Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПриклади тематики дипломних робіт, виконаних на базі фінансово-кредитних установ

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Тема «Розробка технології обліку, аналізу й аудиту кредитних операцій банку»
1. Теоретичні основи формування кредитних операцій банку 1.1. Дослідження тенденцій розвитку кредитного ринку України 1.2. Економічна сутність кредитування і його роль в розвитку економіки України 1.3. Класифікація кредитних операцій банку та номенклатура рахунків, призначених для їх обліку 1.4. Економічна характеристика об’єкта дослідження
2. Діюча система обліку кредитних операцій банку 2.1. Бухгалтерський облік наданих кредитів 2.2. Облік забезпечення кредитних операцій 2.3. Відображення в обліку погашення заборгованості за наданими кредитами
3. Технологія проведення аналізу й аудиту кредитних операцій банку 3.1. Структурний аналіз кредитних операцій банку 3.2. Аналіз кредитоспроможності позичальника 3.3. Формування технології проведення аудиту кредитних операцій 3.4. Охорона праці
Тема «Обґрунтування технології обліку, аналізу й аудиту операцій банку з іноземною валютою»
1. Розвиток банківської системи України та вплив валютного контролю на стабілізацію валютного ринку держави 1.1. Характеристика валютного ринку та діяльності банків на ньому 1.2. Дослідження курсової політики в умовах припливу іноземного капіталу в Україну 1.3. Види валютних операцій комерційних банків 1.4. Економічна характеристика об'єкта дослідження
2. Існуюча система обліку валютних операцій банку та її вдосконалення 2.1. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються за дорученням клієнтів банку 2.2. Облік операцій з міжнародними пластиковими картками та дорожніми чеками 2.3. Облік інших операцій банку з іноземною валютою 2.4. Обґрунтування методики відображення резервів за валютними операціями банку у фінансовій звітності комерційного банку
3. Існуюча система аналізу валютних операцій банку та шляхи її удосконалення 3.1. Методика проведення комплексного аналізу валютних операцій банку 3.2. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій 3.3. Аналіз валютної позиції банку 3.4. Визначення та оцінка валютного ризику в діяльності банку 3.5. Охорона праці

Закінчення додатка ПЗакінчення табл. П.4

Тема «Розробка технології обліку, аналізу й аудиту доходів і витрат комерційного банку»
1. Особливості формування фінансових результатів банківської діяльності 1.1. Розгляд сучасного стану банківської системи України та Харківської області 1.2. Економічний зміст доходів і витрат комерційного банку 1.3. Види та класифікація доходів і витрат банку за напрямами діяльності 1.4. Економічна характеристика об'єкта дослідження
2. Діюча система обліку доходів і витрат банку, напрями її удосконалення 2.1. Облік процентних та комісійних доходів і витрат банку 2.2. Облік торговельних доходів і витрат банку 2.3. Облік інших банківських та небанківських операційних доходів і витрат банку 2.4. Вибір методу визнання процентних доходів від банківських операцій
3. Аналіз доходів і витрат комерційного банку та шляхи його удосконалення 3.1. Аналіз обсягів, динаміки та структури доходів і витрат 3.2. Аналіз і оцінка рівня дохідності банку 3.3. Застосування трендового методу аналізу при прогнозуванні процентних доходів банку 3.4. Охорона праці
Тема «Формування технології обліку, аналізу й аудиту безготівкових розрахунків банку»
1. Теоретичні основи формування безготівкових розрахунків банку 1.1. Економічна сутність і динаміка розвитку безготівкових розрахунків в Україні 1.2. Класифікація та загальні принципи бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків банку 1.3. Розгляд законодавчо-нормативної бази безготівкових розрахунків в Україні 1.4. Економічна характеристика об'єкта дослідження
2. Діюча система обліку безготівкових розрахунків банку, напрями її удосконалення 2.1. Документальне відображення безготівкових розрахунків банку 2.2. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями та платіжними вимогами-дорученнями 2.3. Облік операцій при розрахунках чеками та акредитивами
3. Діюча система аналізу й аудиту безготівкових розрахунків банку, шляхи її удосконалення 3.1. Аналіз структури безготівкових операцій за групами клієнтів, способами надання розрахункових документів, видами платіжних інструментів 3.2. Аналіз операцій банку із банківськими платіжними картками 3.3. Внутрішньобанківський аудит за безготівковими операціями банку 3.4. Охорона праці

Додаток Р

 

Приклади оформлення джерел

 

№ з/п Вид джерела Стандартне оформлення
Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 13.12.1991 р. № 1977-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-12
П(С)БО Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» від 31.12.1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
Державні стандарти ДСТУ 12.1003-83. Освітлення. Загальні вимоги безпеки. – К. : Держстандарт України, 2003. – 12 с.
Підручник, монографія 1. Маляревський Ю. Д. Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства : монографія / Ю. Д. Маляревський, С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Х. : Вид. ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ, 2009. – 160 с. 2. Облік у галузях виробництва і послуг : навч. посібн. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко та ін. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 616 с.
Методичні рекомендації Методические рекомендации к выполнению практических работ по курсу «Управленческий учет» для студ. спец. 8.050106 всех форм обучения / сост. С. В. Лабунская. – Х. : ХНЭУ, 2004. – 32 с.
Стаття в періодичному виданні Фартушняк О. В. Признание и оценка дебиторской и кредиторской задолженности в отечественной и зарубежной практике / О. В. Фартушняк, Л. В. Безкоровайная, И. Ю. Пасич-ник // Бизнес-Информ. – 2011. – № 2 (2). – С. 107–109
Матеріали конференцій Курган Н. В. Комплексне оцінювання інноваційних можливостей виробничого підприємства / Н. В. Курган // Матеріали Міжнарод-ної науково-практичної конференції «Економіка та ефективна організація фінансових і виробничих процесів» (Київ, 14 – 15 жовтня 2011 р.). – К. : Аналітичний центр «Нова економіка», 2011. – С. 73–77
Мережа Internet 1. The Global Competitiveness Report 2010 – 2011 [Electronic resourse] // World Economic Forum. – Access made : http://www3. weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_ 20101.pdf. 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/2755-17
Авторефе-рати дисер-тацій Безкоровайна Л. В. Організаційно-економічний механізм ефективної операційної діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук за спец. 08.06.01 / Л. В. Безкоровайна, Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2005. – 20 с.

 

 

Додаток С

Рекомендації щодо формування бально-рейтингової оцінки виконання дипломних робіт (проектів)

Таблиця С 1

Етапи виконання дипломної роботи/проекту

Елементи навчальної діяльності Максималь-ний бал на 1-й ПК з початку семестру Максималь-ний бал за період між 1-м ПК і 2-м ПК Максимальний бал за період між 2-м ПК і на кінець семестру Усього за семестр
Відвідування консультацій (2 бали/тиждень)
Виконання проміжних етапів розробки проекту відповідно до завдання і календарного плану проекту  
Компонент своєчасності  
Публікації та доповіді учасників проектних груп на наукових конференціях різного рівня    
Усього максимум за період
Захист етапу (максимум)      
Накопичуваль-ним підсумком

Додаток Т

Зразок рецензії на дипломну роботу

РЕЦЕНЗІЯ

На дипломну роботу

студента(ки) ХНЕУ Ім. С. Кузнеця__________________________________________

(прізвище, ініціали)

________________________________________________________________________

(назва теми)

________________________________________________________________________

 

1. Актуальність теми

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Новизна

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Якість проведеного аналізу проблеми

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Практична цінність висновків і рекомендацій

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Наявність недоліків

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Загальний висновок і оцінка дипломної роботи

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Рецензент______________

(посада)

___________________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

__________________

(місце роботи)

 

Печатка «____» ________________

Додаток У

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.