Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗагальні рекомендації до структури та змісту дипломної роботи

 

Дипломна робота має відповідати таким вимогам: наявність практичної значущості; комплексний системний підхід до вирішення завдань дослідження; наявність елементів творчості; використання наукових методів пізнання; теоретичне використання передової сучасної методології та наукових розробок; наявність елементів творчості.

Практична значимість дипломної роботи полягає в обґрунтуванні реальності її результатів для потреб практики.

Реальною вважається робота, яка виконана відповідно до наявних проблем бази переддипломної практики на основі її реальних даних за декілька років і результати якої після захисту повністю або частково можуть бути впроваджені в практику діяльності базового підприємства або аналогічних йому. Відповідність робіт вимогам реальності даних підтверджується наявністю відповідних довідок із бази практики (додаток И).

Комплексний системний підхід до розкриття теми роботи полягає в тому, що предмет дослідження розглядається під різними кутами зору – з позицій теоретичної бази і практичних навичок, умов реалізації на підприємстві, аналізу, обґрунтування шляхів вдосконалення, вивчення ефективності тощо – у тісному взаємозв'язку і в єдиній логіці викладення.

Застосування сучасної методології полягає в тому, що при виконанні огляду літератури, аналізу діяльності підприємства й обґрунтуванні шляхів удосконалення предмета дослідження студент повинен добре знати сучасні економічні теорії, володіти методами наукового пізнання і методикою проведення наукових досліджень, використати відомості про новітні досягнення техніки і технології, застосовувати економіко-математичне моделювання, в тому числі з використанням можливостей обчислювальної техніки.У процесі виконання роботи поряд із теоретичними знаннями і практичними навичками за фахом студент повинен продемонструвати здатності до науково-дослідної роботи та вміння творчо мислити, навчитися вирішувати науково-прикладні актуальні завдання. Дипломна робота повинна містити, як правило, результати попередніх досліджень студента, здійснені в ході виконання курсових і науково-дослідних робіт. Єдність загальних вимог до робіт не виключає, а припускає широку ініціативу студентів у процесі виконання дипломної роботи Оригіналь-ність постановки і вирішення поставлених завдань дослідження – один з основних критеріїв оцінки якості робіт.

Під час написання роботи слід дотримуватись певної послідовності. Оскільки раніше було зазначено, що найбільш прийнятним є цілісний метод підготовки роботи, то необхідно більш докладно на ньому зупинитися. Найбільш розповсюджена послідовність написання й редагування розділів роботи в цьому випадку така: спочатку формуються вступ, перший розділ і додатки до нього, другий розділ і додатки до нього, третій розділ і додатки до нього, висновок. Після цього редагується основна частина роботи – розділи і додатки до них. Після цього уточнюється зміст вступу і висновку. Наступним етапом є формування переліку використаних джерел, змісту та титульного аркуша. Після завершення остаточно редагуються вступ і висновки.

Перший варіант роботи слід писати в максимально короткий термін. Це пов'язано з тим, що, по-перше, написання роботи за короткий проміжок часу дозволить уникнути протиріч і повторень; по-друге, процес повернення до того, на чому автор зупинився минулого разу, дуже тривалий; по-третє, написання роботи впродовж тривалого часу призводить до високої емоційної напруги.

Наукове дослідження здійснюється за такою логічною схемою: обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети і конкретних завдань дослідження, вибір об'єкта і предмета дослідження, методики проведення пошукових робіт під час процесу дослідження, обговорення результатів дослідження, формулювання висновків та оцінка отриманих результатів.

Робота включає такі структурні елементи (у порядку їх розташування в роботі):

титульний аркуш;

типовий бланк завдання на роботу (див. додаток Ж);

подання (додаток К);

реферат (українською, російською, англійською мовами);

зміст;

вступ;

основну частину (три розділи, у тому числі підрозділ «Охорона праці»);

висновки;

список використаних джерел;

додатки.

Зазначені структурні елементи є обов'язковими для дипломної роботи. Узагальнене подання вимог до означених розділів дипломної роботи наведено в додатку Л.

Титульний аркуш

 

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і слугує джерелом бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа. Він містить інформацію про належність роботи до університету, вид роботи, назву теми, керівника та студента.

Стандартне оформлення титульного аркуша наведене в додатку М.

 

Завдання на дипломну роботу

 

Завдання на дипломну роботу носить інформативний характер щодо підприємства, яке виступає об’єктом дослідження в дипломній роботі. У ньому наводиться прізвище, ім’я, по батькові автора, тема дипломної роботи, короткі методичні рекомендації до теми та графік її виконання. Типовий бланк завдання на дипломну роботу розміщують безпосередньо після титульного аркуша. Типовий бланк завдання наведено в додатку Ж, приклад заповнення бланку завдання – у додатку Н.

Реферат

Реферат до дипломної роботи складається студентом після закінчення роботи повністю. Реферат складається трьома мовами – українською, російською та англійською – і оформлюється не у формі заповненого бланка (рукописно або друковано), а у формі тексту. У рефераті повинні бути висвітлені основні положення дипломної роботи, структуровані відповідно до наведеного на рис. 2 зразка.

 

Зміст

Зміст дипломної роботи розташовують безпосередньо після завдання на дипломну роботу. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів. Титульний аркуш, завдання, реферат, зміст та перша сторінка вступу не нумеруються, але включаються до загальної кількості сторінок в роботі

.

РЕФЕРАТ

 

Дипломна робота містить ___ сторінок, ___ таблиць, ___ рисунків, список джерел із ___ найменувань, ____ додатків.

 

(тема дипломної роботи)

 

Об’єктом дослідження є ____________________________________

_________________________________________________________

Предметом дослідження є __________________________________

_________________________________________________________

Мета дипломної роботи полягає _____________________________

________________________________________________________

Завданням роботи є _______________________________________

________________________________________________________

За результатами досліджень сформовані ______________________

________________________________________________________

Отримані результати можуть бути використані _________________

_________________________________________________________

 

Рис. 2.Зразок реферату до дипломної роботи

 

Останній номер сторінки роботи проставляється на першому аркуші додатків, на додатках номери сторінок не проставляються.

Зміст включає:

вступ;

послідовно перераховані назви розділів і підрозділів; висновки;

список використаних джерел;

додатки;

номери відповідних сторінок.

Приклад оформлення змісту дипломної роботи за типовою темою наведений у підрозділі 4.2. Рекомендації щодо логіки зв’язування розділів роботи подано у підрозділі 2.7, а відповідні приклади змістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» – у додатку П.

Вступ

Розробка кожного складового елементу дипломної роботи має свої особливості. Головна роль вступу – підготовка до сприймання основного тексту. У вступі слід розкрити актуальність теми, визначити мету й основні завдання роботи, визначити об'єкт і предмет дослідження, структуру, хронологічні рамки, інформаційну базу дослідження. Логіка написання вступу має відповідати вимогам та структурі, поданій у табл. 2.

Таблиця 2

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.