Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПорядок проходження нормоконтролю

 

Повністю готову роботу (у непереплетеному вигляді), комплект зазначених документів студент подає на нормоконтроль. Графік нормоконтролю і персональний склад контролерів затверджують завідувачі кафедр.

Рекомендується до проходження нормоконтролю нумерувати сторінки в правому верхньому кутку олівцем, зважаючи на можливі зміни тексту роботи. Потім їх можна проставити чорною ручкою. Також рекомендовано до проходження нормоконтролю виконувати контроль на плагіат. Бажано проведення контролю за програмою «Антиплагіат» доручати відповідальним за бакалаврську програму на кафедрі. Відмітка про проходження перевірки на плагіат проставляється на листку-завданні до роботи.

Контролер у присутності студента перевіряє на відповідність роботи вимогам до змісту й оформлення.

Відмітка про проходження нормоконтролю проставляється на листку-завданні до роботи. Якщо зауваження неістотні, контролер ставить відмітку одразу, якщо істотні – після їх усунення.

У роботі після її можливого доопрацювання проставляються сторінки і далі вона зшивається у тверду обкладинку.

До подання на підпис завідувачу кафедри для допуску до захисту робота повинна бути переплетена, на титульному аркуші роботи повинні знаходитися підписи виконавця, керівника роботи, а на листку-завданні – підпис контролера. Документи (довідки з бази переддипломної практики, рецензія та відгук керівника) повинні бути покладені в конверт. Також у конверт необхідно вкласти електронний варіант роботи на диску. Дипломна робота в електронному варіанті повинна бути набрана в одному файлі. Назва файла на електронному носії повинна відповідати прізвищу студента. В окремих файлах можуть міститися документи, що додаються до роботи, та графічний матеріал.Перед подачею на підпис завідувачу кафедри студент повинен ще раз уважно вичитати роботу і перевірити усунення недоліків, виявлених контролером, оскільки у випадку, якщо завідувач кафедри не підпише роботу, її необхідно буде розшивати, усувати недоліки і переплітати ще раз.

Після підпису завідувача кафедри сама робота, графічний матеріал і всі документи залишаються на руках у студента та подаються секретарю Державної екзаменаційної комісії безпосередньо перед захистом.

 

Вимоги до оформлення

 

Дипломна робота бакалавра повинна мати обсяг 80 – 100 сторінок рукописного (машинописного) тексту.

Студентські дипломні роботи повинні бути оформлені чорним чорнилом від руки або надруковані на комп’ютері з використанням середовища Windows з одного боку аркуша білого паперу форматом А4 (210 х 297 мм) у вигляді суцільного тексту, ілюстрацій і таблиць.

Гарнітура шрифту типу Times New Romanрозміром (кеглем)14 пт. Міжрядковий інтервал – полуторний(множина 1,5).

Допускається використання аркушів форматом A3 (297 х 420 мм), коли це необхідно.

Текст слід набирати (писати), дотримуючись таких полів: верхнє та нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, ліве – не менше 20 – 25 мм.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і рівним 1,25 см (або 5 символам).

При виконанні роботи необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності і чіткості зображення по всій роботі.

Усі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути чіткими й однаково чорними по всій роботі.

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються в текст, повинні бути чорного кольору: щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближеною до щільності основного зображення.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білим кольором і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого від руки.

Заголовки структурних елементів роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ...», «ВИСНОВКИ», «ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА», «ДОДАТ-КИ» друкують великими літерами, розташовуючи в центрі рядка.

 

 
 

 


ВСТУП

Тільки заробітна плата відображає в певному розумінні різнобічні результати діяльності підприємств та організацій, які виступають предметом

           
   
 
   
не менше 10 мм
 
не менше 20 – 25 мм
 

 


Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу, не розташовуючи в центрі рядка.

Крапка в кінці заголовків структурних елементів роботи не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Кожен структурний елемент роботи (розділ) слід починати з нової сторінки.

Переноси слів у заголовку не допускаються. Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути в межах 20 мм, однакова по всій роботі.

 
 

 


РОЗДІЛ 1

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

1.1. Заробітна плата як економічна категорія. Шляхи її вдосконалення

Приблизно 20 мм (два рядки з заданим полуторним міжрядковим інтервалом)  
Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних категорій. Увагу вчених-економістів не випадково привертає дослідження саме даного поняття, а

 
 
Абзацний відступ – 1,25 см

 


Заголовок наступного підрозділу та початок його тексту розташовують на тій же самій сторінці, де закінчується попередній підрозділ.

Сторінки робіт варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки наприкінці.

Титульний лист, завдання, подання, реферат, зміст та першу сторінку вступу включають у загальну нумерацію сторінок, але номер на цих сторінках не проставляють.

 
 


громадян є основним джерелом прибутків і, отже, стимулом до поліпшення виробничих результатів.

Приблизно 20 мм (два рядки з заданим полуторним міжрядковим інтервалом)  

1.2. Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин

Абзацний відступ – 1,25 см
В умовах становлення ринкових відносин поняття про заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча сила

 

 
 

 

 


 
 


РОЗДІЛ 1

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Номер підрозділу  

1.1. Заробітна плата як економічна категорія. Шляхи її вдосконалення

¶¶

Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних категорій. Увагу вчених-економістів, не

 
 


Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок робіт. Номер на цих сторінках проставляється.

 

 


1.2. Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин

 

В умовах становлення ринкових відносин поняття про

       
 
 
   

 

 


1.2. Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин

В умовах становлення ринкових відносин поняття про заробітну плату принципово змінюється, оскільки

 

 
 

 


Розділи та підрозділи робіт слід нумерувати арабськими цифрами.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка посередині друкують заголовок розділу. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу ставлять крапку, наприклад: 1.1., 1.2., 1.3. і та ін. Інші структурні елементи роботи («ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА», «ДОДАТКИ») не нумерують.

Не допускається розміщувати заголовок підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту. У такому випадку підрозділ слід починати з наступної сторінки.

З нової сторінки друкуються тільки вступ, розділи, висновки (заключні), список використаних джерел, додатки. Підрозділи та висновки після кожного розділу друкуються в тексті.

 

 
 


Абзацний відступ – 1,25 см
процесів необхідно брати до уваги матеріально-речовинний та інформаційно-інтелектуальний прояви інноваційної діяльності.

Не менше 20 мм

Висновки по 1 розділу

1. За сучасних умов становлення «нової економіки», ринкові позиції лідера отримують інноваційні підприємства, які підпорядковують свою діяльність

 
 

 

 


Ілюстрації (рисунки, креслення, діаграми, фотознімки, графіки, схеми) варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації.

На всі ілюстрації повинні бути посилання в роботі. Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно давати посилання на джерело, з якого запозичена ілюстрація.

Назви схем, рисунків, графіків, діаграм, креслень розташовують під ілюстрацією, але не в центрі рядка. При необхідності під ілюстрацією розташовують роз’яснювальні дані.

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою.

Відстань від тексту до ілюстрації і від ілюстрації до тексту – один рядок (приблизно 10 мм), якщо ілюстрація вбудовується у структуру тексту, тобто розташована не на окремій сторінці.

Оформлення ілюстрацій необхідно виконувати з розрахунком на те, що вони повинні бути достатньо простими для сприйняття, з одного боку, та нести максимум інформації – з іншого.

 

 
 

Динаміку витрат на виробництво продукції наведено на рис. 3.1.

                                     
 
 
   
     
31,7
 
     
     
21,8
       
18,6
     
17,3
 
       
 
         
 
     
 
 
 

 


роки

 
 

 


Виходячи із рис. 3.1, можна зробити висновок, що підприємство доволі вдало використовувало свої ресурси

                   
   
 
 
   
не більше ніж 10 мм
   
перший рисунок третього розділу
 
 
 
   

 


посилання на джерело
Динаміка випуску продукції та витрат підприємства за 2000 – 2003 рр. подана на рис. 3.2 [14, с. 53].

                       
 
 
   
 
     
роки
     
 
 
 

 

 


не більше 10 мм
Динаміка випуску продукції

Динаміка витрат

 

 


роз’яснювальні дані
Виходячи із рис. 3.2, можна зробити висновок, що в галузі доволі вдало використовувались ресурси протягом тривалого періоду часу

 
 

 


Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці/сторінках, якщо таблиця надто завелика для її вбудовування у структуру тексту.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують безпосередньо над таблицею і друкують посередині рядка. Слово «Таблиця» друкується курсивом маленькими літерами, крім першої великої, і розташовується над назвою таблиці. Назва таблиці друкується напівжирним шрифтом маленькими літерами, крім першої великої. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці.

У випадку, коли розмір таблиці виходить за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, які переносять на наступну сторінку/сторінки. При цьому в кожній частині таблиці вказується, що це її продовження (наприклад, «Продовження табл. 3.1»). Над останньою частиною таблиці вказується про закінчення таблиці (наприклад, «Закінчення табл. 3.1»).

Перенесення таблиці на наступну сторінку допускається при написанні не менше двох рядків після «шапки» таблиці.

Наприкінці назв таблиць крапки не ставлять. Відстань від тексту роботи до таблиці – один рядок (але не більше 10 мм).

Якщо в таблиці наведені дані, які мають декілька різних одиниць виміру, то необхідно внести до таблиці окрему графу щодо одиниць виміру.

У цілому таблиця повинна відображати необхідну в межах цієї таблиці інформацію, тобто вона не повинна бути перенасиченою. Якщо необхідно навести багато інформації, то краще викласти її за допомогою декількох таблиць.

Текст усіх таблиць та ілюстрацій (схем, рисунків, діаграм), що містяться в роботі, повинен бути набраний із дотриманням однакових параметрів (наприклад, шрифт Times New Romanрозміром (кеглем)12 пт, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – не має або шрифт Times New Romanрозміром (кеглем)14 пт, міжрядковий інтервал – полуторний(множина 1,5), абзацний відступ – не має).

За необхідності, всередині розділів і підрозділів можуть бути наведені перерахування. Перед перерахуванням ставлять двокрапку.

Для першої деталізації перерахування варто використовувати арабські цифри з дужкою. Наприкінці ставиться крапка з комою або двокрапка, якщо є подальша деталізація.

Перед кожною позицією подальшого перерахування другого рівня деталізації можна ставити малу літеру української або російської абетки з дужкою або, не нумеруючи, абзацний відступ без геометричних прикрас. Наприкінці ставиться крапка з комою. Після останнього пункту перерахування ставиться крапка.

 
 


та динаміка витрат на виробництво продукції наведені в табл. 3.1.

 
 


Таблиця 3.1

 

Структура та динаміка елементів витрат у ВАТ «Дніпро»

Елементи витрат на виробництво 2006 р. 2007 р. Зміна частки, %
Абсолютне значення, тис. грн. Частка, % Абсолютне значення, тис. грн. Частка, %
1. Матеріальні витрати 70 291 67,7 217 495 61,64 -6.06
2. Витрати на оплату праці 27 280 26,3 87 602 24,8 -1,5
3. Відрахування на соціальні заходи 1 300 1,25 2 230 0,64 +1,93

         
   
 
 
 
 
Не менше 20 мм

 


 
 
Не більше 10 мм


Продовження табл. 3.1

 

Елементи витрат на виробництво 2006 р. 2007 р. Зміна частки, %
Абсолютне значення, тис. грн. Частка, % Абсолютне значення, тис. грн. Частка, %
4. Амортизація 0,86 9 851 2,79 +6,2
5. Інші витрати 4 066 3,92 35 704 10,13  
Разом витрат 103 831 100,0 352 882 100,0  

З табл. 3.1 видно, що підприємство, в цілому, додержувалось чіткої

 
 

 

 


Перерахування нумерують з абзацного відступу.

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються.

 


Елементи витрат включають:

1) матеріальні витрати;

2) витрати на оплату праці:

а) витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати;

б) виплати за невідпрацьований на підприємстві час;

в) витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) та перепідготовкою кадрів.

       
   
 
 

 


Елементи витрат включають:

1) матеріальні витрати;

2) витрати на оплату праці:

витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати;

виплати за невідпрацьований на підприємстві час;

витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) та перепідготовкою кадрів;

3) відрахування на соціальні заходи;

4) амортизація основних засобів та нематеріаль-них активів.

 

 

Невеликі нескладні формули та рівняння, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту. Довгі та громіздкі формули і рівняння розміщують на окремих рядках. Перший рядок починають з абзацного відступу.

Для економії місця кілька коротких формул, що випливають одна з іншої і не розділені текстом, можна подати в одному рядку, а не одну під однією. Формули та рівняння в роботах (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) варто нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою, наприклад, формула (3.6) – шоста формула третього розділу.

 

 
 

 


підрозділам і категоріям працівників.

 
 


ΔФОП абс = ФОПф – ФОПпл, (3.6)

 
 


приблизно 10 мм
де ΔФОП абс – абсолютне відхилення Фонду оплати

праці на підприємстві, тис. грн.;

ФОПф – фактичний Фонд оплати праці, тис. грн.;

ФОПпл – плановий Фонд оплати праці, тис. грн.

 

Згідно зі статистичних даних, у ВАТ «Дніпро» було на початок періоду

       
 
 
   
абзацний відступ

 

 

 


Dxx = ² – , Dn = ² – ,

 

Dxy = . (1.4)

 

Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, наводять безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі або рівнянні. Перший рядок пояснення починають з нового рядка без абзацного відступу словом «де», без двокрапки. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта варто подавати з нового рядка, пояснювальні символи повинні бути написані на однаковій відстані від краю аркуша, рівняючись по першому символу.

 

 
 


На думку деяких економістів зростання цін можливе також без інфляції при зниженні вартості благородних металів, підвищення цін монополіями, переважно попиту над пропозицією в силу зміни кон’юнктури ринку і при циклічних коливаннях виробництва [12, с. 43].

 
 

 

 


Чприйн.

Кпр = . (3.1) [17, с. 21]

СОЧ

     
 
 
 

 

 


Виходячи із табл. 3.2, можна зробити висновок, що

     
 
 
 
 
 

 


Коефіцієнт плинності кадрів на підприємстві можна визначити за формулою (3.5).

 
 

 


Що стосується перенесення формул або рівнянь на наступний рядок, то перенесення допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносенні формули або рівняння на знаку операції множення застосовують знак «´». Нумерацію формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо в роботі тільки одна формула або рівняння, їх нумерують порядковою нумерацією в межах розділу.

Відстань від тексту до формули і від формули або/і розшифровки формули до тексту – один рядок (приблизно 10 мм).

У тексті допускається робити посилання на джерела в квадратних дужках із вказівкою порядкового номера джерела в переліку використаних джерел та номера сторінки, звідки взяті дані.

Також можна посилатися на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки, вказуючи при цьому їхні номери.

Якщо посилання наводяться в тексті, можна писати:

«...у розділі 2...»;

«...відповідно до підрозділу 2.3...»;

«...на рис. 1.5...», або „...як це видно з рис. 3.1...”;

«...у табл. 3.2...»;

«...згідно з табл. 3.2...» або «...виходячи із табл. 3.2...»;

«...за формулою (3.5)...»;

«...у рівняннях (1.9) – (1.12)...»;

«...у додатку Б...» або «...(додаток Б)».

Після останньої сторінки списку використаних джерел перед додатками необхідно розмістити чистий аркуш паперу, на якому в центрі великими літерами (розміром (кеглем)32 пт) написати «ДОДАТКИ». У змісті роботи треба вказувати першу сторінку додатків.

Кожен додаток починається з нової сторінки. При цьому він повинен мати заголовок, написаний угорі аркуша маленькими літерами з першою великою, симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком маленькими літерами з першою великою повинно бути написане слово “Додаток» і велика літера його нумерації.

Додатки варто позначати послідовно великими літерами української або російської абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад «Додаток А», «Додаток Б». Кожному додатку надається назва.

Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад: «Рис. А.3», «Таблиця Б.2», формула (Д.5).

Якщо додаток розміщується на декількох сторінках, то продовження додатка пишуть з першої великої літери, вказуючи його літеру. Таким же чином позначається продовження таблиць, рисунків або формул. Наприклад, «Продовження табл. А.4», «Продовження рис. К.2».

 


Додаток А

Узагальнення результатів наукових досліджень з окремих аспектів управління інноваційною діяльністю

Таблиця А.1

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.