Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 3. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА АУДИТОРІВ, ОБОВЯЗКОВИЙ ТА ІНІЦІАТИВНИЙ АУДИТ

Кодекс етики Міжнародної федерації бухгалтерів. Принципи професійної етики аудиторів: чесність, об’єктивність і незалежність, професійна компетентність і належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка, дотримання технічних стандартів. Обов’язки перед клієнтами. Обов'язки щодо колег. Інші обов'язки і права.

Концепція професіоналізму, незалежності і конфіденційності. Фундаментальні принципи аудиторської етики.

Етичні принципи професійних бухгалтерів: незалежність, чесність, об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка, дотримання технічних стандартів. Дотримання міжнародних стандартів аудиту та кодексу професійної етики аудиторів. Застосування принципу професійного скептицизму при плануванні та проведенні аудиторської перевірки.

Ініціативний аудит і порядок його проведення. Обов’язковий аудит та його об’єкти.

Рекомендовані джерела:

Законодавчі та нормативні документи:1,2

Основні:3,5

Додаткові: 12,13

Електронні ресурси локального та віддаленого доступу:17

Основні поняття і визначення:

Професійна етика визначає загальні приписи щодо ідеальних форм поведінки, та конкретні правила, в яких зазначені неприпустимі форми поведінки працівників відповідних професій.

Вірогідність - користувачі інформації відчувають потребу в її достовірності;
Професіоналізм - клієнтами, роботодавцями та іншими зацікавленими сторонами до аудиторів висуваються вимоги, що визначають рівень фахової підготовки аудиторів;

Якість послуг - виконання аудиторських послуг має здійснюватись у суворій відповідності із чинними нормативно-правовими активами;
Довіра - впевненість користувачів аудиторської інформації у дотриманні аудитором професійної етики протягом усієї його аудиторської практики.
Незалежність - аудитор має бути професійно незалежним до суб’єкта підприємницької діяльності, що перевіряється (не мати прямих родинних стосунків та майнових інтересів до суб’єкта перевірки).
Об’єктивність - аудитор має бути справедливим, компетентним, старанно надавати аудиторські послуги, відповідати рівню професійних знань, який би не викликав сумніву у клієнта щодо професіоналізму наданих йому послуг.
Компетентність- аудиторам необхідно здійснювати аудиторську перевірку з професійною майстерністю та залучати до аудиту спеціалістів, що мають певну фахову підготовку, досвід і знання у відповідній галузі.
Конфіденційність — аудитор не має права без згоди клієнта розголошувати або розкривати інформацію, отриману ним у ході надання професійних послуг, а також використовувати її у своїх цілях.Чесність — аудитор має бути чесним та об’єктивним на всіх етапах роботи і висловлювати об’єктивну думку про об’єкт дослідження.
Професійна поведінка — аудитор повинен створювати і підтримувати добру репутацію професії, утримуючись від будь-яких дій, що можуть дискредитувати її.

Професійні норми і технічні стандарти — аудитори зобов’язані з належною старанністю й увагою виконувати інструкції та вказівки клієнта або роботодавця (внутрішній аудитор), дотримуючись вимог чесності, об’єктивності, незалежності та чинного законодавства.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Що відносять до етичних принципів аудиту?

2. У чому суть концепції професіоналізму?

3. Принцип конфіденційність полягає у ….

4. У чому сутність принципу незалежність?

5. Якою повинна бути професійна поведінка аудиторів?

6. У чому сутність технічних стандартів аудиту?

7. У чому полягає сутність принципу об’єктивність?

8. На яких підприємствах обов’язково проводиться аудит?

9. Що таке ініціативний аудит?

10. Хто розробляє Кодекс професійної етики аудиторам?

 

 

Тести:

1. Об’єктивність, як принцип аудиту передбачає, що в процесі своєї діяльності аудитор керується:

а. Своєю особистою думкою і наданими правами;

б. Вимогами замовника;

в. Вимогами нормативних документів, професійним досвідом і результатами дослідження;

г. Загальноприйнятою практикою.

 

2. Порушення принципу "незалежності" може мати місце, якщо аудитор:

а. Отримав плату за здійснення аудиторської перевірки;

б. Отримав винагороду без надання професійних послуг;

в. Зацікавлений фінансовим станом об’єкта перевірки;

г. Поширює інформацію про господарську діяльність клієнта.

 

3. Професійна етика, як принцип аудиту - це норма поведінки, яка забезпечує:

а. Аморальний характер взаємовідносин між людьми, що ґрунтуються на професійній діяльності;

б. Моральний характер взаємовідносин між людьми, що ґрунтуються на професійній діяльності;

в. Взаємовідносини між людьми, що ґрунтуються на сімейних стосунках;

г. Моральний характер взаємовідносин між людьми, що ґрунтуються на культурній діяльності.

4. Компетентність, як принцип аудиту – це:

а. Невисока професійність при дослідженні аудитором питань, поставлених замовником, спираючись на норми аудиту та власний досвід;

б. Висока професійність при дослідженні аудитором питань, поставлених замовником, спираючись на норми аудиту та власний досвід;

в. Висока професійність при дослідженні аудитором питань, поставлених замовником, спираючись на норми аудиту, рішення керівних органів замовника;

г. Висока професійність при дослідженні аудитором питань, поставлених замовником, спираючись на норми аудиту, володіння методиками проведення наукових досліджень з економіки.

 

5. Конфіденційність, як принцип аудиту – це:

а. Збереження у таємниці інформації, наданої замовником аудитору для дослідження, а також нерозголошення результатів дослідження без згоди на те замовника;

б.Збереження у таємниці інформації про місцезнаходження замовника;

в. Розголошення аудитором результатів дослідження;

г. Збереження у таємниці інформації, поданої замовником аудитору у фінансовій звітності.

 

На яких підприємствах із зазначених обов’язково проводиться аудит?

а. ТзОВ «Веселка» - виробниче підприємство;

б. ТОВ «Космо» - торгівельне підприємство;

в. ПП «Михайлюк» - приватне підприємство;

г. ПАТ «Лідер» - акціонерне товариством.

 

У яких господарюючих суб’єктів не обов’язкове проведення аудиту?

а. Банк «Ощадбанк»;

б. ТзОВ «Промінь» - торгівельне підприємство;

в Учасники фондового ринку;

г. Емітенти цінних паперів.

У якій ситуації порушено принцип незалежності аудитора?

а. Аудитор підписав договір на проведення аудиту терміном на 2 тижні;

б. Аудитор вимагав надання відповідних доказів;

в. Аудитор підписав потрібний клієнту висновок;

г. Аудитор залучив до проведення перевірки третю особу.

 

У якій ситуації порушено принцип «професійна компетентність» ?

а. Аудитор вимагав від клієнта письмового пояснення;

б. Аудитор звертався в телефонному режимі до третіх осіб;

в. Аудитор проводив тести контролю з метою оцінки системи внутрішнього контролю підприємства;

г. Аудитор підписав договір на проведення аудиту в банку, перед цим займався аудитом тільки на торговельних підприємствах.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.