Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТУ, СУТНІСТЬ ПОГОДЖЕНИХ ПРОЦЕДУР ТА ІНШІ ВИДИ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Аудиторська діяльність як організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Основні елементи організації і регулювання аудиторської діяльності: законодавча база щодо здійснення аудиторської діяльності; нормативно-правові акти про обов’язковість проведення аудиторських перевірок суб’єктів господарювання; державне та професійне регулювання аудиторської діяльності в країні.

Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року.

Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитори та аудиторські фірми. Сертифікація аудиторів. Термін чинності сертифіката на підтвердження професійної придатності аудиторів. Умови призупинення чинності та анулювання сертифіката аудитора.

Аудиторська палата України. Повноваження Аудиторської палати України. Аудиторська палата як методологічний центр аудиторської діяльності. Склад та порядок делегування до Аудиторської палати України. Основні функції та повноваження Аудиторської палати України.

Завдання з погоджених процедур та з підготовки фінансової інформації. Консультаційні послуги, їх сутність та види.

Рекомендовані джерела:

Законодавчі та нормативні документи:1,2

Основні:4,5

Додаткові: 8,13

Електронні ресурси локального та віддаленого доступу:17

Основні поняття і визначення:

Стандарт аудиту -це загальні керівні матеріали, що допомагають аудиторам у виконанні їх обов'язків з аудиту фінансової звітності.

Мета стандартів аудиту - встановлення загальних правил щодо організації і методики проведення аудиторської діяльності.

Сертифікат – офіційний документ, який засвідчує право громадянина України на здійснення аудиту підприємств і господарських товариств (серія «А»), банків (серія «Б») на території України.Право на отримання сертифіката мають: громадяни України, які мають вищу освіту (не нижче освітнього рівня спеціаліста та магістра), певні знання з питань аудиту та досвід роботи не менше трьох років підряд на посаді аудитора, бухгалтера, ревізора, юриста, фінансиста та економіста. Термін дії сертифіката не може перевищувати п’яти років

Договір на аудиторські послуги може укладатися з ініціативи клієнта або в результаті пропозиції своїх послуг аудиторською фірмою (аудитором). Клієнтами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, що функціонують на території України і потребують аудиторських послуг.

Завдання з надання впевненості включають:аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності; огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності; завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації.

Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг: завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації; завдання з підготовки фінансової інформації.

Інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), визначені Законом України "Про аудиторську діяльність":ведення бухгалтерського обліку; складання фінансових звітів; відновлення бухгалтерського обліку; консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Перелік питань для самоконтролю:

 

1. Які основні функції АПУ?

2. Назвіть вимоги до стандартів?

3. Які основні складові договору про надання аудиторських послуг?

4. Хто може бути аудитором?

5. Який порядок сертифікації аудиторів?

6. Який термін дії сертифікату аудитора?

7. Які права та обов’язки аудиторських фірм?

8. Який порядок укладання договору на проведення аудиту?

9. Завдання з надання впевненості це …..

10. Назвіть супутні послуги аудитора?

 

Тести:

1. Аудитор при виконанні своїх професійних обов’язків має право:

а. Затверджувати правила документообороту підприємства;

б. Визначати облікову політику підприємства;

в. Вимагати своєчасної та повної сплати податків;

г. Отримати необхідну інформацію для формування свого професійного судження.

 

2. Аудитори та аудиторські фірми мають право:

а. Визначати форми і методи перевірки, отримувати документи у замовника та третіх осіб, залучати фахівців різного профілю;

б. Визначати форми і методи перевірки, отримувати документи у замовника та третіх осіб, залучати фахівців різного профілю, розповсюджувати інформацію про замовника;

в. Отримувати необхідні документи від третіх осіб та замовника, проводити оперативно-пошукову діяльність;

г. Проводити податкові розслідування і залучати для цього податкову міліцію.

 

3. Як суб’єкт підприємницької діяльності аудиторська фірма має право:

а. На своєчасну та повну оплату виконаних робіт;

б. Приймати участь в комерційній діяльності підприємства-замовника;

в. На отримання дивідендів;

г. На пільгове придбання продукції (товарів), що реалізуються підприємством.

 

4. Аудиторські послуги надаються у формі:

а. Проведення тематичних семінарів;

б.Проведення курсів бухгалтерського обліку;

в. Аудиторських перевірок, експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку;

г. Видання періодичних видань.

 

5. До повноважень Аудиторської палати України відноситься:

а. Затвердження національних стандартів бухгалтерського обліку та аудиту;

б. Проведення аудиторських перевірок стратегічних об’єктів;

в. Затвердження норм та стандартів аудиту, сертифікація аудиторів, ведення Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності;

г. Затвердження планів діяльності аудиторських фірм і робочих програм перевірок.

 

6. Предмет аудиту – це:

а. Річна фінансова звітність підприємства;

б.Ф.1 і Ф.2 фінансової звітності;

в. Податкова звітність;

г. Фінансова і податкова звітність.

7. Зовнішній аудит проводиться:

а. Аудиторською фірмою;

б. Ревізійною комісією підприємства;

в. Ревізійною бригадою КРУ;

г. Керівником підприємства.

 

8. Аудитором України може бути:

а. Фізична особа, яка має сертифікат аудитора;

б. Громадянин України, який має сертифікат аудитора;

в. Іноземець, який має український сертифікат аудитора;

г. Іноземець з дипломом СІРА.

 

9. Для здійснення аудиторської діяльності в Україні необхідно отримати:

а. Диплом про вищу освіту будь-якого фаху;

б. Диплом про вищу економічну або юридичну освіту;

в. Сертифікат професійного бухгалтера;

г. Сертифікат аудитора.

 

10. Термін дії сертифіката аудитора України становить:

а. 3 роки;

б. Без терміну;

в. 5 років;

г. 10 років.

 

11. Яку освіту повинен мати претендент на сертифікат аудитора:

а. Середню спеціальну освіту;

б. Вищу економічну або юридичну освіту;

в. Вищу освіту;

г. Вищу юридичну, фінансову або бухгалтерську освіту.

 

12. Яким документом засвідчується факт виконання аудиторських послуг:

а. Акт аудиторської перевірки;

б. Акт приймання – передачі виконаних робіт (послуг);

в. Аудиторський висновок;

г. Договір на проведення аудиту.

 

12. Який з наступних аспектів, як правило, не включений до договору про проведення аудиту:

а. Ціль аудиту фінансової звітності;

б. Відповідальність керівництва за фінансові звіти;

в. Обсяг аудиту;

г. Типи думки, яку аудитор планує висловити.

 

14. Згідно МСА 210 документ, що містить погоджені умови на проведення аудиторської перевірки, це:

а. Лист-пропозиція;

б. Лист-зобов'язання;

в. Лист-пояснення;

г. Лист-домовленість.

 

15. До завдань з надання впевненості не належить:

а. Надання консультаційних послуг;

б. Оцінка фінансової звітності;

в. Підтвердження фінансової звітності;

г. Аудит історичної фінансової інформації.

 

Практичні завдання:

Завдання 1

Мета завдання: набуття навичок, щодо порядку отримання сертифікату аудитора.

Що необхідно зробити: визначити чи може отримати сертифікат аудитора України особа з характеристиками наведеним в табл..2.1.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.