторів    

Приклади розв’язування задач:

Задача 1

Мета: навчитись визначати структуру та зміст Міжнародних стандартів аудиту.

Матеріал для виконання завдання: визначаємо, які Міжнародні стандарти аудиту регулюють питання аудиторських доказів і аудиторський висновок про фінансову звітність. Результати оформляємо в табл.4.1

Матеріал для виконання задачі 1

Таблиця 4.3

РОЗВ’ЯЗОК:

№ МСА Найтування Основний зміст
«Аудиторські докази»   Вступ Концепція аудиторських доказів Достатні та відповідні аудиторські докази Використання тверджень при отриманні аудиторських доказів аудиторські процедури для одержання аудиторських доказів

Продовження табл.4.3

    Перевірка записів або документів Перевірка матеріальних активів Спостереження Запити Підтвердження Перерахування Повторне виконання Аналітичні процедури Дата набрання чинності
«Аудиторський висновок про фінансову звітність» Вступ Аудиторський звіт (висновок) по фінансовій звітності. Елементи аудиторського звіту (висновку) аудиту, проведеного відповідно до МСА Аудиторський звіт (висновок) Аудиторський звіт (висновок) проведений відповідно до МСА та стандартів аудиту визначених нормативними актами країни. Додаткова інформація представлена разом із аудитом фінансової звітності Дата набрання чинності  

Задача 2

Мета: навчитись визначати основні напрямки заборони на проведення аудиту аудиторськими підприємствами.

Матеріал для виконання завдання: визначаємо, куди не мають право іти проводити аудит аудиторські фірми. Результат оформляємо в табл.4.4

Матеріал для виконання задачі 2

Таблиця 4.3

РОЗВ’ЯЗОК:

Заборона аудиторів

Показник Характеристика Нормативний документ, який регулює права і обов’язки авдиторів
Заборона аудиту Ø аудитором, який має прямі родинні стосунки з керівництвом господарюючого суб’єкта, що перевіряється; Ø аудитором, який має особисті майнові інтереси у господарюючого суб’єкта, що перевіряється;  

Продовження табл.4.3

    Ø аудитором-членом керівництва, засновником або власником господарюючого суб’єкта, що перевіряється; Ø аудиторм- працівником господарюючого суб’єкта, що перевіряється; аудиторм-працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва господарюючого суб’єкта.  

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.