Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМета та завдання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Дипломна робота бакалавра є самостійним теоретико-прикладним дослідженням, що виконується студентом на завершальному етапі здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Метою написання бакалаврської дипломної роботи є демонстрація сформованих упродовж навчання в університеті навичок та компетент-ностей у розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі обліку і аудиту, що передбачає застосування певних теорій та методів, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Дипломна робота бакалавра становить дослідження сутності й особливостей функціонування систем обліку, контролю, аналізу й аудиту конкретного об'єкта, яке передбачає виявлення окремих проблемних питань та надання рекомендації щодо їх вирішення.

Розкриття змісту дипломної роботи бакалавра слід здійснювати у розрізі наведених у табл. 1 класів професійних завдань.

 


Таблиця 1

Узагальнені професійні завдання для написання дипломної роботи

Завдання ОКР «бакалавр»
Облікові Організація первинного обліку господарських процесів (вести первинний облік господарських операцій та господарських процесів на основі уніфікованої системи первинної облікової документації)
Ведення облікових регістрів (знати форми облікових регістрів та відображати в них зведену інформацію)
Складання та подання звітності (знати звітні форми, їх елементи, основні статті та порядок складання й визнання)
Вести облік у кредитних, бюджетних установах, галузях виробництва і послуг, а також на суб’єктах малого бізнесу
Ведення управлінського обліку (знати основи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції)
Здійснювати обліковий процес на стадіях первинного, поточного і підсумкового синтетичного та аналітичного обліку в національній та іноземній валютах за об’єктами бухгалтерського обліку та в розрізі етапів облікового процесу
Організаційні   Знати теоретичні основи організації бухгалтерського обліку підприємницької та непідприємницької діяльності. Брати участь у розробці облікової політики
Аналітичні Знати основні підходи до організації аналітичної роботи на підприємстві; вміти застосовувати різні методики та техніки аналізу; вміти застосовувати математичні методи. Володіти методикою розрахунку соціально-економічних показників за даними обліку та звітності
Контрольні Вміти здійснювати процес контролю та узагальнювати результати контролю у звітах керівництва
Інформаційно-технологічні Вміти ефективно використовувати сучасні інформаційні технології та різні джерела інформації
Науково-дослідні Вміти обґрунтувати вибір теми та методів наукового дослідження, складати план дослідження обраної теми, розробляти теоретичну базу дослідження, узагальнювати і презентувати отримані результати дослідження
Інноваційно-проектні Визначати доцільність застосування та використання економіко-математичних методів для аналізу і прогнозування діяльності підприємства. Прогнозувати діяльність підприємства за даними фінансового та управлінського обліку

Вибір теми дипломної роботиВибір теми дипломної роботи бакалавра є прерогативою студента. При цьому йому необхідно керуватися:

• науковими інтересами та власними уподобаннями (результатами виконання індивідуальних робіт з елементами наукових досліджень у минулому), можливостями розробки обраної теми на належному рівні;

• тематикою наукових досліджень, що веде кафедра, та актуальністю розглянутої в дипломній роботі проблеми з точки зору запитів ринку праці та вимог сьогодення;

• особливостями бази практики або місця постійної роботи, на матеріалах яких виконується робота (можливостями отримати необхідні матеріали для підготовки роботи).

Загальна логіка обґрунтування тематики дипломної роботи наведена на рис. 1, а приклад її реалізації – на рис. Б.1 додатка Б.

 

Рис. 1.Логіка обґрунтування тематики дипломних робіт

 

Тема дипломної роботи обирається на основі переліку тем, затвердженого кафедрою. Враховуючи вимогу щорічного оновлення тем, орієнтовний їх перелік наведено в додатку В. Також студент може запропонувати тему, що відсутня в затвердженому переліку, за умови обґрунтування важливості такого дослідження для обраного підприємства. Обов’язковим є дотримання вимоги відповідності обраного напряму підготовки, за яким він навчається.

Для затвердження теми дипломної роботи студент подає на ім’я завідувача кафедри заяву про закріплення за ним обраної теми дипломної бакалаврської роботи, анотацію, загальний план роботи, список використаних джерел (не менше 50). Форма заяви наведена в додатку Д. В анотації до дипломної роботи вказуються актуальність обраної теми, об’єкт, предмет, мета, завдання, база практики, періоди дослідження. Окрім того, до заяви додається згода про додержання професійної етики при написанні дипломної роботи (додаток Е).

Закріплення за студентами тем дипломних робіт оформлюється наказом ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця за поданням випускової кафедри. Цим же наказом також призначаються керівники дипломних робіт.

Після затвердження теми та керівника дипломної роботи студент отримує завдання на дипломну роботу (додаток Ж) та завдання до розділу «Охорона праці» у консультанта, затвердженого рішенням кафедри технології, екології та безпеки життєдіяльності. Метою складання завдання є розробка календарного плану роботи, складання змістового плану, переліку графічного матеріалу та визначення основних напрямів дослідження. Контроль за дотриманням календарного плану написання дипломної роботи покладається на керівника дипломної роботи.

Керівник дипломної роботи має:

надати консультації щодо уточнення теми дипломної роботи та написання її розгорнутого плану, визначення предмета та об’єкта дослідження;

зорієнтувати студента щодо збору необхідної для досягнення мети дипломної роботи інформації;

надати рекомендації щодо вибору джерел наукової, методичної та спеціальної літератури;

контролювати виконання окремих етапів роботи відповідно до затвердженого кафедрою графіка;

надавати консультації з приводу написання розділів дипломної роботи, її оформлення, підготовки доповіді та презентації.

Консультант з охорони праці має:

видати студенту індивідуальне завдання щодо відповідного підрозділу роботи;

надати рекомендації щодо вибору джерел наукової, методичної та спеціальної літератури до підрозділу;

надати консультації щодо їх виконання;

контролювати виконання окремих етапів розділу відповідно до затвердженого кафедрою графіка.

1.3. Складання плану роботи

 

На підставі отриманого завдання, після узгодження графіка написання й оформлення роботи, складається план роботи, що відображає її структуру та логічний зв'язок складових частин.

План дипломної роботи повинен відобразити наявність вступу, основної частини (розділів та підрозділів), висновків, додатків та переліку використаних джерел. Кожний розділ має своє призначення і повинен закінчуватись висновками. План диплому може корегуватися у процесі написання роботи. Внесення змін до нього відбувається після погодження з керівником.

План дипломної роботи формується в ході ознайомлення зі спеціальною економічною науковою літературою та її зміст залежить від обраної проблеми дослідження. Питання плану повинні передбачати послідовне, логічне, взаємопов’язане викладання результатів дослі-дження і концептуально відображати зміст роботи. Варіанти приблизного плану дипломних робіт бакалаврів за різними темами наведені в табл. В.1 та В.2 додатка В.

План дипломної роботи є робочим документом і до дипломної роботи не додається. План є основою для складання такого структурного елементу дипломної роботи, як «Зміст».

 

Огляд літературних джерел

 

Підбір літератури доцільно починати з аналізу тих джерел, які є рекомендовані за базовими дисциплінами для напряму підготовки «Облік і аудит». З цієї літератури можна підібрати основні джерела. Для підбору додаткових видань до теми доцільно ознайомитися і з літературою, що подана у списках літератури у цих джерелах.

Ознайомлюватися з літературою доцільно вт такій послідовності:

1) нормативні документи (спочатку закони, після цього – підзаконні акти);

2) навчальні видання (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій);

3) наукові видання (монографії, наукові статті, тези доповідей на конференціях);

4) періодичні видання (економічно-аналітичні статті) та статистичні дані;

5) література іноземних авторів мовою оригіналу.

Ознайомлюватися з джерелами слід у порядку, зворотному хронологічному, тобто спочатку доцільно вивчити найсвіжіші публікації.

Під час пошуку нормативно-правових актів доцільно використати можливості тематичного пошуку документів у довідковій системі офіційного порталу Верховної Ради України – www.rada.gov.ua (www.rada.kiev.ua). Перевагами даного джерела є отримання документа з урахуванням численних змін, внесених до нього, і наявність посилань до інших нормативних актів.

Книги та статті слід підбирати з використанням систематичних покажчиків літератури в наукових бібліотеках ВНЗ і міста. При вивченні періодичних видань найкраще використовувати останні номери журналів за певний рік, де розміщується покажчик статей, що були опубліковані протягом року.

   
  При підготовці дипломних робіт обов’язковим є використання навчальних та наукових праць співробітників ХНЕУ ім. С. Кузнеця, наведення посилань на зарубіжну літературу, видану іноземною мовою, та звернення до статей у журналах «Економіка розвитку» й «Управління розвитком»
   

Під час підбору літератури не слід відбирати якомога більше джерел. Необхідно пам'ятати, що надлишок інформації так само небезпечний, як і її відсутність, – чим більше буде зібрано літератури, тим більшу частку серед неї будуть складати не дуже потрібні для роботи публікації. Ознайомлення з літературою дає можливість розібратися в найважливіших питаннях теми і розпочати планування своєї діяльності з написання роботи. Перед початком виконання роботи слід усвідомити, що від студента вимагається серйозна власна творча діяльність щодо вивчення та оцінки змісту літературних першоджерел.

Мета роботи з літературою – встановити існуючі уявлення про предмет дослідження. Критерієм оцінки прочитаного є можливість використання цього матеріалу в роботі. Вивчення матеріалу складається з: озна- йомлення з текстом, його осмислення, запам'ятовування головних відомостей, оцінки прочитаного, синтезу нових ідей, формування кінцевих висновків.

Оскільки дипломна робота носить науково-практичний характер, то при вивченні літератури слід виявити дискусійні питання за темою, що вивчається. При знаходженні таких питань слід навести висловлювання ряду авторів, які базуються на різних позиціях, дати критичну оцінку їхнім точкам зору і висловити власне судження щодо даного питання. Викладення поглядів інших дослідників і формування власної позиції підвищують цінність роботи, сприяють більш глибокому засвоєнню обраної теми.

У результаті вивчення підібраної літератури доцільно скласти струк-турно-логічну схему майбутньої роботи, що представляє собою схематичне відображення взаємозв'язків її окремих частин. Відбиття структурно-логічної схеми в тексті дипломної роботи не обов'язково. Приклад структурно-логічної схеми наведено на рис. З.1 додатка З.


Виконання дипломної роботи

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.