Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВаріант структурування дипломної роботи ОКР «бакалавр»

Підрозділ Формулювання назви Характеристика
Розділ 1. Економічна сутність та характеристика об’єкта облікового спостереження
1.1 Розкриття економічної сутності об’єкта дослі-дження Бакалавр з обліку і аудиту повинен мати фундаментальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта діяльності (бути компетентним в основах економічної теорії, питаннях мікро- та макроекономіки, методах статистичних досліджень, менеджменту, маркетингу тощо)
1.2 Нормативно-правове регламен­тування діяльності об’єкта дослідження
1.3 Об’єкт дослідження у світлі динаміки макро-економічних показників
1.4 або 2.1 Економічна характерис-тика об’єкта дослідження Визначення динаміки розвитку та аналіз основних показників, що характеризують об’єкт дослідження. Розкриття базових технологічних операцій
Розділ 2. Розкриття технології обліку в рамках обраного об’єкта дослідження
2.1 Загальні питання облікового відображення (документаційного забезпечення) об’єкта дослідження
2.2 Організація синтетичного та аналітичного обліку в розрізі обраного об’єкта облікового спостереження
2.3 Розкриття впливу особливостей використовуваної технології чи видів діяльності об’єкта дослідження на його облікову політику та формування звітності
Розділ 3. Контрольно-аналітичні аспекти розкриття діяльності об’єкту дослідження
3.1 Практичне спрямування описаної технології облі-ково-аналітичного процесу Змістовне наповнення даного параграфа міститься в розрізі: розкриття особливості ведення облікового процесу в умовах ЕОМ, визначення технології управлінського обліку чи технології формування звітності, подання організаційного забезпечення технології облікового процесу тощо
3.2 Аналітичний аспект діяльності об’єкта облі-кового спостереження Розкривається в розрізі визначення напрямів використання узагальненої в системі облікових рахунків та номенклатур інформації про об’єкт дослідження (визначає напрями використання отриманих облікових та звітних даних)
3.3 Технологія проведення контролю та аудиту в розрізі об’єкта дослідження Відображення можливості реалізації класу контрольних професійних задач (в аспекті методів перевірки правильності розкриття у другому розділі технології облікового відображення об’єкта дослідження)
3.4 Охорона праці Виконується відповідне завдання, затверджене рішенням кафедри технології, екології та безпеки життєдіяльності

Огляд повинен повно і систематизовано відображати стан предмета дослідження. Відомості, що містяться у ньому, повинні дозво-ляти об'єктивно оцінювати науково-прикладну значущість досліджуваної проблеми, правильно вибирати шляхи і засоби досягнення мети, поставленої в роботі.Результатом теоретичного розділу повинна бути повна теоретико-методологічна концепція предмета дослідження, напрями пошуку шляхів розв'язання проблеми, поставленої в дипломній роботі.

Цей розділ дипломної роботи також повинен включати загальну характеристику діяльності підприємства, на базі якого виконується робота, якісний та кількісний аналіз вирішення досліджуваного завдання в умовах діяльності підприємств, організацій та установ.

При описі характеристики підприємства необхідно з достатнім ступенем повноти подати такі відомості про нього:

назва підприємства;

форма власності;

профіль його роботи;

стислі відомості з історії підприємства;

характеристика продукції, що випускається, або послуг, що надаються, їх специфіка;

становище підприємства на сегменті ринку, на якому воно діє;

коло наявних і потенційних споживачів;

особливості статуту;

механізм управління на підприємстві;

розмір підприємства, чисельність співробітників;

структура підприємства, взаємодія відділів, їхні функції;

особливості техніко-економічного рівня підприємства;

конкурентоспроможність на ринку технологій;

потенціал підприємства (загальногосподарський, технологічний, науковий, фінансовий, організаційний, кадровий);

ділові партнери підприємства, характер взаємовідносин із ними;

становище підприємства у правовій системі: взаємовідносини з державою, з монополіями, наявність пільг, привілей, особливого статусу;

напрями діяльності підприємства, наявність перспективних шляхів розвитку та ін. За погодженням із керівником дипломної роботи, цей пункт може бути перенесений у другий розділ роботи.

Обсяг теоретичного розділу повинен складати до 30 сторінок машинописного тексту.

Теоретичну частину (перший розділ) рекомендується подати у вигляді трьох – чотирьох підрозділів за погодженням із керівником. Обсяг викладення матеріалу з кожного підрозділу має бути приблизно однаковим – у межах 7 – 9 сторінок, оформлених згідно з вимогами, наведеними у розділі 4 цих методичних рекомендацій. Після розгляду проблем дипломної роботи в теоретичному аспекті та визначення й обґрунтування методологічної бази досліджень студент переходить до виконання обліково-дослідницького розділу роботи.

Обсяг теоретичного розділу повинен складати до 30 сторінок машинописного тексту.

Другий розділ дипломної роботи ОКР «бакалавр» є обліково-дослідницьким. Метою цього розділу є оцінка технології обліку предмета дослідження в умовах діяльності підприємств, організацій та установ, визначення при цьому позитивних моментів та недоліків, а також розробка й обґрунтування напрямів усунення виявлених недоліків.

Обліково-дослідницький розділ повинен містити аналіз облікової політики підприємства в рамках обраного питання дослідження, інформаційною основою якого виступає Наказ про облікову політику підприємства, дані первинного та поточного обліку, регістри синтетич-ного та аналітичного обліку, звітність.

Важливими складовими обліково-дослідницького розділу диплом-ної роботи є всебічний розгляд та оцінка ступеня вирішення досліджуваних проблем на підприємствах, установах, організаціях з метою виявлення позитивних сторін та існуючих недоліків.

   
  Другий розділ дипломної роботи ОКР «бакалавр» висвітлює особливості реалізації елементів методу бухгалтерського обліку відносно обраного об’єкта облікового спостереження
   

Студенту слід приділити значну увагу формулюванню висновків. Важли-вість цього завершального етапу здійс-нення аналізу облікової системи під-приємства зумовлюється тим, що його результати служать базою для виконання робіт на наступній стадії опрацювання теми дипломної роботи – при підготовці й обґрунтуванні рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків, а також удосконалення організації вирішення проблем дипломної роботи. Тому студент повинен звернути особливу увагу на чіткість визначення складу і формулювання висновків з аналізу. Подальші завдання дослідження другого розділу повинні бути направлені безпосередньо на комплексний аналіз предмета дослідження на прикладі підприємства, що було базою переддипломної практики. Тобто метою цього розділу роботи є обґрунтування резервів зростання кількісних і поліпшення якісних показників функціонування підприємства. Зміст і структура цієї частини роботи залежать від теми і основних завдань дослідження.

Оскільки студент готує дипломну роботу до захисту за напрямом підготовки «Облік і аудит», саме облікові аспекти діяльності підприємства мають розглядатися передусім. Дослідницька складова розділу базується на проведенні комплексних досліджень предмета та об'єкта дослідження, їх стану в різні періоди часу. Обов'язковою є власна оцінка автора щодо виявлених тенденцій та обґрунтування висновків і пропозицій, спрямованих на вирішення проблемних питань.

Обсяг обліково-дослідницького розділу повинен складати до 30 сторінок машинописного тексту.

У третьому, аналітичному розділі всі аспекти діяльності підприємства аналізуються на підставі звітних і планових даних фінансової, статистичної та податкової звітності підприємства. Повнота аналізу визначається залежно від назви теми дипломної роботи і ключового слова: «оцінка», «управління», «аналіз» тощо.

При виконанні аналітичної частини дипломної роботи бакалавра обов’язковим є посилання на форми бухгалтерської звітності, внутрішні аналітичні документи підприємства, які є інформаційною основою. Студент має визначити: склад інформації; джерела її отримання; методи збирання, запису та зберігання.

Обов’язковим елементом виконання аналітичного розділу є застосування економічних моделей та економіко-математичних методів для вирішення економічної задачі.

Усі результати розрахунків треба подавати в дипломній роботі в стислій формі, бажано у вигляді таблиць, діаграм тощо.

За результатами аналізу студент повинен сформулювати обґрунтовані рекомендації щодо вирішуваної проблеми. Запропонований комплекс організаційно-економічних заходів повинен бути спрямованим, перш за все, на розкриття теми роботи аналітичними засобами, на покращення фінансово-економічних показників та результатів господарської діяльності підприємства: покращення фінансового стану, підвищення прибутковості та ефективності використання економічного потенціалу та інші.

В аналітичній частині роботи мають бути наведені розрахунки, які підтверджували б наукову достовірність та точність зроблених на їх основі висновків. Інакше кажучи, основний зміст цього розділу повинні складати аналітичне обґрунтування з використанням формул, розрахунків, схем, графіків тощо. Студент повинен продемонструвати свої знання та вміння не тільки проаналізувавши конкретну проблему, але й ретельно розкрити найбільш прийнятні шляхи її вирішення для конкретного підприємства. Обов’язковим елементом виконання даного розділу, обґрунтування пропозицій та рекомендацій є застосування сукупності розрахункових та евристичних методів аналізу, сучасний аналітичний інструментарій.

Таким чином, в аналітичному розділі мають вирішуватися такі завдання:

визначення основних напрямів розкриття теми аналітичними методами;

за результатами аналізу студентом повинні бути сформульовані обґрунтовані рекомендації щодо вирішуваної проблеми (реалізація резервів, оптимізація структури або планів, досягнення нормативних або конкурентних рівнів, активізації або нейтралізації факторів виробництва, формування позитивної динаміки, обґрунтування організаційно-економічних заходів щодо вирішення поставленого в межах дипломної роботи бакалавра завдання та ін.);

розробка рекомендацій щодо впровадження нових методів, технології, методик, показників аналітичного забезпечення в аспекті досліджуваної проблеми (теми дипломної роботи бакалавра).

Закінчується розділ висновками, де викладаються результати аналізу відповідно до обраної теми та запропоновані напрями удосконалення проблеми розгляду.

Загальний обсяг проектного розділу не повинен бути менше 40 % обсягу дипломної роботи бакалавра. Виконання цього розділу сприяє формуванню компетентностей аналітичного напряму.

Динаміку основних показників досліджують за даними за попередні 2 – 3 роки. Для оцінки впливу різноманітних чинників, виявлення резервів – за плановими та фактичними даними за звітний рік або фактичними даними за попередній рік. Методичною основою аналізу є різноманітні методики, які студент може знайти в літературі, або він може скористатися методиками з лекційних і практичних занять.

   
  Третя частина дипломної роботи ОКР «бакалавр» орієнтована на: • розрахунок базових аналітичних коефіцієнтів та використання існуючих підходів до здійснення аналізу; • систематизацію об’єктів аудиту; • висвітлення особливостей використання облікової інформації
   

Підставою для виконання досліджень з теми роботи є, як правило, дані, зібрані способом спеціальних вибірок із докумен-тів підприємства під час про-ходження переддипломної прак-тики. У дослідженнях, що вико-нуються при написанні диплом-них робіт, найбільш широко застосовуються економіко-мате-матичні засоби: кореляційного та регресійного аналізу тощо.

Типовими помилками, що допускаються студентами в аналітич-ному розділі роботи, є: відсутність чітких висновків після побудованих таблиць, графіків, рисунків; відсутність структурно-логічного зв'язку між підрозділами; надання теоретичної інформації без її подальшого аналізу. Кожен підрозділ третьої частини дипломної роботи ОКР «бакалавр» повинен закінчуватися висновком із проведеного аналізу.

Вживати назву підприємства, що аналізується, необхідно тільки в назві розділу. У назві підрозділу слід вживати слово «підприємство». Наприклад, розділ називається «Аналіз ліквідності і платоспроможності ВАТ «Турбоатом», а підрозділ – «Аналіз ліквідності балансу підприємства».

Третій розділ рекомендується представити чотирма підрозділами. За бажанням студента третій розділ можна присвячувати не лише аналізу, а й питанням використання облікової інформації в системі оцінки майна, управління або проведення аудиту. У такому випадку перший та другий підрозділи будуть присвячені аналізу діяльності підприємства, а третій – обраному напряму розкриття змісту дипломної роботи.

Підрозділ «Охорона праці» є останнім у третьому розділі роботи і виконується згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 969/922/216 від 21.10.2010 р. У підрозділі «Охорона праці» викладаються теоретичні й прикладні аспекти охорони праці на підприємстві згідно з отриманим завданням від консультанта (кафедра технології, екології та безпеки життєдіяльності).

Приклад означеного структурування змісту бакалаврських дипломних робіт наведено на рис. 3.


ТЕХНОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТЕХНОЛОГІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ Й АУДИТУ ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Вступ Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи формування витрат промислового підприємства 1.1. Динаміка та структура витрат національних підприємств і класифікація витрат виробництва 1.2. Економічна сутність витрат та їх роль у забезпеченні ефективності функціонування підприємств 1.3. Економічна характеристика об'єкта дослідження   Розділ 1. Теоретичні основи формування витрат комерційного банку 1.1. Сутність, класифікація та види витрат комерційного банку 1.2. Теоретичні аспекти відображення в обліку витрат комерційного банку 1.3. Економічна характеристика об’єкта дослідження – Харківська філія ПАТ КБ «_________»
Розділ 2. Технологія обліку витрат виробництва на ПАТ «_________» 2.1. Формування собівартості продукції відповідно до П(С)БО та згідно з обліковою політикою підприємства 2.2. Організація зведеного обліку витрат на виробництво 2.3. Особливості обліку загальновиробничих витрат Розділ 2. Діюча система обліку витрат об’єкта дослідження 2.1. Організація обліку витрат комерційного банку 2.2. Облік процентних і комісійних витрат банку 2.3. Облік загальних адміністративних витрат комерційного банку
Розділ 3. Аналіз витрат і обґрунтування напрямків удосконалювання системи управління витратами 3.1. Облік витрат у системі управління підприємством 3.2. Факторний аналіз витрат за елементами й статтями калькуляції та аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції 3.3. Технологія аудиту витрат виробництва промислового підприємства 3.4. Охорона праці Розділ 3. Аналіз та аудит витрат ПАТ КБ «________» 3.1. Коефіцієнтний аналіз витрат комерційного банку 3.2. Структурний аналіз витрат банку 3.3. Технологія внутрішнього аудиту витрат комерційного банку 3.4. Охорона праці
Висновки Висновки

 

Рис. 3.Приклад змісту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


За бажанням у третьому розділі студент може відобразити аспекти використання облікової інформації в системі управління підприємством (висвітлити зв’язок функції обліку з іншими функціями управлінського циклу) або представити матеріал у розрізі будь-якої з тем навчальної дисципліни «Управлінський облік».

У разі використання аудиторської складової у бакалаврській дипломній роботі (враховуючи вимоги табл. А.4) слід висвітлити використану студентом-дипломником методику аудиторської перевірки предмета дослідження, відобразивши: послідовність дій аудитора, програму аудиторської перевірки, тест системи обліку базового підприємства та інші елементи. Далі, ґрунтуючись на опис обраної методики аудиту, слід навести перелік порушень, які можуть бути виявленими в ході аудиторської перевірки, та результати такої перевірки, якщо вона проводилася на базі практики.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.