Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВизначення сутності поняття «інновація»

В роботах українських та іноземних науковців

№ п/п Автор Трактування поняття «інновація» Джерело
Золотарьов В. Ф. Інновація – результат творчої діяльності, спрямований на розробку, створення й поширення нових видів виробів, технологій, впровадження нових організаційних форм [71]
Молчанов І. М. Результат наукової праці, спрямований на процес вдосконалення суспільної практики і призначений для безпосередньої реалізації в суспільному виробництві [128]

 

     
 
 
 

 

 


Продовження додатка А Продовження табл. А.1
№ з/п Автор Трактування поняття «інновація» Джерело
Шумпетер Й. Інновація – це нова науково-організаційна комбінація виробничих факторів, мотивована підприємницьким духом [245]
Ніксон Ф. Інновація – це сукупність технічних, виробничих і комерційних засобів, які приводять до появи на ринку нових промислових процесів й устаткування [24]

 

Над останньою частиною таблиці вказується про закінчення таблиці (наприклад «Закінчення табл. К.2»). Над останньою сторінкою додатка вказується про його закінчення (наприклад «Закінчення додатка В»).

 


Закінчення додатка К

Таблиця К.2

Анкета експертного опитування для визначення

Основних характеристик інформаційно-інтелектуального компоненту інноваційного потенціалу підприємства

№ п/п Характеристики сукупних можливостей підприємства щодо досягнення нефінансових цілей інноваційного розвитку Ранг
Характеристики інтерфейсної складової інноваційного потенціалу підприємства
1.1 Імідж торгівельної марки (підприємства)  
1.2 Якість поточного маркетингу інновацій  
1.3 Задоволеність споживачів  

  


Перед початком виконання дипломної роботи треба узгодити найменування всіх розділів та підрозділів з керівником роботи.

При написанні основної частини роботи мають бути наведені джерела, звідки запозичений фактичний матеріал. Вони вказуються у відповідних посиланнях та в бібліографічному списку.

Список використаних джерел повинен бути наведений після висновка із нової сторінки.

Список джерел розташовують у такій послідовності:

спочатку літературні джерела українською та російською мовами за абеткою (у тому числі закони, укази, кодекси, облікові стандарти, положення, інструкції міністерств та відомств, доповіді й виступи державних діячів України, посилання на ресурси мережі Інтернет);

потім літературні джерела іноземною мовою за абеткою.

Відомості про літературу, яка включена до списку, необхідно давати згідно з вимогами державних стандартів з обов’язковим наведенням назв праць і вихідних даних видавництв.

Оформлення змісту проводиться таким чином:

 
 


ЗМІСТ

    Вступ Стор.  
РОЗДІЛ 1. Економічна сутність заробітної плати та шляхи ЇЇ Вдосконалення в ринкових умовах  
1.1. Заробітна плата як економічна категорія
1.2. Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин  
1.3. Значення та завдання обліку фонду оплати праці
   
РОЗДІЛ 2. Існуюча система обліку фонду оплати праці на підприємстві та напрями її удосконалення  
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства
2.2. Організація облікового процесу щодо оплати праці на підприємстві  
2.3. Синтетичний облік заробітної плати і розрахунків із працівниками підприємства  
2.4. Удосконалення обліку заробітної плати із застосуванням ПЕОМ
   
РОЗДІЛ 3. Аналіз формування ТА використання фонду оплати праці  
3.1. Організація аналітичного процесу на підприємстві
3.2. Аналіз динаміки чисельності працівників і складу персоналу
3.3. Аналіз структури фонду оплати праці
3.4. Застосування економіко-математичного моделювання в аналізі фонду оплати праці  
3.5. Охорона праці
Список використаних джерел
Додатки

 

 

Приклади оформлення літературних джерел наведені в додатку Р.

Рекомендована загальна кількість позицій у списку має бути не меншою, ніж 70 джерел.

 

 


 

Список використаних джерел

 

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; [сокр.

пер. с англ. Л. И. Евенко]. – М. : Экономика, 1989. – 520 с.

2. Лучанінова Г. С. Управління витратами промислового підпри-

ємства на засадах процесного підходу / Г. С. Лучанінова // Управління

розвитком. – 2011. – № 4 (101). – С. 211–213.

3. Пилипенко А. А. Формування обліково-аналітичного забезпе-

чення управління витратами підприємств та їх об’єднань : моногра-

фія / А. А. Пилипенко, І. П. Дзьобко, О. В. Писарчук. – Х. :

Вид. ХНЕУ, 2011. – 344 с.

4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні :

Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

5. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування : Наказ Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/z0892-99

6. Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу : http://www.ukrstat.gov.ua.

       
   
 
 

 

 


 

 
 

 


67. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон. – М. : БИЗНЕС-ИНФОРМ, 1997. – 150 с.

68. Ястремська О. М. Особливості стратегічного управління інноваційними процесами промислового підприємства / О. М. Яст-ремська // Управління розвитком : зб. наук. статей. – 2004. – № 2. – С. 8–11.

69. A more research-intensive and integrated European Research Area : Science, Technology and Competitiveness. Key figures report 2008/2009 [Electronic resourсe] / European Research Area : Knowledge-based economy. – Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. – 169 p. – Available from : http://ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figures-report 2008-2009_en.pdf.

70. Abernathy W. J. Patterns of industrial innovation. / W. J. Aber-nathy, J. Utterback // Technology Review. – 1998. – Vol. 80 (June-July). – Рp. 40–47.

 
 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.