Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВимоги до дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Таблиця А.1

Опис кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій

Рівень Знання Вміння Комунікація Автономність і відповідальність
Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та ін-терпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів     Донесення до фахівців і нефахівців ін-формації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду в га-лузі професійної діяльності Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах
Критичне осмис-лення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб
  здатність до по-дальшого навчання з високим рівнем автономності

 

Таблиця А.2

Розкриття логіки дипломної роботи

Визначення відмінностей Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Метафора «Бухгалтер»; «бухгалтер-аналітик»; «бухгалтер-аудитор»; «бухгалтер - оцінщик майна»
Розкриття/ви­ко­рис­тання рівнів пізнавальних навичок студентів 1-й рівень – знання: вміння визначати, давати визначення, перераховувати. 2-й рівень – розуміння: вміння класифікувати, пояснювати, визначати різницю. 3-й рівень – застосування: демонструвати, прогнозувати, вирішувати, вносити зміни, визначати співвідношення
Логіка викладення та орієнтованість положень дипломної роботи Переважне орієнтування на розкриття технології обліково-аналітичного процесу та висвітлення його особливостей на базі практики
Продовження додатка А Закінчення табл. А.2
Визначення відмінностей Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Науково-методична проблема Теоретичне узагальненняекономічноїприроди явища, яке має отримати відповідне обліково-аналітичне відображення та на яке спрямовано контрольно-аналітичну та оцінну діяльність
Спрямованість змісту роботи Зміст роботи носить кваліфікаційно-атестаційний характер
Характеристика наукової новизни очікуваних результатів Розробка рекомендацій і пропозицій методичного та практичного характеру щодо окремих аспектів вирішуваної науково-методичної проблеми (наприклад, обґрунтування доречності використання вже відомих процедур, інструментів та елементів методу обліку, контролю та аналізу, які раніше не використовувалися на підприємстві, чи надання порівняльної характеристики окремим складовим технології обліку, контролю та аналізу для бази практики)
Оприлюднення результатів Бажане обговорення окремих аспектів досліджуваної науково-методич­ної проблеми на конференціях
Методи дослі-дження (переважне використання методів) За винятком методів дослідної та/або інноваційної діяльності
Література Виконується на підставі вивчення нормативно-правової бази та віт-чизняної фахової літератури (підручників, навчальних посібників, періодичних видань тощо)
Формулювання суджень Подаються на загальнотеоретичному рівні (на основі вивчення та узагальнення суджень, отриманих при вивченні спеціальної літератури) та орієнтуються на викладення особливостей конкретного підприємства (бази для написання дипломної роботи)

  


Продовження додатка А

Таблиця А.3

Характеристика складових дипломної роботи

Визначення відмінностей Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Теоретична складова Дослідити історію розвитку об’єкта облікового спостереження, визначити економічну і правову сутність досліджуваних операцій на підґрунті аналізу нормативної бази та розрахунку динаміки певних показників
Облікова складова (обов’язкова) Студент висвітлює технологію (елементи методу) бухгалтерського обліку відносно обраного об’єкта облікового спостереження
Аналітична складова (обов’язкова, але може входити як складова до аудиторської складової, де має відображатися аналітичний підхід до оцінки основних економіч-них показників за темою дослід-ження) Розрахунок базових аналітичних коефіцієнтів з використанням у якості аналізованого періоду показників поточного та минулого років. Розкриття сутності аналізу як поняття чи як функції управління. Теоретичне обґрунтування сутності та складових організаційного та методичного забезпечення аналітичного процесу. Використання лише існуючих методик аналізу
Контрольно-аудиторська складова (за бажанням, але з обов’язковим застосуванням аналітичного під-ходу до оцінки основних економічних показників) Аудит: опис послідовностей (програм) проведення аудиторської перевірки. Систематизація об’єктів та параметрів аудиту. Висвітлення джерел нормативної та фактографічної інформації. Розкриття способів отримання аудиторських доказів та способів узагальнення результатів аудиту
Контроль: висвітлення загальних питань організації системи внутрішнього контролю. Розкриття теоретико-методологічних основ контролю, а саме: поняття, мети, завдань, структури, видів, суб’єктів, об’єктів, параметрів контрою, процесу реалізації контрольних дій

 

Закінчення додатка А

Таблиця А.4

Розширена характеристика облікової

Складової дипломної роботи

Визначення відмінностей Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Нормативне регламентування облікового процесу Аналіз (дослідження/характеристика) нормативно-правової бази та регламентного забезпечення щодо регулювання обраної сфери дослідження
Документування та документообіг Систематизація використовуваних документів. Наведення графіків документообігу. Вивчається оцінка та документальне оформлення господарських операцій, пов’язаних із рухом об’єктів дослідження та їх відображення в регістрах синтетичного та аналітичного обліку
Класифікація Наведення існуючих класифікаційних ознак обраного для облікового спостереження явища чи об’єкта
Відображення господарських операцій Типові схеми відображення господарських операцій
Звітність Огляд типових форм звітності (переважно фінансової) та використання звітних даних для аналітичних розрахунків
Розкриття технології обліку в умовах автоматизації   Обґрунтувати необхідність автоматизації, відобразити своє бачення постановки завдання з обліку об’єкта дослідження в умовах автоматизації, подати результати вивчення ринку комп’ютерних програм із бухгалтерського обліку, навести загальну характеристику програмних продуктів, оцінити їх переваги та недоліки

 


Додаток Б

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.