Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПриклади заяв на затвердження теми дипломної роботи

Завідувачу кафедри

бухгалтерського обліку

проф. Пилипенку А. А.

 

студента (ки) 4 курсу 1 групи

факультету «Облік і аудит»

Іванова Івана Івановича

 

 

З а я в а

 

Прошу затвердити тему дипломної роботи освітньо-кваліфікаційно-го рівня «бакалавр»: «Розробка організаційної моделі обліку, аналізу й аудиту формування статутного капіталу підприємства».

 

25.02.2014 р. Підпис студента

Узгоджено:

 

Керівник програми підготовки бакалавра підписи проф. Маляревський Ю. Д. проф. Тютюнник П. С.

 

 

Керівник роботи підпис доц. Писарчук О. В.

 

Додатки:

 

1. Розгорнутий план.

2. Анотація.

3. Схема логіки дослідження.

4. Перелік літератури.

Продовження додатка Д

 

Завідувачу кафедри

економічного аналізу

проф. Отенко І. П.

студента (ки) 4 курсу 1 групи

факультету «Облік і аудит»

Іванова Івана Івановича

 

 

З а я в а

 

Прошу затвердити тему дипломної роботи освітньо-кваліфікаційно-го рівня «бакалавр»: «Розробка організаційної моделі обліку, аналізу й аудиту формування статутного капіталу підприємства»

 

25.02.2014 р. Підпис студента

Узгоджено:

 

Керівник програми підготовки бакалавра підпис доц. Іванієнко В. В.

 

 

Керівник роботи підпис доц. Хмеленко Г. Г.

 

Додатки:

 

1. Розгорнутий план.

2. Анотація.

3. Схема логіки дослідження.

4. Перелік літератури.

 

Продовження додатка Д

 

Завідувачу кафедри

контролю і аудиту

проф. Дікань Л. В.

 

студента (ки) 4 курсу 1 групи

факультету «Облік і аудит»

Іванова Івана Івановича

 

 

З а я в а

 

Прошу затвердити тему дипломної роботи освітньо-кваліфікаційно-го рівня «бакалавр»: «Розробка організаційної моделі обліку, аналізу й аудиту формування статутного капіталу підприємства» 

25.02.2014 р. Підпис студента

Узгоджено:

 

Керівник програми підготовки бакалавра підпис   доц. Синюгіна Н. В.

 

Керівник роботи підпис доц. Мултанівська Т. В.

 

Додатки:

 

1. Розгорнутий план.

2. Анотація.

3. Схема логіки дослідження.

4. Перелік літератури.

 

Закінчення додатка Д

 

Завідувачу кафедри

Економіки та оцінки

Майна підприємств

к. е. н, доц. Сердюкову К. Г.

студента (ки) 4 курсу 1 групи

факультету «Облік і аудит»

Іванова Івана Івановича

 

 

З а я в а

 

Прошу затвердити тему дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: «Розробка організаційної моделі обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу підприємства»

 

25.02.2014 р. Підпис студента

Узгоджено:

 

Керівник програми підготовки бакалавра підпис Єфремова Л. В.

 

Керівник роботи: підпис Горобинська М. В.

 

Додатки:

1. Розгорнутий план.

2. Анотація.

3. Схема логіки дослідження.

4. Перелік літератури.

 

 

Додаток Е

Приклад заяви на дотримання професійної етики

При написанні дипломної роботи

 

Заява про дотримання професійної етики при написанні дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр   Я,_____________________________, студент (ка) бакалаврату факультету «Облік і аудит» ХНЕУ ім. С. Кузнеця, заявляю, що в моїй бакалаврській роботі на тему «__________________________ __________________________________________________», яка подається у Державну атестаційну комісію для публічного захисту, дотримані правила професійної етики, які не дозволяють наявності плагіату, фальсифікації даних та хибного цитування при написанні випускних кваліфікаційних робіт. Я ознайомлений (на) з діючим у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця Положенням про підготовку та захист дипломної роботи бакалавра, згідно з яким наявність плагіату, фальсифікації даних та хибного цитування є підставою для зниження оцінки дипломної роботи або її незадовільного оцінювання. _____________________ ___________ (П.І.Б.) (підпис) ___________ (дата)

 

Додаток Ж

Зразки завдань на дипломну роботу

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра бухгалтерського обліку

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри

бухгалтерського обліку

д. е. н., проф. Пилипенко А. А.

_________________________

«____»______________20__ р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

_______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи_____________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені Наказом вищого навчального закладу від “___”________ 20__ року № _.

2. Строк подання студентом роботи “___”________ 20__ року.

3. Вихідні дані до роботи ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Продовження додатка Ж

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанти підрозділів роботи

 

Підрозділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
       

 

7. Дата видачі завдання “___”________ 20__ року.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломної роботи Строк виконання етапів роботи
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Студент _________ __________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи_________ __________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник програми підготовки бакалавра________ _________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Продовження додатка Ж

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра економічного аналізу

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри

економічного аналізу

д. е. н, проф. Отенко І. П.

_________________________

«____»______________20__ р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

_______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи_____________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені Наказом вищого навчального закладу від “___”________ 20__ року № _.

2. Строк подання студентом роботи “___”________ 20__ року.

3. Вихідні дані до роботи ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження додатка Ж

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанти підрозділів роботи

 

Підрозділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
       

 

7. Дата видачі завдання “___”________ 20__ року.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломної роботи Строк виконання етапів роботи
     
     
     
     
     
     
     
     

Студент _________ __________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи_________ __________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 

Керівник програми підготовки бакалавра________ _________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 

Продовження додатка Ж

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра контролю і аудиту

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри

контролю і аудиту

к. е. н, проф. Дікань Л. В.

_________________________

«____»______________20__ р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

_______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи_____________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені Наказом вищого навчального закладу від “___”________ 20__ року № _.

2. Строк подання студентом роботи “___”________ 20__ року.

3. Вихідні дані до роботи ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження додатка Ж

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти підрозділів роботи

 

Підрозділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
       

 

7. Дата видачі завдання “___”________ 20__ року.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломної роботи Строк виконання етапів роботи
     
     
     
     
     
     
     
     

Студент _________ __________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи_________ __________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 

Керівник програми підготовки бакалавра________ _________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Продовження додатка Ж

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра економіки та оцінки майна підприємств

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри

контролю і аудиту

к. е. н, доц. Сердюков К. Г.

_________________________

«____»______________20__ р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

_______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи_____________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені Наказом вищого навчального закладу від “___”________ 20__ року № _.

2. Строк подання студентом роботи “___”________ 20__ року.

3. Вихідні дані до роботи ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження додатка Ж

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти підрозділів роботи

 

Підрозділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
       

 

7. Дата видачі завдання “___”________ 20__ року.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломної роботи Строк виконання етапів роботи
     
     
     
     
     
     
     
     

Студент _________ __________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи_________ __________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 

Керівник програми підготовки бакалавра________ _________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Продовження додатка Ж

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.