Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЕлектронні ресурси локального та віддаленого доступу: 17

Основні поняття і визначення:

Аудиторські докази – це вся інформація, яку використовує аудитор для формування висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка; вони охоплюють всю інформацію, яка міститься в облікових записах, що є основою:

- фінансових звітів,

- іншої інформації.

Джерелами аудиторських доказів можуть бути:облікова система, підтверджуюча документація, матеріальні активи, адміністрація і персонал підприємства, клієнти, постачальними, а також треті особи.

Достатність аудиторських доказів - це критерій оцінки кількості аудиторських доказів.

Відповідність аудиторських доказів - це критерій оцінки їх якості. Відповідність аудиторських доказів по-іншому ще може називатися -"доречність" або "релевантність"

Релевантні докази - це докази, які мають цінність для вирішення поставленої проблеми. Отримані аудиторські докази можуть бути доречними для формування судження стосовно одного поставленого завдання, але недоречними для інших. Наприклад, здійснення інвентаризації дає можливість переконатись у наявності активів, але не може підтвердити право власності та реальність їх оцінки.

Тести контролю — це тести, що проводяться з метою отримання аудиторських доказів щодо відповідності організації та ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Процедури по суті — це перевірки, виконані для отримання аудиторських доказів із метою виявлення суттєвих викривлень у фінансових звітах.

Аналітичні процедури — це процедури, що передбачають аналіз важливих фінансових показників та тенденцій з подальшим вивченням відхилень та взаємозв'язків, які суперечать іншій інформації або мають відхилення від прогнозованих сум.Аудиторська вибірка (вибірка) - це застосування аудиторських процедур до менш ніж 100% облікових записів (елементів вибірки) в межах залишку на рахунку або класу операцій так, що всі елементи мають шанс бути відібраними.

Прямі докази – це докази, які підтверджуються первинними документами та обліковими регістрами.

Непрямі докази– це свідчення, що не мають безпосереднього відношення до фактів з даного питання.

 

Перелік питань для самоконтролю:

1.Які можуть бути порушення в облікових записах?

2. Які основні вимоги до аудиторських доказів?

3. Які є методи отримання аудиторських доказів?

4. Які фактори впливають на достатність доказів?

5. Що таке робоча документація аудитора?

6. Що таке аудиторська вибірка?

7. Що таке тести контролю?

8. Що таке тести по суті?

9. Назвіть приклади аналітичних процедур?

10. Яка є класифікація доказів?

 

Тести:

 

1. Аудиторські докази – це:

а. Облікова фактографічна інформація;

б. Докази які наводяться у аудиторському висновку;

в. Інформація одержана аудитором з метою вироблення судження для підготовки аудиторського висновку;

г.Інформація, що міститься у робочих документах аудитора.

2. Який з наступних етапів аудиторських доказів є найбільш достовірним:

а. Процедури аналітичного огляду;

б. Усне представлення керівництву відносно оцінки запасів;

в. Копії прибутково-касового ордера;

г. Письмове підтвердження залишків на рахунках дебіторської заборгованості, отримане безпосередньо аудитором від замовника клієнта.

3. Процедури отримання аудиторських доказів включають:

а. Інспектування та спостереження;

б. Запит та підтвердження;

в. Обчислювання та аналітичні процедури;

г. Все надане вище.

4. Який з наступних елементів визначає конкретні аудиторські процедури, які необхідні, коли треба визначити прийнятну основу для думки:

а. Суттєвість;

б. Аудиторське судження;

в. Аудиторський ризик;

г. Прийнятна впевненість.

5. Ствердження, на основі яких підготовлена фінансова звітність, - це ствердження керівництва, виражені в явному або неявному виді, які містяться у фінансових звітах. Яке ствердження з наданих не є ствердженням про фінансову звітність:

а. Існування;

б. Права та обов’язки;

в. Виникнення;

г. Документування.

6. Процедури засвідчення фінансової звітності підписом і печаткою аудитора означає:

а. Підтвердження відповідності показників звітності даним поточного обліку;

б. Солідарну відповідальність аудитора з керівництвом підприємства за повноту і достовірність фінансової звітності;

в. Підтвердження податкової звітності;

г. Згоду аудитора з окремими показниками фінансової звітності.

7. Інформація, отримана аудитором при складанні висновку, на якому базується аудиторська думка, – це:

а. Внутрішній контроль;

б. Аудиторське планування;

в. Контроль якості;

г. Аудиторські докази.

8. Аудитор виконує тести відсічення щодо обсягу реалізації. Вони призначені для виявлення продажів в кредит, які мали місце перед кінцем року, але не були відображені до початку наступного року. Ці тести відсічення надають впевненість щодо стверджень керівництва про:

а. Подання (представлення);

б. Повноту;

в. Існування;

г. Права та обов’язки (володіння).

9. Для виявлення результатів інвентаризації складається:

а. Порівняльна відомість;

б. Інвентаризаційний опис;

в. Довідка про результати інвентаризації;

г. Протокол засідання інвентаризаційної комісії.

10. Яка з наведених нижче генеральних сукупностей буде найбільш відповідною для застосування аудиторської вибірки для перевірки кредиторської заборгованості на заниження:

а. Перелік рахунків кредиторської заборгованості;

б. Звіт про кредиторську заборгованість за строками погашення;

в. Несплачені рахунки – фактури від продавців;

г. Журнал-ордер по рахунку “Розрахунки з покупцями та замовниками”.

11. Який фактор впливає на надійність аудиторських доказів:

а. Вид аудиторських процедур;

б. Час їх одержання;

в. Відповідність предмету доказу;

г. Джерела їх одержання.

12. Твердження управлінського персоналу, які містяться у фінансових звітах, класифікуються за однією з ознак:

а. Достовірності;

б. Подання і розкриття інформації;

в. Безперервності діяльності підприємства;

г. Усе перелічене.

13. Оцінки якості системи внутрішнього контролю впливає на:

a. Думку аудитора;

б. Планування аудиторських процедур;

в. Тип аудиторського висновку;

г. Умови договору між аудиторською фірмою і клієнтом.

 

Якої вимоги до доказів не існує?

а. Доречність;

б. Достатність;

в. Своєчасність;

г. Вчасність.

 

Якої процедури збору доказів не існує?

а. Перевірка;

б. Допит;

в. Спостереження;

г. Запити.

 

Практичні завдання:

Завдання 1

 

Мета завдання навчитись оцінювати докази з погляду їх надійності.

Що необхідно зробитирозв’язати наведену ситуацію

Матеріал для виконання завдання 1:

Будівельна фірма збудувала будинок на своїй землі для експлуатації у своїх цілях. Аудитор отримав документацію, яка відображає витрати, пов’язані з будівництвом.

Потрібно:

1. Знайти докази, що підтверджують чи спростовують правильність обчислення собівартості будівництва.

2. Одержати від незалежних третіх осіб підтвердження правильності витрат, що відображені у звітності.

 

Завдання 2

Мета завдання навчитись оцінювати докази з погляду їх важливості.

Що необхідно зробитирозв’язати наведену ситуацію

Матеріал для виконання завдання 2:

При здійснені аудиторської перевірки фірми Колбі аудитором були зібрані такі докази:

1. аналіз фактичних витрат, підготовлений співробітником фірми Колбі;

2. витяг з реєстру акціонерів, що підтверджує наявність акцій у власності фірми Колбі;

3. акт інвентаризації матеріальних цінностей за результатами інвентаризації, що проведена з участю аудитора.

Завдання 3

Мета завдання: навчитись оцінювати докази з погляду їх надійності.

Що необхідно зробити: Установити, які докази необхідно одержати аудитору для підтвердження статті «Капітальні вкладення» у частині будівництва нового будинку.

Матеріал для виконання завдання 3:

Фірма К в 2015 р. звернулась до аудиторської фірми з пропозицією укласти договір на послуги щодо підтвердження бухгалтерської звітності за 2015 р.

Фірма К здійснює свою діяльність на ринку цінних паперів з 1995 р. Фінансові результати за 1995—2011 р. стабільні і високі. Аудиторська фірма, здійснюючи перевірку бухгалтерської звітності фірми К, повинна підтвердити оцінку капітальних вкладень у будівництво будинку.

 

Завдання 4

Мета завдання: навчитись оцінювати докази з погляду їх надійності.

Що необхідно зробити: установити, які докази необхідно зібрати аудитору для визначення оцінки завданого збитку. Яким чином аудитор може оцінити завданий збиток?

Матеріал для виконання завдання 4:

Фірма К звернулась в аудиторську фірму з пропозицією укласти договір про надання послуг щодо визначення оцінки нанесеного збитку будівельною організацією, яка здійснює ремонт на території, що належить до складських приміщень фірми К.

Варіанти:

1. Ремонт на території, що належить до складських приміщень, став причиною виникнення пожежі, унаслідок якої всі матеріальні цінності повністю згоріли.

2. Ремонт на території, що належить до складських приміщень, став причиною прориву у водопостачальних мережах. У результаті затоплення складських приміщень матеріальні цінності стали повністю або частково непридатними для виробничого споживання.

Завдання 5

Мета завдання: навчитись визначати цілі аудиту (повнота, існування, права й обов’язки, точність, оцінка, обмеження і розкриття).

Що необхідно зробити: пояснити, яким чином слід перевірити наявність у підприємства права власності на ці будівлі.

Матеріал для виконання завдання 5:

Під час перевірки магазину аудитор дістав інформацію про нещодавно проведену інвентаризацію. Від керівництва він отримав такі відомості:

1) матеріальну відповідальність покладено на двох комірників;

2) у картках обліку руху товарно-матеріальних цінностей по товарах, отриманих на дату, що передує дню проведення інвентаризації. Отже, такі дані є недоступними для осіб, які проводили інвентаризацію;

3) звіряння результатів інвентаризації з документальним відображенням проведене бухгалтером;

4) пошкоджені товарно-матеріальні цінності відображені в документах (у тому числі і в інвентаризаційних відомостях) та не помічені.

Завдання 6

Мета завдання навчитись визначати тести контролю.

Що необхідно зробити: визначити, який з наведених вище тестів на суттєвість найповніше відповідає визначеній меті.

Матеріал для виконання завдання 6:

Як частину програми аудиту звіту про прибутки та збитки аудитор бажає перевірити можливість недооцінки з причин пропущених даних. З цією метою він має намір провести такі тести на суттєвість:

1) вибрати репрезентативні елементи з сукупності рахунків-фактур на реалізацію та зіставити їх з відповідними замовленнями на придбання;

2) вибрати репрезентативні елементи з сукупності замовлень на придбання та перевірити, чи на кожний з них складено рахунок-фактуру;

3) вибрати репрезентативні елементи з рахунків-фактур на реалізацію та перевірити їх повноту та точність;

4) перевірити правильність сальдо за дебіторською заборгованістю станом на кінець року.

Завдання 7

Мета завдання навчитись визначати цілі аудиту (повнота, існування, права й обов’язки, точність, оцінка, обмеження і розкриття).

Що необхідно зробити: визначити, які з зазначених процедур мають надати дані про право власності компанії на транспортні засоби.

Матеріал для виконання завдання 7:

Аудитором були проведені такі процедури:

1) перевірка документів про реєстрацію транспортних засобів;

2) перевірка документів на їх придбання;

3) перевірка фактичної наявності транспортних засобів;

4) отримання усних підтверджень від продавця транспортних засобів.

 

Завдання 7

Мета завдання: навчитись визначати розмір вибірки.

Що необхідно зробити: визначити розмір вибірки

Матеріал для виконання завдання 7:

Загальна сума запасів становить 300 тис. грн (генеральна сукупність). Припустима помилка — 500 грн. Ризик під час вибірки — 10% (тобто необхідний рівень довіри становить 90%). Виявлення помилок не очікується.

 

Приклади розв’язування задач:

Задача 1

 

Мета:визначити, які з наведених тестів відносять до:

- тестів контролю;

- перевірка по суті;

- аналітичні процедури.

Матеріал для виконання завдання: ставимо позначку «х» в одну із колонок в табл. 9.1.

 

Таблиця 9.1.

№ п/п Аудиторський тести Тест контролю Перевірка по суті Аналітична процедура
Аудитор підтверджує деякі залишки на рахунках дебіторської заборгованості   Х  
Аудитор перераховує нарахування зносу     Х
Аудитор намагається увійти у компютерну мережу клієнта, застосовючи фальшивий пароль. Х    

 

 

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ТЕСТІВ

Тема 1

№ тесту
відповідь                    
№ тесту          
відповідь                    

Тема 2

№ тесту
відповідь                    
№ тесту          
відповідь                    

Тема 3

№ тесту
відповідь                    
№ тесту          
відповідь                    

Тема 4

№ тесту
відповідь                    
№ тесту          
відповідь                    

Тема 5

№ тесту
відповідь                    
№ тесту          
відповідь                    

Тема 6

№ тесту
відповідь                    
№ тесту          
відповідь                    

Тема 7

№ тесту
відповідь                    
№ тесту          
відповідь                    

Тема 8

№ тесту
відповідь                    
№ тесту          
відповідь                    

Тема 9

№ тесту
відповідь                    
№ тесту          
відповідь                    

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗДАЧІ ЗАЛІКУ

1. Історія виникнення та розвитку аудиту в Україні.

2. Кодекс професійної етики аудиторів: мета та складові частини

3. Виникнення та розвиток аудиту в Об’єднаному Королівстві Великобританії та Ірландії

4. Організація аудиторської діяльності в Україні

5. Роль і функції Аудиторської палати України.

6. Комп’ютерні системи, їх характеристика та вплив на аудиторські процедури

7. Значення і завдання аудиту.

8. Планування процесу аудиту

9. Порядок сертифікації аудиторів?

10. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності.

11. Завдання з погоджених процедур та з підготовки фінансової інформації.

12. Консультаційні послуги, їх сутність та види.

13. Програма аудиту, її призначення та складові

14. Концептуальна основа Міжнародних стандартів аудиту.

15. Система міжнародних стандартів аудиту.

16. Міжнародні стандарти завдань з огляду.

17. Міжнародні стандарти супутніх послуг.

18. Вимоги до аудиту фінансової звітності.

19. Використання методики перевірки оборотів і залишків на рахунках.

20. Невід’ємний ризик та фактори, що його визначають

21. Ризик системи контролю та його складові

22. Ризик невиявлення, його складові та фактори

23. Оцінка аудиторського ризику

17.Поняття обману та помилки і визначення факторів, що збільшують ризик їх виникнення

18. Планування аудиту фінансової звітності.

19. Характеристика плану і програми аудиту.

20.Джерела отримання аудиторських доказів та рівень довіри до них

21. Ознайомлення з системою внутрішнього контролю

22.Процедури отримання доказів про судові справи та претензії

23.Робочі документи аудитора, їх форма та зміст

24.Організація та обсяг робочих документів, їх стандартизація

25.Виникнення та розвиток аудиту в Японії

26.Структура робочих документів

27.Аудиторське досьє

28.Підготовка робочих документів та вимоги щодо їх складання

29.Концепції, цілі та завдання системи внутрішнього контролю

30. Тестування господарських операцій.

31.Обмеження та процедури внутрішнього контролю

32.Оцінка та документальне відображення системи внутрішнього контролю

33. Перевірка господарських операцій по суті.

34.Робота внутрішнього аудиту та перевірка роботи внутрішнього аудитора

35.Аудит організації бухгалтерського обліку на підприємстві

36.Аудит фінансового стану підприємства

37.Аудиторські висновки обслуговуючої організації, їх види

38.Рішення користувачів звітності за результатами аудиту

39.Аудиторська вибірка, її визначення та необхідність застосування

40. Аудиторські висновки та їх види.

 

 

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.