Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИГрафічний матеріал до захисту

 

Графічний матеріал до захисту дипломної роботи готується у вигляді презентації за допомогою редакторів PowerPoint або Microsoft Word у загальній кількості 6 - 10 плакатів.

Вимоги до графічного матеріалу:

титульний лист, який має містити прізвище студента, тему випускної роботи, прізвище керівника, об’єкт та предмет дослідження;

наявність загального заголовку плаката, що виконується літерами висотою 25 - 40 мм не більше ніж у два рядки;

таблиці, графіки, діаграми (якщо їх на листі кілька) повинні мати окремі заголовки, які виконуються літерами висотою 15 - 25 мм.

Графічний матеріал готується також як ілюстративний у шести екземплярах на аркушах формату А4.

 

Захист дипломної роботи

При підготовці до захисту дипломної роботи студент повинен скласти тези доповіді або доповідь і погодити її з керівником роботи.

Доповідь має включати:

повне найменування теми дипломної роботи й обґрунтування її актуальності;

мету та завдання, визначені студентом при розробці дипломної роботи;

результати проведених аналітичних досліджень;

виявлені напрями і можливості оптимізації предмета дослідження на прикладі бази переддипломної практики;

висновок про можливість реалізації пропозицій дипломної роботи і їх подальший розвиток.

На виступ студента-дипломника відводиться до 10 хвилин.

Виступ має бути пов'язаний із наведеними графічними матеріалами, на які необхідно посилатися під час доповіді.

Перед захистом секретар ДЕК оголошує прізвища, імена, по батькові студента і керівника, а також тему дипломної роботи і передає дипломну роботу голові комісії.

Після цього слово для доповіді надається студенту. Доповідь рекомендується почати: «Шановні члени Державної екзаменаційної комісії, шановні присутні! До вашої уваги пропонується дипломна робота на тему...». Доповідь доцільно завершувати фразою; «Доповідь закінчена. Дякую за увагу».Доповідь доцільно будувати не шляхом викладення змісту роботи за розділами, а розкриваючи логіку отримання найбільш значущих результатів. Студенту необхідно врахувати такі поради при підготовці тексту своєї доповіді: використовувати прості слова і прості стверджувальні речення; повторювати іменники, уникати займенників; не зловживати цифрами – наводити їх рівно стільки, скільки вимагається для об'єктивного погляду на проблему; записувати цифри, відділяючи кожні три знаки з правого боку крапкою; уникати непотрібних цитат – слід викладати, передусім, власні судження. Якщо захист відбувається через тривалий час після здачі роботи, то перед захистом необхідно ще раз ретельно вивчити всі матеріали, бо деякі положення і логічні міркування можуть виявитися забутими.

Слід підготувати необхідний ілюстративний матеріал для проведення доповіді. Ілюстрації повинні, по-перше, відбивати основні результати, що досягнуті в роботі, і, по-друге, бути погоджені з матеріалом, що викладається.

При використанні схем важливо забезпечити їх візуальне сприймання членами комісії. Ілюстративний матеріал повинен мати титульний аркуш з відповідними підписами (додаток У), містити нумерацію плакатів і мати назви. Приклад оформлення ілюстративного матеріалу наведено в додатку Ф. Недбало оформлені, погано розроблені схеми, наявність помилок у них погіршують враження від захисту та впливають на комісію негативно.

Ознайомившись з відгуком і рецензією, доцільно письмово відповісти на поставлені в цих документах запитання. Письмова форма підготовки відповідей необхідна для того, щоб під час захисту миттєве заворушення не змогло завадити правильній і спокійній відповіді на запитання.

Перед захистом доцільно провести тренувальний виступ. Якщо виявиться, що підготований текст, прочитаний за більш тривалий, ніж встановлено, час, то не слід робити висновок про те, що читати його потрібно вдвічі швидше, доцільно скоротити текст, залишивши в ньому найбільш значущі результати.

Після завершення підготовки доповіді необхідно погодити текст виступу з керівником.

На захисті студент повинен показати не тільки знання теми, але й ступінь опанування науковим засобом мислення, логічним і статистичним аналізом проблем, що досліджуються, спроможність до самостійної наукової праці, вміння чітко та ясно викладати свої думки й висновки.

На захисті роботи необхідно виступати із заздалегідь підготованими тезами доповіді й демонструвати ілюстрації, що обґрунтовують логіку викладення матеріалу та отримані висновки. Бажано, щоб доповідь викладалася без безпосереднього читання самого тексту. Промова повинна бути ясною, граматично точною, впевненою, що зробить її зрозумілою та переконливою.

У ході доповіді слід звернути увагу на правильну вимову слів. У мові економістів є близько двох-трьох десятків слів, що найчастіше вимовляються з помилкою в наголосі.

При виступі з доповіддю слід прагнути до виразності, що залежить від темпу, гучності та інтонації промови. Якщо говорити квапливо, ковтаючи кінцівки слів, або дуже тихо, якість виступу від цього дуже сильно знизиться. Спокійна, неспішна манера викладення завжди імпонує членам комісії. У ході доповіді необхідно повернутися до комісії обличчям.

Слід використовувати заздалегідь підготовані ілюстрації. До ілюстрацій необхідно посилатися тільки тоді, коли цього вимагає послідовність доповіді, уникаючи недоцільного звернення до них.

Після закінчення доповіді дипломнику ставляться запитання, на які він зобов'язаний дати повні й вичерпні відповіді, демонструючи вміння швидко орієнтуватися в різноманітних питаннях і рівень професійної підготовки, при цьому студенту дозволяється користуватися самою роботою і графічними матеріалами. Запитання можуть бути поставлені як членами ДЕК, так і присутніми на захисті. Відповіді на запитання повинні бути стислими і складатися, як правило, з двох-трьох речень. На запитання слід відповідати впевнено і чітко. Слід давати найкоротшу з усіх можливих відповідей і не повторювати фрагменти доповіді.

Після відповідей на запитання голова ДЕК інформує, що на роботу надійшла рецензія і зачитує її. Дипломнику надається прикінцеве слово, в якому він відповідає на зауваження рецензента.

Після закінчення захисту Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) на закритому засіданні обговорює результати захисту.

ДЕК оцінює роботу за 100-бальною системою згідно з рекомендаціями щодо формування бально-рейтингової оцінки виконання дипломних робіт проектів, наведених у додатку С.

ДЕК приймає рішення про присвоєння студенту-дипломнику кваліфікації бакалавра за напрямом підготовки «Облік і аудит», після чого відбувається оголошення результатів захисту із стислим обґрунтуванням поставленого бала.

У тих випадках, коли захист дипломної роботи визнаний незадовільно, ДЕК встановлює можливість допуску студента до повторного захисту з цією ж роботою з доопрацюванням, або зазначає, що він повинен написати нову роботу на іншу тему.

Для студента, який не подав або не захистив дипломну роботу з поважної причини, у терміни, встановлені для роботи ДЕК, може бути призначене спеціальне засідання комісії впродовж того періоду, на який затверджено персональний склад ДЕК.

Захищені дипломні роботи та один примірник графічного матеріалу здаються в архів ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Рекомендована література

 

1. Довідник здобувача наукового ступеня. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / за редакцією ВАК України Р. В. Бойко. – К. : Вид. «Толока», 2003. – 70 с.

2. ДСТУ 3008-95. документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.. – К. : Держстандарт України, 1995. – 36 с.

3. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спец. 8.050114 «Оподаткування» всіх форм навчання / укл. Ю. Б. Іванов, О. В. Грачов, К. В. Петросянц. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. – 96 с.

4. Методичні рекомендації до виконання магістерських дипломних робіт для студентів спец. 8.050104 денної форми навчання / укл. Л. С. Мар-тюшева, В. А. Смоляк, В. О. Калишенко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. – 72 с.

5. Методичні рекомендації до оформлення курсових, дипломних та науково-дослідних робіт для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / укл. Г. Е. Яковлева. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 36 с.

6. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спец. 8.050106 спеціалізація «Облік і аудит підприємницької діяльності» / укл. Маляревський Ю. Д., Басова І. О. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 60 с.

7. Положення про порядок здачі та проходження рукопису від його підготовки до видання. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2004. – 44 с.

8. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи : Зб. нормат. док. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / упоряд. Ю. І. Цеков. – К. : Ред. «Бюл. Вищої атестац. коміс. Укр.» ; Вид. «Толока», 2006. – 80 с.

 


Додатки

Додаток А

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.