Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 2. Історичний розвиток світової філософії.

Виникнення і розвиток філософії в країнах стародавньої цивілізації.

1. Східна і західна філософсько-світоглядна парадигма, джерела і наслідки.

2. Ірраціонально-духовна парадигма філософії Стародавньої Індії. Йога, Джайнизм, Буддизм.

3. Ірраціонально-прагматична парадигма давньокитайської філософії та її проблеми. Конфуціанство. Даосизм. Легізм.

4. Антична філософія: Характерні риси, проблеми, школи: докласична доба, класика, еллінізм, рання античність.

5. Традиційні ідеї стародавньої філософії та їх зв’язок з медициною.

 

Рекомендована література.

Основна:

1. Бичко А.К., Бичко І.В. Історія філософії. Підручник. К. „Либідь”. 2001.с. 17-51.

2. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції. Підручник. К.

Книга. 2005. с. 46-126.

3. Філософія. Курс лекцій для студентів медичних вузів за ред. Попова. К. 2005.

4. Петрушенко В.Л. Філософія. Навчальний посібник. „Каравела”. Львів.2000. с. 33-73.

5. Степанов В. Філософія для студентів і аспірантів медичних вузів. Навчальний посібник. Вінниця. „Тезис”. 2003. с. 9-45.

6. Причепій Є.М. Філософія. Навчальний посібник. 2001. с. 41-76.

 

Додаткова:

1. Читанка з історії філософії. К. 1992.

2. Степанов М. Восточная философия: Введение в курс. М. 19997.

3. Томпсон М. Восточная философия. М. 2000.

4. Пролеєв С.В. Історія античної філософії. – К. 2001.

5. Татаркевич В. Історія філософії. Т.1. Львів, 1997.

6. Кондзьолка В.В. Нариси античної філософії. Л., 1993.

 

Питання для контролю та самоконтролю.

1. В чому полягає відмінність західного та східного типу філософствування.

2. Охарактеризуйте значення поняття „інь” та „янь” у світогляді китайських традицій.

3. Назвіть основні принципи філософії Конфуція.4. Який моральний зміст філософії буддизму?

5. Розкрийте зміст поняття карма в буддизмі.

6. У чому полягає головна особливість античної філософії?

7. Розкрийте зміст поняття еклектика.

8. Хто такі софісти?

9. Що таке “світ ідей” Платона?

10. Окресліть основні проблеми натурфілософії та специфіку їх вирішення.

11. Визначте основні риси вчення про матерію Арістотеля?

12. В чому полягає „Сократівська іронія”.

 

Питання для дискусії та проблемні ситуації.

 

1. Чим відрізняється західна і східна парадигма філософії.

2. Чому східна філософія є методологічною основою сучасної нетрадиційної медицини?

3. Які ідеї конфуціанства, даосизму, дзенбуддизму вплинули на характер сучасного економічного і екологічного мислення китайців і японців?

4. Чи правомірна характеристика буддизму як атеїстичного світогляду?

5. Яке значення має для побудови сучасної філософської і природничо-наукової картини світу висновок школи Піфагора що “все є число”?

6. В чому полягає значення передбачення Геракліта для зміни наших уявлень про свідомість, “що сила розуму полягає не в голові людини, а за її межами”?

7. Чи геніальний Платон як філософ? Якщо так, то в чому?

8. На думку К. Попера, філософія Платона шкідлива для демократичного суспільства. Чи справедлива ця думка?

9. Чи достойний Арістотель Нобелівської премії? Якщо так, то в силу яких підстав?

10. Яким чином уявлення Епікура про самочинне відхилення атомів служить обгрунтуванням етики?

 

Питання для самостійного вивчення теми.

1. Україна та українська культура в контексті проблеми співвідношення західного та східного типів цивілізацій.

2. Сучасна оцінка впливу вихідних філософських ідей даосизму на розвиток медицини.

3. Оцінка впливу ідей конфуціанства на економічне мислення сучасного Китаю.

4. В чому полягає сучасний екологічний зміст філософських ідей буддизму?

5. Проаналізуйте проблеми людського пізнання, про які йдеться в діалозі Платона „Тімей”.

6. Прочитайте твір Арістотеля „Політика” і покажіть його морально-виховну роль

за уявленями філософа.

 

 

Реферати

Відображення традиційних ідей східної філософії в розвитку медичного пізнання та лікарської практики.

Ідеї філософії йоги у східній медицині.

Ідеї даосизму у східній медицині.

Конфуцій і конфуціанство.

Антична філософія і медицина.

Теорія ідеальної держави Платона та сучасність.

Східна філософія і “тібецька медицина”.

 

 

Тема 3. Філософія Середньовіччя, епохи Відродження, Нового часу.

1. Теоцентризм і креаціонізм філософії Середньовіччя.

2. Гуманізм, пантеїзм і натурфілософія епохи Відродження.

3. Філософія Нового часу: поняття субстанції та проблема методу наукового пізнання.

4. Проблема людини, суспільного прогресу: значення розуму в філософії просвітництва.

 

Рекомендована література.

Основна:

1. Історія філософії. Підручник. \ За ред. І.В. Бичко. – К., „Либідь”. 2001. с. 51-122.

2. Петрушенко В.Л. Філософія. Навчальний посібник. К.Л. 2001. ст. 91-134.

3. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії. К. Інкос. 2006. ст. 46-76.

4. Степанов В. Філософія. Навчальний посібник. Вінниця. „Тезис”. 20003.

5. Причипій Є.М. і інші. Філософія. Навчальний посібник. – К., 2001.

 

Додаткова:

1. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. Львів. 2001.

2. Татаркевич В. Історія філософії. Т.1. Львів. 1997.

3. Волинка Г.І. і інші. Вступ до філософії. Історико-філософська пропедевтика. Підручник.

К, Вища школа. 1994.

 

Питання для контролю та самоконтролю.

1. Назвіть основні риси середньовічної філософії.

2. Визначіть основні епохи Середньовічної філософії і дайте їм оцінку.

3. Що означає термін „середньовічна схоластика”, назвіть його основні значення.

4. Що таке номіналізм і реалізм у середньовічній філософії?

5. Які основні докази Божого буття у філософії Ф. Аквінського?

6. Які основні риси філософії Відродження?

7. В чому суть концепції антропоцентризму?

8. Визначіть зміст терміну „пантеїзм” і яке він має відношення до філософії „Відродження”.

9. Дайте характеристику філософії гуманізму.

10. Хто сформулював основні ідеї натурфілософії епохи Відродження?

11. Визначіть особливості та основні напрямки філософії Нового часу?

12. В чому полягає значення поняття „емпіризм” та „раціоналізм”. Назвіть представників цих напрямків у філософії ХУП століття.

13. Визначте методологічні можливості індукції та дедукції.

14. У чому ви бачите сутність сенсуалізму Дж. Лока?

15. В чому зміст поняття „монада” у Лейбніца?

16. Що нове вносить філософія „Просвітництва” в розглядання проблеми людини і суспільства.

 

Питання для дискусії та проблемні ситуації.

1. Чи дійсно в середні віки філософія була служницею богослів’я?

2. Чи дістав креаціонізм наукове обгрунтування?

3. В чому полягає філософський зміст заповідей Христа?

4. Чому вчення середньовічної філософії про суперечливість природи людини стало особливо актуальним в ХХ столітті?

5. Чому домінуючим аспектом філософії Відродження є естетичне?

6. Чому філософія протестантизму стала світоглядною основою буржуазного способу життя?

7. В чому полягає суперечливість впливу креда філософії нового часу “Знання – це сила” на розвиток духовності новоєвропейської людини?

8. Чому вчення Лейбніца про монади і космічну гармонію переживає зараз своє нове відродження?

9. Який вплив мало вчення Лока про новонародженого, як чисту дошку, на марксистську концепцію особи і її виховання?

Питання для самостійного вивчення теми.

 

1. Прочитайте роботу А. Августина „Про рід Божий” і поясніть його постановку питання розвитку історії людства.

2. Як французькі просвітелі ХУШ ст. розуміли природу?

3. Що таке гностицизм і який його вплив на розвиток християнської філософії?

 

Реферати

Патерстична філософія /антропологія/ і медицина.

Середньовічна схоластична філософія про людину і медицину.

Вчення про людину, як мікрокосмос в філософії Відродження та медицина.

Картина світу та образ людини в науково-філософському пізнанні 17-18 ст.

Проблема методу пізнання в філософії 17-18 ст. і медицина.

Проблема здоров’я і хвороби в філософських вченнях Нового часу.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.