Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВисновок керівника дипломної роботи

Студентка Руденко А. А. виконала дипломну роботу в повному обсязі відповідно до виданого завдання та в задані строки згідно з календарним планом. Зміст роботи, в цілому, відповідає обраній темі. Стиль та мова викладання дипломної роботи зрозумілі. При написанні було використано ПЕОТ та ІКТ. За результатами дослідження було опубліковано наукову статтю у фаховому збірнику наукових праць. Бакалаврська дипломна робота заслуговує 90 (дев’яносто) балів, рекомендується до захисту у ДЕК. .

Керівник роботи ___________________ С. В. Лабунська

“____”___________________20 __ року

 

 

Висновок кафедри про дипломну роботу

Дипломна робота розглянута. Студентка Руденко А. А. допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри економічного аналізу, професор . ____________ І. П. Отенко . (підпис) “___”___________________20 __ року

 

Продовження додатка К

 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Направляється студентка Руденко А. А. до захисту дипломної роботи за спеціальніс- тю 8.03050901 «Облік і аудит»на тему: Удосконалення обліку й аналізу витрат на виробництво в системі управління діяльністю підприємства.

Дипломна робота і рецензія додаються.

Декан факультету ____________ Г. Ф. Азаренков .

(підпис)

Довідка про успішність

Руденко Анна Анатоліївна за період навчання на факультеті Облік і аудит з 20__ року до 20___ року повністю виконала навчальний план за спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ___%, добре ____%, задовільно ____%;

шкалою ECTS: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%.Секретар факультету ________ Я. О. Бабічєва

(підпис)

 

Висновок керівника дипломної роботи

Студентка Руденко А. А. виконала дипломну роботу в повному обсязі відповідно до виданого завдання та в задані строки згідно з календарним планом. Зміст роботи, в цілому, відповідає обраній темі. Стиль та мова викладання дипломної роботи зрозумілі. При написанні було використано ПЕОТ та ІКТ. За результатами дослідження було опубліковано наукову статтю у фаховому збірнику наукових праць. Бакалаврська дипломна робота заслуговує 90 (дев’яносто) балів, рекомендується до захисту у ДЕК. .

Керівник роботи ___________________ С. В. Лабунська

“____”___________________20 __ року

 

 

Висновок кафедри про дипломну роботу

Дипломна робота розглянута. Студентка Руденко А. А. допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри контролю і аудиту, професор . _______ Л. В. Дікань .

(підпис)

“___”___________________20 __ року

 

Закінчення додатка К

 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Направляється студентка Руденко А. А. до захисту дипломної роботи за спеціальніс- тю 8.03050901 «Облік і аудит»на тему: Удосконалення обліку й аналізу витрат на виробництво в системі управління діяльністю підприємства.

Дипломна робота і рецензія додаються.

Декан факультету ____________ Г. Ф. Азаренков .

(підпис)

Довідка про успішність

Руденко Анна Анатоліївна за період навчання на факультеті Облік і аудит з 20__ року до 20___ року повністю виконала навчальний план за спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ___%, добре ____%, задовільно ____%;

шкалою ECTS: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%.

Секретар факультету ________ Я. О. Бабічєва

(підпис)

 

Висновок керівника дипломної роботи

Студентка Руденко А. А. виконала дипломну роботу в повному обсязі відповідно до виданого завдання та в задані строки згідно з календарним планом. Зміст роботи, в цілому, відповідає обраній темі. Стиль та мова викладання дипломної роботи зрозумілі. При написанні було використано ПЕОТ та ІКТ. За результатами дослідження було опубліковано наукову статтю у фаховому збірнику наукових праць. Бакалаврська дипломна робота заслуговує 90 (дев’яносто) балів, рекомендується до захисту у ДЕК. .

Керівник роботи ___________________ С. В. Лабунська

“____”___________________20 __ року

 

 

Висновок кафедри про дипломну роботу

Дипломна робота розглянута. Студентка Руденко А. А. допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри економіки та оцінки майна підприємств, доц.. ______ К. Г. Сердюков

(підпис) “___”___________________20 __ року

 

 

Додаток Л

Узагальнення вимог до окремих розділів дипломної роботи

Елемент роботи Вимоги до окремих розділів дипломної роботи
Зміст Повинен відтворювати назви розділів, параграфів тощо, які розкривають тему дипломної роботи, із зазначенням номерів сторінок, на яких вони розміщені
Мета та завдання Всі наведені завдання повинні бути розкриті в дипломній роботі (не допускається наявність невиконаних завдань або їх невідповідність тематиці дипломної роботи)
Обсяг роботи Обсяг кожного з основних розділів роботи повинен відповідати даним методичним рекомендаціям
Схема дослідження Обов’язковим є наявність схеми дослідження, яка пов’язувала б зав-дання дослідження, використовувані методи дослідження та висновки окремих частин у єдиний алгоритм
Список джерел Кількість використаних літературних джерел повинна бути не менше ніж 70. Література не повинна бути застарілою. Недопустимо посилання на одні й ті ж самі літературні джерела, різних років видання. Список використаних джерел повинен обов’язково містити посилання на наукові й навчально-методичні праці викладачів кафедри. Обов’язковими є посилання на зарубіжну літературу, наукові монографії та сучасні статті у наукових періодичних виданнях. Обов’язково повинні бути у достатній кількості (бажано на всі наведені в переліку) посилання на літературні джерела з вказівкою номерів сторінок
Стиль викладення Не допускається художній та публіцистичний стиль викладення матеріалу. Робота повинна бути виконана суто в науковому стилі. Логіку викладення повинні розширювати та доповнювати таблиці й рисунки
Висновки Висновки повинні бути наведені за кожним розділом дипломної роботи. Загальні висновки за дипломною роботою повинні відповідати поставленим завданням за сутністю та кількістю й повністю розкривати особливості отриманих результатів та їх практичну значущість
Антиплагіат Керівник роботи приймає рішення про допущення її до захисту також на підставі проведення перевірки в системі логіко-семантичного аналізу текстів «Антиплагіат»
Розкриття технологічної складової Пріоритетним напрямом у розкритті технологічної складової дипломної роботи є висвітлення технологічних операцій об’єкта облікового спостереження та встановлення впливу обраної організації технологічних процесів на порядок та правила ведення обліку (облікову політику), контролю та аналізу. У разі неможливості визначення такої відповідності можна обмежитись розкриттям технології обліку, контролю та аналізу на обраній базі практики (у частині реалізації на ній елементів методу бухгалтерського обліку, контролю та економічного аналізу)
Оформлення Дипломна робота оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки й техніки» та внутрішніх методичних рекомендацій кафедри

Додаток М

Зразки пояснювальної записки

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра бухгалтерського обліку

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

БАКАЛАВР

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему «_______________________________________________________»

 

Виконав(ла): студент(ка) ___ курсу,

групи ___________, напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

__________________

(Прізвище та ініціали)

Керівник: _____, _______ _______________

(ступінь) (звання) (Прізвище та ініціали)

Рецензент: _____, _______ _______________

(ступінь) (звання) (Прізвище та ініціали)

 

 

Харків, 20__

Продовження додатка М

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра бухгалтерського обліку

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

БАКАЛАВР

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему «Визначення методичних підходів до обліку й аналізу фінансових результатів діяльності підприємства»

 

Виконала: студентка 4 курсу,

групи 6.01.31.09.01, напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

Гавриленко О. О.

Керівник: к.е.н, доцент Лабунська С. В.

Рецензент: Бондар П. Р.

 

 

 

Харків, 2014

Продовження додатка М

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

БАКАЛАВР

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему «_______________________________________________________»

 

Виконав(ла): студент(ка) ___ курсу,

групи ___________, напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

__________________

(Прізвище та ініціали)

Керівник: _____, _______ _______________

(ступінь) (звання) (Прізвище та ініціали)

Рецензент: _____, _______ _______________

(ступінь) (звання) (Прізвище та ініціали)

 

 

 

Харків, 20__

Продовження додатка М

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

БАКАЛАВР

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему «Визначення методичних підходів до обліку й аналізу фінансових результатів діяльності підприємства»

 

Виконала: студентка 4 курсу,

групи 6.01.31.09.01, напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

Гавриленко О. О.

Керівник: к.е.н, доцент Іванієнко В. В.

Рецензент: Бондар П. Р.

 

 

 

Харків, 2014

Продовження додатка М

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра КОНТРОЛЮ І АУДИТУ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

БАКАЛАВР

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему «_______________________________________________________»

 

Виконав(ла): студент(ка) ___ курсу,

групи ___________, напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

__________________

(Прізвище та ініціали)

Керівник: _____, _______ _______________

(ступінь) (звання) (Прізвище та ініціали)

Рецензент: _____, _______ _______________

(ступінь) (звання) (Прізвище та ініціали)

 

 

 

Харків, 20__

 

Продовження додатка М

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра КОНТРОДЮ І АУДИТУ

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

БАКАЛАВР

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему «Визначення методичних підходів до обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства»

 

Виконала: студентка 4 курсу,

групи 6.01.31.09.01, напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

Гавриленко О. О.

Керівник: к.е.н, доцент Мултанівська Т. В.

Рецензент: Бондар П. Р.

 

 

 

Харків, 2014

Продовження додатка М

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра Економіки та оцінки майна підприємств

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

БАКАЛАВР

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему «_______________________________________________________»

 

Виконав(ла): студент(ка) ___ курсу,

групи ___________, напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

__________________

(Прізвище та ініціали)

Керівник: _____, _______ _______________

(ступінь) (звання) (Прізвище та ініціали)

Рецензент: _____, _______ _______________

(ступінь) (звання) (Прізвище та ініціали)

 

 

 

Харків, 20__

Продовження додатка М

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра Економіки та оцінки майна підприємств

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

БАКАЛАВР

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему «Визначення методичних підходів до обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства»

 

Виконала: студентка 4 курсу,

групи 6.01.31.09.01, напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

Знаменська О. О.

Керівник: к.е.н, доцент Горобинська М. В.

Рецензент: Бондар П. Р.

 

 

 

Харків, 2014

Закінчення додатка М

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.