Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗразок завдання на дипломну роботу

(російською мовою для іноземних студентів)

 

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИСТЕТ

ИМЕНИ СЕМЕНА КУЗНЕЦА

Факультет учета и аудита

Кафедра _________________________

Образовательно-квалификационный уровень «бакалавр»

Направление подготовки 6.030509 «Учет и аудит»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий кафедрой

__________________________

__________________________

_________________________

«____»______________20__ г.

ЗАДАНИЕ

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТУ

 

_______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Тема работы: ______________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель работы ________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, научная степень, ученое звание)

утвержденные Приказом высшего учебного заведения от “__”_______ 20__ года № _____.

2. Срок представления студентом работы “___”________ 20__ года.

3. Исходные данные к работе __________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Закінчення додатка Ж

 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые нужно разработать) ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

5. Перечень графического материала

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанты подразделов работы 

Подраздел Фамилия, инициалы и должность консультанта Подпись, дата
задание выдал задание принял
       

 

7. Дата выдачи задания “___”________ 20__ года.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п Название этапов дипломной работы Срок выполнения этапов работы
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Студент _________ __________________

(подпись) (фамилия и инициалы)

Руководитель работы_________ __________________

(подпись) (фамилия и инициалы)

Руководитель программы подготовки бакалавра ________ _________________

(подпись) (фамилия и инициалы)


Додаток З

Приклад подання структурно-логічних схем дослідження

 

 


Додаток И

 

Зразок довідок про актуальність теми дослідження та використання результатів у діяльності підприємства

 

 

 
 
Штамп підприємства із зазначенням номеру довідки та дати її видачі

 


ДОВІДКА

Дана студенту(ці) 4 курсу факультету «Облік і аудит» ХНЕУ Ім. С. Кузнеця _________________________________ у тому, що обрана тема дипломної роботи «_________________________________» є актуальною й робота буде виконуватися на основі даних діяльності підприємства «_______________________».

 

Головний бухгалтер М.П. (П.І.Б.)

(заступник директора)

 

 
 
Штамп підприємства із зазначенням номера довідки та дати її видачі

 

 


ДОВІДКА

Дана студенту(ці) 4 курсу факультету «Облік і аудит» ХНЕУ Ім. С. Кузнеця _________________________________ у тому, що виконана дипломна робота на тему: «___________________________» має практичний інтерес та її результати можуть бути використані у господарській діяльності підприємства «_______________________».

 

Головний бухгалтер М.П. (П.І.Б.)

(заступник директора)

Додаток К

 

Приклади оформлення подання щодо захисту дипломної роботи

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Направляється студентка Руденко А. А. до захисту дипломної роботи за спеціальніс- тю 8.03050901 «Облік і аудит»на тему: Удосконалення обліку й аналізу витрат на виробництво в системі управління діяльністю підприємства.

Дипломна робота і рецензія додаються.

Декан факультету ____________ Г. Ф. Азаренков .

(підпис)

Довідка про успішність

Руденко Анна Анатоліївна за період навчання на факультеті Облік і аудит з 20__ року до 20___ року повністю виконала навчальний план за спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ___%, добре ____%, задовільно ____%;

шкалою ECTS: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%.

Секретар факультету ________ Я. О. Бабічєва

(підпис)

 

Висновок керівника дипломної роботи

Студентка Руденко А. А. виконала дипломну роботу в повному обсязі відповідно до виданого завдання та в задані строки згідно з календарним планом. Зміст роботи, в цілому, відповідає обраній темі. Стиль та мова викладання дипломної роботи зрозумілі. При написанні було використано ПЕОТ та ІКТ. За результатами дослідження було опубліковано наукову статтю у фаховому збірнику наукових праць. Бакалаврська дипломна робота заслуговує 90 (дев’яносто) балів, рекомендується до захисту у ДЕК. .

Керівник роботи ___________________ С. В. Лабунська

“____”___________________20 __ року

 

 

Висновок кафедри про дипломну роботу

Дипломна робота розглянута. Студентка Руденко А. А. допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку, професор . _______ А. А. Пилипенко . (підпис) “___”___________________20 __ року

Продовження додатка К

 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Направляється студентка Руденко А. А. до захисту дипломної роботи за спеціальніс- тю 8.03050901 «Облік і аудит»на тему: Удосконалення обліку й аналізу витрат на виробництво в системі управління діяльністю підприємства.

Дипломна робота і рецензія додаються.

Декан факультету ____________ Г. Ф. Азаренков .

(підпис)

Довідка про успішність

Руденко Анна Анатоліївна за період навчання на факультеті Облік і аудит з 20__ року до 20___ року повністю виконала навчальний план за спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ___%, добре ____%, задовільно ____%;

шкалою ECTS: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%.

Секретар факультету ________ Я. О. Бабічєва

(підпис)

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.