Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИБазова частина тематики дипломних робіт для ОКР «бакалавр»

Напрям тематики База практики
Підприємство Бюджетна установа Фінансово-кредитна установа
1. Облік, аналіз і аудит необоротних активів Обґрунтування технологій обліку, аналізу й аудиту основних засобів щодо ефективного їх використання Розробка технології обліку та контролю руху необоротних активів бюджетної установи Обґрунтування технологій обліку, аналізу й аудиту основних засобів і нематеріальних активів комерційного банку
Визначення особливостей обліку, аналізу й аудиту біологічних активів Методичні аспекти обліку, аналізу й аудиту необоротних активів бюджетної установи Дослідження впливу результатів переоцінки основних засобів та нематеріальних активів на фінансовий результат банку
Організація обліку й контролю нематеріальних активів підприємства та аналіз їх використання в умовах конкурентного середовища Процес обліку та контролю стану збереження, надходження й вибуття основних засобів Організація обліку та контролю формування первісної вартості об’єктів нематеріальних активів банківської установи
Удосконалення системи обліку й аналізу в амортизаційній політиці підприємства Формування в системі обліку бюджетної установи інформації про ефективність використання основних засобів Обґрунтування облікового забезпечення аналізу й аудиту необоротних активів комерційного банку
Організація обліку, контролю й аналіз необоротних активів підприємства в умовах конкурентного середовища    
Організація обліку, контролю й аналізу орендованих основних засобів та їх використання    
Продовження додатка В Продовження табл. В.1
  Удосконалення системи обліку, аналізу й аудиту основних засобів з метою підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства Дослідження системи обліку необоротних активів бюджетної установи та оцінка її контрольно-аналітичних можливостей Визначення змін облікової оцінки основних засобів та нематеріальних активів в обліковій політиці фінансово-кредитної установи
Формування в системі обліку та аналізу основних засобів інформації про ефективність їх використання   Дослідження відповідності методів нарахування амортизації основних засобів економічним вигодам банку
Особливості обліку й аналізу основних засобів в умовах технічного переозброєння    
Визначення методичних підходів до обліку, контролю й аналізу амортизації, ремонту і модернізації основних засобів підприємства   Формування в системі обліку, аналізу й аудиту основних засобів фінансово-кредитної установи інформації щодо ефективності їх використання
Організація обліку та контролю наявності, стану й руху основних засобів та аналіз їх використання    
2. Облік, аналіз і аудит запасів Розробка облікової політики під-приємства в системі управління запасами підприємства Методичні аспекти обліку, аналізу й аудиту запасів бюджетної установи Розробка технології обліку, аналізу й аудиту запасів матеріальних цінностей комерційного банку
Організація обліку, контролю й аналіз оборотних матеріальних активів підприємства в умовах конкурентного середовища Процес обліку й ревізії операцій з надходження та витрачання запасів  
Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації про ефективність їх використання Обґрунтування методичних підходів щодо обліку й аналізу надходження й витрачання запасів бюджетної установи Формування обліково-аналітичної інформації про майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

Продовження додатка ВПродовження табл. В.1

  Технологія обліку та аудиту запасів підприємства    
Розробка облікової політики під-приємства в системі управління оборотними активами Формування в системі обліку бюджетної установи інформації про ефективність використання запасів Обґрунтування теоретичних та практичних засад обліку, контролю та аналізу запасів фінансово-кредитної установи
Визначення впливу моделі обліку запасів на діяльність підприємства, її аналіз та аудит Методичні підходи обліку та контролю наявності, стану та використання запасів бюджетної установи  
3. Облік, аналіз і аудит грошових коштів Розробка облікового забезпечення для оптимізації грошових потоків підприємства Розробка технології обліку й аналізу грошових коштів загального фонду бюджетної установи Формування технології обліку, аналізу й аудиту руху грошових коштів на рахунках клієнтів
Організація обліково-аналітичного забезпечення руху грошових коштів в управлінні діяльністю підприємства Облік операцій з руху коштів на рахунках, відкритих в органах Дер-жавного казначейства: методичні підходи та організація Обґрунтування теоретичних та практичних засад обліку, контролю та аналізу безготівкових розрахунків у системі управління грошовими потоками комерційного банку
Визначення методичних підходів до обліку, контролю грошових коштів та аналіз грошових потоків підприємства Організація обліку та ревізії касових операцій Організація обліку, контролю й аналізу пасивів комерційного банку
Розробка технології обліку, аналізу й аудиту фінансових активів підприємства Формування облікової інформації в системі контролю й аудиту ефективного використання бюджетних коштів Формування обліково-аналітичної інформації в розрахунково-касовій роботі комерційного банку
  Облік та казначейський контроль виконання місцевих бюджетів за видатками Організація обліку, контролю й аналіз активів комерційного банку
Продовження додатка В Продовження табл. В.1
  Визначення методичних підходів до обліку, контролю та аналізу фінансової діяльності й фінансового стану підприємства в управлінні підприємством Визначення методичних підходів до обліку, контролю та аналізу фінансово-господарської діяльності бюджетної установи (освіти, охороні здоров’я та ін.) Формування технології обліку, аналізу й аудиту розрахункових і касових послуг банку
Організація обліку й контролю пасивів підприємства та аналіз впливу їх структури на фінансовий стан підприємства Організація обліку та казначейського контролю бюджетних асигнувань Визначення особливостей обліку, аналізу й аудиту операцій із банківськими металами
    Розробка технології обліку, аналізу й аудиту наявних грошових коштів банку
4. Облік, аналіз і аудит розрахунків та дебіторської заборгованості Облік та аналіз дебіторської заборгованості підприємств: методичні підходи та організація Розробка організаційної моделі обліку розрахунків бюджетних установ Розробка технології обліку, аналізу й аудиту міжбанківських розрахунків
Облік, аналіз та аудиту розрахункових операцій і визначення їх впливу на фінансові результати діяльності підприємства Обґрунтування технології обліку, аналізу й аудиту дебіторської заборгованості бюджетної установи Формування в системі управління грошовими потоками комерційного банку технології обліку, контролю та аналізу його безготівкових роз-рахунків
Обґрунтування методичних підходів щодо обліку, аналізу й аудиту дебіторської заборгованості під-приємства з метою її реструктуризації Формування в системі обліку бюджетної установи інформації про ефективність проведення роз-рахунків Формування технології обліку, аналізу й аудиту міжбанківських розрахунків при використанні прямих кореспондентських відносин
Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства    

Продовження додатка В

Продовження табл. В.1

  Розробка технології обліку, аналізу й аудиту дебіторської заборгованості підприємства та визначення її впливу на фінансовий стан підприємства Формування облікової інформації щодо ефективності розрахунків з кредиторами бюджетної установи Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебітор-ською заборгованістю за операціями з банками
Організація обліку й аналізу розрахунків з дебіторами та кредиторами й аналіз впливу їх структури на фінансовий стан підприємства    
Технологія обліку та аудиту дебіторської заборгованості підприємства    
5. Облік, аналіз і аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань Облік та аналіз власного капіталу підприємства: методичні підходи та організація Формування облікової інформації щодо стану власного капіталу бюджетної установи Обґрунтування методичних підходів щодо обліку й аналізу власного та регулятивного капіталу банку
Облікове забезпечення аналізу й аудиту власного капіталу підприємства Розкриття методичних підходів з обліку й аналізу кошторису бюджетної установи Дослідження шляхів вдосконалення обліку, аналізу та внутрішнього аудиту операцій з формування статутного капіталу банку
Обґрунтування методичних підходів щодо обліку, аналізу й аудиту статутного капіталу публічного товариства Розробка організаційної моделі обліку результатів виконання кошторису бюджетної установи Розробка організаційної моделі обліку й аналізу фінансового результату діяльності банку
Обґрунтування впливу облікової політики підприємства на фінансовий результат його діяльності. Обґрунтування методики складання кошторису бюджетної установи, його аналіз і аудит Обґрунтування методичних підходів до визначення бухгалтерської оцінки капіталу банку
Формування інформаційної бази з обліку фінансових результатів, їх аналіз та аудит Організація обліку та контролю капіталу підприємства Обґрунтування впливу облікової політики комерційного банку на фінансовий результат його діяльності
Продовження додатка В Продовження табл. В.1
  Особливості організації обліку фінансових результатів та аналіз перспектив покриття фінансових збитків (на збиткових підприємствах) Процес обліку та ревізії виконання загального фонду кошторису бюджетної установи Особливості обліку, аналізу та внут-рішнього аудиту операцій за розрахунками з акціонерами комерційного банку
Визначення методичних підходів до обліку, контролю та аналізу власного капіталу підприємства Технологія обліку та ревізії формування та використання спеціального фонду бюджетної установи  
Організація обліку, аналізу й аудиту формування статутного капіталу підприємства та його використання    
Дослідження особливостей обліку, аналізу й аудиту забезпечень майбутніх витрат і платежів підприємства   Розробка організаційної моделі обліку, аналізу й аудиту поточних зобов'язань фінансово-кредитної установи
Облік, аналіз та аудит прибутку промислового підприємства: методичні підходи та організація    
Організаційна модель обліку власного капіталу та аналіз змін у його структурі    
Організація обліку, аналізу й аудиту доходів суб’єкта господарювання та їх використання    
6. Облік, аналіз і аудит поточних зобов'язань Формування облікової інформації про податкові зобов'язання підприємств та оцінка її контрольно-аналітичних можливостей Дослідження особливостей обліку, контролю та аналізу поточних зобов’язань бюджетної установи Визначення шляхів удосконалення обліку, аналізу та внутрішнього аудиту кредиторської заборгованості за операціями з банками

 

Продовження додатка В

Продовження табл. В.1

  Визначення методичних підходів до обліку, контролю й аналізу реалізації продукції та розрахунків із покупцями і замовниками Організація обліку та ревізії поточної заборгованості бюджетної установи Технологія обліку та аудиту кредитних операцій банку
Формування в системі управління діяльністю підприємства технології обліку й аналізу кредиторської заборгованості   Визначення шляхів удосконалення обліку, аналізу й аудиту кредиторської заборгованості за господарською діяльністю банку
Організація обліку, контролю й аналіз випуску готової продукції та її реалізації   Технологія обліку та аудиту депозитних операцій банку
Розробка організаційної моделі обліку й аналізу розрахунків із різними кредиторами   Визначення впливу субординованого боргу на фінансовий результат банку: обліково-аналітичний аспект
Дослідження особливостей обліку, контролю та аналізу кредитних зобов'язань підприємств   Обґрунтування методичних підходів щодо обліку й аналізу зобов’язань банку за фінансовими інструментами
Розробка організаційної моделі обліку й аналізу зобов'язань підприємств   Організація обліку та аудиту касових операцій банку
7. Облік, аналіз і аудит праці та її оплати Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні ефективністю використання фонду оплати праці на підприємстві Розробка організаційної моделі обліку праці, заробітної плати і стипендій бюджетних установ Дослідження шляхів удосконалення обліку, аналізу й аудиту особового складу працівників та використання робочого часу в установі банку
Визначення шляхів удосконалення обліку й аналізу використання робочого часу на підприємстві Формування обліково-аналітичної інформації про оплату праці в бюджетних установах Дослідження особливостей обліку, аналізу й аудиту витрат з оплати праці в банківській установі
Організація обліку та аудиту розрахунків з оплати праці Технологія обліку та ревізії праці та її оплати  

Продовження додатка В

Продовження табл. В.1

 
  Розробка технології обліку, аналізу й аудиту розрахунків з оплати праці Дослідження особливостей обліку, контролю та аналізу оплати праці в бюджетних установах Обґрунтування методичних підходів до побудови обліку праці та її оплати в комерційному банку  
Дослідження особливостей обліку, аналізу й аудиту використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві Розробка технології обліку розрахунків із персоналом у системі контролю й аналізу використання фонду заробітної плати бюджетної установи Формування та оцінка контрольно-аналітичних можливостей облікової інформації про оплату праці в фінансово-кредитній установі  
Визначення методичних підходів до обліку, контролю та аналізу трудових ресурсів підприємства Організація обліку та ревізії розрахунків з оплати праці    
Розробка організаційної моделі обліку й аналізу оплати праці й розрахунків з органами соціального страхування   Визначення шляхів удосконалення фінансової звітності як передумови стабільності функціонування банківської системи  
8. Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом Обґрунтування вибору моделі оподатковування та визначення її впливу на фінансовий результат діяльності підприємства Формування облікової інформації про розрахунки бюджетної установи з бюджетом Методичні підходи до обліку й аналізу розрахунків з бюджетом комерційного банку і шляхи їх оптимізації  
Технологія обліку й податкового аудиту нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку      
Технологія обліку та податкового аудиту розрахунків з податку на додану вартість      
Обґрунтування підходів щодо технології обліку, аналізу й аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість Дослідження особливостей обліку розрахунків бюджетної установи з бюджетом    
Продовження додатка В Продовження табл. В.1  
 
      Формування технології обліку, аналізу й аудиту податків та інших обов’язкових платежів в установі банку (ПДВ,податок на землю, відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)  
9. Фінансова звітність (фінансовий стан) Організація обліку та податкового аудиту діяльності підприємств      
Обґрунтування підходів щодо технології обліку, аналізу й аудиту розрахунків з бюджетом за податком на прибуток підприємства Організація обліку та податкового аудиту у сфері оподаткування працівників бюджетних установ    
Формування інформаційної бази для аналізу й аудиту фінансового стану підприємства Обґрунтування методики складання балансу бюджетної установи, його аналіз і аудит Обґрунтування методики складання балансу комерційного банку, його аналіз та аудит  
Визначення обліку, контролю та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства Технологія обліку та ревізії бюджетної звітності установи Технологія обліку та аудиту фінансової звітності банку  
Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності підприємства для оцінки його фінансового стану Теоретичні та практичні аспекти оцінки та аналізу фінансового стану бюджетної установи Методика формування консолідованої фінансової звітності комерційного банку, аналіз її показників  
Обґрунтування підходів щодо методики складання Звіту про фінансові результати, його аналізу та аудиту Обґрунтування методики складання Звіту про результати фінансової діяльності бюджетної установи, його аналіз і аудит Визначення та вплив змін оцінки фінансових інструментів на фінансові результати і стан капіталу банку  
Формування інформаційної бази для аналізу грошових потоків під приємства Обґрунтування методики складання Звіту про рух грошових коштів бюджетної установи, його аналіз і аудит Обґрунтування методики складання Звіту про рух грошових коштів комерційного банку, його аналіз та аудит
Продовження додатка В Закінчення табл. В.1
9.Фінансова звітність (фінансовий стан) Формування інформаційної бази для управління грошовими потоками підприємства Технологія обліку та ревізії стану бухгалтерського обліку та фінансової звітності в бюджетній установі Обґрунтування технології формування Звіту про фінансові результати комерційного банку, його аналіз та аудит
Організація обліку та аудиту стану бухгалтерського обліку   Обґрунтування методики складання статистичної звітності комерційного банку, її аналіз та аудит
    Планування та контроль за використанням грошових потоків банку
    Розробка аналітичних процедур в управлінському обліку банку
    Формування облікової інформації для оцінки фінансового стану комерційного банку
    Формування управлінського обліку банку як джерела інформаційного забезпечення аналізу банківської діяльності

 

 

Продовження додатка В

Таблиця В.2

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.