Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДодатковий перелік тематики дипломних робіт з урахуванням специфіки баз практики

 

 

Додаткова частина (для промислових підприємств та суб’єктів малого бізнесу)  
Напрямок База практики – промислове підприємство чи суб’єкт малого підприємництва (СМП) Х Х  
 
Облік, аналіз і аудит фінансових інвестицій Формування обліково-аналітичної інформації про фінансові інвестиції підприємства      
Визначення методичних підходів до обліку, контролю та аналізу інвестиційної діяльності підприємства      
Формування в системі управління діяльністю підприємства технології обліку й аналізу фінансових інвестицій      
Підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства: обліковий та аналітичний аспект      
Дослідження особливостей організації обліку й аудиту фінансових інвестицій на промисловому підприємстві      
Облік, аналіз і аудит витрат основної діяльності й калькулювання собівартості продукції Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління витратами підприємства        
Визначення методичних підходів до обліку, контролю та аналізу прямих витрат на виробництво  
Технологія обліку та аудиту витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг  
Визначення методичних підходів до обліку витрат на виробництво та аналізу собівартості продукції в умовах конкурентного середовища  
Організація обліку, контролю та аналізу матеріальних витрат на виробництво в умовах конкурентного середовища  
Визначення методичних підходів до обліку, контролю й аналізу непрямих витрат на виробництво  
Організація обліку, контролю й аналізу витрат на оплату праці в управлінні підприємством  
Методичні підходи до обліку, аналізу й аудиту витрат на виробництво й формування собівартості продукції  
Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності підприємства й формування собівартості нововведень  
Методичні підходи до калькулювання собівартості інтелектуальної продукції підприємництва  
Визначення методичних підходів до обліку, контролю, аналізу матеріальних ресурсів підприємства та ефективності їх використання  
Організація обліку, аналізу й аудиту витрат суб’єкта господарювання та їх ефективності  
Продовження додатка В Продовження табл. В.2  
 
Облік, аналіз і аудит зобов’язань за облігаціями та з фінансової оренди Розробка організаційної моделі обліку, аналізу й аудиту зобов'язань за облігаціями на підприємстві      
Дослідження обліково-аналітичних аспектів фінансової оренди на підприємстві  
Організація обліку та аудиту орендних операцій підприємства  
Облік, аналіз і аудит доходів, витрат і результатів діяльності Визначення методичних підходів до оцінки та оптимізації фінансових результатів діяльності підприємства      
Організація облік і аналізу фінансових результатів та використання нерозподіленого прибутку підприємства  
Організація обліку, контролю та аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства та їх дохідності  
Визначення методичних підходів до обліку, контролю й аналізу імпортних операцій підприємства та їх доходності  
Визначення методичних підходів до обліку, контролю й аналізу експортних операцій підприємства та їх доходності  
Організація обліку, контролю й аналізу прибутку підприємства та оцінка його рентабельності  
Обґрунтування впливу облікової інформації на оцінку результатів діяльності підприємства  
Облік і аналіз витрат підприємства: управлінський аспект  
Обґрунтування технології обліку, аналізу й аудиту доходів підприємства  
Розробка облікової політики підприємства в системі управління витратами підприємства  
Формування технології обліку, аналізу й аудиту фінансових результатів діяльності підприємства  
Обґрунтування підходів щодо обліку, аналізу й аудиту витрат операційної діяльності підприємства  
Формування технології обліку, контролю та аналізу витрат у системі управління діяльністю підприємства  
Облікова політика та суб’єкти малого бізнесу Організація обліку діяльності та її аналіз на підприємствах – суб'єктах малого підприємництва      
Формування облікової інформації при складанні та аналізі звітності суб'єкта малого підприємництва  
Оптимізація побудови бухгалтерського та податкового обліку на підприємствах – суб'єктах малого підприємництва  
Удосконалення організації обліку витрат на підприємствах – суб'єктах малого підприємництва  
Продовження додатка В Продовження табл. В.2  
 
  Розробка організаційної моделі обліку розрахунків суб'єктів малого підприємництва      
Організація торговельної діяльності малого підприємства: її облік та аналіз  
Розробка облікової політики малого підприємства та визначення її впливу на фінансовий результат його діяльності  
Проблеми організації та напрями вдосконалення облікової політики та системи аналізу й контролю діяльності малого підприємства  
Дослідження проблем обліку доходів, витрат та результатів діяльності фізичної особи – підприємця  
Удосконалення облікової політики підприємства та оптимізація на цій основі аналізу його діяльності  
  Облік, аналіз і аудит доходів і видатків за-гального фонду Технологія формування кошторису доходів і видатків бюджетної установи    
  Технологія обліку та ревізії виконання кошторису бюджетної установи
  Технологія формування дохідної частини загального фонду, її облік, аналіз і аудит
  Розробка технології обліку, аналізу й аудиту виконання кошторису за загальним фондом
  Розробка технології обліку й аналізу доходів і грошових коштів загального фонду бюджетної установи
  Формування обліково-аналітичної підтримки виконання кошторису доходів і видатків бюджетної установи
  Формування облікової інформації, щодо касових видатків установи, її аналіз та аудит
  Формування облікової інформації, щодо фактичних видатків установи, її аналіз та аудит
  Облік, аналіз і аудит доходів і видатків спеціального фонду Технологія формування дохідної частини спецфонду, її облік, аналіз і аудит    
  Розробка технології обліку, аналізу й аудиту виконання кошторису за спеціальним фондом
  Розробка організаційної моделі обліку доходів і видатків бюджетних установ
  Ідентифікація облікової інформації при формуванні та використанні кошторису доходів і витрат у бюджетній установі
  Облік, аналіз і аудит асигнувань установ органами Дослідження технології виконання державного бюджету Державним казначейством України    
  Формування обліково-аналітичного забезпечення щодо коригування розміру бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів
  Облік, аналіз і аудит використання бюджетних асигнувань розпорядниками коштів
  Продовження додатка В Продовження табл. В.2
 
  Держказначейства Технологія формування обліку доходів державного бюджету в органах Державного казначейства    
  Розробка організаційної моделі обліку й контролю асигнувань та видатків Державного казначейства    
  Облік, аналіз і аудит виконання місцевих бюджетів Технологія формування кошторису доходів і видатків місцевого бюджету    
  Формування дохідної частини місцевого бюджету, облік, аналіз і аудит її виконання
  Облік, аналіз і аудит видатків розпорядника коштів
  Особливості застосування програмно-цільового методу при аналізі, аудиті та обліку виконання бюджетних програм місцевих бюджетів
  Додаткова частина (для фінансово-кредитних установ)
  Облік, аналіз і аудит кредитно-депозитних операцій Розробка технології обліку, аналізу й аудиту кредитних операцій банку    
  Формування технології обліку, аналізу й аудиту депозитних операцій банку
  Визначення ефективності депозитної політики комерційного банку: обліково-аналітичні аспекти
  Формування в системі обліку, аналізу й аудиту кредитної діяльності комерційного банку інформації про ефективність її реалізації
  Формування в системі обліку, аналізу й аудиту депозитних операцій банку інформації щодо ефективності їх реалізації    
  Розробка порядку оцінювання та відображення в обліку комерційного банку споживчого кредитування
  Формування обліково-аналітичного забезпечення управління ефективністю кредитної діяльності комерційного банку
  Моделювання системи обліку кредитних операцій банку
  Обґрунтування порядку відображення кредитних операцій банку у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності
             

 Облік, аналіз і аудит валютних операцій Обґрунтування вибору методичного підходу до відображення в обліку операцій банку в іноземній валюті      
Обґрунтування технології обліку, аналізу й аудиту операцій банку з іноземною валютою      
Розробка технології обліку, аналізу й аудиту зовнішньоекономічних операцій (діяльності) комерційного банку      
Розробка аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності банку в роботі з іноземною валютою      
Формування технології обліково-аналітичної роботи банку з платіжними документами та готівковою в іноземній валюті      
Закінчення додатка В Закінчення табл. В.2  
 
Облік, аналіз і аудит операцій за безготів-ковими розрахунками Формування технології обліку, аналізу й аудиту безготівкових розрахунків банку      
Розвиток технології обліку, аналізу й аудиту операцій комерційного банку з використанням платіжних карток      
Обґрунтування вибору методу оцінки вартості та визначення взаємозв'язку дохідності й ризику операцій з цінними паперами в комерційному банку      
Технологія формування обліку, контролю та аналізу безготівкових розрахунків у системі управління грошовими потоками комерційного банку      
Методика формування організаційної моделі обліку, аналізу й аудиту операцій комерційного банку з обслуговування платіжного обороту підприємств і організацій      
Відображення в обліку комерційного банку фінансових інструментів згідно з МСФО      
Облік, аналіз і аудит доходів, витрат та фінансових результатів Обґрунтування порядку визнання та відображення доходів комерційного банку, їх облік, аналіз та аудит      
Оцінка, аналіз та аудит результатів діяльності поточного року комерційного банку та розподіл його прибутку      
Розробка технології обліку, аналізу й аудиту доходів і витрат комерційного банку      
Оцінка впливу облікової інформації банку на прийняття управлінських рішень      
Технологія формування обліку, аналізу й аудиту фінансової та інвестиційної діяльності комерційного банку      
Обґрунтування вибору методу обліку й аналізу фінансових результатів діяльності банку та шляхи їх оптимізації      
Обґрунтування порядку визнання та відображення доходів комерційного банку в системі бухгалтерського обліку, їх аналіз та аудит      
Розробка порядку розподілу витрат на собівартість банківських послуг      
Розробка організаційної моделі обліку витрат та калькулювання собівартості банківських продуктів      
Формування облікової політики комерційного банку в системі підтримки управлінських рішень    

 


Додаток Д

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.