Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНаслідування авторських матеріалів у дипломних роботах різних освітньо-кваліфікаційних рівнів

 

Розкриваючи можливість наслідування авторських матеріалів у дипломних роботах різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, слід визначити ряд принципових моментів. Головні з них містяться в рамках вимоги підтримки достатнього рівня унікальності тексту дипломної роботи, який перевіряється відповідним програмним забезпеченням, та агрегованого подання логіки розкриття змісту дипломної роботи ОКР «бакалавр». Отже, дипломні роботи, навіть за умови їх підготовки за однаковою назвою, мають містити повну текстуальну розбіжність.

   
Можливість допуску до захисту підготовленої дипломної роботи визначається, у тому числі, відсутністю запозиченого тексту без відповідних посилань та достатньо високим рівнем унікальності тексту  
   
     

Агреговане подання логіки розкриття змісту дипломної роботи ОКР «бакалавр», наведено в табл. 4.

 

Таблиця 4

 

Агреговане подання логіки розкриття змісту

Дипломної роботи

Елемент дипломної роботи   Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»  
 
Вступ    
1-й розділ Теоретична частина (економічна та правова природа об’єкта облікового спостереження)  
2-й розділ Розкриття технології обліку (висвітлення елементів методу бухгалтерського обліку). Облік для цілей оподаткування та оцінки майна  
3-й розділ Реалізація технології обліку та розкриття її контрольних й аналітичних аспектів та оцінки майна). Місце обліку, аналізу й аудиту в управлінні об’єктом облікового спостереження та оцінці майна. Охорона праці  
Висновки    

Висновки

 

Дипломна робота бакалавра містить лише загальні висновки у роботі в цілому.Загальні висновки усієї роботи розпочинають з нової сторінки безпосередньо після викладу основної частини роботи.

Висновки і пропозиції містять перелік основних напрямів розвитку об’єкта та предмета дослідження. Також у висновках повинні знайти відображення: теоретичні пропозиції щодо тенденції розвитку об’єкта дослідження; результати експериментальних досліджень і моделювання, їх відповідність первісній гіпотезі; вплив різних факторів на зміну об’єкта та предмета дослідження. У висновках також наводиться визначення позитивних і негативних сторін питань, що розглядаються, можливість практичного використання отриманих результатів.

Список використаних джерел

 

Список джерел повинен бути наведений після висновків з нової сторінки. Список використаних джерел розташовують з окремої сторінки. Приклад оформлення літературних та інших джерел наведено в додатку Р.

Додатки

 

Після переліку використаних джерел з нової сторінки розташовують додатки, які містять матеріал, що:

є необхідним для повноти дипломної роботи, але його включення в основну частину роботи може змінити упорядковане та логічне уявлення про роботу;

через великий обсяг не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи.

У додатки можуть бути включені:

додаткові ілюстрації або таблиці;

матеріали, що через великий обсяг, специфіку викладу або форми подання не можуть бути внесені в основну частину (первинні документи, зведені документи, звітність);

формули, розрахунки, вироблені при розробці економіко-математичної моделі і при здійсненні автоматизації облікових робіт, та ін.).

Документальне оформлення роботи

 

Повністю готову роботу студент подає на розгляд керівнику дипломної роботи. Розглянувши пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства, керівник від бази практики видає довідку студенту про можливість використання результатів дослідження в діяльності досліджуваного підприємства чи галузі в цілому. Довідка складається у формі, наведеній у додатку И, і повинна містити такі відомості:

кутовий штамп підприємства та номер вихідної реєстрації (якщо довідка оформлена не на фірмовому типографському бланку підприємства);

прізвище, ім'я та по батькові студента;

тема роботи;

повна назва підприємства;

корисність теоретичних і практичних висновків, зроблених у результаті виконання роботи, для організації діяльності самого підприємства й аналогічних йому суб'єктів господарювання;

прізвище, ініціали, посада особи, що підписала довідку;

печатка, підпис із чіткими реквізитами.

Перед поданням дипломної роботи керівнику студент повинен поставити на титульному аркуші свій підпис. Усі підписи проставляються чорним чорнилом. Після перевірки дипломної роботи керівник підписує титульний аркуш дипломної роботи, графічні матеріали і пише відгук на роботу.

Відгук керівника повинен містити:

розгорнуту оцінку дипломної роботи з переліком основних рішень, наукових і практичних досягнень студента;

рекомендації з використання теоретичних і практичних результатів роботи;

характеристику рівня загальної економічної підготовки, системності і самостійності в роботі, вміння творчо вирішувати поставлені завдання і приклади конкретного прояву цього вміння, схильності студента до теоретичної або практичної роботи;

відповідність виконаної роботи завданню на дипломну роботу:

ступінь відповідності роботи вимогам до змісту й оформлення.

У відгуку керівник оцінює роботу згідно з рекомендаціями щодо формування бально-рейтингової оцінки виконання дипломних робіт (проектів) (див. додаток С) з стислим обґрунтуванням поставленого бала і дає рекомендації до захисту роботи у ДЕК та присвоєння студенту кваліфікації бакалавра за напрямом підготовки «Облік і аудит».

Для підтвердження необхідності впровадження рекомендацій дипломної роботи та можливості застосування пропозицій у роботі аналогічних підприємств досліджуваної галузі для захисту дипломної роботи потрібно також отримати зовнішню рецензію.

У письмовій рецензії на дипломну роботу відзначаються:

актуальність теми дипломної роботи;

використання в роботі останніх досягнень у галузі економіки, у прийнятті управлінських рішень, економіко-математичного моде-лювання, обчислювальної техніки та інших галузях науки і техніки;

оригінальність, новизна, глибина та обґрунтованість рішень;

можливість практичного використання отриманих результатів;

недоліки роботи;

якість оформлення роботи та мови викладення.

Письмова рецензія завершується загальним висновком про позитивну (негативну) оцінку роботи та можливість (неможливість) присвоєння студенту кваліфікації бакалавра за спеціальністю «Облік і аудит».

Рецензент повинен підписати рецензію і вказати повну свою посаду (якщо рецензент має науковий ступінь та/або вчене звання, їх також необхідно вказати). Підпис рецензента засвідчується печаткою організації, в якій він працює.

Приклад оформлення рецензії поданий у додатку Т.

Таким чином, до готової дипломної роботи додають:

довідку про актуальність теми (див. додаток И);

довідку про впровадження результатів дослідження (див. додаток И);

відгук керівника;

зовнішню рецензію (див. додаток Т).

Ці документи не підшиваються до дипломної роботи, а вкладаються в окремий конверт, що приклеюється на внутрішню сторону обкладинки переплетеної роботи.

 

Нормоконтроль

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.