Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтруктурування вступу до дипломної роботи

Елемент Змістовне наповнення
Обов’язкові елементи для робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Актуальність обраної тематики Шляхом критичного аналізу досвіду провідних вчених-економістів та емпіричного матеріалу визначаються актуальність та доцільність виконання роботи на обрану тему
Мета та завдання Слід звернути особливу увагу на відповідність мети та завдань як обраним предмету та об’єкту дослідження, так і темі дипломної роботи
Об’єкт дослідження Може бути лише явище чи процес, що породжує проблемну ситуацію. У цілому для напряму підготовки узагальнений об’єкт можна визначити як «облік, аналіз та аудит витрат, доходів і результатів діяльності господарських організацій та установ»
Предмет дослідження Міститься в рамках обраного об’єкта дослідження (визначає напрямок спрямування уваги студента при розкритті складових дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)
Методи дослідження Розкриття інформаційної бази та використаних методів дослідження. Обрані методи повинні сприяти реалізації завдань роботи. Бажано коротко та змістовно вказати, яке завдання вирішувалось за допо-могою якого методу
Висвітлення робіт відомих авторів Надання переліку провідних вчених, які проводили дослідження згідно з проблематикою дипломної роботи, та наведення їх внеску (можливо з визначення невирішених питань) в обрану проблематику роботи. Наведені прізвища відомих вчених, які розробляли досліджувану проблему, повинні відповідати проаналізованим джерелам у списку літератури
Отримані результати Розкриття наведених способів, методик, схем, алгоритмів, означених в дипломній роботі під час реалізації її мети та завдань. Опис (за наявністю) відмінних результатів, отриманих особисто автором дипломної роботи
Практична значущість Відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання
Апробація результатів Наводять відомості про оприлюднення отриманих у дипломній роботі результатів у статтях, тезах доповідей тощо

    
  Текст вступу рекомендується корегувати в останню чергу, коли робота практично готова, оскільки саме тоді легше обґрунтувати вибір теми, а також мету та завдання
   

З огляду на важливість вступу, слід розглянути детально його елементи:

Актуальність теми. Для обґрун-тування актуальності теми необхідно стисло викласти сучасний стан пробле-ми, що розглядається, її значення для економіки в цілому, означити необхід-ність подальших досліджень у цьому напрямі. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями наукового завдання обґрунтовують актуальність та доцільність роботи. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність наукового завдання.

Мета та завдання дослідження. Мета роботи має полягати в рішенні проблемної ситуації шляхом її аналізу та пошуку нових закономірностей між економічними явищами. Правильне означення мети – процес не менш важливий, ніж формулювання висновків. Не можна формулювати мету як «дослідження...», «вивчення...» тощо, оскільки ці слова вказують на засоби досягнення мети, а не на саму мету.

Керуючись метою роботи, визначають завдання. Це зазвичай робиться у формі перерахування (проаналізувати..., розробити..., узагальнити..., виявити..., довести..., впровадити..., показати..., розробити..., знайти..., визначити..., описати..., встановити..., з'ясувати..., дати рекомендації..., встановити взаємозв'язок..., зробити прогноз... тощо). Формулювання завдань необхідно робити якомога більш ретельно, оскільки опис їхнього рішення має відобразити зміст складових частин роботи. Це важливо також і тому, що заголовки розділів і підрозділів досить часто формуються на основі завдань роботи. У подальшому при написанні висновків доцільно їх будувати з точки зору досягнення мети і виконання поставлених завдань.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Предмет дослідження – вузька частина об'єкта дослідження, проблема (коло питань), що досліджується в роботі на прикладі бази переддипломної практики.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження, саме на нього спрямована увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної роботи.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно, визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

Інформаційна основа роботи – стисло вказуються прізвища та ініціали авторів (за алфавітним порядком), що зробили найбільш відчутний внесок у вирішення проблеми, основні закони і нормативні акти, що згадуються в роботі (із зазначенням у квадратних дужках номерів джерел за переліком використаної літератури).

Інформація про базу переддипломної практики – дається стисла інформація про підприємство, з використанням даних якого виконується робота та на прикладі якого розглядається предмет дослідження: повна назва, форма власності, сфера діяльності, місце в галузі (велике, середнє, мале) тощо.

Практичне значення одержаних результатів. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо ступеня готовності або масштабів використання. Коротко характеризуються основні прикладні результати роботи, визначаються можлива галузь їх упровадження та їх вплив на проблему, яка при цьому вирішується.

Апробація результатів роботи і публікації. Для дипломних робіт ОКР «бакалавр» при наявності наводиться інформація про наукові та науково-практичні конференції, семінари, наради, на яких оприлюднені результати роботи, а також вказується наявність публікацій основних результатів дослідження у статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, семінарів та ін.

 

Основна частина

Основна частина роботи складається із декількох розділів. Кожен розділ починають з нової сторінки. Розділи можуть поділятися на підрозділи. Кожен підрозділ повинен містити закінчену інформацію. Кількість розділів та підрозділів визначається студентом разом із керівником відповідної роботи. В основній частині роботи викладаються теоретичні та методологічні положення, проблемні питання, дискусійні і невирішені аспекти теми, науково обґрунтовані, соціально-економічні, професійно орієнтовані рішення. Наприкінці кожного розділу автором робляться висновки. Найчастіше дипломна робота містить три розділи основної частини, а також підрозділ «Охорона праці».

Об’єктивні відмінності між вимогами до змісту основної частини дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» (містяться в розрізі розбіжностей між поданими у табл. 1 класами професійних завдань) обумовили окреме висвітлення вимог до цієї частини роботи. Формуючи змістовне наповнення роботи, перш за все, слід врахувати вимоги шостого (для дипломної роботи ОКР «бакалавр») кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 1341 від 23 листопада 2011 р.), характеристика яких наведена в табл. А.1 додатка А.

Окрім того, при підготовці бакалаврської дипломної роботи слід орієнтуватися на подане в табл. А.2 додатка А обґрунтування особливостей висвітлення основних елементів дипломної роботи.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.